• Hotărârea 505/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 505 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2019
 • Hotărârea 504/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 504 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar elevilor de la Colegiul Național Gh. Lazăr Sibiu, participanți la concursul internațional "Zero Robotics"
 • Hotărârea 503/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 503 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU - Zona de urbanizare - activitati economice cu caracter industrial, în Sibiu, str. Monaco FN Inițiator: SC WDP DEVELOPMENT RO SRL
 • Hotărârea 502/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 502 privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (Anexa nr. 1 la HCL NR. 502/2018 abrogată de HCL NR. 325/2019)
 • Hotărârea 501/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 501 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate
 • Hotărârea 500/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 500 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
 • Hotărârea 499/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 499 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 498/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 498 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 497/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 497 privind aprobarea profilului și a matricei pentru Consiliul de Administrație format din 5 (cinci) membri ai societății Tursib S.A
 • Hotărârea 496/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 496 privind aprobarea preţului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA în anul 2019
 • Hotărârea 495/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 495 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2018
 • Hotărârea 494/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 494 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 493/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 493 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, judetul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Resita II"
 • Hotărârea 492/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 492 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Sibiu str. Alunișului nr. 25 cu destinația drum
 • Hotărârea 491/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 491 privind transmiterea în folosinţă gratuită, în favoarea Asociaţiei Naționale a Surzilor din România, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str. Ludoș, bl. 51
 • Hotărârea 490/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 490 privind actualizarea evidentei bunurilor aflate in administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal la data decembrie 2018
 • Hotărârea 489/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 489 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Sibiu str. Gazelei nr. 2 cu destinația drum
 • Hotărârea 488/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 488 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2019, a imobilelor - terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, Cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 487/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 487 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Londra nr. 4 în favoarea d-lui Blidaru Vasile
 • Hotărârea 486/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 486 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.
 • Hotărârea 485/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 485 privind transmiterea în administrarea Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu, a apartamentului nr. 10 situat în Sibiu, str. Reșița, nr. 73, etaj 2
 • Hotărârea 484/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 484 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie publică, valabil pentru anul 2019, în vederea vânzării unor imobile - terenuri pentru construcţii aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 483/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 483 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona străzii Prof. Aurel Popa
 • Hotărârea 482/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 482 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al H.C.L. Sibiu nr. 312/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investiţiilor efectuate în cursul anului 2016, la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu
 • Hotărârea 481/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 481 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ: "Construire case de vacanță" În Sibiu, zona Tropinii Noi, nr. FN Investitori: Căpățână Constantin Lucian și Căpățână Florina(Art. 4, lit. d modificat de HCL NR. 72/2019)
 • Hotărârea 480/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 480 privind atribuirea denumirii de strada Viticultorilor unei străzi nou create în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 479/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 479 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 478/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 478 privind modificarea statului de funcţii și organigramei Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 477/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 477 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 476/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 476 privind aplicarea la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ" cu proiectul "Stații de încărcare electrice"(Modificată de HCL NR. 114/2020)
 • Hotărârea 475/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 475 privind aprobarea încheierii unor contracte cu SC TURSIB SA pentru proiectul "Modernizarea Transportului Public din Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 474/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 474 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu SC TURSIB SA pentru proiectul "Linia verde de transport public a Municipiului Sibiu"
 • Hotărârea 473/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 473 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "LINIA VERDE DE TRANSPORT PUBLIC A MUNICIPIULUI SIBIU", pentru care a fost elaborat Studiu de oportunitate și SF - "Stații încărcare autobuze electrice"
 • Hotărârea 472/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 472 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Transportului Public din Municipiul Sibiu", pentru care a fost elaborat Studiu de oportunitate, SF - "Stație alimentare autobuze cu gaz - CNG" și DALI - "Modernizare strada Podului" (Modificată de HCL NR. 251/2019)
 • Hotărârea 471/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 471 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Sistem drenaj și colectare ape pluviale zona D204-D302 și zona M - Calea Cisnădiei", la Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (Modificată de HCL NR. 228/2019)
 • Hotărârea 470/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 470 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extinderea rețea iluminat zona M - Cimitir Municipal"
 • Hotărârea 469/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 469 pentru actualizarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Baia Populară Sibiu"
 • Hotărârea 468/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 468 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Șarpantă și învelitoare pentru clădirea Cantinei Municipiului Sibiu, situată în Sibiu, Calea Gușteriței, nr. 22" - Faza de Proiect - D.A.L.I
 • Hotărârea 467/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 467 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 466/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 466 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Construire depozit alimente, cameră frigorifică, bucătărie, spațiu carantină" - faza S.F., la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 465/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 465 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 464/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 464 privind prelungirea închirierii imobilului, situat în Sibiu, str. Reconstrucţiei nr. 21, ap. 1, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 463/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 463 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2019 asociaţiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998 (Modificată de HCL NR. 10/2019)
 • Hotărârea 462/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 462 pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SPAŢIILOR DE JOACĂ SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI SIBIU
 • Hotărârea 461/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 461 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Nartea Monica şi completarea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Hotărârea 460/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 460 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Niedermaier Helmut-Paul
 • Hotărârea 459/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 459 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2018
 • Hotărârea 458/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 458 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Traseu pietonal şi pentru biciclişti de-a lungul râului Cibin", faza Studiu de Fezabilitate (Abrogată de HCL NR. 298/2019)
 • Hotărârea 457/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 457 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 456/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 456 pentru aprobarea tarifelor de închiriere pentru costumele de reconstituire istorică confecționate pentru evenimentul "Centenarul Marii Uniri - 1918", bunuri aparținând patrimoniului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 66/2019)
 • Hotărârea 455/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 455 privind aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 178/17.05.2016
 • Hotărârea 454/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 454 privind aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu nr. 277/05.08.2016
 • Hotărârea 453/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 453 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: "Construire locuință unifamilială cu respectare PUZ aprobat cu HCL 224/2013" În Sibiu, str.Viilor, nr. FN Investitori: GLIGOR IOAN și GLIGOR FELICIA GABRIELA
 • Hotărârea 452/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 452 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD "Construire locuințe individuale" În Sibiu, str. G-ral Bălan, nr. 17 Investitor: NEDROM IMPEX SRL
 • Hotărârea 451/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 451 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD "Construire locuință, împrejmuire și branșamente utilități" În Sibiu, str. Grădinarilor, nr. 16A Investitori: Sas Eugen și Sas Viorica-Elena
 • Hotărârea 450/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 450 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuință, unifamilială În Sibiu, str. Grădinarilor, nr. 14 Investitori: Novac Doru Ioan și Novac Cristina Maria
 • Hotărârea 449/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 449 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU - Construire locuințe cu regim mediu de înălțime în Sibiu, Str. Reșița f.n. Inițiatori: PRESECAN CARMEN, PRESECAN CLAUDIU SI PRESECAN LIVIA
 • Hotărârea 448/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 448 privind aprobarea Documentației de urbanism Modificare PUZ şi RLU aprobat cu HCL nr. 156/2013 - Construire ansamblu rezidential locuinte colective în Sibiu, Calea Surii Mici Fn Initiator: SC ZAC-DEV SURII MICI SRL
 • Hotărârea 447/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 447 pentru aprobarea acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale
 • Hotărârea 446/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 446 pentru aprobarea acordului privind restituirea finanţării acordate de Municipiul Sibiu, instituţiei subordonate - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 445/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 445 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiţii "Canalizare pluvială strada Podului Sibiu"
 • Hotărârea 444/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 444 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CREAREA UNUI PARC IN ZONA CARTIERULUI TILIȘCA" Faza Studiu de fezabilitate (SF)
 • Hotărârea 443/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 443 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu", faza DALI (Modificată si completată de HCL NR. 297/2019)
 • Hotărârea 442/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 442 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independența" faza DALI (Modificată și Completată de HCL NR. 338/2019)
 • Hotărârea 441/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 441 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 440/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 440 privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC URBANA SA Sibiu
 • Hotărârea 439/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 439 privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC TURSIB SA Sibiu
 • Hotărârea 438/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 438 privind aprobarea cotelor indivize de teren aferente apartamentelor și anexelor acestora, proprietate privată, din construcția Bl. 9 - Marcela, din Sibiu, str. Tilișca nr. 42, edificată pe terenul în suprafață de 320 mp, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, înscris în CF colectivă 102951 Sibiu, nr. cad. 5862, nr. top.7387/1/1/1/24
 • Hotărârea 437/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 437 privind aprobarea cotelor indivize de teren aferente apartamentelor și anexelor acestora, proprietate privată, din construcția Bl. 17 - Anca, din Sibiu, str. Fundătura Brazilor nr. 18, edificată pe terenul în suprafață de 320 mp, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, înscris în CF colectivă 118878 Sibiu, nr. cad. 11618, nr. top.7387/1/1/1/22
 • Hotărârea 436/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 436 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă de 78 mp, situate în Sibiu strada Ogorului, nr. 28 și a imobilelor terenuri în suprafață de 936 mp, situate în str. Frunzei, nr. 30 cu destinația "drum"
 • Hotărârea 435/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 435 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 49 mp, situate în Sibiu str. Bratislava FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 434/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 434 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 115 mp, situat în Sibiu str. Tractorului FN, cu destinația: drum
 • Hotărârea 433/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 433 privind aprobarea, pentru anul 2019, a volumului, modului de valorificare şi metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 432/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 432 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a obiectivului "volieră păsări răpitoare" provenit din investiţii efectuate în perioada 2016-2018
 • Hotărârea 431/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 431 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent, proprietatea Statului Român din Sibiu, str. Târgu Peștelui, nr. 3
 • Hotărârea 430/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 430 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona străzilor Grâului - Ovăzului
 • Hotărârea 429/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 429 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 75 mp, situat în Sibiu str. Henri Coandă FN cu destinația "drum"
 • Hotărârea 428/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 428 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 475 mp, situat în Sibiu str. E.A. Bieltz nr. 89 cu destinația "drum"
 • Hotărârea 427/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 427 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 72 mp, situat în Sibiu str. Calea Dumbrăvii nr. 71-73 cu destinația "drum"
 • Hotărârea 426/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 426 privind aprobarea unui nou Regulament de organizare și funcționare al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 425/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 425 privind aprobarea plăţii cuantumului cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu
 • Hotărârea 424/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 424 pentru numirea "Colectivului de coordonare a activităţilor de deszăpezire, asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, alimentarea cu apă caldă şi apă rece în Municipiul Sibiu" şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece pentru perioada 29 noiembrie 2018 - 30 aprilie 2019
 • Hotărârea 423/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 423 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Şt. O. Iosif, nr. 11, în care funcţionează Grădinița cu program prelungit nr. 20 Sibiu
 • Hotărârea 422/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 422 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafață de 70 mp și a unui teren în suprafață de 67 mp din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25, situată administrativ în municipiul Sibiu, str. Sibiel, nr. 6
 • Hotărârea 421/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 421 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2019(Completată de HCL NR. 70/2019)
 • Hotărârea 420/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 420 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 419/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 419 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 418/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 418 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 417/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 417 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 416/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 416 privind aprobarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.12.2018
 • Hotărârea 415/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 415 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 414/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 414 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 413/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 413 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SIBIU" să voteze pentru aprobarea "Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Sibiu"
 • Hotărârea 412/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 412 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local care reglementează contravenții și sancțiuni contravenționale referitoare la parcarea autovehiculelor în municipiul Sibiu și accesul acestora în zona pietonală din Centrul Istoric
 • Hotărârea 411/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 411 pentru aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea "Piața Teatrului" din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 410/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 410 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A pentru traseele 2, 10,14,17 și 18 începând cu data de 01.12.2018
 • Hotărârea 409/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 409 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2018
 • Hotărârea 408/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 408 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea susținerii proiectului "Marburg fără violență domestică. Identificare, prevenție și stoparea violenței în cadrul relațiilor"
 • Hotărârea 407/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 407 privind transmiterea în administrarea Universității "Lucian Blaga" Sibiu a imobilului - teren aferent căminelor proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Pedagogilor, nr. 7 în incinta Liceului Tehnologic Construcții și Arhitectură "Carol I"
 • Hotărârea 406/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 406 privind aprobarea încheierii unui nou Act adiţional la Acordul de Garantare prin Venituri încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 18 decembrie 2015
 • Hotărârea 405/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 405 privind aprobarea încheierii unui nou Act adiţional la Acordul de Garantare prin Venituri încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 4 aprilie 2011
 • Hotărârea 404/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 404 privind atribuirea denumirilor de străzi Bruxelles, Varșovia, străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 403/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 403 pentru completarea HCL nr. 147/16.12.1996 privind avizarea PUD - Lotizări zona nord Sibiu, Adresa: Sibiu, Str. Av Gh. Bănciulescu nr. 36, Beneficiar: Bologa Denisa Maria
 • Hotărârea 402/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 402 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - CONSTRUIRE HOTEL 2S+P+3E+ER CU PARCARE LA SUBSOL, RESTAURANT LA PARTER ȘI SPAȚII CAZARE LA ETAJELE SUPERIOARE 3E+ER, DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, Adresa: SIBIU, B-DUL G-RAL VASILE MILEA NR. 14, Beneficiar: SC IMPERIAL SRL PRIN ARH. GÂNDILĂ ADRIAN
 • Hotărârea 401/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 401 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: "Construire hale, amenajare incintă și acces conform PUZ aprobat cu HCL 102/2016", În Sibiu, str. Barcelona, nr. FN, Investitori: 2D BARCODE SOLUTIONS SRL
 • Hotărârea 400/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 400 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD "Demolare construcție și construire imobil locuințe cu cabinet stomatologic la parter" În Sibiu, str.Calea Dumbravii, nr. 80, Investitori: Bobeș Simion Adrian și Bobeș Mihaela Monica
 • Hotărârea 399/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 399 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD "Demolare construcție existentă și construire imobil locuințe și spațiu comercial" În Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 30, Investitor: Marian Ramona Alina
 • Hotărârea 398/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 398 privind aprobarea Documentației de urbanism PUZ și RLU - Zona de urbanizare - locuințe cu regim mediu de înălțime în Sibiu, zona Viile Sibiului, Inițiator: S.C. EUROPEAN CONSTRUCȚII S.R.L.
 • Hotărârea 397/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 397 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 445/28.11.2017 pentru aprobarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând Mun. Sibiu
 • Hotărârea 396/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 396 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 395/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 395 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2018
 • Hotărârea 394/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 394 privind aprobarea contractului pentru alocarea de sume de la bugetul de stat aferente unor cheltuieli de natura investițiilor la Spital Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 393/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 393 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CORIDOR DE DEPLASARE CU BICICLETA PENTRU CONECTAREA CARTIERULUI ȘTRAND CU ZONA CENTRALĂ ȘI PARCUL SUB-ARINI" - Faza DALI
 • Hotărârea 392/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 392 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița"
 • Hotărârea 391/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 391 pentru aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială Sibiu pentru proiectul "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița" (Modificată de HCL NR. 462/2019)
 • Hotărârea 390/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 390 pentru aprobarea proiectului "Extindere corp școală la Școala Gimnazială I.L. Caragiale Sibiu" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 389/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 389 pentru aprobarea proiectului "Creştere capacitate medicină de urgenţă pediatrică în spaţiile existente" şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 388/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 388 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la societatea TURSIB SA Sibiu
 • Hotărârea 387/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 387 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Urbana S.A Sibiu
 • Hotărârea 386/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 386 privind modificarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu înființat prin HCL nr. 315/2010, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 385/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 385 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 688 mp, situat în Sibiu str. Metalurgiștilor nr. 1-3 cu destinația: drum
 • Hotărârea 384/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 384 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 41 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 123 cu destinația: drum
 • Hotărârea 383/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 383 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 885 mp, situate în Sibiu, strada Calea Șurii Mici, FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 382/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 382 privind însușirea raportului de evaluare a imobilului coproprietatea Statului Român, situat administrativ în Sibiu, str. Croitorilor, nr. 12 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra acestui imobil
 • Hotărârea 381/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 381 privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului teren proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Calea Cisnădiei, în suprafață de 460 mp, identificat cu nr. cad. 128786
 • Hotărârea 380/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 380 privind exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu cu privire la efectuarea schimbului de imobile între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERCORA PROPERTY S.R.L., în vederea edificării unei noi căi de acces peste râul Cibin
 • Hotărârea 379/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 379 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Alunului nr. 1, identificat în CF 128225 Sibiu, nr. cad. 128225, în suprafață de 132 mp
 • Hotărârea 378/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 378 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Vasile Aaron
 • Hotărârea 377/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Parcurilor și Zonelor Verzi din Municipiul Sibiu a unui imobil - teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Parcul Sub Arini
 • Hotărârea 376/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 376 privind aprobarea indicatorilor de performanță, modificarea Organigramei, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, ale Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 375/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu, precum și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 159/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Sibiu, precum și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale centrelor fără personalitate juridică din subordinea Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 374/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 374 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 373/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 373 privind aprobarea modificării statului de funcţii din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 372/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 372 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. E.A. Bielz, nr. 60 în care funcţionează Școala Gimnazială nr. 10 Sibiu
 • Hotărârea 371/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 371 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Podului" - faza DALI (Abrogată de HCL NR. 472/2018)
 • Hotărârea 370/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 370 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare pod strada Rozmarinului"
 • Hotărârea 369/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 369 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Căsuța Bebelușului în Grădina Zoologică"
 • Hotărârea 368/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 368 privind îndreptarea erorii materiale a poziției nr. 1 din cuprinsul art. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 58/2018 privind aprobarea vânzării unui număr de 4 locuinte apartinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 367/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 367 privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 366/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 366 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții la imobilele aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu
 • Hotărârea 365/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 365 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 364/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 364 pentru aprobarea proiectului "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu" şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 363/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 363 pentru aprobarea proiectului "Construcţie nouă cu destinaţia creşă în incinta Grădiniţei cu program prelungit nr. 36 Sibiu" şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 362/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 362 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2018
 • Hotărârea 361/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 361 pentru abrogarea HCL 257/26.07.2018
 • Hotărârea 360/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 360 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret "Gong" Sibiu și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a consiliului administrativ și consiliului artistic
 • Hotărârea 359/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 359 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 358/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 358 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 357/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 357 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții "Amenajare parcare subterană Piața 1 Decembrie"
 • Hotărârea 356/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 356 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu" (Modificată de HCL NR. 161/2019.)
 • Hotărârea 355/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 355 pentru aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială pentru proiectul "Creare centru multifuncţional în zona străzii Oţelarilor, destinat comunităţilor marginalizate" (Modificată de HCL NR. 461/2019)
 • Hotărârea 354/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 354 privind propunerea de schimbare a destinației atelierelor şcolare, în suprafaţă de 435 mp, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu (Modificata de HCL NR. 113/2019)
 • Hotărârea 353/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 353 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Creare centru multifuncţional în zona străzii Oţelarilor, destinat comunităţilor marginalizate" (Anexa la HCL NR. 353/2018 modificată de HCL NR. 299/2019)
 • Hotărârea 352/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 352 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Sistem automat de închiriere biciclete în regim self-service - Sibiu BikeCity", faza SF (Modificată și completată de HCL NR. 201/2019)
 • Hotărârea 351/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 pentru actualizarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Zăvoi"
 • Hotărârea 350/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. P-ța Huet, nr. 5 în care funcţionează Colegiul Naţional "S. Von Brukenthal" Sibiu
 • Hotărârea 349/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 349 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 348/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 348 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 7 săli de sport din incinta: Colegiului Național Pedagogic "A. Șaguna" - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2, Liceului Teoretic "Constantin Noica" - Sibiu, str. Oștirii nr. 5, Colegiului Național "O. Goga" - Sibiu, str. Mitropoliei nr. 34, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară "Terezianum" - Sibiu, str. Postavarilor nr. 18, Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr. 65, Colegiului Tehnic Energetic - Sibiu, str. Electricienilor nr. 1, Școlii Gimnaziale nr. 25 - Sibiu, str. Sibiel nr. 6
 • Hotărârea 347/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 347 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta: Liceului Teoretic "Constantin Noica" - situat administrativ în Sibiu, str. Oștirii nr. 5, Şcolii gimnaziale nr. 25 - situată administrativ în Sibiu, str. Sibiel nr. 6
 • Hotărârea 346/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 346 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit în favoarea Fundaţiei "Un copil, o speranţă" a unei părţi din imobilul în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 43 Sibiu situat pe str. Aleea Streiu nr. 8 Sibiu
 • Hotărârea 345/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism PUZ și RLU - Locuințe individuale, dezmembrare-lotizare aprobată cu HCL nr. 17/28.01.2016 și modificată de Hotărârea nr. 259/26.07.2018, Investitori: Tarcea Viorel, Pascalău Vlad, Bîrsan Alexandru Augustin, Dracman Florin, Bojiță Nicolae Silviu, Bussner Octavian Dumitru, Preda Daniel Dumitru, Irimina Nicolae, SC Malivi SRL, SC Turism Topolog SRL
 • Hotărârea 344/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 344 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: "Ansamblu rezidențial locuințe colective cu dotări complementare" În Sibiu, str. Ogorului, nr. FN Investitor: Trihenea Lucica-Elena
 • Hotărârea 343/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 343 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: "Construire locuintă cuplată (alipită)" În Sibiu, str. Prof. Popa Aurel, nr. FN Investitori: Boștinaru Cosmin-Constantin și Boștinaru Ana-Ioana
 • Hotărârea 342/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 342 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: "Construire locuintă cuplată (alipită)" În Sibiu, str. Prof. Popa Aurel, nr. FN Investitori: Ioachim Răzvan-Nicolae și Ioachim Elena-Andreea
 • Hotărârea 341/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 341 privind atribuirea denumirilor de străzi Diamantului, Rubinului, Safirului, Jadului, Opalului, Chihlimbarului, Ametistului, Perlei, Zirconiului, Măceșului (în continuarea celei existente), Cuprului, străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 340/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 340 pentru aprobarea dării în folosință gratuită Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Medicină a unor spații situate în Corpul C de Clădire din str. Pompeiu Onofreiu nr. 1-3
 • Hotărârea 339/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 339 privind transmiterea în administrare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. Dumitru Croitoru" al Județului Sibiu a unui spațiu aflat în incinta Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 338/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 338 privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu asupra unor spații aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 337/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 337 privind aprobarea tarifelor de parcare în municipiul Sibiu și pentru accesul autovehiculelor în zona pietonală din Centrul Istoric (Anexa 1 la HCL NR. 337/2018 completată de HCL NR. 451/2019)
 • Hotărârea 336/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 336 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitaţie publică a imobilului - teren curți construcții, aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, în suprafață de 1.916 mp, identificat în C.F. nr. 127391 Sibiu, nr. cad. 127391, situat în Mun. Sibiu, zona Șoseaua Alba Iulia, în vederea construirii unei stații de depozitare și distribuție gaz natural comprimat (CNG) pentru vehicule
 • Hotărârea 335/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 335 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 334/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 334 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 333/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 333 privind modificarea şi completarea Contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 332/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 332 privind închirierea, fără licitaţie publică, în favoarea Filialei Județene a Partidului Uniunea Salvați România, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă proprietetea Statului Român, situat în Sibiu, str. 9 Mai, nr. 20
 • Hotărârea 331/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 331 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului a bunurilor - platforme de gunoi menajer și recipiente de colectare deșeuri, aflate în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 330/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 330 privind aprobarea efectuării schimbului de imobile între Municipiul Sibiu şi S.C. Tursib S.A.
 • Hotărârea 329/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu a unei suprafețe de teren de 2000 mp proprietatea privată a Municipiului Sibiu situată în Sibiu, str. Preot Bacca FN
 • Hotărârea 328/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 328 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 101 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbravii nr. 40, cu destinația drum
 • Hotărârea 327/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 327 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 140 mp, situat în Sibiu str. Cooperatorilor nr. 25 A, cu destinația drum
 • Hotărârea 326/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 326 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 83 mp, situat în Sibiu str. Calea Dumbravii nr. 67, cu destinația drum
 • Hotărârea 325/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 325 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 101 mp, situat în Sibiu str. Calea Dumbravii nr. 111 cu destinația drum
 • Hotărârea 324/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 324 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 2.515 mp, situate în Sibiu zona străzii Turda, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 323/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 323 privind transmiterea în administrarea DELGAZ GRID S.A., a imobilelor - terenuri de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, cartier Tilişca F.N. și cartier Ţiglari F.N.
 • Hotărârea 322/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 322 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu a unei suprafețe de teren de 1618 mp din Sibiu, Piața Teatrului F.N., proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu destinația de parcare publică
 • Hotărârea 321/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 321 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A pentru traseele 2, 11, 112, 116, 117 și 118 începând cu data de 01.10.2018
 • Hotărârea 320/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.320 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2018
 • Hotărârea 319/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 319 pentru aprobarea Proiectului Saptamana Europeana a Mobilitatii (16 – 22 septembrie 2018)
 • Hotărârea 318/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 318 privind aprobarea platii cotizatiei lunare catre Asociatia Judeteana de Turism Sibiu pentru anul 2018
 • Hotărârea 317/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 317 privind modificarea si completarea Contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu, incheiat intre Municipiul Sibiu si S.C. Tursib S.A.
 • Hotărârea 316/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 316 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de SC Tursib SA
 • Hotărârea 315/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 315 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 314/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 314 pentru aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Sibiu si Statiunea Paltinis - activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare si aprobarea documentatiei de atribuire
 • Hotărârea 313/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 313 privind modificarea statului de functii si a organigramei la Serviciul Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 312/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 312 privind aprobarea statului de functii si organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Casa de Cultura a municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat, Teatrul pentru copii si tineret Gong, Serviciul public de management salubrizare si protectia mediului, Serviciul public Baia Populara Sibiu, Serviciul public administrare parcuri si zone verzi
 • Hotărârea 311/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 311 privind schimbarea denumirii Serviciului Public de Management si Monitorizare Servicii de Salubrizare in Serviciul Public de Management Salubrizare si Protectia Mediului si aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare, a modificarii organigramei si a statului de functii
 • Hotărârea 310/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 310 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Reparatii capitale strazi in cartierul Hipodrom I, strazile Nicolae Iorga - Luptei - Vasile Milea - Rahovei - Mihai Viteazu" - faza DALI
 • Hotărârea 309/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 309 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA SI ANEXA GARAJ Adresa: SIBIU, ZONA STR. GRANITULUI FN Beneficiar : OTETEA TERBEA IOANA SI OTETEA IOAN CATALIN
 • Hotărârea 308/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 308 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD - CONSTRUIRE HOTEL, AMENAJARE TEREN, RACORDURI BRANSAMENTE , IMPREJMUIRI SI PORTI , ORGANIZARE DE SANTIER IN SIBIU, B-DUL G-RAL VASILE MILEA NR 43B SI STR ONCESTI NR 2 Beneficiar: SC Karpaten Turism SRL
 • Hotărârea 307/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 307 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD: "Construire locuinta P+E, anexe, imprejmuire si racorduri utilitati" in Sibiu, str. Preot Bacca, nr. FN Investitori : Stroia Ilie si Stroia Ioana
 • Hotărârea 306/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 306 privind aprobarea Regulamentului Intern al Directiei de Asistenta Sociala Sibiu
 • Hotărârea 305/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 305 privind aprobarea hartilor strategice de zgomot revizuite ale Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 304/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 304 privind modificarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (Anexa nr. 1 abrogată de HCL NR. 502/2018)
 • Hotărârea 303/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 303 privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 469/28.11.2017 prin care a fost aprobata propunerea de schimbare a destinatiei unui spatiu de 70 mp din incinta Scolii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Sibiel, nr. 6
 • Hotărârea 302/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 302 privind confirmarea pentru anul scolar 2018/2019 a reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administratie si ai Comisiilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 43/2019)
 • Hotărârea 301/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 301 privind modificarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar particular autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, propuse sa functioneze in anul scolar 2018 - 2019
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 300 privind completarea art. 23 si modificarea art. 24 din anexa nr. 1 la HCL nr. 26/2017 al Municipiului Sibiu, pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila de pe raza teritoriala a Municipiului Sibiu, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea 299/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 299 privind comasarea numerelor si valorilor de inventar aferente mijlocului fix - locuinta, proprietatea Statului Roman din Sibiu, str. Negoveanu, nr.7, bl.7, ap.36, aflat in administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat in proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 298/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 298 privind preluarea in proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren in suprafata de 24 mp, situat in Sibiu DJ 106 D Sibiu - Cisnadioara cu destinatia: drum
 • Hotărârea 297/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 297 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C Apa Canal Sibiu S.A.
 • Hotărârea 296/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 296 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat, cu valoarea investitiilor efectuate la aceste imobile in anul 2018
 • Hotărârea 295/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 295 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri pentru constructii situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Siretului si str. Zavoi FN
 • Hotărârea 294/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 294 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 73/2018 privind suplimentarea valorilor de inventar ale bunurilor concesionate catre S.C. URBANA S.A, cu valoarea investitiilor efectuate la aceste bunuri in cursul anului 2017
 • Hotărârea 293/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 293 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu si inregistrarea in evidentele acestuia a imobilului - locuinta situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Negoi nr. 29, precum si transmiterea acestuia in administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat in proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 292 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului teren situat in Sibiu, str. Petrila nr.11 B, identificat in CF 107690 Sibiu, nr. top 4226/7/4, in suprafata de 183 mp
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 291 privind inregistrarea distincta cu numar de inventar si valoare, in evidentele Municipiului Sibiu, a imobilului situat in Sibiu, Bd. Victoriei, nr. 2-4, constand in cladire - Pavilion II cu teren aferent, aflat in administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 290 privind stabilirea unor amplasamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu destinate montarii mijloacelor de publicitate si aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica, la pachet
 • Hotărârea 289/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 289 privind stabilirea unui numar de 41 amplasamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu destinate montarii mijloacelor de publicitate si aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica, la pachet
 • Hotărârea 288/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 288 privind stabilirea unui numar de 24 amplasamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu destinate montarii mijloacelor de publicitate si aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica, la pachet
 • Hotărârea 287/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 287 privind stabilirea unui numar de 5 amplasamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu destinate montarii mijloacelor de publicitate si aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica, la pachet
 • Hotărârea 286/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 286 privind stabilirea unui numar de 37 amplasamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu destinate montarii mijloacelor de publicitate si aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica, la pachet
 • Hotărârea 285/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 285 privind stabilirea unui numar de 2 amplasamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu destinate montarii mijloacelor de publicitate si aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica, la pachet
 • Hotărârea 284/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 284 privind stabilirea unui numar de 3 amplasamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu destinate montarii mijloacelor de publicitate si aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica, la pachet
 • Hotărârea 283/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 283 privind stabilirea unui numar de 12 amplasamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu destinate montarii mijloacelor de publicitate si aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica, la pachet
 • Hotărârea 282/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 282 privind stabilirea unui numar de 31 amplasamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu destinate montarii mijloacelor de publicitate si aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica, la pachet
 • Hotărârea 281/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 281 privind stabilirea unui numar de 32 amplasamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu destinate montarii mijloacelor de publicitate si aprobarea inchirierii acestora prin licitatie publica, la pachet
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 280 privind aprobarea modificarii Programului minimal aferent anului 2018 in vederea desfasurarii proiectelor Teatrului pentru Copii si Tineret "GONG" Sibiu, aprobat prin HCL nr. 113/2018
 • Hotărârea 279/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 279 privind aprobarea liniilor prioritare si capitolelor de cheltuieli pentru subventionarea de la bugetul local in anul 2019 a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, in baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 278/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 278 privind aprobarea programului de circulatie pentru transportul public de calatori efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 10.09.2018
 • Hotărârea 277/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 277 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2018
 • Hotărârea 276/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 276 privind aprobarea participării în cadrul proiectului "Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice", de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale (Consultați și HCL NR. 447/2018. Modificata și completata de HCL NR. 111/2019. Republicata de HCL NR. 112/2019)
 • Hotărârea 275/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 275 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2018
 • Hotărârea 274/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 274 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 273/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 273 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Amenajare zonă de separație între sensurile de circulație (tronson sens giratoriu Piața Unirii - sens giratoriu str. Morilor)"
 • Hotărârea 272/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 272 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 271/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 271 privind închirierea prin licitaţie publică a unui număr 2 mese metalice și terenurile aferente, 8 spații de producție și terenurile aferente, chioșcul și terenul situate lângă automatul de tichete de la ieșirea spre Calea Cisnădiei, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu și administrate de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 270/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 270 pentru aprobarea proiectului "Reabilitare termică blocuri de locuinţe din Municipiul Sibiu în vederea creşterii eficienţei energetice" şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 269 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public local și a Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 268/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 268 pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Sibiu aprobat prin Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 159/2018, precum și pentru abrogarea H.C.L. nr. 158/2018 privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 267/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 267 privind aprobarea participării Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2017-2019" conform Ordinului 661/25.04.017 al Ministrului Mediului, modificat prin Ordinul nr. 241/12.03.2018
 • Hotărârea 266/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 266 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Construcție împrejmuire piață flori - Calea Dumbrăvii" la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 265/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 265 privind modificarea Statului de funcţii și a Organigramei Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 264/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 264 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 263/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 263 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 262/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 262 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 261/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 261 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Banatului, nr. 2 în care funcţionează Colegiul Agricol "D.P. Barcianu" Sibiu
 • Hotărârea 260/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 privind modificarea componenţei nominale și a Regulamentului de funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (Anexa nr. 1 abrogată de HCL NR. 304/2018, Anexa nr. 2 abrogată de HCL NR. 47/2019)
 • Hotărârea 259/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 259 pentru completarea art. 3, lit. d din HCL nr. 17/28.01.2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ şi RLU: Locuinţe individuale, Dezmembrare-Lotizare, în Sibiu, str. Moara de Scoarţă, nr. 24
 • Hotărârea 258/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 258 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: Zona mixta - Locuinte colective cu functiuni aferente, în Sibiu, zona Calea Surii Mari, Investitor: SC Act Invest Construct SRL
 • Hotărârea 257/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 257 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2 din HCL nr. 101/2018, privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: Construire centru de cartier în Sibiu, calea Gușteriței, nr. 21-23, Beneficiar: SC AL COMSIB SRL (Abrogată de HCL NR. 361/2018)
 • Hotărârea 256/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 256 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime, în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35, Beneficiar: Aldea Gheorghe pentru SC Al Comsib SA (Art. nr. 2 din HCL NR. 256/2018 modificat de HCL NR. 43/2020)
 • Hotărârea 255/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 255 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ și RLU - Constituire trup intravilan in scopul construirii unui complex turistic (structura de primire turistica) cazare și servicii Extravilan DJ 106D Sibiu - Cisnădioara f.n, Investitori: Armenciu Alin reprezentant SC Noleggio SRL
 • Hotărârea 254/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: Desființare construcții existente și construire locuinte colective și funcțiuni complementare, în Sibiu, str. Calea Șurii Mici, nr. 6, Investitor: Știrb Ioan Constantin și Știrb Silvia
 • Hotărârea 253/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: "Construire casă de vacanță P+M cu garaj și magazie", în Sibiu, DJ 106 D Sibiu Cisnădioara, Investitor: Popovici Petru Florian
 • Hotărârea 252/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 252 privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Sibiu a imobilului - teren, situat în Sibiu, la intersecția str. Barcelona cu str. Salzburg, în vederea reconfigurării carosabilului străzii Barcelona
 • Hotărârea 251/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 251 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 751 mp, situat în Sibiu str. J.S. Bach, nr. 4, cu destinația: drum
 • Hotărârea 250/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 250 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Sibiu str. Bratislava nr. 13, cu destinația: drum
 • Hotărârea 249/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 1.203 mp, situat în Sibiu str. Barcelona FN, cu destinația: drum
 • Hotărârea 248/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 248 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 247/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 247 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investiţiilor efectuate în cursul anului 2017 la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu
 • Hotărârea 246/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 246 privind diminuarea valorii bunului platformă de gunoi proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 245 pentru actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu nominalizată în HCL nr. 206/2016 (Completată de HCL NR. 326/2019; Modificată de HCL NR. 334/2019)
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 244 pentru aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 243 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2018
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 242 privind preluarea în proprietatea Municipiul Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 170 mp, situat în Sibiu, str. Salzburg FN, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 241 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, rămasă vacantă, proprietatea Statului Român, aflată în administrarea Municipiului Sibiu, construită de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, unei familii care întrunește criteriile de acces şi se regăsește în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 240 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii la Teatrul pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 239 pentru modificarea și completarea Programului minimal al Casei de Culturǎ a Municipiului Sibiu pentru perioada 22.05.2018 - 31.12.2018, aprobat prin H.C.L. nr. 199/31.05.2018
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 238 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 237 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Sistem de supraveghere video în municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 pentru aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul de investiții "Dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu"
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 235 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Demolare clădire producție magazie" la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 234 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Demolare și construcție împrejmuire Cimitir - Calea Dumbrăvii"
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 233 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: "Reconfigurare carosabil strada Barcelona"
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 232 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reparații capitale străzi în cartierul Ștrand" - faza DALI (Modificată de HCL NR. 262/2019)
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 231 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare prelungire strada Oașa - până la strada Octavian Goga Șelimbăr" - faza DALI (Modificată de HCL NR. 320/2019)
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 230 privind atribuirea denumirii străzii Sânzienelor unei străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 229 privind completarea art. 5 din documentația de urbanism PUZ și RLU - Ansamblu locuinte individuale si colective aprobată cu HCL nr. 343/28.10.2015, în SIBIU, str. Caprelor, FN, Investitor: SC Alma Grup SRL
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 228 privind aprobarea modificării art. 5, lit. b din documentația de urbanism PUZ și RLU - Locuinte cu regim mediu de înaltime - ansamblu locuinte si dotări aprobată cu HCL nr. 325/30.10.2014, în Sibiu, zona str. Neppendorf și Ogorului, Investitor: SC REBIS SRL
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 227 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: "Construire imobil P+M, împrejmuire și branșamente utilități", în Sibiu, str. Deventer, nr. FN, Investitori: Muntean Ovidiu Simion
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 226 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: "Construire locuință, branșamente, împrejmuire", în Sibiu, str. Deventer, nr. FN, Investitori: Harhoi Ovidiu și Harhoi Monica Elena
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 225 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL - AȘEZĂMÂNT SOCIAL, Adresa: SIBIU, STR. AGRICULTORILOR NR. 27, Beneficiar: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SIBIU - TURNISOR III PRIN PR. LUPU IOAN
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 224 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ - Schimbarea funcțiunii zonei din UTR Va în zonă cu funcțiuni comerciale (terțiare), cu caracter extraurban și servicii tehnice (Et) conform clasificării funcțiunilor din PUG Sibiu - Construire hipermarket, în Sibiu, Calea Cisnădiei f.n., Investitori: sc Total NSA s.r.l prin Domnariu Ioan
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 223 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu (Modificată de HCL NR. 337/2019)
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 222 privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul din Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7 în care funcţionează Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură "Carol I" Sibiu
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 221 privind modificarea art. 3 din HCL nr. 214/29.06.2017 prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Palatului Copiilor Sibiu, respectiv a Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 220 privind modificarea anexei nr. I la HCL nr. 345/2017
 • Hotărârea 219/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 219 privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 970 mp aparținând Grădiniței cu program prelungit nr. 43 Sibiu, str. Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu
 • Hotărârea 218/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 218 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 2 în care funcţionează Liceul de Artă Sibiu
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 217 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 216 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 215 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 214 privind aprobarea structurii, organigramei și statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.07.2018
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 213 privind modificarea statului de funcţii și organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 212 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 211 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Sibiu, str. Bratislava nr. 17, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 210 privind dezlipirea imobilului - teren pentru construcții proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Alunului nr. 1, identificat în CF 126931 Sibiu, nr. cad. 126931, în suprafață de 954 mp
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 209 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 208 privind modificarea art. 13 din contractul de administrare nr. 70/2015, încheiat între Municipiul Sibiu și ROMSILVA, prin Direcția Silvică Sibiu
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 207 Privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren, situat în Cartier V. Aaron și transmiterea acestuia în administrarea SC APĂ CANAL SA Sibiu, în vederea realizării investiției - drum de acces către bazinele de retenție proprietatea SC APĂ CANAL S.A. Sibiu
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 206 privind dezmembrarea imobilului - teren curți construcții, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Str. Câmpului nr. 2A
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 205 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș - activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire și aprobarea documentației de atribuire
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 204 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 2/2018
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 203 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2018
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 202 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Sibiu în domeniul public al Județului Sibiu a imobilului - teren situat în Stațiunea Păltiniș, identificat în CF nr. 115478 Sibiu, nr. cadastral 115478
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 201 privind exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la achiziţionarea de către Municipiul Sibiu a imobilului - teren, situat în Sibiu, la intersecția str. Barcelona cu str. Salzburg, în vederea reconfigurării carosabilului străzii Barcelona
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 200 pentru aprobarea Programului minimal anual și pentru aprobarea utilizării directe și temporare gratuit, a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 199 pentru aprobarea Programului minimal al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu pentru perioada 22.05.2018 - 31.12.2018 și pentru aprobarea utilizării directe, temporare și gratuite a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii (Modificată și completată de HCL NR. 239/2018)
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 198 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP şi RLU: "Demolare imobil și construire hotel, imobile servicii, comerț, administrativ, alimentație publică, locuințe colective și semicolective, amenajare incintă, rețele utilități și branșamente", în Sibiu, b-dul. Victoriei, nr. 42-44, Investitori: SC COMPA SA (Art. 2 modificat de HCL NR. 257/2019)
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea obținerii calității de administrator de imobile (Abrogată de HCL NR. 405/2019)
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea contului anual de execuţie, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 194 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 193 privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism PUZ+RLU - Zonă de dezvoltare ansamblu rezidenţial aprobată cu HCL nr. 156/30.05.2013 și modificată cu HCL nr. 100/30.03.2017, Investitor: SC ZAC-DEV SURII MICI SRL
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 192 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuinte P+E cu parter comercial conform PUZ aprobat cu HCL nr. 197/2014, modificat prin PUZ aprobat cu HCL nr. 113/2015 în Sibiu, str. Ceaikovski f.n., beneficiar: Stefan Ionut Andrei
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 191 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Extinderea pe verticala a bucătariei si spațiilor anexe până la cota coamei corpului frontal in vederea realizării de spații administrative - birouri în Sibiu, str. Luptei, nr. 9, Investitor: Vecerdea Nicolae
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 190 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Demolare constructii existente si construire imobil de locuințe și spații servicii în Sibiu Calea Dumbrăvii nr. 71-73, Investitor: SC Max Development SRL
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 189 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 3035 mp, situate în Sibiu zona străzii Turda, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 188 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren de construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Reșița II identificat în CF 106785 Sibiu, nr top 3024/3/3 în suprafaţă de 1.343 mp
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 187 privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unui teren în suprafață de 3 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str. Poiana nr. 15, bl. 1, pe care se află edificat un balcon, în favoarea titularului autorizației de construire
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 186 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Lisabona nr. 32 în favoarea d-nei Vlad Valeria
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 185 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. B-dul Vasile Milea intersecție cu str. Oncești
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului- teren de construcții situat în Sibiu, str. Londra nr. 22 în favoarea d-nei Damian Codruța Mariana
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 183 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a unor imobile - terenuri, proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 182 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a 2 (două) spaţii-terenuri, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în suprafaţă de 1 mp fiecare, pe care vor fi amplasate automate de parcare stradale
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 181 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 370 mp, situat în Sibiu, str. Turda nr. 14 cu destinația "drum"
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 180 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 173 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului cu destinația "drum"
 • Hotărârea 179/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 179 privind atribuirea denumirilor de străzi Agatei, Tractorului (prelungire), Topazului, Smaraldului, Ovidiu (prelungire), Nicolae N. Bălășescu, Iacob Bologa, Partenie Cosma, Berna, Monaco, străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 178 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 176 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Demolare țarcuri și construcții existente și construire țarcuri și adăpost pentru jaguari, tigri și lei" - faza S.F.
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 18.06.2018, corespunzător vacanţei de vară și înființarea stației "General Bălan"
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 174 pentru acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU SA și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 173 privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2018
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Cândea Ioan-Ciprian şi completarea Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 171 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Brunchea Mariana-Gabriela
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 170 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2018
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 169 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren de construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Reșița II identificat în CF 56844 Sibiu, nr. top 3024/3/6 în suprafață de 5.245 mp
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, Agenda Culturală, sesiunea 1/2018
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 167 privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, rămasă vacantă, proprietatea Statului Român, aflată în administrarea Municipiului Sibiu, construită de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, unei familii care întrunește criteriile de acces şi se regăsește în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 166 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 165 privind împuternicirea doamnei Astrid Cora Fodor, în calitate de Primar al municipiului Sibiu, în vederea încheierii noilor contracte de management ale managerilor Casei de Cultură a Municipiului Sibiu și Teatrului Național Radu Stanca Sibiu, instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2018
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 163 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind asocierea Municipiului Sibiu în cadrul ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU SMART CITY ȘI MOBILITATE precum și aprobarea statutului
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 161 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SIBIU" să voteze pentru aprobarea modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor municipale din zona 1 Sibiu, solicitată de operatorul SOMA S.R.L.
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 160 privind aprobarea continuării supravegherii pro-aderare la Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și Acvariilor (E.A.Z.A.) și acordul de principiu în vederea aderării Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu la E.A.Z.A. după terminarea perioadei de monitorizare (Modificata de HCL NR. 94/2019)
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Sibiu, precum și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale centrelor fără personalitate juridică din subordinea Direcției de Asistență Socială Sibiu (Anexa nr. 1 modificată de HCL NR. 268/2018. Modificată și completată de HCL NR. 375/2018. Art.2 din anexa nr. 5 la HCL NR. 159/2018 modificat de HCL NR. 400/2019)
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Sibiu (Abrogată de HCL NR. 268/2018)
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 157 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 156 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind modificarea Consiliului de administraţie la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu înființat prin HCL nr. 315/2010
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafețe de 267,75 mp, din incinta Liceului Tehnologic "Avram Iancu", situată în Sibiu str. George Coșbuc, nr. 5
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 70 mp, din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor, nr.1
 • Hotărârea 151/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 151 privind modificarea anexei nr. I la HCL nr. 345/2017
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 150 privind atribuirea denumirilor de străzi Gențianei, Merișorului, Toporașilor, Brândușei, Salviei, Dumbrăviței străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 149 privind însuşirea raportului informării şi consultării publicului nr. 26377 din 03.04.2018, pentru documentaţia de urbanism "PUZCP Demolare imobil și construire hotel, imobile servicii, comerț, administrativ, alimentație publică, locuințe colective și semicolective, amenajare incintă, rețele utilități și branșamente", în Sibiu, str. B-dul. Victoriei nr. 42-44
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU : Constituire trup intravilan- construire hale depozitare logistică, servicii mica productie, împrejmuire, drumuri, rețele, casă pompe, casă portar, post transformare, Investitori : VGP Constructii Industriale SRL pentru Chioar Ioan Titus Stefan, Chioar Tudor Traian, Simtion Octavian, Marti Maria Cristina, Neaga Margareta Fedosia, în Sibiu, zona Calea Șurii Mari DN 14 Sibiu - Medias
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITAȚI,CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 129/2011, Str. Bratislava, FN, CF: 120326, Nr. top. 5101/1/2/1/3, Beneficiar: Ucenic Marius-Ioan
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITAȚI, CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 129/2011, Str. Bratislava, FN, CF: 120985, Nr. top. 5101/1/2/1/4, Beneficiar: Ucenic Marius-Ioan
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 145 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri pentru construcții situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Șerpuită
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona cartier Ștrand, str. Sălajului FN
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 48 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului cu destinația "drum"
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 142 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 947 mp, situat în Sibiu, zona străzii Barcelona, cu destinația drum
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea vânzării unui număr de 4 locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 140 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 139 pentru aprobarea Acordului-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Olt și UAT Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunității, nonprofit de interes general, Agenda Comunității, sesiunea 1/2018
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 1/2018
 • Hotărârea 136/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 136 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2018
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E+R CONFORM PUZ APROBATCU HCL 232/2014 MODIFICAT CU HCL 169/2017, în Sibiu, Calea Gusteritei, nr. 21-23, Beneficiar: SC A ENERGY IND SRL SI SC NEW BALANCE SRL
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 134 privind aprobarea Acordului de Modificare și Consolidare al Acordului de Sprijin Municipal încheiat între Municipiul Sibiu, SC TURSIB SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 9 mai 2007
 • Hotărârea 133/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 132 privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, persoanelor care întrunesc criteriile de acces şi se regăsesc în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 131 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 130 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare Stadionul Municipal Sibiu (Proiectare + Detalii de execuție + Verificare de proiect + Autorizație de Construire + Execuție)" - faza Studiu de Fezabilitate (Modificată de HCL NR. 375/2019)
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Creștere capacitate medicină de urgență pediatrică în spațiile existente", faza DALI
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 128 pentru aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători, efectuat de S.C. TURSIB S.A, pentru traseele 10, 12, 14, 18 și 112, începând cu data de 02.04.2018
 • Hotărârea 127/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 pentru stabilirea zonei unitare de încălzire in cartierul Hipodrom din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 pentru aprobarea modificării Regulamentului privind acordarea de finantări, din bugetul Municipiului Sibiu, pentru activităti sportive în baza Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 125 privind schimbarea denumirii Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu în Direcția de Asistență Socială Sibiu, aprobarea organigramei și a statului de funcții
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea modificării statului de funcţii și organigramei la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 123 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu pentru cazarea participanţilor la Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox - în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu, respectiv în internatul Colegiului Tehnic Independența Sibiu
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea cuantumului unei burse și numărului acestora pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2018
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (Anexa nr. 1 abrogată de HCL NR. 465/2018)
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2017 - 2019" conform Ordinului nr. 661/25.04.2017 al Ministrului Mediului, modificat prin Ordinul nr. 241/12.03.2018
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 119 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 118 privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 315/23.09.2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 117 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al managerului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 116 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 pentru aprobarea Programului minimal al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu până la data de 21.05.2018 și pentru aprobarea utilizării directe, temporare și gratuite a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2018 în vederea desfăşurării proiectelor Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind închirierea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 1 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3 și 1 mp din imobilul situat în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind transmiterea în administrarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Sibiu, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str. Xenopol nr. 1
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind trecerea din administrarea directă a S.C. URBANA S.A în concesiunea acestei societăți, a 5 (cinci) spații cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 108 privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Michelangelo nr. 9, în favoarea d-lui Strîmbeanu Ilie și a d-nei Strîmbeanu Brândușa
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Londra nr. 2, în favoarea d-nei Lucuța (născută Badalea) Adina Mihaela
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 106 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, a unor bunuri provenite din investiţii efectuate în perioada 2016 - 2017 şi casarea unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 105 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 405/2016
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ TIP DUPLEX - 2 APARTAMENTE, Adresa: SIBIU, STR. CEAICOVSKI F.N., Beneficiari: BLANGA NICOLAE CRISTIAN
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 103 privind însuşirea raportului informării şi consultării publicului nr. 16553/05.03.2018 pentru documentaţia de urbanism PUZ - Constituire trup intravilan - Construire hale de depozitare, logistica, servicii și mica productie, în Sibiu, Calea Surii Mari DN 14 Sibiu - Medias
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuinte și functiuni complementare servicii si comert în Sibiu Calea Turnisorului nr. 59, Investitor: SC BSD Construction SRL
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD: Construire centru de cartier în Sibiu, calea Gușteriței nr. 21-23 Beneficiar: SC AL COMSIB SRL (Art. 2 modificat de HCL NR. 257/2018)
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea modificării art.3, lit.a din documentația de urbanism PUZ și RLU Construire sediu firma și locuințe individuale și colective aprobată cu HCL nr. 280/28.07.2011, în Sibiu, Calea Surii Mici, FN, Investitor: SC EMCO SRL (Abrogată de HCL NR. 45/2020)
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 99 privind închirierea prin licitaţie publică a unui număr 8 mese metalice și terenurile aferente, 13 spații de producție și terenurile aferente și a terenului situat lângă clădirea administrativă din dreapta intrării principale în Cimitirul Municipal, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu și administrate de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 98 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Moșin Daniel şi completarea Comisiei de comerț și servicii publice
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 97 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2018
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții: "REABILITAREA REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI CALDE MENAJERE ȘI CONECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ARIA DE DESERVIRE A CT 6 HIPODROM LA SISTEMUL CENTRALIZAT (Rețeaua ATI)" - Faza DALI
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 95 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări, din bugetul Municipiului Sibiu, pentru activități sportive în baza Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului (Modificată de HCL NR. 126/2018)
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea Contractului de asociere încheiat între Municipiul Sibiu și Județul Sibiu în vederea realizării Spitalului Clinic Județean de Urgență, cu secții de adulți și copii
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Completata de HCL NR. 141/2019) (Abrogata de HCL NR. 475/2019)
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 92 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor specialişti din cadrul comisiilor de selecţie şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele culturale, sportive şi Agendei comunităţii
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 91 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 89 privind modificarea statului de funcţii și organigramei Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 88 privind completarea H.C.L. nr. 413/26.10.2017 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2018
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică în cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2018 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2018 de S.C. PIEȚE SIBIU S.A
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 întocmit de S.C. URBANA S.A
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2018 de S.C. TURSIB S.A
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.03.2018
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe raza Municipiului Sibiu și pe locurile cu folosintă exclusivă pentru persoanele cu handicap de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 80 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sibiu şi a Centrului Operativ cu Activitate Temporară (Abrogată de HCL NR. 20/2020)
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea aderării Serviciului Public Baia Populară Sibiu la Asociația SPA România, a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației SPA România
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 78 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2017
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 76 privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, aprobarea standardelor minime de cost/an pentru aceste servicii și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.03.2018 (Art. 4-10 din HCL NR. 76/2018 abrogate de HCL NR. 333/2019)
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 75 privind completarea HCL nr. 360/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului coproprietatea Statului Român, situat administrativ în Sibiu, str. Nouă, nr. 33
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 20,25 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Liceului Teoretic "C-tin Noica" Sibiu, situat administrativ în Sibiu str. Oștirii, nr. 5
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind suplimentarea valorilor de inventar ale bunurilor concesionate către S.C. URBANA S.A, cu valoarea investiţiilor efectuate la aceste bunuri în cursul anului 2017 (Art. 1 modificat prin HCL NR. 294/2018)
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului-teren situat în Sibiu, Dealul Gușterița, ȋn suprafațǎ de 225 mp (Art.1 modificat de HCL NR. 287/2019)
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investiţiilor efectuate la aceste imobile în anul 2017
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 70 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 31 mp, situat în Sibiu, str. Aleea Geniștilor nr. 15A, cu destinația "drum"
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu a bunurilor - parcări, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata realizării investiției a imobilului-teren, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Cartier Reșița II, str. Viitorului
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind suplimentarea valorilor unor mijloace fixe rezultate în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir Municipal
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 66 privind dezlipirea imobilului - teren pentru construcții proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Cartier Reșița II, identificat în CF 121648 Sibiu, nr. cad. 121648, în suprafață de 4.669 mp
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 65 privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Orhideelor nr. 33, în favoarea d-nei Asoltanei Mariana Petronela și a d-lui Asoltanei Gheorghe Daniel
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 64 privind închirierea spațiilor aflate în administrarea Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu, proprietatea publică a Municipiului Sibiu (Art.1 din HCL NR. 64/2018 modificat de HCL NR. 380/2019)
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP şi RLU: Dezvoltare zonă comercială și spații publice cu utilizări admise ale zonei În Sibiu, str. Berăriei, nr. 4 și str. Radu Stanca, nr. 1, Investitori : SC EURO IMOB INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 62 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - DEMOLARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE IMOBIL PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE, Adresa : SIBIU, CALEA DUMBRĂVII NR. 79, Beneficiari : OCTAVIAN ȘTIREANU
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU : Restructurarea zonelor cu caracter industrial - Locuinte cu regim mediu de înaltime, în Sibiu, zona Sos. Alba Iulia, Investitor : SC Deka Construct SRL
 • Hotărârea 60/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ, ZONA DJ 106D SIBIU - CISNĂDIOARA, FN, Beneficiar: POPICA BOGDAN-CALIN
 • Hotărârea 59/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea vânzării unui număr de 4 locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 368/2018)
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul 2018
 • Hotărârea 56/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2018
 • Hotărârea 55/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Tălău Ghiorghe
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2018
 • Hotărârea 53/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 51 privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 38/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții: "Căsuța Bebelușului în parcul Sub Arini" - Faza SF
 • Hotărârea 49/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții: "Amenajare toaletă publică în parcul Sub Arini" - faza SF
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 48 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Tractorului" - faza DALI
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Lacul lui Binder" - faza DALI
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Amenajare parc skateboard"
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Deviere rețele strada Drumul Ocnei" - faza PT+DE (Modificată de HCL NR. 320/2019)
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, AGENDA COMUNITĂȚII, aprobat prin H.C.L. nr. 3/2017
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, AGENDA SPORT, aprobat prin H.C.L. nr. 2/2017
 • Hotărârea 42/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, AGENDA CULTURALĂ, aprobat prin H.C.L. nr. 1/2017
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 41 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2018
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și descrierea sumară a investiției pentru obiectivul de investiții "Extindere corp școală și sală de sport la Școala Gimnazială Regele Ferdinand", faza SF
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 432/28.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere corp școală la școala gimnazială I.L. Caragiale Sibiu", faza SF
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 38 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 382/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere corp școală și construire sală de sport la școala gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF (Modificată de HCL NR. 51/2018)
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 383/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Construcție nouă cu destinația creșă în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36 Sibiu", faza SF
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 381/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", faza SF(Modificată de HCL NR. 74/2019)
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea asocierii Municipiului Sibiu în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sibiu Regiune Gastronomică Europeană, precum și aprobarea actului constitutiv și a statutului
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou proiect de management pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea depunerii unui nou proiect de management pentru Teatrul Național Radu Stanca Sibiu
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 32 pentru modificarea H.C.L nr. 291/2017 privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sibiu și al serviciilor/instituțiilor publice subordonate (Abrogată de HCL NR. 31/2020)
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa nr. 1 abrogată de HCL NR. 272/2018)
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții "Reparații capitale străzi în zona Stefan cel Mare nr. 147" (Modificată de HCL NR. 80/2019)
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu pentru anul 2018
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu (Consultați și HCL NR. 38/2019)
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Municipiului Sibiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu pentru anul 2017
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR. 70/2006 SIBIU, STR. BRATISLAVA NR. 17 Beneficiari: LULEA MIRCEA ȘI LULEA SILVIA CRISTINA
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: Zonă de urbanizare- Activitati economice cu caracter terțiar-Construire hala În Sibiu, zona str. Henri Coanda Investitori: Cojocariu Adrian si Cojocariu Adriana
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Modernizare țarc urși și extindere adăpost" - faza S.F. (Modificata de HCL NR. 92/2019)
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.02.2018
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2018-2019 (Art. 2 își încetează aplicabilitatea prin HCL NR. 301/2018)
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 19 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SIBIU" pentru a vota împotriva majorării tarifului serviciului de depozitare a deșeurilor prestat de societatea TRACON S.R.L. în calitate de operator al Depozitului Ecologic de Deșeuri Menajere și Industriale Comuna Cristian
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 18 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială pentru anul 2018
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 17 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială pentru anul 2018
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială pentru anul 2018
 • Hotărârea 15/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 15 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei care se acordă membrilor Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 14 privind modificarea HCL nr. 345/2017, modificată ulterior de HCL nr. 446/2017
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 privind preluarea din concesiunea SC URBANA SA a spațiului comercial situat în Sibiu, strada Konrad Haas, nr. 1, jud. Sibiu, înscris în CF Sibiu nr. 116363-C1-U3, nr. top. 1400/V (ap. 5), în suprafață utilă de 75,26 mp, compus din: spațiu-depozit și birou şi a terenului aferent acestuia în suprafață de 76 mp
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind preluarea din concesiunea SC URBANA SA a spațiului comercial situat în Sibiu, strada Felinarului, nr. 20, jud. Sibiu, înscris în CF Sibiu nr. 116048-C1-U4, nr. top. 741/VII, 742/VII, în suprafață utilă de 193 mp, compus din: depozit, birou, hol și 2 magazii, şi a terenului aferent acestuia în suprafață de 203 mp
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 11 privind preluarea din concesiunea SC URBANA SA a spațiului comercial situat în Sibiu, strada Aleea Filozofilor, nr. 18, jud. Sibiu, înscris în CF Sibiu nr. 59293, nr. top. 1878/1/1/1/2/2/8, în suprafață utilă de 116,69 mp, compus din: 4 ateliere, o debara, un vestiar, un antreu, o magazie de cărămidă și 2 magazii de lemn, şi a terenului aferent acestuia în suprafață de 322 mp
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 10 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu a imobilului: construcție cu teren aferent, proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona fostelor depozite de muniție din Pădurea Dumbrava
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Klagenfurt nr. 9 în favoarea d-nei Petcu Gabriela Cătălina
 • Hotărârea 8/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 8 privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului -teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Rubens nr. 10 în favoarea d-lui Bratu Octavian
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri pentru construcții situate în intravilanul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 6 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 335 mp, situat în Sibiu, str. Calea Șurii Mari nr. FN cu destinația "drum"
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 5 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea preţului de producere al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu în anul 2018
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea cofinanţării proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Sibiu – Brașov, în perioada 2014-2020", Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 - 2020
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind utilizarea excedentului bugetar
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 aprobarea Planului de investiţii cu finanţare din contul IID al SC Apă-Canal SA pentru anul 2018