Hotărârea nr. 102/2020

HOTĂRÂREA NR. 102 privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de servitute de trecere și linie de tramvai asupra imobilelor cu nr. top 1529/1, 1530/1, 1532/1 și nr. top 1529/2, 1530/2, 1532/2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.102

privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de servitute de trecere si linie de tramvai asupra imobilelor cu nr. top

1529/1, 1530/1, 1532/1 și nr. top 1529/2, 1530/2, 1532/2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.21482/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22023/19.03.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de servitute de trecere și linie de tramvai asupra imobilelor cu nr. top 1529/1, 1530/1, 1532/1 și nr. top 1529/2, 1530/2, 1532/2, în vederea actualizării datelor referitoare la imobilele proprietatea Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.a, art.136 alin.(1) și (8), art.139 alin.3 lit. “g”, art.196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de servitute de linie de tramvai asupra imobilului cu nr. top 1529/1, 1530/1, 1532/1 ca fond servant, situat în Sibiu, str.Andrei Șaguna nr.2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, aflat în administrarea Serviciului Public Baia Populară Sibiu, în favoarea imobilului cu nr. top: 1529/2, 1530/2, 1532/2 din CF 8162 Sibiu ca fond dominant, cota actuală 1/1, notată sub C1 din CF nr.111624 Sibiu, întrucât nu mai corespunde cu situația actuală din teren.

Art.2 Se aprobă radierea dreptului de servitute de drum de vite și de linie de tramvai electric, pe nr. top 1529/2, 1530/2, 1532/2, situat în Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr.1-3, precum și a dreptului de servitute de folosință exclusivă a basculei, ce se afla pe nr. top 1530/2, în favoarea imobilelor cu nr. top 1529/1, 1530/1, 1531, 1532/1, înscris în CF 2343 Sibiu, notate la C1 din CF nr. 104544 Sibiu, în vederea actualizării evidențelor de carte funciară, întrucât nu mai corespund cu situația actuală din teren.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

\                         Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

P r eș e d i n teMe.Șe d i n ță

Paul-Constantin Mezei

F                                   Contrasemnează

I                                             Secretar General

Dorin llie Nistor