Hotărârea nr. 101/2020

HOTĂRÂREA NR. 101 privind retragerea din administrarea Serviciului Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a bunurilor aflate în administrarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.101

privind retragerea din administrarea Serviciului Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a bunurilor aflate în administrarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al

Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.21494/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22027/19.03.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune retragerea din administrarea Serviciului Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a bunurilor aflate în administrarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și d), alin.6 lit.a și alin.7 lit.f), art.136 alin.(1) și (8), art.139 alin.3 lit. “g”, art.196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă retragerea din administrarea Serviciului Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi a Terenului de volei în suprafață de 169,70 mp și Terenului de baschet în suprafață de 530,12 mp, cu dotările și utilitățile aferente, situate în Parcul Ștrand, identificat în C.F.113706 Sibiu, nr.cad.113706, nr.top 7040/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1 ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, începând cu data de 31.03.2020.

Art.2 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 11/2009, modificat și completat prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, conform celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor