Hotărârea nr. 10/2020

HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea concesionării fără licitație publică imobilului - teren de construcții în suprafață de 70 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în vederea edificării unei platforme de evacuare la construcția Centru Comercial "Festival Centrum Sibiu", situată în Sibiu, str. Lector nr. 1-3

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 10

privind aprobarea concesionării fără licitație publică imobilului - teren de construcții în suprafață de 70 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în vederea edificării unei platforme de evacuare la construcția Centru Comercial "Festival Centrum Sibiu”, situată în Sibiu, str. Lector nr.1-3

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.2280/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 5037/22.01.2020 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui imobil - teren de construcții în suprafață de 70 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în vederea edificării unei platforme de evacuare la construcția Centru Comercial "Festival Centrum Sibiu”, situată în Sibiu, str. Lector nr.1-3,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 lit. “e“ din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c) și alin.6 lit.b), art. 136 alin.1 și alin 8, art.139 alin.3 lit.g), art. 196 alin.1 lit.a) și art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții în suprafață de 70 mp, identificat în CF nr. 130631 Sibiu, nr. cad. 130631, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în vederea edificării unei platforme de evacuare la investiția reprezentând Centru Comercial "Festival Centrum Sibiu", situată în Sibiu, str. Lector nr.1-3, în baza art. 15 lit. “e“ din Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, republicată, în favoarea beneficiarului investiției, S.C. Festival Shopping Center S.R.L., cu sediul în București, Sect. 1, CI. Floreasca nr.169A, Clădirea A, Secțiunea A5.1, Biroul nr.04.

Art.2. Se aprobă prețul concesiunii de 9.610 euro (137,23 euro/mp), adică echivalent 45.890 lei (655, 53 lei/mp) la cursul BNR valabil la data evaluării, pentru întreg imobilul-teren, cu o redevență de 961 euro/an, preț stabilit conform Raportului de evaluare nr. 86/17.12.2019 întocmit de S.C. CMB Smart Eval S.R.L., anexat documentației, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr.99167/18.12.2019.

Art.3, Se aprobă ca plata concesiunii să se facă anual în termen de 10 ani.

Art.4. Se aprobă durata concesiunii de 20 de ani.

Art.5. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.


Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin ilie Nistor