• Hotărârea 429/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 429 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2017
 • Hotărârea 428/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 428 privind îndreptarea erorii materiale a adresei administrative menționată la poziția nr. 85 din anexa nr.1 la H.C.L. nr. 394/2016
 • Hotărârea 427/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 427 privind prorogarea termenului pentru efectuarea operațiunilor financiar contabile în cazul desființării Serviciului public cadastru
 • Hotărârea 426/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 426 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Pachet strazi zona Gusterita-Turnisor (Ana Ipatescu, Nita Octavian, Malinului) - STR. MALINULUI"
 • Hotărârea 425/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 425 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: "Pachet străzi zona cartier Guşteriţa-Turnisor: Ana Ipatescu, Nita Octavian, Malinului - STR. NITA OCTAVIAN"
 • Hotărârea 424/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 424 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA PRELUNGIREA SACEL" - faza S.F.
 • Hotărârea 423/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 423 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "BRANȘAMENTE UTILITĂȚI LA IMOBILUL: P-ȚA MICĂ NR. 25"
 • Hotărârea 422/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 422 privind aprobarea Raportului de evaluare și a contractului având ca obiect "Delegare de gestiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat în cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu" (Completată de HCL NR. 315/2017)
 • Hotărârea 421/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 421 privind utilizarea excedentului bugetar
 • Hotărârea 420/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 420 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2016
 • Hotărârea 419/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 419 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 418/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 418 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 43 Sibiu pentru Creșa nr. 8 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Aleea Streiu, nr. 8
 • Hotărârea 417/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 417 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 416/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 416 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii la Serviciul Public Cantina Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 415/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 415 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii la Serviciul Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 414/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 414 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu
 • Hotărârea 413/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 413 privind modificare și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa Nr. 1 abrogată de HCL NR. 55/2017)
 • Hotărârea 412/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 412 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 411/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 411 privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2017, aprobat prin HCL nr. 309/2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 410/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 410 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Sistem de drenaj la Grădinița cu PP Elefănțelul Curios" Aleea Haiducului nr. 3
 • Hotărârea 409/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 409 privind prelungirea închirierii imobilului, situat în Sibiu, str. Reconstrucţiei nr. 21, ap. 1, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 408/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 408 privind aprobarea schimbării, în condițiile legii, a numărului administrativ din municipiul Sibiu, Sos Alba Iulia nr 100 (actual) în 100 B
 • Hotărârea 407/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 407 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CREARE ACCES SEPARAT PENTRU CABINET MEDICAL Sibiu, B-dul Vasile Milea nr 11, sc. C ap. 31 Beneficiar: TOMA CRISTINA
 • Hotărârea 406/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 406 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU Zonă de urbanizare - activități economice cu caracter industrial - hală, birouri, platformă parcare Sibiu, str Zona Calea Șurii Mari (partea stângă) F.N. Investitori: SC EXTAR AUTO SRL prin LELUȚIU VICTOR
 • Hotărârea 405/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 405 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL: HALE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE SIBIU, CENTRUL ECONOMIC VEST, ZONA STRĂZII TURDA Investitori: HELJU MIHAI VIOREL, MARCU SIMION FLORIN, SC FRITZMEIER ENGENEERING SRL (Modificată şi completată de HCL NR. 105/2018. Art.2 din HCL NR. 405/2016 modificat de HCL NR. 399/2019)
 • Hotărârea 404/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 404 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie publică, valabil pentru anul 2017, în vederea vânzării unor imobile - terenuri pentru construcţii aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 403/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 403 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 402/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 402 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Fundaţiei "Un Copil, O Speranţă" - UCOS România a imobilului situat în Sibiu, str. Uzinei, nr. 8, proprietatea privată a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 401/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 401 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în Sibiu, Calea Poplăcii nr. 2, identificat în CF 123632 Sibiu, nr.top 7272/1/2, în suprafață de 100 mp
 • Hotărârea 400/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 400 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a 5 spaţii-terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, pe care vor fi amplasate automate de parcare
 • Hotărârea 399/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 399 privind dezlipirea imobilului - teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ștefan cel Mare F.N., identificat în CF 122970 Sibiu, nr. cad. 122970, în suprafață de 2.718 mp
 • Hotărârea 398/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 398 privind constituirea comisiei care va proceda la urmărirea modului de desfășurare a activității de salubrizare în Municipiul Sibiu de către operatorul delegat – SC SOMA SRL
 • Hotărârea 397/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 397 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2017 asociaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 396/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 396 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 395/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 395 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2016
 • Hotărârea 394/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 394 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu (HCL NR. 428/2016 - îndreptarea erorii materiale a adresei administrative menționată la poziția nr. 85 din anexa nr.1 la H.C.L. nr. 394/2016)
 • Hotărârea 393/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 393 privind alocarea unui procent de 12,5%, respectiv 11 unități locative, din blocurile construite de Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Sibiu, Cartier Reșița II, str. Viitorului, nr.22, pentru chiriașii evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
 • Hotărârea 392/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 392 privind aprobarea modificării Programului minimal pentru anul 2016 aprobat prin H.C.L. nr. 144/2016 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 391/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 391 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "ILUMINAT PUBLIC - LOCUINTE COLECTIVE CARTIER RESITA II, STR. VIITORULUI"
 • Hotărârea 390/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 390 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin H.C.L. nr. 324/2009, la obiectivul de investiţii: "Pachet străzi zona cartier Guşteriţa - Turnisor - str. Ana Ipatescu"
 • Hotărârea 389/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 389 privind modificarea și completarea "Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu", aprobat prin H.C.L. 242/2016
 • Hotărârea 388/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 388 privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC URBANA SA Sibiu
 • Hotărârea 387/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 387 privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la SC TURSIB SA Sibiu
 • Hotărârea 386/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 386 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 385/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 385 privind modificarea metodologiei privind închirierea chioșcului și a terasei aferente acestuia, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, aprobată prin H.C.L. nr. 71/2016
 • Hotărârea 384/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 384 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate
 • Hotărârea 383/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 383 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
 • Hotărârea 382/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 382 pentru completarea Hotărârii nr. 353/2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitare termică blocuri de locuinţe din municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienţei energetice", faza DALI (Abrogată de HCL NR. 448/2017)
 • Hotărârea 381/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 381 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ S+P+E+M SIBIU, STRADA SĂCEL NR.114B Beneficiari: STREZA OLIMPIU ȘI STREZA MANUELA
 • Hotărârea 380/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 380 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ SIBIU, ȘOSEAUA ALBA IULIA, FN Beneficiari: IORGULESCU PETRONEL ȘI GABRIELA
 • Hotărârea 379/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 379 privind aprobarea organigramei, structurii și statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.11.2016
 • Hotărârea 378/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 378 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 377/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora de pe str. Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu (Abrogată de HCL NR. 29/2020)
 • Hotărârea 376/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 376 pentru aprobarea metodologiei și a caietului de sarcini privind pregătirea și organizarea licitației pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora de pe strada Papiu Ilarian din municipiul Sibiu (Abrogată de HCL NR. 29/2020)
 • Hotărârea 375/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Fondului Locativ Aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu, a 4 blocuri de locuințe și terenului aferent, situate în Sibiu, Reșița II, str. Viitorului
 • Hotărârea 374/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 374 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiului Sibiu în anul 2016
 • Hotărârea 373/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 373 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 33 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului nr.19, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 372/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 372 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 96 mp, situate situate în Sibiu, str. Calea Șurii Mari cu destinația: drum
 • Hotărârea 371/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 371 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 370/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 370 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, a unor bunuri provenite din investiţii efectuate în perioada 2015-2016
 • Hotărârea 369/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 369 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Fondului Locativ Aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu, a etajelor I și II din internatul Liceului Tehnologic ”Avram Iancu” situat în Sibiu, str. Lazaret nr. 14
 • Hotărârea 368/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 368 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Stațiunea Păltiniș identificat în CF 587 Cristian III, nr. top 182/1/24/1/1/1/2/3, în suprafață de 84 mp
 • Hotărârea 367/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 367 pentru modificarea Programului minimal anual aferent anului 2016 al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 143/27.04.2016
 • Hotărârea 366/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 366 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu (Anexa nr. 1 la HCL NR. 366/2016 abrogată de HCL NR. 402/2019)
 • Hotărârea 365/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 365 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru perioada iulie - decembrie 2016
 • Hotărârea 364/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 364 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta: Şcolii gimnaziale nr. 21 - situată administrativ în Sibiu, str. Luptei nr. 27, Şcolii gimnaziale nr. 25 - situată administrativ în Sibiu str. Sibiel nr. 6
 • Hotărârea 363/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 363 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare atelier scoala pentru sediul de pe str. Ocnei nr. 31-33 la Colegiul Tehnic Independenta" Sibiu, str. Ocnei, nr. 31-33
 • Hotărârea 362/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 362 privind modificarea Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, aprobată în Anexa nr. 2 la HCL nr. 275/2016, modificată prin HCL nr. 348/2016
 • Hotărârea 361/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 361 privind aprobarea vânzării unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 360/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 360 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2017
 • Hotărârea 359/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 359 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 358/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 358 privind constituirea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu"(Completată de HCL NR. 76/2019)
 • Hotărârea 357/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 357 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2016
 • Hotărârea 356/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 356 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2016
 • Hotărârea 355/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 355 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Urbana S.A Sibiu
 • Hotărârea 354/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 354 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Tursib S.A Sibiu
 • Hotărârea 353/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 353 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Reabilitare termică blocuri de locuinţe din municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienţei energetice", faza DALI (Abrogată de HCL NR. 448/2017)
 • Hotărârea 352/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 352 privind modificarea și completarea Anexei nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu nr. 11/2013
 • Hotărârea 351/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 350/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 privind stabilirea taxei speciale pentru protectie cabluri amplasate pe domeniul public cu ocazia desfasurarii evenimentelor cultural-stiintifice si sportive pe anul 2016
 • Hotărârea 349/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 349 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 276 din 29.09.2016 privind aprobarea liniilor prioritare si capitolelor de cheltuieli pentru subventionarea de la bugetul local in anul 2017 a asociatiilor si fundatiilor în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 348/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 348 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 şi a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, aprobate prin H.C.L. nr. 275/29.09.2016
 • Hotărârea 347/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 347 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2017
 • Hotărârea 346/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 346 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2016
 • Hotărârea 345/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind numirea "Colectivului de coordonare a activităţilor de deszăpezire , asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, apă caldă şi apă rece din Municipiul Sibiu" şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017
 • Hotărârea 344/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 344 privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu asupra a două vestiare aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 343/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 343 privind aprobarea modificării și completării Programului minimal pentru anul 2016 aprobat prin H.C.L. nr. 144/2016 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 342/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 342 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 341/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 341 privind modificarea organigramei si statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 340/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 340 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 339/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 339 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 338/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 338 privind aprobarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 337/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 337 privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 336/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 336 privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2017, aprobat prin HCL nr. 309/2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 335/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 335 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 334/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 334 privind aprobarea accesului liber al elevilor în incinta curților și terenurilor de sport din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Sibiu
 • Hotărârea 333/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 333 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea în instanţă a acţiunii de evacuare a spațiului în suprafață de 34 mp situat în Sibiu, str. General Magheru nr. 6, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu
 • Hotărârea 332/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 332 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 15 Sibiu pentru Creșa nr. 2 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Gladiolelor, nr. 13A
 • Hotărârea 331/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 331 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor terenuri situate în Sibiu, str. Sibiel nr. 1A, Cvartal Ștrand II și str. Ciprian Porumbescu fn
 • Hotărârea 330/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 330 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a protecțiilor pentru cablurile care vor fi amplasate pe domeniul public, cu ocazia organizării de evenimente cultural - științifice și sportive
 • Hotărârea 329/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a imobilului teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Papiu Ilarian F.N., în vederea amenajării a 28 locații necesare amplasării standurilor în suprafață de 2 mp fiecare, pentru desfășurarea de activități de prezentare și vânzare
 • Hotărârea 328/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 328 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Organizației Municipale Sibiu a Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Tribunei nr. 19, cu destinația de sediu (Abrogată de HCL NR. 45/2017)
 • Hotărârea 327/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 327 privind aprobarea modificării preţurilor biletelor de călătorie și ale abonamentelor practicate de S.C. TURSIB S.A.
 • Hotărârea 326/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 326 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijlocului fix rezultat în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 325/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 325 privind scoaterea din evidenţa Municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. 9 Mai nr. 50 şi predarea acestuia Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, prin Administraţia Finanţelor Publice Sibiu
 • Hotărârea 324/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 324 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 118 mp, situat în Sibiu, str. Tractorului F.N. cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 323/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 323 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 178 mp, situat în Sibiu, str. Islazului, nr. 18 B cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 322/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 322 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 33 mp, situat în Sibiu, str. G-ral Dăscălescu, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 321/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 321 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 46 mp, situat în Sibiu, str. Cireșului, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 320/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 320 privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin "Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu, pentru anul 2017
 • Hotărârea 319/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 319 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia "Oraşe-Energie România"
 • Hotărârea 318/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 318 privind acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil privind retragerea, respectiv excluderea Comunei Hârseni, județul Brașov, din cadrul acestei asociații
 • Hotărârea 317/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 317 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 316/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 316 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 315/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 315 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : "Construire platformă gunoi și asfaltare alei acces" - faza S.F., la Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu
 • Hotărârea 314/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 314 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Modernizare alei Cimitir Municipal Sibiu"
 • Hotărârea 313/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 313 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "CANALIZARE PLUVIALĂ STR. PODULUI" (Modificată de HCL NR. 488/2017, HCL NR. 445/2018 și HCL NR. 317/2019)
 • Hotărârea 312/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 312 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Iluminat public eco-eficient Parc Petofi Sandor" – faza SF
 • Hotărârea 311/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 311 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REPARATII CAPITALE STRAZI IN CARTIERUL HIPODROM INTRE STRAZILE ALEEA FRATII BUZESTI - CALEA CISNADIEI – N. IORGA" - faza SF
 • Hotărârea 310/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 310 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2016
 • Hotărârea 309/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 309 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Asistenţă Socială (Anexa Nr.1 modificată de HCL NR. 336/2016 și HCL NR. 411/2016)
 • Hotărârea 308/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 308 privind aprobarea documentației de urbanism "PUZ şi RLU Alimentare autovehicole GPL tip SKID, spălătorie, vulcanizare, împrejmuire, branşamente" Iniţiator : Primăria Municipiului Sibiu Investitor : MUNTEAN NICOLAE
 • Hotărârea 307/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 307 privind modificarea și completarea "Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu", aprobat prin H.C.L. nr. 242/2016
 • Hotărârea 306/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 306 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 305/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 305 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu pentru semnarea acordului cu privire la cesiunea de drepturi de la Dexia Credit Local la BRD - Groupe Societe Generale
 • Hotărârea 304/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 304 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 303/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 303 privind delegarea domnului consilier local Tiberiu Cornel Drăgan la Forumul Economic al Dunării "Smart Cities"
 • Hotărârea 302/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 302 privind stabilirea unor amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 301/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 301 privind stabilirea unui număr de 12 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 300/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 300 privind stabilirea unui număr de 5 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 299/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 299 privind stabilirea unui număr de 32 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 298/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 298 privind stabilirea unui număr de 24 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 297/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 297 privind stabilirea unui număr de 3 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 296/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 296 privind stabilirea unui număr de 41 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 295/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 295 privind stabilirea unui număr de 31 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 294/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 294 privind stabilirea unui număr de 2 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 293/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 293 privind stabilirea unui număr de 37 amplasamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu destinate montării mijloacelor de publicitate şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică, la pachet
 • Hotărârea 292/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 292 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijlocului fix rezultat în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 291/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 291 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 290/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 290 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Sibiu și Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu, a spaţiului în suprafaţă de 683,04 mp, respectiv 480,39 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu (Consultaţi și HCL NR. 347/2019)
 • Hotărârea 289/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 289 închirierea, prin licitaţie publică, la pachet, a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării a 20 echipamente stradale (tip ONU)
 • Hotărârea 288/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 288 privind vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a imobilului cu teren aferent, aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Şos. Alba Iulia, nr. 47
 • Hotărârea 287/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 287 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 35 mp, situat în Sibiu, DJ 106 D Sibiu - Cisnădioara cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 286/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 286 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 2089 mp, situate în Sibiu, zona străzii Salzburg - str. Barcelona cu destinația drum
 • Hotărârea 285/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 285 privind închirierea fără licitaţie publică, în favoarea Organizaţiei Municipale Sibiu a Partidului Mișcarea Populară, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Faurului nr.18, cu destinaţia sediu
 • Hotărârea 284/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 284 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp + P+M SIBIU, STRADA TRACTORULUI, FN Beneficiari : BORSAN DORIN - VASILE ȘI BORSAN ANCA
 • Hotărârea 283/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 283 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Reabilitare și etajare imobil existent în Sibiu, str. Ioan Lupaș nr.6 și str. Tribunei, nr.5 Initiator : SC Standing House SRL
 • Hotărârea 282/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 282 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M în Sibiu, Calea Turnisorului, nr.26A Initiator : Oprean Iuliana Maria
 • Hotărârea 281/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 281 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 280/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 280 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 279/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 279 privind aprobarea vânzării unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 278/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 278 pentru aprobarea noii proceduri de identificare a beneficiarilor şi de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe care provin din familii defavorizate
 • Hotărârea 277/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 277 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu (CIAD) din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu (Consultați și HCL NR. 21/2017. Art.2 din anexa la HCL NR. 277/2016 modificat de HCL NR. 400/2019)
 • Hotărârea 276/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 276 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2017 a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998 (Anexa la HCL NR. 276/2016 modificată de HCL NR. 349/2016)
 • Hotărârea 275/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 275 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare (Modificată de HCL NR. 348/2016, Anexa Nr. 2 - Grila de evaluare modificată de HCL NR. 362/2016)
 • Hotărârea 274/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 274 privind rectificarea bugetului local (Modificata de HCL NR. 91/2019)
 • Hotărârea 273/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 273 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 272/2016 - Municipiul Sibiu

  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public str. Ștefan cel Mare - zona Broscărie (str. Ștefan cel Mare - str. Caprelor - str. Cantonului – zona Bisericii – loc de joac㠖 str. Henri Coandă)(SF + PT + DE + DTAC)"
 • Hotărârea 271/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 271 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2016
 • Hotărârea 270/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 270 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului – teren de constructii, proprietatea Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, zona str. Barsei nr. 10, in vederea concesionarii fara licitatie publica a unui lot de 8,0 mp
 • Hotărârea 269/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 269 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului – teren de constructii, proprietatea Municipiului Sibiu, situat in Sibiu, str. Agricultorilor, in vederea concesionrii fara licitatie publica a unei suprafete de 682 mp
 • Hotărârea 268/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 268 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat in proprietatea Municipiului Sibiu, a investitiilor efectuate in perioada 2015 la imobilele aflate in administrarea acestui serviciu
 • Hotărârea 267/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 267 privind transmiterea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investitiile efectuate la imobilele unitatilor scolare din Municipiului Sibiu in anul 2016
 • Hotărârea 266/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 266 inchirierea, prin licitatie publica, la pachet, a unor terenuri apartinand domeniului public al Municipiului Sibiu, in vederea amplasarii a 11 cabinete stradale (tip ONU)
 • Hotărârea 265/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 265 pentru modificarea art.1 al H.C.L. nr. 389/2003 si art.2 din H.C.L. nr. 195/2004 privind transmiterea in folosinta gratuita a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu, a spatiului aflat la etajul I si parterul imobilului situat in Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 264/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 264 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C Apa Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 263/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 263 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la instituirea limitarii dreptului de proprietate in favoarea SDEE-Electrica Distributie Transilvania Sud asupra unei suprafete de 354 mp. din imobilul teren in suprafata de 2405mp, identificat cu nr.top.124309,CF 124309 Sibiu, proprietatea publica a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 262/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 262 privind preluarea in proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren in suprafata de 52 mp, situat in Sibiu, str. Varului 20 cu destinatia “drum”
 • Hotărârea 261/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 261 privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 260/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 privind atribuirea denumirii strada „Intrarea Viile Sibiului” strada nou creata in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 259/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 259 privind atribuirea denumirii strada „Maslinului” strada nou creata in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 258/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 258 privind atribuirea denumirii strada „Alunisului” unei strazi nou create in municipiul Sibiu
 • Hotărârea 257/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 257 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU: Construire locuinta unifamiliala - Zona de urbanizare- Locuinte cu regim mediu de inaltime, in Sibiu, str. Tractorului, FN. Investitori : Lazar Diana Alexandra si Todea Ioan Gheorghe
 • Hotărârea 256/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 256 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E+ER, CU SPATII COMERCIALE PARTER SIBIU, CALEA DUMBRAVII, NR. 111 - Beneficiar: NICOARA DRAGOS - IOAN (Art. 1 si 2 modificate de HCL NR. 271/2019)
 • Hotărârea 255/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 255 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Modificari interioare si mansardare cladire birouri si ateliere existente in Sibiu, str.Distributiei, nr.4 Beneficiar : SC Dani Oil SRL
 • Hotărârea 254/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 73 din 25.02.2016 – privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica – activitate de transport, distributie si furnizare energie termica – in sistem centralizat in cartierul Hipodrom din municipiul Sibiu, prin licitatie publica
 • Hotărârea 253/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 privind transmiterea, fara plata, a microbuzului scolar marca Opel Movano catre U.A.T Avrig, jud. Sibiu
 • Hotărârea 252/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 252 privind schimbarea sediului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu (Abrogata de HCL NR. 274/2019)
 • Hotărârea 251/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.251 privind aprobarea statului de functii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 250/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 250 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 249/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind aprobarea modificarii statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 248/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 248 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii: “Sistem integrat de acces auto” la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 247/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 247 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire adapost si tarc pentru struti si zebra” - faza S.F. (Modificata de HCL NR. 91/2019)
 • Hotărârea 246/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 246 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investitii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 245/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 245 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Clubului Sportiv Scolar Sibiu asupra a 6 sali de sport din incinta: Colegiului National Pedagogic A. Saguna – Sibiu, Aleea Turnu Rosu nr.2 Liceului Teoretic ”Constantin Noica” - Sibiu, str. Ostirii nr.5 - Colegiului National O. Goga – Sibiu, str. Mitropoliei nr.34 - Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara ”Terezianum” - Sibiu, str. Postavarilor nr.18 - Scolii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lunga nr.65 - Colegiului Tehnic Energetic – Sibiu, str. Electricienilor nr.1
 • Hotărârea 244/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 244 privind aprobarea participarii Serviciului Public de Cadastru la ”Programul de stimulare a innoirii parcului auto national conform Ordinului 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national ”
 • Hotărârea 243/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 243 privind aprobarea programului de circulatie pentru transportul public de calatori efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 12.09.2016
 • Hotărârea 242/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 242 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in Municipiul Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 307/2016, HCL NR. 389/2016, HCL NR. 288/2017). (Abrogată de HCL NR. 179/2019)
 • Hotărârea 241/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 241 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu in comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale si a celor de prestari servicii, potrivit Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 240/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 240 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a AcĹŁionarilor a S.C. Apă – Canal S.A. Sibiu
 • Hotărârea 239/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.239 privind acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale .D.I. “Asociația de Apă Sibiu”, în vederea exercitării votului favorabil privind prețurile pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită și tarifele la canalizare-epurare pentru localitățile Rășinari și Păuca
 • Hotărârea 238/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 238 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 237/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 237 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2016
 • Hotărârea 236/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "REPARAȚIE CAPITALĂ ALEEA FRAȚII BUZEȘTI" - faza SF
 • Hotărârea 235/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 235 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 234/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 234 privind confirmarea pentru anul şcolar 2016/2017 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 233/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 233 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sibiu şi a Centrului Operativ cu Activitate Temporară (Abrogată de HCL NR. 80/2018)
 • Hotărârea 232/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 232 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2016
 • Hotărârea 231/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 231 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (Abrogată de HCL NR. 113/2017)
 • Hotărârea 230/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 230 pentru aprobarea completării anexei D la Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, aprobat prin HCL nr. 278/2013
 • Hotărârea 229/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 229 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA PE PARCELA INITIALA CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR . 129/31.03.2011 (NR PARCELA 2578/2/10/1//1/1) Beneficiar: SIRBU IOAN SI SOTIA SIRBU ELENA
 • Hotărârea 228/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 228 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: Locuinţe colective, în Sibiu, str.Metalurgiştilor, nr. 1-3 Investitori: SC Raphora Energy SA şi SC Sarmis Impex SRL
 • Hotărârea 227/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 227 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE HOTEL S+P+3E+ER, SPAȚII PARCARE (SUBSOL), SPAȚII ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (PARTER), SPAȚII CAZARE 3E + ER. SIBIU, B.DUL VASILE MILEA, NR. 29 Beneficiar : S.C. PREMIER S.R.L.
 • Hotărârea 226/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 226 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Construire locuinţă unifamilială în Sibiu, str. Aviaţiei, FN Beneficiari: Medeşan Gheorghe şi Medeşan Ana
 • Hotărârea 225/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 225 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 224/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 224 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 223/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 223 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 222/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 222 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 221/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 221 privind aprobarea statului de funcţii și a organigramei pentru aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 220/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 220 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi
 • Hotărârea 219/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 219 privind recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin "Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 218/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 218 privind aprobarea preţurilor de vânzare pentru locuinţele A.N.L. situate în Sibiu, str. Bârsei nr.10A, str. Prof. Aurel Popa nr.1A, bl.2, Şos. Alba Iulia bl.52B, str. Prof Ioan Moga nr.1A, bl.4, str. Tilișca nr.34, str. Prof. Aurel Popa 1A bloc 4A și 4B, str. Prof Aurel Decei bl. 18 şi mandatarea S.C. Urbana S.A. pentru actualizarea acestor preţuri la data vânzării
 • Hotărârea 217/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 217 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sibiu și a contractelor cadru de vânzare pentru locuințele ANL (Art. 1 abrogat de HCL NR. 313/2017)
 • Hotărârea 216/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 216 privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţia masei lemnoase provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, valabile pentru Ocolul Silvic Sibiu
 • Hotărârea 215/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 215 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Matei Millo FN, identificat cu nr top 4052/20/10/1 și vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă
 • Hotărârea 214/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 214 privind modificarea H.C.L. nr. 181/2007 modificată prin H.C.L. nr. 400/2015
 • Hotărârea 213/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 213 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, cartier Valea Aurie, bl.33
 • Hotărârea 212/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 212 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 211/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 211 privind reglementarea situaţiei juridice a subapartamentului nr. XIV/II cu teren aferent, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str. Argintarilor nr.4
 • Hotărârea 210/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 210 privind preluarea în proprietatea Municipiul Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 65 mp, situat în Sibiu,str.Tractorului FN cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 209/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 209 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafață de 34 mp. aparținând Colegiului Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3, cu deschidere separată la str. General Magheru nr. 6, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 208/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 208 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Eco Sibiu"
 • Hotărârea 207/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 207 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă Sibiu"
 • Hotărârea 206/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 206 pentru actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu nominalizată în H.C.L. nr. 370/2015 (Modificată de HCL NR. 245/2018)
 • Hotărârea 205/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 205 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Iluminat public eco-eficient Parc sub Arini"
 • Hotărârea 204/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 204 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 203/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 203 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2016
 • Hotărârea 202/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 202 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZCP + RLU - CENTRU COMERCIAL SIBIU, STRADA LECTOR, NR. 3A, Investitor: SC FESTIVAL SRL
 • Hotărârea 201/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 201 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 315/23.09.2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 200/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 200 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul: "Studiu de fezabilitate - amenajare spațiu pentru computer tomograf" la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 199/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 199 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Amenajare terenuri de sport pe terenul secundar al Stadionului Municipal Sibiu", situat pe Aleea Mihai Eminescu nr. 1-3
 • Hotărârea 198/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 198 privind atribuirea denumirii străzilor: Irisului, Dafinului şi Lavandei unor străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 197/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind aprobarea atribuirii de număr cadastral pentru imobilul teren în suprafață de 640 mp, situat în Sibiu, str. 1 Decembrie 1918, FN
 • Hotărârea 196/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 196 privind închirierea fără licitaţie publică, în favoarea Organizaţiei Judeţene Sibiu a Partidului România Mare, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, Bd Victoriei Nr. 14, cu destinaţia sediu
 • Hotărârea 195/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 89 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, jud. Sibiu, în vederea amplasării unui chioșc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 194/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 194 privind actualizarea Anexei nr. 3 - "Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu"
 • Hotărârea 193/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 193 privind modificarea valorilor de inventar pentru apartamentele situate în Sibiu, Piaţa Mare nr. 12 şi str. Gladiolelor bl.10 proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 192/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 192 privind modificarea valorilor de inventar pentru apartamentele nr.31 şi 74 situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl.1, cu destinaţia de cabinete medicale, proprietatea privată a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 191/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 191 privind transmiterea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu a unei suprafețe de 2 mp din imobilul teren identificat în CF 15032 Sibiu, nr.top 5503 proprietatea Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unei stații meteorologice
 • Hotărârea 190/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 190 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafaţă totală de 5260 mp, situate situate în Sibiu, zona străzii Ogorului - str. Frunzei FN cu destinația drum
 • Hotărârea 189/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 189 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 188/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 188 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 187/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 187 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : "Construire volieră păsări" - faza S.F.
 • Hotărârea 186/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 186 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 185/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 185 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA PIAȚA CLUJ" - faza S.F.
 • Hotărârea 184/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. DEPOULUI" - faza S.F.
 • Hotărârea 183/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 183 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STRADA ȘERBOTA" - faza S.F.
 • Hotărârea 182/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 182 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: "Pachet străzi zona cartier Lupeni-Guşteriţa - str. Ceaikovski"
 • Hotărârea 181/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 181 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public cartier Ștrand (str. Maramureșului - str. V. Cârlova - str. Ștrandului - str. Doljului - str. Bihorului - str. Gorjului)"
 • Hotărârea 180/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public str. Aleea Șelimbăr"
 • Hotărârea 179/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 179 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere iluminat public strada Colinei"
 • Hotărârea 178/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea infrastructurii subterane pentru comunicatii electronice în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 177/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea taxei de refacere a infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură executate pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 176/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 176 privind aprobarea Regulamentului privind refacerea infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 176/2017)
 • Hotărârea 175/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 174/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 174 privind alegerea preşedintelui pentru ședința Consiliului Local din data de 30 iunie 2016
 • Hotărârea 173/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 173 privind constituirea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 60/2020)
 • Hotărârea 172/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172/7 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (Modificată de HCL NR. 374/2017, HCL NR. 172/2018, HCL NR. 461/2018 și HCL NR. 59/2020. Completată de HCL NR. 98/2018 și HCL NR. 176/2019)
 • Hotărârea 171/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 171/6 privind alegerea d-lui viceprimar Pop Răzvan-Codruț
 • Hotărârea 170/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 170/5 privind alegerea d-nei viceprimar Bokor Corina
 • Hotărârea 169/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 169/4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 168/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168/3 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Vezi HCL NR. 774/2017, NR. 98/2018, NR. 172/2018, NR. 461/2018 si NR. 176/2019)
 • Hotărârea 167/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 167/2 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 05 iunie 2016 (Consultați și HCL NR. 374/2017, HCL NR. 98/2018 și HCL NR. 172/2018)
 • Hotărârea 166/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 166/1 privind alegerea comisiei de validare (Modificată de HCL NR. 373/2017)
 • Hotărârea 165/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 165 pentru aprobarea noii proceduri de identificare a beneficiarilor şi de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe care provin din familii defavorizate (Abrogată de HCL NR. 278/2016)
 • Hotărârea 164/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat (Abrogată de HCL NR. 328/2016 și HCL NR. 45/2017)
 • Hotărârea 163/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 163 privind transmiterea în folosinţa gratuită a Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, a obiectelor de inventar existente în imobilul situat în Sibiu, Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 162/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 161/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 161 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 160/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 160 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 159/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.1 la Acordul de Garantare prin Venituri încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 18 decembrie 2015
 • Hotărârea 158/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea contului anual de execuţie, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 157/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 157 privind încetarea contractului de management nr. 29954/12.05.2014 cu dl. Mihuț Alexandru, manager al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 156/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 156 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare racord de canalizare la Colegiul Tehnic Energetic" SIBIU str. Electricienilor nr. 1 - Faza DALI -
 • Hotărârea 155/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 155 privind aprobarea încheierii Convenției de parteneriat între Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu și Fundația "Un Copil, O Speranță" Sibiu (Consultați și HCL NR. 21/2017) (Abrogată de HCL NR. 9/2019)
 • Hotărârea 154/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind reglementarea juridică a imobilului - teren, situat în Sibiu, str. Maior Niţă Octavian nr. 25, identificat în CF nr. 124127 Sibiu (CF vechi nr: 2717/Guşteriţa), nr top: 19, 20, în suprafaţă de 4604 mp
 • Hotărârea 153/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 153 privind dezlipirea imobilelor - terenuri pentru construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Zona Industrială Vest, identificate cu nr. top 6200/10/6, 6200/10/7, 6200/10/9
 • Hotărârea 152/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 152 cu privire la transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a imobilelor - parcare Oașa 1 în suprafaţă de 2.210 mp și Oașa 2, în suprafaţă de 2.863 mp, proprietatea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, zona străzilor Oaşa - Onceşti
 • Hotărârea 151/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 151 privind reglementarea juridică a imobilelor - terenuri situate în Municipiul Sibiu, str. Semaforului nr. 39A, identificate în CF 122618 Sibiu, nr.cad. 122618, proprietatea publică a Municipiului Sibiu şi în CF 123449 Sibiu, nr.cad. 123449, proprietatea Statului Român
 • Hotărârea 150/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea Avizului de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate
 • Hotărârea 149/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 149 privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism - PUZ+RLU - Zonă de dezvoltare ansamblu rezidenţial aprobat cu HCL nr.156/2013 Investitor: SC ZAC-DEV SURII MICI SRL
 • Hotărârea 148/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 27.06.2016, corespunzător vacanţei de vară și prelungirea traseului 16
 • Hotărârea 147/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 146/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2016
 • Hotărârea 145/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 145 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunității, nonprofit de interes general, Agenda Comunității, sesiunea 1/2016
 • Hotărârea 144/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind aprobarea Programului minimal pentru anul 2016 și pentru aprobarea utilizării directe, temporare și gratuite a bunurilor aparținând din domeniul public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii și a parteneriatelor Casei de Cultură a Municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 343/2016 și HCL NR. 392/2016)
 • Hotărârea 143/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2016 și pentru aprobarea utilizării directe și temporare, gratuit, a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea desfășurării proiectelor proprii și parteneriatelor pentru Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu (Modificată de HCL NR. 367/2016)
 • Hotărârea 142/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 142 privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2016 în vederea desfăşurării proiectelor Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 141/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea contractului pentru alocarea de sume de la bugetul de stat aferente unor cheltuieli de natura investițiilor la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 140/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 140 privind mandatarea d-nei Crina Anca Todescu - administrator special la S.C. Drumuri si Prestari Constructii S.A. Sibiu, pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate
 • Hotărârea 139/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 139 privind însuşirea raportului informării şi consultării publicului nr. 48406 din 07.07.2015, pentru documentaţia de urbanism "PUZCP Construire Centru Comercial în Sibiu, Strada Lector, nr. 3A”
 • Hotărârea 138/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind ratificarea Actului aditional nr.3 și aprobarea Actului adiţional nr.4 la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului "Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă"
 • Hotărârea 137/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 137 privind iniţierea demersurilor de actualizare a PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011 (Completată de HCL NR. 317/2017)
 • Hotărârea 136/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 136 privind modificarea și completarea Contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Tursib S.A.
 • Hotărârea 135/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2016
 • Hotărârea 134/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 134 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 133/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 132/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 132 privind actualizarea valorii bunurilor cuprinse în Lista bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu concesionate către S.C. Piețe Sibiu SA prin Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere și exploatare a piețelor agroalimentare și târgurilor din Municipiul Sibiu nr.133097/104/29.10.2010, modificat prin actele adiționale nr. 106/2010, nr.33/2011, nr.73/2011, nr.7/2013, nr.43/2013, 49/2013, nr.35/2014, nr.21/2015 și nr.57/2015
 • Hotărârea 131/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 131 privind modificarea H.C.L. nr. 422/2015 privind aprobarea volumului, modului de valorificare şi metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 130/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 130 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - parc situat în Sibiu, la intersecția străzii Doinei cu str. Maierilor, identificat în CF 124511 Sibiu, nr.top 5134/2/3 în suprafaţă de 1.599 mp
 • Hotărârea 129/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 129 privind modificarea şi completarea contractului nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 128/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 128 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu a spaţiului în suprafaţă de 494,54 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 127/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 privind reglementarea situației juridice a imobilului din Sibiu, str. Oituz nr. 27, unde funcționează Grădinița cu program prelungit "Frații Grimm" Sibiu
 • Hotărârea 126/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 privind reglementarea situației juridice a terenului aferent spațiului comercial, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Tg. Peștelui, nr.1 transmis în concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu
 • Hotărârea 125/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 125 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Organizației Județene Sibiu a Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Turnului nr. 22 cu destinația de sediu
 • Hotărârea 124/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 124 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidului Naţional Liberal a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 14, cu destinaţia: Cabinet Parlamentar al Partidului Național Liberal
 • Hotărârea 123/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 123 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidului Naţional Liberal a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Fabricii nr. 2 bl. 9, cu destinaţia: sediul Organizaţiei Municipale Sibiu a Partidului Național Liberal
 • Hotărârea 122/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 122 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidului Naţional Liberal a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 34, cu destinaţia: sediul Organizaţiei Judeţene Sibiu a Partidului Național Liberal
 • Hotărârea 121/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 121 privind închirierea fără licitaţie publică, în favoarea Organizaţiei Judeţene Sibiu a Partidului Social Democrat, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14 cu destinaţia sediu
 • Hotărârea 120/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 120 privind închirierea fără licitaţie publică, în favoarea Organizaţiei Judeţene Sibiu a Partidului ROMÂNIA UNITĂ, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str. Someşului nr. 26, cu destinaţia sediu
 • Hotărârea 119/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 119 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Construire alee lac 2" - faza S.F.
 • Hotărârea 118/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață de pe raza municipiului Sibiu
 • Hotărârea 117/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 117 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 116/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 116 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2016
 • Hotărârea 115/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 115 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții- situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Stațiunea Păltiniș, identificat cu nr. cadastral 124309
 • Hotărârea 114/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 privind aprobarea listei finale a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 113/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport - sesiunea 1/2016
 • Hotărârea 112/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, Agenda Culturală, sesiunea 1/2016
 • Hotărârea 111/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA pentru negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate
 • Hotărârea 110/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind aprobarea modificărilor și actualizărilor Statutului Asociației Județene de Turism Sibiu, conform încheierii civile nr. 818 din data de 10.03.2016 pronunțată de Judecătoria Sibiu
 • Hotărârea 109/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind aprobarea mutării familiei Szollosi din imobilul de pe str. Izlazului, nr. 13 situat în Sibiu, în imobilul situat în Sibiu, str. Țiglarilor, nr. 99
 • Hotărârea 108/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 108 privind aprobarea schimbului de locuințe între apartamentul nr. 78 situat în Sibiu, str. Profesor Aurel Popa nr. 1 A, bl. 4 B și apartamentul nr. 4, situat în Sibiu, str. Profesor Aurel Popa, nr. 1A, bl 2, sc. A
 • Hotărârea 107/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării
 • Hotărârea 106/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 106 privind modificarea componenței nominale a Comisiei Locale de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Sibiu prin H.C.L nr. 381/2010
 • Hotărârea 105/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 105 pentru aprobarea noii proceduri de identificare a beneficiarilor şi de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe care provin din familii defavorizate (Abrogată de HCL NR. 165/2016)
 • Hotărârea 104/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 104 privind aprobarea proiectului de Contract privind Contul Escrow al Serviciului datoriei, prevăzut de Contractul de Împrumut nr. 47537 încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la data de 18 decembrie 2015
 • Hotărârea 103/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2016
 • Hotărârea 102/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 102 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: - Zonă de urbanizare - Activităţi economice cu caracter industrial Sibiu, zona str. Turda şi str. Barcelona FN, Investitori: SC Romnet Invest SRL şi SC Top Service Concept SRL (Consultați HCL NR. 73/2019 și HCL NR. 111/2019)
 • Hotărârea 101/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 101 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2016
 • Hotărârea 100/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 100 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 15 Sibiu pentru Creșa nr. 2 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Gladiolelor, nr. 13A
 • Hotărârea 99/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 99 privind aprobarea modificării statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 98/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 98 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spațiu în suprafaţă de 60 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară "Terezianum" Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18
 • Hotărârea 97/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 97 privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 6 mp aparținând Colegiului Economic "George Barițiu" Sibiu, str. Oituz nr. 31
 • Hotărârea 96/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2016
 • Hotărârea 95/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 95 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 2 obiective de investiţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 94/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 93/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 93 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 92/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 91/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind scoaterea din evidenţa Municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, P-ţa Schiller nr.1 şi predarea acestuia Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, prin Administraţia Finanţelor Publice Sibiu
 • Hotărârea 90/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a Corpului B de clădire edificat în Sibiu, str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4
 • Hotărârea 89/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 89 privind modificarea art.3 din H.C.L. nr. 422/2015, precum şi a art.1 din H.C.L. nr. 23/2016 privind preţurile de pornire la licitaţia masei lemnoase pe picior, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 88/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 88 privind transmiterea în concesiunea SC Piețe Sibiu S.A., a imobilului-teren , în suprafaţă de 263 mp, identificat în CF 104332 Sibiu, nr.top. 1135/1/2/2/3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, în incinta Pieței Rahova
 • Hotărârea 87/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 87 privind majorarea valorii de inventar pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, Piaţa Huet nr. 3
 • Hotărârea 86/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 85/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 85 privind reglementarea situaţiei juridice a apartamentului nr. 4 cu teren aferent, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str. Cojocarilor nr. 10
 • Hotărârea 84/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind închirierea fără licitaţie publică, în favoarea Organizației municipale Sibiu a Partidului ALIANŢEI LIBERALILOR şi DEMOCRAŢILOR, a cotei de 1/4 din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Arhivelor nr. 2, cu destinaţia: sediu organizația municipală Sibiu (Revocată de HCL NR. 164/2016)
 • Hotărârea 83/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 83 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 28 mp, situat în Sibiu, str.Tractorului FN, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 82/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 2820 mp, situat în Sibiu, str. Frigoriferului FN în vederea creării unor drumuri de acces
 • Hotărârea 81/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 81 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 6.013 mp, situat în Sibiu, str. Barcelona, cu destinaţie "drum"
 • Hotărârea 80/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea vânzării unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 79/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea criteriilor și a metodologiei de încadrare a terenurilor, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste terenuri (Abrogată de HCL NR. 143/2017)
 • Hotărârea 78/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 78 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art.2 al HCL nr.1, 2 și 3/2016
 • Hotărârea 77/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 76/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 76 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2016
 • Hotărârea 75/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 75 privind aprobarea listei preliminare a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 74/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 74 privind atribuirea în folosinţă gratuită a loturilor repartizate prin tragere la sorţi tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 73/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 73 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica - activitatile de transport, distributie si furnizare energie termica - în sistem centralizat in cartierul Hipodrom din municipiul Sibiu, prin licitatie publica (Modificată de HCL NR. 254/2016)
 • Hotărârea 72/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local Sibiu pentru începerea negocierilor în vederea închirierii Casei de Cultură a Sindicatelor Sibiu
 • Hotărârea 71/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind închirierea chioșcului și a terasei aferente acestuia, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu (Modificare medodologie prin HCL NR. 385/2016)
 • Hotărârea 70/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 69/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 68/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul pentru Copii şi Tineret "GONG"
 • Hotărârea 67/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2015
 • Hotărârea 66/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 66 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice şi juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 65/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 65 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor şi a procedurii de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe care provin din familii defavorizate (Abrogată de HCL NR. 105/2016)
 • Hotărârea 64/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 64 privind aprobarea încadrării monumentului Memorial 89 ca Monument de for public
 • Hotărârea 63/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Modificare PUZ aprobat cu H.C.L. nr. 198/26.06.2014, activităţi economice cu caracter terţiar şi locuinţe colective Sibiu, strada Frigoriferului, fn Iniţiator: Primarul Municipiului Sibiu Investitor: SC FLORADI PROD COM SRL
 • Hotărârea 62/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 62 pivind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU "Amenajarea zonei de agrement ARENA PLATOS" investitor: SC Teleferic Cindrel SRL
 • Hotărârea 61/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - Locuinţe colective S+P+3E+R în Sibiu, str. Ceaicovski, nr. 59 Beneficiar: SC Standing House SRL Sibiu
 • Hotărârea 60/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.1 la Acordul de Garantare prin Venituri încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 4 aprilie 2011
 • Hotărârea 59/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 58/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 aprobarea formularului tipizat al invitației ce se va transmite persoanelor care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
 • Hotărârea 57/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 56/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu
 • Hotărârea 55/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 54/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Cadastru
 • Hotărârea 53/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 53 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu (Anexele 1 și 2 abrogate de HCL NR. 24/2017 respectiv HCL NR. 61/2017)
 • Hotărârea 52/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 52 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 51/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 50/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea modificării statului de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 43 Sibiu pentru Creșa nr. 8 Sibiu care funcționează ca și secție în cadrul grădiniței, situată administrativ în Sibiu, str. Aleea Streiu, nr. 8
 • Hotărârea 49/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 34 mp aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3, cu deschidere separată la str. General Magheru nr. 6
 • Hotărârea 48/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 48 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren de 89 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu str. Electricienilor nr. 1
 • Hotărârea 47/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiului Sibiu în anul 2015
 • Hotărârea 46/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică , a unor bunuri provenite din investiţii efectuate în perioada 2013-2015 şi casarea unor bunuri proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică
 • Hotărârea 45/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 închirierea, prin licitaţie publică, la pachet, a unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării a 13 cabinete stradale (tip ONU)
 • Hotărârea 44/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 privind închirierea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 6 mp, din cadrul imobilului situat în Sibiu, Piaţa Mare nr. 12, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 43/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 privind majorarea valorilor de inventar pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Sibiu, str. Patrioţilor nr. 2 şi str. Avram Iancu nr. 8
 • Hotărârea 42/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 privind suplimentarea valorii de inventar a spaţiilor cu altă destinaţie, situate în Sibiu, P-ţa Mică F.N şi Cetatea Cedonia Cartier Guşteriţa, aflate în concesiunea S.C URBANA S.A., urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 41/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 41 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a reţelelor de termoficare, retrase din capitalul social al S.C. Energosib S.R.L. şi reevaluarea acestora
 • Hotărârea 40/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public str. Plugarilor"
 • Hotărârea 39/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 pentru modificarea H.C.L. nr. 413/2015 privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al SC Apă-Canal SA, pentru anul 2016
 • Hotărârea 38/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea vânzării unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 37/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 362/2013 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 36/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 35/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 35 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2016
 • Hotărârea 34/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 privind aprobarea listei finale a solicitanţilor în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 33/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 33 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 32/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2016
 • Hotărârea 31/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 31 pentru modificarea H.C.L. nr. 315/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Construire adăpost râși și gard de împrejmuire" - faza SF
 • Hotărârea 30/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2016 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015
 • Hotărârea 29/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 întocmit de S.C. PIEȚE SIBIU S.A
 • Hotărârea 28/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 întocmit de S.C. Drumuri și Prestări Construcții S.A
 • Hotărârea 27/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 întocmit de S.C. TURSIB S.A
 • Hotărârea 26/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 întocmit de S.C. URBANA S.A
 • Hotărârea 25/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public și cablaj metropolitan străzile Bâlea - H.Oberth, Sibiu"
 • Hotărârea 24/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare iluminat public str. Frigoriferului"
 • Hotărârea 23/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţia pe picior, valabile atât pentru Ocolul Silvic Sibiu, cât şi pentru Ocolul Silvic Valea Cibinului-Sălişte (Atr. 1 modificat de HCL NR. 89/2016)
 • Hotărârea 22/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Baia Populară Sibiu
 • Hotărârea 21/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea statului de funcţii la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 20/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 20 privind modificarea si completarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 19/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 19 pentru modificarea H.C.L. nr. 349/2015 privind impozitele şi taxele locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2016
 • Hotărârea 18/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 18 privind actualizarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (Abrogată de HCL NR. 231/2016)
 • Hotărârea 17/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU: Locuinţe individuale, Dezmembrare-Lotizare Sibiu, str. Moara de Scoarţă, nr. 24 Investitor: SC Boema SRL (Art. 3, lit. "d" completată de HCL NR. 259/2018;Consultați și HCL NR. 345/2018)
 • Hotărârea 16/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - DEPOZIT LOGISTIC, SEDIU ADMINISTRATIV ŞI ANEXĂ, SIBIU, ZONA STRĂZILOR BARCELONA/SALZBURG F.N. Beneficiar: S.C. WDP DEVELOPMENT RO S.R.L.
 • Hotărârea 15/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 14/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 14 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic din Blaj, de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Al. Ţesătorilor, nr. 3, bl. 2, sc. B, ap. 11
 • Hotărârea 13/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2016-2017 (Art. 2 modificat de HCL NR. 84/2017 - încetare aplicabilitate Art.2 din HCL NR. 13/2016)
 • Hotărârea 12/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2016
 • Hotărârea 11/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 01.02.2016
 • Hotărârea 10/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 10 privind acordarea mandatului special doamnei Corina Bokor, consilier local, în vederea exercitării votului favorabil privind modificarea prețului pentru apă potabilă respectiv tarifului pentru canalizare-epurare în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș
 • Hotărârea 9/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 8/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 8 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiului Sibiu în anul 2015
 • Hotărârea 7/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind transmiterea în folosinţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 2
 • Hotărârea 6/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 6 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 5/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 5 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijlocului fix rezultat în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 4/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. în anul 2016
 • Hotărârea 3/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 pentru aprobarea GHIDULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂȚII (Revocată de HCL NR. 3/2017)
 • Hotărârea 2/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT (Revocată de HCL NR. 2/2017)
 • Hotărârea 1/2016 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ (Revocată de HCL NR. 1/2017)