• Hotărârea 459/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 459 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2013
 • Hotărârea 458/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 458 privind repartizarea a trei locuinţe pentru tineri, rămase vacante, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, persoanelor care îndeplinesc criteriile de acces şi se regăsesc în anexa nr.1 la H.C.L. nr.129/2012
 • Hotărârea 457/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÎREA NR.457 pentru aprobarea colaborării Municipiului Sibiu cu Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu în vederea implementării proiectului "Centru de Cercetare şi Telemedicină în Bolile Neurologice la Copii / CEFORATEN" (Modificată de HCL NR. 4/2014)
 • Hotărârea 456/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.456 pentru aprobarea proiectului "Centru de Cercetare si Telemedicina in Bolile Neurologice la Copii / CEFORATEN" in cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu şi a cheltuielilor legate de proiect (Modificată de HCL NR. 4/2014)
 • Hotărârea 455/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 455 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind evaluarea anuală a managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” şi de evaluare finală a managementului Teatrului Naţional „Radu Stanca” şi al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 454/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 454 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Teatrului Naţional “Radu Stanca” şi al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 453/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 453 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul IV 2012
 • Hotărârea 452/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR..452 privind utilizarea excedentului bugetar
 • Hotărârea 451/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.451 privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 450/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 450 privind revocarea HCL nr.250/2012 pentru reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Sofocle nr.1, în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 3 mp
 • Hotărârea 449/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 449 privind aprobarea Actului Adiţional nr.6/2012 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A. Sibiu
 • Hotărârea 448/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 448 privind aprobarea proiectului ,, Modernizare străzi în municipiul Sibiu: strada Măgheranului, strada Calea Guşteriţei, strada Macaralei şi strada Oţelarilor” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 447/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 447 privind modificarea şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare străzi in municipiul Sibiu: strada Măgheranului, strada Calea Guşteriţei, strada Macaralei şi strada Oţelarilor”, faza SF
 • Hotărârea 446/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 446 privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul local pentru anul 2013 asociaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 445/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 445 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Mun.Sibiu şi administrarea S.C. Apă-Canal S.A., precum şi actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegarea Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 444/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 444 privind preluarea Stadionului Municipal Sibiu din folosinţa gratuită a Asociatiei Sportive C.S.U. Vointa Sibiu şi transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 443/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 443 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. G-ral Vasile Milea în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 6 mp (Revocată de HCL NR. 212/2014)
 • Hotărârea 442/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 442 privind radierea dreptului de administrare înscris în Cartea Funciară în favoarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor Sibiu, asupra imobilului-teren Piaţa Teatru
 • Hotărârea 441/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 441 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil – teren pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Turda FN
 • Hotărârea 440/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 440 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a două apartamente situate în imobilul din Sibiu, Piaţa Mică nr.25
 • Hotărârea 439/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 439 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a unui imobil – teren - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Ştefan cel Mare FN
 • Hotărârea 438/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 438 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – grădină, casă şi curte - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Guşteriţa, str. Văii
 • Hotărârea 437/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 437 privind prelungirea închirierii imobilului, situat în Sibiu, str. Reconstrucţiei nr. 21, ap.1,în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 436/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 436 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban – Faza II”
 • Hotărârea 435/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.435 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire imobil cu spaţiu comercial, cabinet stomatologic şi apartament de locuit S+P+E+M, în Sibiu Calea Dumbrăvii nr. 41 beneficiar: ŢĂRAN MARIA ALINA
 • Hotărârea 434/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.434 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire imobil D+P+E+M în Sibiu, strada Ecaterina Varga, f.n beneficiar : Tambor Dorina
 • Hotărârea 433/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 433 privind atribuirea denumirii strada “CIRESULUI” unei străzi nou create în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 432/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 432 privind aprobarea programului local multianual, aferent anului 2012, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sibiu construite intre anii 1950-1990
 • Hotărârea 431/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.431 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Caritas Metropolitan Greco-Catolic din Blaj – Filiala Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Al. Ţesătorilor, bl.2, sc.B, ap.11
 • Hotărârea 430/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 430 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia “Dr.Carl Wolff”
 • Hotărârea 429/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 429 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu str. Cugir nr. 8
 • Hotărârea 428/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 428 privind ajustarea taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2013
 • Hotărârea 427/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 427 privind aprobarea modificării traseului şi programului de circulaţie pentru autobuzul nr. 18 aparţinând S.C. Tursib S.A
 • Hotărârea 426/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 426 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 425/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 425 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2012
 • Hotărârea 424/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.424 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 (Revocată de HCL NR. 1/2013)
 • Hotărârea 423/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 423 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 422/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.422 pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în A.G.A. a S.C. Energosib S.R.L.(S.C. Nuonsib S.R.L )
 • Hotărârea 421/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.421 privind aprobarea documentatiei de urbanism „PUD - Construire pavilion nou cu dotarile necesare avand destinatia de: ambulatoriu integrat de specialitate; spitalizare continua si de zi pentru adulti si copii; reabilitare respiratorie si comunicare intre pavilionul I si II”, in Sibiu, Aleea Filozofilor nr. 3-5
 • Hotărârea 420/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.420 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Viile Sibiului – Sibiu şi retur
 • Hotărârea 419/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.419 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20,25 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, str. Oştirii, nr. 5, în vederea amplasării unui chioşc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 418/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.418 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra a 3 săli de sport din incinta Şcolii gimnaziale nr. 21 Sibiu, Şcolii gimnaziale nr. 25 Sibiu respectiv a Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu
 • Hotărârea 417/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 417 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei asupra unor săli de clasă din incinta Şcolii gimnaziale nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 416/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 416 privind atribuirea denumirii “Creşa nr.3” creşei pentru copii din Sibiu, str. Arhivelor nr.2
 • Hotărârea 415/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 415 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 414/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.414 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 413/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 413 privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea preluării în proprietatea publică a Municipiului Sibiu şi administarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a cotei de ˝ din imobilul: pod proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Direcţiei de Sănătate publică a judeţului Sibiu, situat în Sibiu str. Ghe. Bariţiu nr. 1-3
 • Hotărârea 412/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 412 privind modificarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. TURSIB S.A. Sibiu, casarea tronsonului de retea de tramvai situată între sediul SC Tursib SA - Cimitir - Gradina Zoologică si transmiterea în folosinta gratuită, comunei Răsinari, a tronsonulului de retea de tramvai între Gradina Zoologică si comuna Răsinari (Revocată de HCL NR. 351/2013)
 • Hotărârea 411/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 411 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C.Urbana S.A al căror termen de închiriere expiră la data 31.12.2012
 • Hotărârea 410/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 410 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – construcţie , proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Cetăţii nr. 42
 • Hotărârea 409/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 409 privind atestarea apartenenţei la domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri, spaţii verzi şi alei - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Ceferiştilor
 • Hotărârea 408/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 408 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru imobilul-teren, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat sub construcţiile proprietatea ATCOM - Societate Cooperativă Meşteşugărească Sibiu, str. V.Cârlova nr.28
 • Hotărârea 407/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 407 privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului – teren situat în Sibiu, str. Landshut nr. 7, în favoarea d-nului Gheorghe Gheorghe Gabriel
 • Hotărârea 406/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 406 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu
 • Hotărârea 405/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 405 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR ROMÂNIA În vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu
 • Hotărârea 404/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 404 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 403/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 403 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. Urban View Media în vederea exploatării activităţii de publicitate pe raza municipiului Sibiu
 • Hotărârea 402/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 402 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren identificat în CF 116197 Sibiu, nr.top 23, în suprafaţă de 5769 mp, situat în Sibiu, str. Piaţa Unirii
 • Hotărârea 401/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 401 privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti- Facultatea de Arhitectură-Licenţa Conservare Restaurare Sibiu- pentru spaţiul aflat în incinta imobilului situat în Sibiu, Piaţa Mică nr.22, corp B , parter parţial şi etaj integral
 • Hotărârea 400/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 400 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 32 mp, suprafaţă măsurată de 32 mp, situat în Sibiu, str. Bratislava, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 399/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 399 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Valea Aurie, zona str. Calea Poplăcii
 • Hotărârea 398/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 398 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – construcţie şi teren, situat în Sibiu, str.Turismului nr.15
 • Hotărârea 397/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 397 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 396/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 396 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Schimbare destinaţie spaţiu din uscatorie scara B în locuinţă la imobilul situat în Sibiu str. Lungă, bl. 5 , faza S.F. ”
 • Hotărârea 395/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 395 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 394/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 394 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2012
 • Hotărârea 393/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.393 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 392/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.392 privind numirea “Colectivului de coordonare a activităţii de deszăpezire , asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, furnizarea agentului termic , apă caldă şi apă rece din municipiul Sibiu” şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2012-2013
 • Hotărârea 391/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.391 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2012 la Contractul de concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu
 • Hotărârea 390/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.390 privind aprobarea Actului Adiţional nr.5/2012 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 389/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 389 privind republicarea Hotărârii nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 142/2015, HCL NR. 144/2017, HCL NR. 177/2017, HCL NR. 482/2017 și HCL NR. 412/2018)
 • Hotărârea 388/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.388 privind aprobarea listei de priorităţi actualizată în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
 • Hotărârea 387/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.387 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 386/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.386 privind modificarea bugetului pentru proiectul „Formarea continuă şi creşterea calificării organizaţionale a resurselor umane prin îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale a Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu”, cod SMIS 15782, proiect finanţat prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative- Cerere de proiect nr. 5/2009 – Module de pregătire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.
 • Hotărârea 385/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.385 privind aprobarea modificării componenţei nominale şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism (Revocată de HCL NR. 45/2013)
 • Hotărârea 384/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.384 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Extindere Supermarket LIDL DISCOUNT SRL(fost PLUS) cu spaţii de refrigerare şi coacere, modificare faţade, modificare windfang cu copertină, înlocuire şi amplasare mijloace publicitare iluminate, suplimentare stâlpi de iluminat exterior, în Sibiu, Sos.Alba Iulia, nr.47A Beneficiar: LIDL DISCOUNT SRL(fost PLUS) pentru SC INTERCORA SRL
 • Hotărârea 383/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.383 pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 137/2011 privind aprobarea Regulamentului local de informare şi consultare a publicului la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism
 • Hotărârea 382/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.382 privind aprobarea documentatiei PUZ Construire locuinte colective cu 14 apartamente in Sibiu, str. Nicovalei nr. 4-6
 • Hotărârea 381/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.381 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU „ Construire front estic Piata Aurel Vlaicu in Sibiu, Piata Aurel Vlaicu, beneficiar SC IMOBILIARE ROYAL
 • Hotărârea 380/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.380 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de construcţii - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. V.Cârlova nr.28
 • Hotărârea 379/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 379 privind transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu a imobilului-teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Staţiunea Păltiniş (Modificată de HCL NR. 228/2013)
 • Hotărârea 378/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 378 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri, în suprafaţă totală de 993 mp, situat în Sibiu, zona str. Calea Şurii Mici FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 377/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unor imobile deţinute de S.C. Energie Termică S.A. Sibiu
 • Hotărârea 376/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 376 privind reglementarea situaţiei juridice şi transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice, Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A. Sucursala Sibiu a unui imobil-teren, situat în Sibiu, cartier Turnişor, str. Zăvoi F.N.
 • Hotărârea 375/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 374/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 374 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 373/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 373 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 372/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 372 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil – teren pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Zăvoi nr. 39
 • Hotărârea 371/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 371 privind scoaterea din inventarul domeniului public al Municipiului Sibiu a unor bunuri eronat înregistrate
 • Hotărârea 370/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 370 pentru completarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu (Consultați și HCL NR. 370/2015)
 • Hotărârea 369/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr.369 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Fiscale Locale Sibiu (Abrogată de HCL NR. 152/2017)
 • Hotărârea 368/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr.368 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 367/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 367 privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 366/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.366 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 365/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 365 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 3 săli de sport din incinta Colegiului Naţional Pedagogic “A. Şaguna” Sibiu, Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, respectiv a Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu
 • Hotărârea 364/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 364 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra a 3 săli de sport din incinta Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu, a Şcolii gimnaziale nr.25 Sibiu şi a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠓Terezianum” Sibiu
 • Hotărârea 363/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 363 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire str. Arhivelor nr. 2 – amenajare creşă”
 • Hotărârea 362/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 362 perivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire adăpost şi ţarc pentru maimuţe”- faza S.F.
 • Hotărârea 361/2012 - Municipiul Sibiu

  H O T Ă R Â R E A NR. 361 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2013 de la bugetul local a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr.34/1998, constituirea comisiei de evaluare si selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei, aprobarea Grilei de evaluare precum şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare
 • Hotărârea 360/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.360 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 380/2010
 • Hotărârea 359/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.359 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 379/2010
 • Hotărârea 358/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.358 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2012
 • Hotărârea 357/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.357 privind rectificarea bugetului local (Anexa Nr. 31 modificată de HCL NR. 395/2012)
 • Hotărârea 356/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 356 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2012
 • Hotărârea 355/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.355 privind aprobarea radierii interdicţiei de înstrăinare a terenului identificat în CF 115865 Sibiu sub nr. top. 6200/2/1/1/1/1/1/2 înscrisă în favoarea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 354/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.354 privind numirea respectiv reconfirmarea pentru anul şcolar 2012/2013 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu (Anexa Nr. 1 modificată de HCL NR. 153/2013)
 • Hotărârea 353/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.353 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 5 săli de sport din incinta Şcolii gimnaziale nr.1 Sibiu, Şcolii gimnaziale nr. 18 Sibiu, Şcolii gimnaziale nr. 20 Sibiu, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠓Terezianum” Sibiu, respectiv a Liceului Teoretic “C-tin Noica” Sibiu
 • Hotărârea 352/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.352 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Papageno Hermannstadt Sibiu asupra a două săli de clasă din incinta imobilului situat în Sibiu, str. P-ţa Iancu de Hunedoara, nr. 3-5
 • Hotărârea 351/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.351 privind transmiterea în administrarea Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu a unei părţi din imobilul-cămin, proprietate publică a Municipiului Sibiu, în suprafaţă de 1755 mp, situat în Sibiu, str. Electricienilor, nr.1
 • Hotărârea 350/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 privind transmiterea în administrarea Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu a imobilul-Cămin nr.1, proprietate publică a Municipiului Sibiu, în suprafaţă de 1900 mp, situat în Sibiu, str. Pedagogilor, nr. 7 (Contract de administrare modificat prin HCL NR. 86/2017)
 • Hotărârea 349/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.349 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 348/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.348 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 347/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.347 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcţii - situat în Sibiu, str. Negoi nr. 76D în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 346/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 346 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidului Poporului Dan Diaconescu a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuiţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.TRIBUNEI nr. 19, cu destinaţia sediu filiala Sibiu (Abrogată de HCL NR. 45/2017)
 • Hotărârea 345/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 27 mp, suprafaţă măsurată de 23 mp, situat în Sibiu, DJ 106 D Sibiu-Cisnădioara, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 344/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.344 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri în suprafaţă totală de 740 mp, situate în Sibiu, zona str. Ogorului FN cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 343/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 343 privind preluarea în proprietatea Municipiul Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 1240 mp, suprafaţă măsurată de 1255 mp, situat în Sibiu, str. Frunzei FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 342/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 342 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil – teren, în suprafaţă de 543 mp, situat în Sibiu, str. Viile Sibiului nr.1, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 341/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 341 privind scoaterea din inventarul domeniului public al Municipiului Sibiu a imobilului- teren rugby, aflat în proprietatea Statului Român şi administrarea Clubului Sportiv Municipal Sibiu
 • Hotărârea 340/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 340 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a unor bunuri provenite din investiţii efectuate în perioada 2011-2012
 • Hotărârea 339/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.339 privind reglementarea juridică a unui imobil-teren, situat în Sibiu, str.Ştefan cel Mare F.N., identificat în CF 108170 Sibiu, nr.top. 6525/4150/4/1/1/1
 • Hotărârea 338/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 338 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.23/2012 pentru aprobarea proiectului „Construcţie viaduct Calea Şurii Mici – Kogălniceanu, în Municipiul Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 337/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.337 privind aprobarea protocolului de colaborare cu Institutul Naţional al Patrimoniului
 • Hotărârea 336/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.336 privind aprobarea Actului Adiţional nr.4/2012 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 335/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.335 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – CONSTRUIRE BALCON PE AMPRENTA CELUI DE DEASUPRA PENTRU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR ŞI ALEE ACCES, SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN BIROURI str. G-ral V. Milea bloc 10, sc. F, ap. 67, beneficiar MUŞET NICOLAE şi MARIA (Consultați și HCL NR. 247/2013. Art. 3 modificat de HCL NR. 329/2013)
 • Hotărârea 334/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.334 privind aprobarea documentatiei PUD „ Construire locuinta S+P+1E” in Sibiu, strada E.A.Bieltz nr. 76, beneficiar Draghiciu Elena
 • Hotărârea 333/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 333 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 210/2001 privind aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în Municipiul Sibiu,
 • Hotărârea 332/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 332 privind înfiinţarea staţiilor Tursib pe str. Andrei Şaguna (lângă Baia Neptun) şi pe Bulevardul Victoriei (în faţa primăriei) şi desfiinţarea staţiilor de pe str. Banatului şi Bulevardul Victoriei vis-a-vis de primărie
 • Hotărârea 331/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.331 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Construcţie viaduct Calea Şurii Mici – Kogălniceanu, în municipiul Sibiu", faza S.F. (Consultați și HCL NR. 23/2012 respectiv HCL NR. 338/2012)
 • Hotărârea 330/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.330 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE CAROSABIL ŞI TROTUARE, ÎNLOCUIRE REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE , STR. VIŞINILOR FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 329/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.329 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE CAROSABIL ŞI TROTUARE, REABILITARE REŢEA CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, STR. NUCULUI FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 328/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.328 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii, ,,REABILITARE CAROSABIL ŞI TROTUARE, ÎNLOCUIRE REŢEA CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, STR. PRUNELOR FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 327/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.327 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE CAROSABIL ŞI TROTUARE, REŢEA CANALIZARE ÎN SIBIU, STR. FRAGILOR FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 326/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.326 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE CAROSABIL ŞI TROTUARE, ÎNLOCUIRE REŢELE APĂ-CANAL ÎN SIBIU, STR. PĂRULUI FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 325/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.325 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE CAROSABIL ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL SIBIU, STR. MĂRULUI FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 324/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.324 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE CAROSABIL ŞI TROTUARE, REABILITARE REŢEA CANALIZARE , STR. GUTUILOR FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 323/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.323 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,REABILITARE CAROSABIL ŞI TROTUARE, REABILITARE REŢEA CANALIZARE ÎN SIBIU, STR. STRUGURILOR FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 322/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 322 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 321/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 321 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2012
 • Hotărârea 320/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.320 privind atribuirea în folosinţă gratuită a loturilor repartizate prin tragere la sorţi tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 319/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.319 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în Judeţul Sibiu” al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄ECO Sibiu”
 • Hotărârea 318/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.318 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în vederea completării comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii, potrivit Legii nr. 550/2002 (Abrogată de HCL NR. 249/2016)
 • Hotărârea 317/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 317 privind modificarea H.C.L nr. 376/2008
 • Hotărârea 316/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 316 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Fundaţiei Dr. Iuga de Sălişte pentru cazarea participanţilor la evenimentul - Lucrare Socială la Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu, în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠓Terezianum” Sibiu
 • Hotărârea 315/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.315 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 314/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.314 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 313/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.313 privind aprobarea documentaţiei PUD Construire locuinta Sp+P+E, in Sibiu str. Uzinei nr. 18A
 • Hotărârea 312/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.312 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă de locuit Sp+P+E cu piscină beneficiari : DRAGOMAN SORIN –ION ŞI HANSEN RUNE
 • Hotărârea 311/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.311 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Schimbare destinaţie din locuinţă în cabinet stomatologic, construire balcon sub amprenta balcoanelor superioare, acces direct din exterior, amenajare alee acces, în Sibiu, str. Oştirii nr. 1, sc B, ap. 22, benef. Pampu Rodica şi Pampu Mihai
 • Hotărârea 310/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.310 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Schimbare de destinaţie imobil din locuinţă în birouri şi cabinete medicale, creare acces auto şi pietonal, în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 76 beneficiar: MIHAIU MARIA RAMONA
 • Hotărârea 309/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.309 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, a imobilului-construcţie-centrală termică, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în curtea blocului ANL din str.Independenţei nr.1A
 • Hotărârea 308/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.308 privind preluarea în proprietatea Municipiul Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 36mp,suprafaţă măsurată de 35 mp, situat în Sibiu, prelungirea str. Varului FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 307/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.307 privind preluarea în proprietatea Municipiul Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 36mp, situat în Sibiu, prelungirea str. Varului FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 306/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.306 privind preluarea din concesiunea S.C. Energie Termică S.A. Sibiu a centralelor termice şi a instalaţiilor aferente acestora care deservesc blocurile de locuinţe situate în Cartier Reşiţa şi transmiterea acestora în administrarea Serviciului Public pentru administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 305/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 305 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.
 • Hotărârea 304/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.304 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 303/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.303 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului – spaţiu comercial cu teren aferent – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Calea Dumbrăvii nr.12
 • Hotărârea 302/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.302 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile-terenuri fără construcţii-între Statul Român(administrarea Ministerului Apărării Naţionale) şi Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 301/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 301 privind schimbarea categoriei de folosinţă pentru o serie de imobile – terenuri, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu , cartier Guşteriţa , str. Viilor FN
 • Hotărârea 300/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.300 privind preluarea în proprietatea Municipiul Sibiu a cotei de 1/6 părţi din imobilul – teren în suprafaţă totală de 476 mp, situat în Sibiu, zona str. G-ral Ioniţă Dăscălescu FN cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 299/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.299 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile – terenuri cu destinaţie păşune, situate în Sibiu , Staţiunea Păltiniş
 • Hotărârea 298/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.298 privind reglementarea situaţiei juridice şi transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea SC E.ON GAZ DISTRIBUŢIE SA- a unui imobil-teren, situat în Sibiu, str. Rahovei FN
 • Hotărârea 297/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.297 privind aprobarea Actului Adiţional nr.3/2012 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 296/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 296 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 10.09.2012
 • Hotărârea 295/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.295 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 294/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 294 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Serviciului Public Centru Financiar Creşe asupra unei părţi din imobilul în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 38 din Aleea Haiducului, nr. 3, Sibiu
 • Hotărârea 293/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 293 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 13/02.07.2010 cu privire la obiectul contractului şi chiria datorată pentru închirierea imobilului în care funcţionează Grupul Şcolar Construcţii şi Arhitectur㠓Carol I” Sibiu
 • Hotărârea 292/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.292 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea în instanţă a unei acţiuni în rectificare de carte funciară pentru o suprafaţă de teren din Sibiu, Aleea Postăvarilor, nr. 18, imobil unde funcţionează Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar㠄Terezianum” Sibiu
 • Hotărârea 291/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.291 privind aprobarea proiectului „Înţelegerii de cooperare” între municipiul Sibiu din România şi oraşul Takayama din Japonia
 • Hotărârea 290/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.290 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 289/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.289 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului academician prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU
 • Hotărârea 288/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 288 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului a imobilului-teren în suprafaţă de 130,26 ha , situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu, limitrof poligonului de instrucţie Infanterie “Daia”
 • Hotărârea 287/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 287 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2012
 • Hotărârea 286/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.286 privind aprobarea listei finale a solicitanţilor în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (Completată de HCL NR. 207/2014)
 • Hotărârea 285/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.285 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2012 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 284/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.284 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,Sens giratoriu Şos. Alba Iulia - str. Turda ” – FAZA SF
 • Hotărârea 283/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 283 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2012
 • Hotărârea 282/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 282 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune modificat şi adaptat nr.108370/2007, încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Tursib SA
 • Hotărârea 281/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 281 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Sibiu, prin gestiune delegată către SC Tursib SA
 • Hotărârea 280/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 280 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD (modificare HCL Sibiu nr. 334/2011) – Construire 4 vile apartamentate P+E+M în Sibiu, Calea Turnişorului, nr. 128 beneficiari : Rotar Dumitru şi Rotar Monica prin Scutea Nicolae Cosmin
 • Hotărârea 279/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.279 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă P+1E în Sibiu, strada Presaca, nr.5 beneficiari : TATU DAMIAN şi TATU MARIA
 • Hotărârea 278/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 278 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD –Creare acces direct din stradă şi executare scară acces, în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 15, ap. 24, beneficiar Axinte Sergiu şi Roxana Ioana
 • Hotărârea 277/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.277 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Creare gol acces, în Sibiu, str. G-ral V. Milea Nr. 9A, ap. 2, beneficiar SC HERMINE IMPEX SRL
 • Hotărârea 276/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.276 privind aprobarea PUD Construire locuinta S+P+E, împrejmuire si branşamente, în Sibiu str. Tg. Cailor nr. 45
 • Hotărârea 275/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.275 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă de locuit duplex S+P+E(corp B) şi casă de locuit S+P+E(corp C), în Sibiu, str. Varului, nr.16 beneficiari : DAVID ILIE ŞI DAVID LIVIA
 • Hotărârea 274/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.274 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă P+M în Sibiu, str. Patrioţilor nr. 6 beneficiari: PAVEL EUGEN şi soţia PAVEL EUGENIA
 • Hotărârea 273/2012 - Municipiul Sibiu

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR. TÂRGUL PEŞTELUI” – FAZA PT
 • Hotărârea 272/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.272 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR. TÂRGU VINULUI”-FAZA PT
 • Hotărârea 271/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.271 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR. MĂSARILOR ” - FAZA PT
 • Hotărârea 270/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.270 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. ARHIVELOR, FAZĂ D.A.L.I.”
 • Hotărârea 269/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 269 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. TRIBUNEI, FAZĂ D.A.L.I.”
 • Hotărârea 268/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 268 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. DEVA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 267/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 267 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. TIMIŞOARA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 266/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.266 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. KIEV, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 265/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.265 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. D.D. ROŞCA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 264/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.264 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. DOINEI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 263/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 263 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. ARAD, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 262/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.262 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE PIAŢA TĂLMACIU, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 261/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.261 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. REVOLUŢIEI, FAZĂ D.A.L.I.”
 • Hotărârea 260/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 260 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului public Cantina Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 259/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr.259 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 258/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 258 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 257/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 257 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 256/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 256 privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 255/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 255 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Salvatorilor Montani Sibiu asupra sălii de sport din Şcoala cu cls. I-VIII nr. 21 Sibiu
 • Hotărârea 254/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crişanei, nr. 22 în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 253/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă Primarului Municipiului Sibiu ca reprezentant al Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠓Asociaţia de Apă Sibiu ”
 • Hotărârea 252/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 252 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Partidului Poporului (P.P.- L.C. ) a cotei de ˝ din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuiţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. ARHIVELOR Nr.2, cu destinaţia sediu filiala Sibiu
 • Hotărârea 251/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 251 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren proprietatea Municipiului Sibiu situat în Sibiu, zona Pădurea Dumbrava
 • Hotărârea 250/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 250 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Sofocle nr.1, în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 3 mp (Revocată de HCL NR. 450/2012)
 • Hotărârea 249/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 295 mp, suprafaţă măsurată de 301 mp, situat în Sibiu, str. Viile Sibiului FN cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 248/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 248 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcţii, situat în Sibiu , str. Mirăslău nr. 41, identificat în CF 107104 Sibiu, nr top 4072/1/1/1/1/8/1/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 875 mp, şi concesionarea fără licitaţie publică în favoarea SC Energosib SRL
 • Hotărârea 247/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 247 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 246/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 246 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile – terenuri pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Lacul lui Binder FN
 • Hotărârea 245/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 245 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile – terenuri pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Cvartal Ştrand II
 • Hotărârea 244/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 244 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui imobil – teren de construcţii - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Ş.O. Iosif FN
 • Hotărârea 243/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 243 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a 11 imobile terenuri situate în vecinătatea Cimitirului Municipal, transmiterea acestora în administrarea Serviciului Public Administrare a Cimitirului Municipal, în vederea extinderii acestuia
 • Hotărârea 242/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 242 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren pentru construcţii situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Independentei nr.1A, pe care este edificat blocul de locuinţe pentru tineri, destinat închirierii, construit de către A.N.L.
 • Hotărârea 241/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 241 privind reglementarea situaţiei juridice şi transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea S.C ELECTRICA SERV a unui imobil-teren, situat în Sibiu, cartier Turnişor, str. Zăvoi F.N. (Modificat art. 3 de HCL NR. 376/2012)
 • Hotărârea 240/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 240 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri în suprafaţă totală de 65,75 mp, situate în Sibiu, zona str. G-ral Ioniţă Dăscălescu FN cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 239/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 239 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 53 mp, situat în Sibiu, zona DJ 106D Sibiu-Cisnădioara, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 238/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 238 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.274/2005 privind acordul de principiu în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Sibiu în calitate de membru fondator în cadrul “Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu” şi desemnarea unor reprezentanţi în acest scop
 • Hotărârea 237/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 237 privind completarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 236/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 152/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim taxi pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 235/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.235 pentru modificarea şi completarea anexei nr.3 a H.C.L. 103/2011 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu,
 • Hotărârea 234/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 234 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2001
 • Hotărârea 233/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 233 privind constituirea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu" (Completată de HCL NR. 162/2013 și HCL NR. 29/2015)
 • Hotărârea 232/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 232 privind rectificarea bugetului local (Anexa Nr. 22 modificată de HCL NR. 395/2012)
 • Hotărârea 231/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.231 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu ca reprezentant al Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC “APĂ CANAL” SA Sibiu
 • Hotărârea 230/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 230 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2012
 • Hotărârea 229/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 229 privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, rămase vacante, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, persoanelor care îndeplinesc criteriile de acces şi se regăsesc în anexa nr.1 la H.C.L. nr.129/2012
 • Hotărârea 228/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.228 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Române pentru Reciclare RoRec, a unui imobil-teren , proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. H. Coandă FN
 • Hotărârea 227/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.227 privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Sibiu a două imobile –apartamente situate în imobilul din Sibiu, Piaţa Mică nr.25, monument istoric, proprietatea fam. Berindeiu Cornel/ Berindeiu Claudia şi a fam.Chirilă Marius Dumitru/ Chirilă Cătălina Ioana
 • Hotărârea 226/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.226 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.315/23.09.2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 225/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.225 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu
 • Hotărârea 224/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 224 privind scoaterea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat a imobilului proprietatea Municipiului Sibiu, situat în str. Arhivelor nr. 2 şi transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Centru Financiar Creşe, cu destinaţie “ creşă pentru copii “
 • Hotărârea 223/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 223 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi tarifului la serviciile de canalizare în Municipiul Sibiu şi Staţiunea Păltiniş
 • Hotărârea 222/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 222 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 221/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 221 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa din data de 28 iunie 2012
 • Hotărârea 220/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 220 privind constituirea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Completată de HCL NR. 339/2014)
 • Hotărârea 219/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 219/7 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (Modificată și completată de HCL NR. 339/2014)
 • Hotărârea 218/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 218/6 privind alegerea d-lui viceprimar POPA VIRGIL
 • Hotărârea 217/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 217/5 privind alegerea d-nei viceprimar FODOR ASTRID CORA
 • Hotărârea 216/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 216/4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 215/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 215/3 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 214/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 214/2 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 10 iunie 2012
 • Hotărârea 213/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 213/1 privind alegerea comisiei de validare
 • Hotărârea 212/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 212 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului local la data de 31.12. 2011
 • Hotărârea 211/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 211 privind exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu pentru schimbarea destinaţiei unei părţi din parterul clădirii fostului internat ce aparţine domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Lazaret nr. 14, din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie
 • Hotărârea 210/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 210 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a unui imobil - teren în suprafaţă de 296 mp, situat în Sibiu, str. Calea Şurii Mici FN, cu destinaţie “drum”
 • Hotărârea 209/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 209 privind instituirea unui drept de servitute pentru conducta de gaze naturale presiune redusă asupra imobilelor – terenuri– situate în Sibiu, str. Luxemburg, identificate cu nr top 5033/1/1/1/2/1, 5033/1/1/1/2/2, 5033/1/1/1/2/5, 5033/1/1/1/2/7, 5033/1/1/1/2/9, 5033/1/1/1/2/11, 5033/1/1/1/2/13, 5033/1/1/1/2/15 – ca fonduri servante
 • Hotărârea 208/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 208 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR GROUP în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu
 • Hotărârea 207/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 207 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului - "Club Ilie Pintilie" - proprietatea publică a Municipiului Sibiu- construcţii şi teren-ap.2, constând în corp de clădire C, situat în Sibiu, str.Câmpului nr.8, identificat în CF nr.14866 Sibiu, nr.top 2532/1, 2532/2, 2533/1/1/II (Revocată de HCL NR. 12/2014)
 • Hotărârea 206/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.206 privind aprobarea retragerii din administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu a imobilului, proprietatea Municipiului Sibiu, Club "Ilie Pintilie" - construcţii şi teren aferent, situat în Sibiu, str. Câmpului nr. 8 (Revocată de HCL NR. 12/2014)
 • Hotărârea 205/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.205 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea fundaţiei „Un Copil, O Speranţă”-UCOS România, a unui imobil-hală monobloc şi teren aferent , proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Uzinei FN
 • Hotărârea 204/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 204 privind aprobarea de către Consiliul Local Sibiu a cotei de proprietate din bunurile rezultate în urma realizării obiectivului de investiţii “ Extindere şi modernizare Aeroportul Sibiu”
 • Hotărârea 203/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.203 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU Airport expo – business center P+3, spaţii comerciale, showroom, producţie, birouri, depozite, parcări, în Sibiu, Şos. Alba Iulia, fn Iniţiatori: WK GROUP SRL SIBIU Beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 202/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.202 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Locuinţe cu regim redus de înălţime S+ P+M în Sibiu, zona străzii Ceaikovski, fn Iniţiatori: Cercel Marius şi Cercel Virginia Crina Beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 201/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.201 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+1E+M în Sibiu, strada Lăcătuşilor, nr.2 beneficiar : BAICU ALEXANDRA CORINA
 • Hotărârea 200/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 200 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 56/2012 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2012-2013
 • Hotărârea 199/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 199 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru şase obiective de investiţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu -Faza SF –
 • Hotărârea 198/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr.198 privind aprobarea formularului de cerere pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială din bugetul local
 • Hotărârea 197/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.197 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 196/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr.196 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 195/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.195 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul public pentru administrare parcuri şi zone verzi
 • Hotărârea 194/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.194 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 193/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.193 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. ŢIGLARI, TRONSONUL LACUL LUI BINDER – STR. DEVENTER, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 192/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.192 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ŞOSEAUA ALBA IULIA ( BRICOMAT - SENS GIRATORIU CENTURĂ )”
 • Hotărârea 191/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.191 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADA CALEA CISNĂDIEI”
 • Hotărârea 190/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.190 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR. TÂRGU VINULUI" (Revocată de HCL NR. 272/2012)
 • Hotărârea 189/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.189 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR. TÂRGU PEŞTELUI" (Revocată de HCL NR. 273/2012)
 • Hotărârea 188/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.188 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR. MĂSARILOR" (Revocată de HCL NR. 271/2012)
 • Hotărârea 187/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.187 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,SENS GIRATORIU PIAŢA UNIRII”
 • Hotărârea 186/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.186 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,SENS GIRATORIU ŞOSEAUA ALBA IULIA – STR. MORILOR”
 • Hotărârea 185/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.185 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. TRIFOIULUI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 184/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.184 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. OGORULUI, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 183/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.183 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. Dr. D. BAGDAZAR, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 182/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.182 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. ABRUD, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.181 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR. CALEA TURNIŞORULUI”
 • Hotărârea 180/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.180 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR. CALEA POPLĂCII”
 • Hotărârea 179/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.179 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STR. CALEA GUŞTERIŢEI”
 • Hotărârea 178/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 178 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 177/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.177 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A în perioada 25 iunie -09 septembrie 2012 şi înfiinţarea traseului 19
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.176 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2012
 • Hotărârea 174/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.174 privind aprobarea listei preliminare a solicitanţilor în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 173/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.173 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,Reabilitare utilităţi şi modernizare Ansamblu de Locuinţe Sociale din str. Lazaret nr. 14, faza S.F.”
 • Hotărârea 172/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.172 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban – faza II ”
 • Hotărârea 171/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.171 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban – faza II ”
 • Hotărârea 170/2012 - Municipiul Sibiu

  H O T ĂR Â R E A NR.170 privind completarea H.C.L. nr.125/2012
 • Hotărârea 169/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.169 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2012
 • Hotărârea 168/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea plăţii cotizatiei de membru a Municipiului Sibiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar㠄 ECO SIBIU”
 • Hotărârea 167/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.167 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, a lacurilor Dumbrava, aflate în proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 166/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.166 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, POD NOU PÂRÂUL RUSCIOR str. BERLIN- str. LUXEMBURG, MUNICIPIUL SIBIU CARTIER TINERETULUI”, faza SF.
 • Hotărârea 165/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.165 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, POD NOU str. DEVENTER , MUNICIPIUL SIBIU CARTIER TINERETULUI”, faza SF.
 • Hotărârea 164/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.164 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, POD NOU str. LONDRA- str. VIENA , MUNICIPIUL SIBIU CARTIER TINERETULUI”, faza SF
 • Hotărârea 163/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.163 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE SPAŢIU PUBLIC ZONA CENTRALĂ CARTIER ŢIGLARI (STRADA CUPTORULUI), FAZA D.A.L.I.”
 • Hotărârea 162/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.162 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE STRADA DRUMUL OCNEI, FAZA S.F.”
 • Hotărârea 161/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.161 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE STRADA MACARALEI, FAZA S.F.”
 • Hotărârea 160/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.160 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE STRADA OŢELARILOR, FAZA S.F.”
 • Hotărârea 159/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.159 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Creare acces şi construire scări acces, în Sibiu, str. G-ral V. Milea Nr. 11, bloc. 11, sc. C, ap. 33, beneficiar Filip Alexandru Cosmin
 • Hotărârea 158/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.158 privind modificarea şi completarea H.C.L.nr. 24/2012 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2012-2013 în Municipiul Sibiu (Anexa NR. 1 modificată de HCL NR. 165/2019.)
 • Hotărârea 157/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 157 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Bastionului, nr. 7 în care funcţionează Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu
 • Hotărârea 156/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.156 privind aprobarea numărului de burse şi al cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2012
 • Hotărârea 155/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.155 privind aprobarea tarifului redus cu 50% pentru transportul local în comun al SC Tursib SA pe toate liniile pentru elevii din clasa pregătitoare din unităţile de învăţământ din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 154/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.154 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret “GONG” Sibiu
 • Hotărârea 153/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.153 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 152/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.152 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 151/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.151 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 150/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 150 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil – teren de construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. E.A.Bieltz nr.2
 • Hotărârea 149/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.149 privind modificarea contractului de administrare nr.169/2008 încheiat între Municipiul Sibiu şi Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva-Direcţia Silvică Sibiu
 • Hotărârea 148/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor – terenuri de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu , cartier Turnişor, str. Zăvoi nr. 39
 • Hotărârea 147/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Manejului FN
 • Hotărârea 146/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 18 mp (măsurată de 18 mp) situat în Sibiu, în prelungirea străzii Varului, din partea d-nului Tolciu Vasile şi a d-nei Tolciu Rodica (Revocată de HCL NR. 307/2012)
 • Hotărârea 145/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 145 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 18 mp (măsurată de 18 mp) situat în Sibiu, în prelungirea străzii Varului, din partea d-nului Cozma Vasile Marius (Revocată de HCL NR. 308/2012)
 • Hotărârea 144/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 24 mp (măsurată de 24 mp) situat în Sibiu, str. Bratislava în faţa imobilului cu număr administrativ 19, din partea d-nului Mitroi Dan şi d-nei Mitroi Anuţa Angela
 • Hotărârea 143/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 privind dezlipirea imobilului –teren cu destinaţia de fânaţ– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lacul lui Binder , proprietatea privată a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 142/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 142 privind modificarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 141/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 141 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. G-ral Vasile Milea în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 4 mp.
 • Hotărârea 140/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.140 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2012, a unor imobile –terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 139/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.139 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 138/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 137/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.137 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 136/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.136 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 135/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.135 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 134/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.134 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nului Pop Răzvan Codruţ
 • Hotărârea 133/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.133 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Mitea Eugen
 • Hotărârea 132/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 132 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2012
 • Hotărârea 131/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.131 privind modificarea Regulamentului Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public si privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 130/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.130 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Independenţei, nr.1A
 • Hotărârea 129/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.129 privind modificarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 128/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 128 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 127/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi
 • Hotărârea 126/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 125/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea listei de priorităţi actualizată a chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestor persoane a 10 unităţi locative din blocul construit de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situat în Sibiu, str. Independenţei, nr.1A (Completată de HCL NR. 170/2012)
 • Hotărârea 124/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 124 privind înfiinţarea staţiilor Tursib Ť Viilor 1 ť şi Ť Viilor 2 ť şi desfiinţarea staţiilor Ť Pinului 1 ť şi Ť Pinului 2 ť
 • Hotărârea 123/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.123 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Sibiu, asupra imobilului-teren – Rampa de Gunoi Valea Remetea-Dealul Dăii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 122/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.122 privind preluarea din concesiunea SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu a imobilului proprietatea publică a Municipiului Sibiu – rampa de depozitare a deşeurilor menajere
 • Hotărârea 121/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.121 privind aprobarea participării la licitaţie publică, în vederea achiziţionării de către Municipiul Sibiu a unor imobile - terenuri, situate în vecinătatea Cimitirului Municipal Sibiu, în vederea extinderii acestuia
 • Hotărârea 120/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.120 privind aprobarea preţurilor pentru locuinţele ANL, situate în Sibiu, str.Bârsei 10A şi mandatarea SC URBANA SA privind actualizarea acestor preţuri la data vânzării
 • Hotărârea 119/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.119 privind aprobarea modelului - cadru al actului adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 9/15.09.2009 încheiat între “Asociaţia de Apă”Sibiu - municipiul Sibiu şi “operatorul” SC Ap㠖 Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 118/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.118 privind Acordul de principiu pentru cofinanţarea proiectului „Modernizare strada Teilor”
 • Hotărârea 117/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 117 privind modificarea tarifelor de distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei în 2012 de către SC ENERGOSIB SRL
 • Hotărârea 116/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 116 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban – faza II ”
 • Hotărârea 115/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 115 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 126/2006 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 159/2014)
 • Hotărârea 114/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 privind modificarea H.C.L. nr. 139/2011 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 113/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Asociaţia de Ap㔠Sibiu la care Municipiul Sibiu este membru asociat
 • Hotărârea 112/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 273 mp situat în Sibiu, zona str. Podului FN, din partea d-lui Bucurenciu Marius şi d-nei Bucurenciu Carmen Miorica
 • Hotărârea 111/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.111 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unor imobile - terenuri în suprafaţă de 4100 mp respectiv 1700 mp., din partea SC DPC SA şi atestarea apartenenţei acestora la domeniul public al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 110/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.110 privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului - bloc de locuinţe pentru tineret destinat închirierii, situat în Sibiu str. INDEPENDENŢEI Nr.1A cu 95 de unităţi locative în favoarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ
 • Hotărârea 109/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului „Maria Tereza”-apartament I, proprietatea municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Gladiolelor nr.2, din unitate de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie
 • Hotărârea 108/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.108 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat a 7 apartamente din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 2-4
 • Hotărârea 107/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat a imobilului- construcţii şi teren, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Str. Turnului nr. 4, parter
 • Hotărârea 106/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 106 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Reşiţa
 • Hotărârea 105/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.105 privind reglementarea juridică a imobilului – teren de construcţii – situat în Municipiul Sibiu, zona străzilor Cuptorului şi Oslo, identificat în CF 58126 Sibiu în vederea amenajării unui spaţiu de joacă
 • Hotărârea 104/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.104 privind trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu în domeniul privat al municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri având destinaţia drum, identificate în CF nr.8580 Turnişor, nr.top 6200/11/3/1 şi nr.top 6200/11/3/2, situate în Sibiu, zona industrială Vest
 • Hotărârea 103/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.103 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Caritas Metropolitan Greco-catolic din Blaj – Filiala Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat administrativ în Sibiu, str. Al. Ţesătorilor, bl.2, sc.B, ap.11
 • Hotărârea 102/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.102 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE STRADA CALEA GUŞTERIŢEI, FAZA S.F. “
 • Hotărârea 101/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.101 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE STRADA MĂGHERANULUI, FAZA S.F.”
 • Hotărârea 100/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.100 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE STRADA CALEA CISNĂDIEI, FAZA S.F.”
 • Hotărârea 99/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.99 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE STRADA STRUNGULUI, FAZA S.F.”
 • Hotărârea 98/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 98 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 97/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.97 privind modificarea statului de funcţii şi organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 96/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.96 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Centru Financiar Creşe Sibiu
 • Hotărârea 95/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.95 privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 94/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind modificarea statului de funcţii la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 93/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.93 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 92/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.92 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi Regulamentului Intern al Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 91/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.91 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire bloc locuinţe colective P+4, cu etajul 3 şi 4 retras în Sibiu, strada Frunzei, fn beneficiar: S.C CON CONFORT S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 90/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind aprobarea documentatiei de urbanism „PUZ si RLU „Construire locuinte cu regim mediu de inaltime”, in Sibiu zona strazii Tractorului
 • Hotărârea 89/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire imobil P+1E, în Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr.35 beneficiar : RĂDUCAN IOAN DUMITRU
 • Hotărârea 88/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Extindere locuinţă existentă şi etajare S+P+E în Sibiu, str.Avrig, nr. 5 beneficiar : CRUCIAT RADU IULIU
 • Hotărârea 87/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Amenajare cabinet medical din locuinţă, asigurare acces direct din exterior şi construire balcon sub amprenta celor de la etajele superioare, în Sibiu, B-dul G-ral V.Milea, nr.3, sc.A ap.4 Beneficiar: FLORESCU CRISTIAN şi FLORESCU MIHAELA
 • Hotărârea 86/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind confirmarea pentru anul şcolar 2011/2012 a unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membru al consiliului de administraţie din cadrul Grădiniţei “Grădina Mariei” Sibiu
 • Hotărârea 85/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Teatrului Naţional “Radu Stanca” Sibiu asupra Sălii de sport din incinta Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu
 • Hotărârea 84/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.84 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Viile Sibiului – Sibiu şi retur pentru anul şcolar 2011/2012
 • Hotărârea 83/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.83 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Răşinari – Sibiu şi retur pentru anul şcolar 2011/2012
 • Hotărârea 82/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile – terenuri pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Cvartal Ştrand II
 • Hotărârea 81/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.81 privind exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului „Grădiniţa pentru Copii nr.1 Sibiu”, proprietatea municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Arhivelor nr.2,din unitate de învăţământ-grădiniţă, în aceea de creşă pentru copii
 • Hotărârea 80/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.80 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Guşteriţa, zona str. Viilor
 • Hotărârea 79/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.79 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 22 mp situat în Sibiu, zona str. Ţiglarilor FN, din partea d-nului Iordachi Ioan şi d-nei Iordachi Ionela Dana
 • Hotărârea 78/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.78 privind transmiterea în administrarea Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu, a imobilului-teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în suprafaţă de 40,67 mp., situat în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, colţ cu Piaţa Teatrului
 • Hotărârea 77/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a două încăperi ce fac parte din spaţiile tehnice aflate la demisolul imobilului –bloc de locuinţe A.N.L., situat în Sibiu, str.Independenţei nr.1 A
 • Hotărârea 76/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea proiectului „Modernizare spaţiu public zona centrală cartier Ţiglari (strada Cuptorului)” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 75/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.75 pentru modificarea anexei nr.3 a H.C.L. 103/2011 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 74/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.74 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Centru Financiar Creşe
 • Hotărârea 73/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2012 la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 72/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.72 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2012 la Teatrul pentru Copii şi Tineret „GONG” Sibiu
 • Hotărârea 71/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.71 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2012 la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 70/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.70 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managerilor instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu : Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, Casa de Cultură a Municipiului Sibiu şi Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong”Sibiu
 • Hotărârea 69/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 68/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2012
 • Hotărârea 67/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.67 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi la locuinţele construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Sibiu str. Independenţei nr. 1A (Consultați și HCL NR. 129/2012)
 • Hotărârea 66/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.66 privind aprobarea Agendei sportive pe anul 2012
 • Hotărârea 65/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.65 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 64/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.64 privind modificarea statului de funcţii la Teatrul Naţional “Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 63/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.63 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE STRADA CALEA POPLĂCII, FAZA D.A.L.I.”
 • Hotărârea 62/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.62 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003
 • Hotărârea 61/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.61 privind dezlipirea imobilului – teren cu destinaţia păşune, situat în staţiunea Păltiniş, identificat în CF 166 Cristian III, în două loturi distincte
 • Hotărârea 60/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.60 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilelor înscrise în C.F. 956 Sibiu, nr. top 269, 270, C.F. 2387 Sibiu, nr. top 263/2, în suprafaţă de 4869 mp –formate din clădirea Colegiului Pedagogic “Andrei Şaguna”, Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 36 şi din clădirea Grădiniţei nr. 10, din Sibiu, str. Şelarilor nr. 10 şi terenul aferent acestora
 • Hotărârea 59/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠓Terezianum” Sibiu
 • Hotărârea 58/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.58 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu (2 săli de clasă) în suprafaţă de 104 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, jud. Sibiu în scopul desfăşurării de cursuri de calificare şi formare profesională
 • Hotărârea 57/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru cazarea participanţilor din alte judeţe la Concursul Interjudeţean de Matematică Gheorghe Lazăr, în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu
 • Hotărârea 56/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.56 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2012-2013 (Modificată și completată de HCL NR. 200/2012)
 • Hotărârea 55/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.55 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 54/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.54 privind actualizarea valorii bunurilor cuprinse în Anexa nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 53/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.53 privind stabilirea unor locaţii pe terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu în vederea amplasării de chioşcuri destinate difuzării presei şi aprobarea închirierii acestora prin licitaţie publică
 • Hotărârea 52/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.52 privind modificarea Actului adiţional nr.6 la contractul de concesiune nr. 108370/2007, modificat şi adaptat încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Tursib SA
 • Hotărârea 51/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.51 privind aprobarea acordării subvenţiei din bugetul local pe anul 2012, lunile martie – decembrie, Asociaţiei Filantropice "Sfântul Nicolae", cu sediul în Sibiu, str.Iazului nr.7 pentru „Centrul de Sprijin şi Asistenţă pentru Copil şi Familie ”, în temeiul Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • Hotărârea 50/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 50 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare împrejmuiri cimitirul eroilor români şi germani din cel de-al doilea război mondial”
 • Hotărârea 49/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 49 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare clădire administrativă dreapta” în incinta cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 48/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.48 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă de locuit S+P+M, în Sibiu strada Frasinului FN beneficiar: Ştirbu Ilie
 • Hotărârea 47/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.47 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Sibiu a spaţiului proprietatea municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.N.Teclu nr.41
 • Hotărârea 46/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.46 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – curţi de construcţii cu Şcoala Generală nr. 16 situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Vasile Alecsandri nr. 16
 • Hotărârea 45/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 privind reglementarea juridică a imobilului - strada Cuptorului
 • Hotărârea 44/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 43/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2012
 • Hotărârea 42/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.42 privind dezlipirea imobilului –drum – situat în Municipiul Sibiu, zona străzilor Mihail Kogălniceanu şi Calea Şurii Mici, identificat în CF 3474 Sibiu în trei loturi distincte
 • Hotărârea 41/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.41 privind însuşirea raportului informării şi consultării publicului realizat pentru propunerea de amenajare turistică a zonei Păltiniş-Cindrel
 • Hotărârea 40/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.40 pentru modificarea H.C.L. nr.174/2011 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2012
 • Hotărârea 39/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.39 privind actualizarea valorii bunurilor cuprinse în Anexa nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 38/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.38 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului identificat cu nr. top 5029/7/3/2 aflat în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis d-lui Teodorescu Nicolae Bogdan în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 37/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.37 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 36/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.36 privind prelungirea termenului de atribuire în folosintă gratuită a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociatiei Sportive C.S.U. Voinţa Sibiu
 • Hotărârea 35/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.35 privind aprobarea contribuţiei necesare cofinanţării conform contractului de finanţare nr.C (2011) 1812/2011
 • Hotărârea 34/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.34 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2012 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 33/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.33 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2012 la Contractul de concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu
 • Hotărârea 32/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.32 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2012 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.15/2007 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Apă-Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 31/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.31 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Schimbare destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial, creare gol acces, construire treaptă de acces şi alee de acces, în Sibiu, str. V. Milea nr. 1, ap. 7, benef. Ştefănuţă Ioan
 • Hotărârea 30/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea preţului de producţie, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei în 2012
 • Hotărârea 29/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu (sală de clasă) în suprafaţă de 52 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, jud. Sibiu în scopul desfăşurării de cursuri de calificare şi formare profesională
 • Hotărârea 28/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.28 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 11 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, jud. Sibiu în vederea amplasării unui chioşc alimentar provizoriu destinat comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 27/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu
 • Hotărârea 26/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.26 privind prelungirea închirierii imobilului, situat în Sibiu, str. Reconstrucţiei nr. 21, ap.1, în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 25/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.25 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Răşinari – Sibiu şi retur pentru anul şcolar 2011/2012
 • Hotărârea 24/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.24 privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat propuse să funcţioneze în anul şcolar 2012-2013 în Municipiul Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 158/2012)
 • Hotărârea 23/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.23 privind aprobarea proiectului „Construcţie viaduct Calea Şurii Mici – Kogălniceanu, în municipiul Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect (Modificată de HCL NR. 338/2012, consultați și HCL NR. 331/2012)
 • Hotărârea 22/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.22 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.77/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada 9 Mai” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 21/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.21 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu de a vota favorabil primirea de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠓Asociaţia de Ap㔠Sibiu
 • Hotărârea 20/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.20 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+M în Sibiu, str.Luceafărului, nr. 3 beneficiari : GHINEA NECULAI şi soţia GHINEA MARIA
 • Hotărârea 19/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.19 privind anularea creanţelor fiscale restante de pana la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2011
 • Hotărârea 18/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.18 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 17/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.17 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 16/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind aprobarea acordării subvenţiei din bugetul local, pentru anul 2012, în temeiul Legii nr.34/1998, Asociaţiei Femeilor din Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.A.Iancu nr.25, pentru „Centrul de primire în regim de urgenţă pentru femei şi copii victime ale violenţei domestice”
 • Hotărârea 15/2012 - Municipiul Sibiu

  H O T Ă R Â R E A NR.15 privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea subvenţiei de la bugetul local în anul 2012 în baza Legii nr.34/1998 pentru categoria de beneficiari - copii cu risc de separare de părinţi cu domiciliul în judeţul Sibiu
 • Hotărârea 14/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.14 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban – Faza II”
 • Hotărârea 13/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.13 privind aprobarea modernizării străzii Teilor în cadrul obiectivului de investiţii „România- Sibiu- Proiect Transport Public”
 • Hotărârea 12/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.12 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren - situat în Sibiu, str. Viile Sibiului FN în vederea concesionării fără licitaţie publică în favoarea Parohiei Ortodoxe Dealul Ocnei – Viile Sibiului
 • Hotărârea 11/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.11 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă din acte de 75 mp (măsurată de 76 mp) situat în Sibiu, zona str. Ţiglarilor FN, din partea d-nului Dobrin Pavel şi d-nei Dobrin Lidia
 • Hotărârea 10/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.10 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 9/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.9 privind modificarea statului de funcţii la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 8/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.8 privind modificarea statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu
 • Hotărârea 7/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.7 privind aprobarea programului de circulaţie şi al tarifului pentru traseul 23 Sibiu – Răşinari începând cu data de 01.02.2012
 • Hotărârea 6/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.6 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a managementului instituţiilor publice de cultură şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 5/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.5 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului pentru copii şi tineret “Gong” Sibiu
 • Hotărârea 4/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.4 privind stabilirea cuantumului contribuţiei persoanelor vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2012
 • Hotărârea 3/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.3 privind validarea rectificării bugetului local şi a bugetelor unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru anul 2011
 • Hotărârea 2/2012 - Municipiul Sibiu

  privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2012
 • Hotărârea 1/2012 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.1 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2012