Hotărârea nr. 103/2020

HOTĂRÂREA NR. 103 privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.103

privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.21500/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22013/19.03.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.2 din O.U.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.a și alin14, art.136 alin.(1) și (8), art. 139 alin.3 lit. “g", art.196 alin.1 lit.a, art. și art.243 alin.1 lit.a) și art.300 alin.(1) lit.j) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea valorii bunurilor de natura construcțiilor la valoarea de 14.284.383 lei și a terenurilor la valoarea de 42.091.324 lei, proprietatea publică a Municipiului Sibiu aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu la data de 01.04.2020, conform raportului de reevaluare nr.131./2020 întocmit de către comisia numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr.410/2020, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 17794/2020.

Art.2.Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 106/2008, modificat și completat prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciului Public Grădina Zoologică, în sensul celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre..

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru și directorul Serviciului Public Grădina Zoologică vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președinte de^edință

Paul-Con^fâțttfn Mezei

//r                                         Contrasemnează

/                                               Secretar General

■                                                          Dorin llie Nistor