Hotărârea nr. 100/2020

HOTĂRÂREA NR. 100 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu și retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a bunurilor aflate în administrare lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.100

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu și retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a bunurilor aflate în administrare lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive

și de Agrement al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.21488/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22009/19.03.2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietatea publică a Municipiului Sibiu și retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a bunurilor aflate în administrare lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și d), alin.6 lit.a, și alin.7 lit.f, art.136 alin.(1) și (8), art.139 alin.3 lit. “g”, art.196 alin. 1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înregistrarea în evidențele Primăriei Municipiului Sibiu a investiției “Modernizare Stadion Municipal, etapa 1 -realizare suprafață de joc (gazon, sistem de încălzire ecologic și sistem de irigare și drenaj)”, în valoare de 4.810.941,41 lei conform Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr.100/29.11.2019 și a Anexei la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu.

Art.2 Se aprobă retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a Skate Park-ului, cu terenul aferent,situat în Sibiu, zona Pieței Obor, identificat cu C.F. nr.127185 Sibiu, nr.cad./top 127185 în suprafață de 10.585 mp, începând cu data de 31.03.2020.

Art.3 Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 35/2010 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, conform celor menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Contrasemnează Secretar General Dori/fllie Nistor