Hotărârea nr. 1/2020

HOTĂRÂREA NR. 1 privind utilizarea excedentului bugetar

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 1

privind utilizarea excedentului bugetar

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 09.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 782/08.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 893/08.01.2020 prin care Direcția Economică propune utilizarea excedentului bugetar,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a), art.139 alin.3 și ale art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a anului

  • 2019, din excedentul bugetar al anului 2018, pentru sursa de finanțare integral de la bugetul local -sursa A- cu suma de 105.379.497,26 lei.

Art.2 Se aprobă utilizarea întregului excedent bugetar pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă care se pot crea până la aprobarea bugetului local pentru anul

  • 2020, iar după aprobarea acestuia, utilizarea integrală a excedentului bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2020, astfel:

  • -  pentru sursa de finanțare integral de la bugetul local - sursa A - în sumă de 311.281.127,34 lei;

  • -  pentru sursa de finanțare credite externe - sursa B - în sumă de 25.730.163,10 lei.

Art.3 Direcția Economică va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 09.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secret;

îeneral Nistor


Dorin