Proces verbal din 28.07.2011

PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 28.07.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 28.07.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Paşcalău Diana, d-na Ordean Liliana, d-na Urdea Ioana, d-na Spătari Georgeta, d-na Haşu Mariana, d-ra Bica Cristina, d-na Iordănescu Claudia, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, d-na Stela Matioc, d-na Gligore Mirela, d-na Florea Livia, d-ra Troanţă Alexandra, d-na Burlacu Camelia, d-na Deleanu Mariana, d-na Simona Pop, dl. Vizantie Lucian, dl. Vlăduţ Vladimir, dl. Părăian Tiberiu, dl. Negrita Traian, dl. Chirea Gheorghe, d-na Goţa Adina, dl. Bebeşelea Constantin, dl. Aldea Gheorghe, dl. Dragoman Ovidiu, dl. Ţicu Florin, dl. Boţocan Iancu, dl. Mihuţ Alexandru, d-na Grigoraş Mihaela, d-na Drăgan Carmen, dl. Popa Adrian, dl. Bucura Cristian, d-na May Andreea, dl. Frăţilă Nicolae, d-na Jitianu Ramona, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. Ce prezenţă numeroasă ! În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi 21 (absenţi: dl. cons. Hermann Gerold, d-na Nowak Gertraud). Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi o rog pe doamna consilier Ecaterina Birk să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Doamna preşedinte, aveţi cuvântul.
D-na cons. Birk Ecaterina: Mulţumesc, domnule primar. Domnule primar, doamna viceprimar, doamnelor şi domnilor consilieri, vă mulţumesc pentru încrederea acordată în conducerea şedinţei de astăzi a consiliului local. Doamnelor şi domnilor invitaţi, conform Regulamentului de funcţionare al consiliului local se va intona imnul de stat. În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 30.06.2011 şi procesul – verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.07.2011.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 30.06.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Cine se abţine ? Vă mulţumesc. De asemenea supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 08.07.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Cine se abţine ? Vă mulţumesc. Ambele procese-verbale au fost aprobate în unanimitate.
D-na cons. Birk Ecaterina: Vă mulţumesc. Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis, cu excepţia punctului 18, care a fost propus de un grup de consilieri. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a fost adoptată.
D-na cons. Birk Ecaterina: Primul punct de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr.103/2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.242/2011 pentru completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 103/2011, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
La acest proiect Comisia de buget propune aprobarea cu următorul amendament: Se completează art.13 lit.b, rândul al III lea, după sintagma municipiul Sibiu, astfel: aplicându-se sancţiunea contravenţională complementară de ridicare a autovehiculului, şi aş zice în continuare pentru a fi sigur că nu se vor aplica două amenzi contravenţionale, ci doar o amendă în baza hotărârii Consiliului Local şi o măsură complementară dacă va fi cazul.
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.243/2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din Cazarma 90
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia a aprobat acest proiect. Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.244/2011 pentru completarea H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din „Cazarma 90”, cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare instalaţii termice interioare la blocul de locuinţe sociale din str.H.Coandă nr.57” în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare ISCIR pentru centrala termică a blocului
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia a aprobat acest proiect. Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.245/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare instalaţii termice interioare la blocul de locuinţe sociale din str.H.Coandă nr.57” în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare ISCIR pentru centrala termică a blocului, cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de prefinanţare „România – Cofinanţarea Fondului de Coeziune pentru Societatea de Apă Sibiu”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Acest proiect a fost rediscutat astăzi în cadrul Comisiei de buget şi se propune următorul amendament: Având în vedere modificările la acordul de prefinanţare, firma de avocatură a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Comisia propune completarea clauzelor 2, 7 din lit.c, 9 şi 15 din acordul de prefinanţare România cofinanţarea fondului de coeziune pentru Societatea de Apă Sibiu, cu sintagma municipiul, respectiv judeţul, la clauza nr.11, cu sintagma municipiul, respectiv judeţul, se inserează doar în legătură cu contractul de asistenţă pentru proiect şi nu referitor la contractul de credit.
Dacă sunt intervenţii?
D-na consilier Sava: Este foarte bine că s-au făcut toate demersurile pentru accesarea fondurilor europene, întrebarea mea este dacă preţul la apă va mai creşte la Sibiu, luna trecută am aprobat ultima creştere de preţ.
Dl.primar: Preţul apei va fi cel aprobat de d-voastră prin proiectul cadru.
D-na cons. Birk Ecaterina: Cu data de 1 iulie 2011.
Dl.primar: Până în 2012.
Dacă mai sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.246/2011 privind aprobarea Acordului de pre-finanţare „România-Cofinanţarea Fondului de Coeziune pentru Societatea de Apă Sibiu”, cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Păltiniş-Cindrel”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a aprobat acest proiect.Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.247/2011 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „PĂLTINIŞ-CINDREL”, cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru schimbarea destinaţiei spaţiului, proprietatea municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str.A.Şaguna nr.21, din unitate de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a aprobat acest proiect. Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.248/2011 privind exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu pentru schimbarea destinaţiei spaţiului , proprietatea municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str.A.Şaguna nr.21, din unitate de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie, cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unui imobil-teren în suprafaţă de 1766 mp, proprietate a Municipiului Sibiu, modificarea şi completarea art.2 din Contractul de administrare nr.32/2009, încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.249/2011 privind transmiterea în administrare a unui imobil-teren identificat în CF 101446 Cisnădie, nr.top 101446 în suprafaţă de 1766 mp. proprietate a Municipiului Sibiu, modificarea şi completarea Art.2-Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Mun. Sibiu şi Serv. Public de interes Local pentru administrarea Cimitirului Mun. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului-teren păşune, situat în extravilanul municipiului Sibiu, zona Guşteriţa
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect.Comisia l-a adoptat. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.250/2011 privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului – teren păşune, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Guşteriţa, cu unanimitate de voturi.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între municipiul Sibiu şi SC BETA CONS SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a aprobat acest proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.251/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi.

11. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr.3/2000 şi intrarea în vigoare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a aprobat acest proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.252/2011 privind privind încetarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 şi intrarea în vigoare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, cu unanimitate de voturi.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia juridică a aprobat acest proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.253/2011 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii în cadrul Serviciului Public Centru Financiar Creşe
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia juridică a dat aviz favorabil acestui proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.254/2011 privind modificarea statului de funcţii în cadrul Serviciului public Centru Financiar Creşe, cu unanimitate de voturi.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia juridică a adoptat acest proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.255/2011 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.


15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, pentru asigurarea accesului la servicii de asistenţă medicală comunitară prin înfiinţarea, dotarea şi punerea în funcţiune a unui Centru pilot de asistenţă medicală comunitară, în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de învăţământ, cultură a adoptat acest proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.256/2011 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, pentru asigurarea accesului la servicii de asistenţă medicală comunitară prin înfiinţarea, dotarea şi punerea în funcţiune a unui Centru pilot de asistenţă medicală comunitară, în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia juridică a dat aviz acestui proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.257/2011 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială, cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărăre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a avizat acest proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.258/2011 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2011, cu unanimitate de voturi.

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 pentru finanţarea echipei de fotbal „Voinţa Sibiu” cu suma de 4.000.000 lei
- iniţiatori consilieri locali Sava Livia, Brunchea Mariana, Luca Ovidiu, Stoica Sorin
Comisia de buget propune respingerea proiectului cu un vot pentru şi 3 abţineri.
D-na cons.Brunchea: Suma care a fost solicitată ar trebui să fie suportată din economia care reiese din execuţia bugetului la 6 luni, la cap.Activităţi sportive - 2 milioane şi alte 2 milioane de la cap.serv.de dezvoltare publică locuinţe, unde de asemenea la 6 luni este o economie de buget.Fac apel la colegii mei să lăsăm la o parte orgoliile şi împreună să facem ceva pentru susţinerea acestui proiect.
Dl.cons.Luca: De la colega mea Mariana Brunchea am înţeles că ar exista deschidere pentru a negocia această sumă. Ar fi bine să luăm o pauză, să putem cădea de acord şi apoi să continuăm
D-na cons.Birk: Potrivit regulamentului nu avem pauză.
Dl.cons.Luca: Prima dată s-a spus că noi nu am identificat sursa de finanţare. Sursa de finanţare am identificat-o şi există. Trebuie să mai existe doar voinţă şi se poate. Dl.primar a spus în conferinţa de presă că dacă identificăm suma, dânsul va fi deschis la orice sumă, ca atare noi am identificat-o şi aşteptăm ca dl.primar să se ţină de promisiune.........
D-na cons.Birk: Supun la vot.Cine este pentru? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 4 voturi pentru (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica) proiectul a fost respins.
19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia juridică a dat aviz favorabil acestui proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.259/2011 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu patru abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica).

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia juridică propune aprobarea proiectului. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.260/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu, cu patru abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica).
21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.74/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare Strada Turnului şi Piaţeta Târgu Peştelui” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a dat aviz favorabil proiectului. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.261/2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74 din 2011 pentru aprobarea proiectului ,,Modernizare Strada Turnului şi Piaţeta Târgu Peştelui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu patru abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica).
22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu şi SC URBANA SA
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de comerţ a aprobat acest proiect.
D-na cons.Sava: Apreciez că destul de târziu s-a iniţiat un asemenea proiect, mai ales că unii dintre noi am ridicat această problemă mai demult, ca o necesitate pentru a veni în sprijinul celor care nu erau constituiţi într-o asemenea asociaţie şi care plăteau direct la Urbana, costurile fiind mult mai mari.De ce se face cu data de 1 noiembrie, de ce nu se poate cu 1 august, septembrie, proiectul era aşteptat demult, mai ales că exista temei legal încă din anul 2000. Este vorba doar de voinţă, dacă există se poate, să venim în sprijinul oamenilor.
D-na cons.Birk: Dacă mai sunt intervenţii. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.262/2011 privind modificarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. URBANA S.A. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia juridică a dat aviz favorabil acestui proiect. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.263/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, cu patru abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica).
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire casierie şi poartă acces la Grădina Zoologică”- faza SF
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget propune aprobarea proiectului cu următorul amendament : la art.1 din Hotărâre valoarea corectă a C+M este de 62.977 lei. Dacă sunt intervenţii, dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu trei abţineri proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea nr. 264/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Construire casierie şi poartă acces la Grădina Zoologică” faza SF, cu trei abţineri (d-na Sava, dl.Luca, dl.Stoica).
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire extindere la imobilul-apartament, creare acces din stradă şi schimbarea destinaţiei din locuinţă în birou în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.19B, sc.B, ap.11
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de urbanism a dat aviz favorabil acestui proiect. Supun la vot . Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu patru abţineri proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea nr. 265/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire extindere la imobilul-apartament, creare acces din stradă şi schimbarea destinaţiei din locuinţă în birou în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.19B, sc.B, ap.11, cu patru abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica).
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 78 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str.Electricienilor nr.1, jud.Sibiu, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a dat aviz favorabil proiectului. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu patru abţineri proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea nr. 266/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 78 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str.Electricienilor nr.1, jud.Sibiu, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor, cu patru abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica).
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” Sibiu, str.Aleea Turnu Roşu, nr.2, jud.Sibiu, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a avizat acest proiect. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu trei abţineri proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea nr. 267/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” Sibiu, str.Aleea Turnu Roşu, nr.2, jud.Sibiu, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor, cu trei abţineri (d-na Sava, dl.Luca, dl.Stoica)
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 882 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str.Electricienilor nr.1, jud.Sibiu, cu destinaţia de teren de sport acoperit cu gazon sintetic
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a avizat acest proiect. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu patru abţineri proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea nr. 268/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 882 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str.Electricienilor nr.1, jud.Sibiu, cu destinaţia de teren de sport acoperit cu gazon sintetic, cu patru abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica).
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1020 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Scolii cu cls.I-VIII „Regina Maria” Sibiu, str.Z.Boiu, nr.1, jud.Sibiu, cu destinaţia teren de sport cu gazon sintetic cu nocturnă
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu patru abţineri proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea nr. 269/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1020 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Scolii cu cls.I-VIII „Regina Maria” Sibiu, str.Z.Boiu, nr.1, jud.Sibiu, cu destinaţia teren de sport cu gazon sintetic cu nocturnă, cu patru abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica).
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1040 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” Sibiu, str.Al.Turnu Roşu nr.2, jud.Sibiu, cu destinaţia de bază sportivă
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a dat aviz favorabil acestui proiect. Dacă sunt intervenţii ? Dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu două abţineri proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea nr. 270/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1040 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” Sibiu, str.Al.Turnu Roşu nr.2, jud.Sibiu, cu destinaţia de bază sportivă, cu două abţineri ( dl. Stoica, d-na Sava)
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţăde 95 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic de Industrie alimentară Terezianum Sibiu, str.Postăvarilor nr.18, jud.Sibiu, pentru desfăşurarea cursurilor de legislaţie rutieră şi conduită preventivă pentru candidaţii la obţinerea permisului de conducere
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget a dat aviz favorabil acestui proiect. Dacă sunt intervenţii ? Dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu patru abţineri proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea nr. 271/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţăde 95 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic de Industrie alimentară Terezianum Sibiu, str.Postăvarilor nr.18, jud.Sibiu, pentru desfăşurarea cursurilor de legislaţie rutieră şi conduită preventivă pentru candidaţii la obţinerea permisului de conducere, cu patru abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica).
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 34 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu, str.Gh.Lazăr nr.6, jud.Sibiu, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget propune aprobarea proiectului cu următorul amendament : atât în proiectul de hotărâre, cat şi în raport, se va înlocui adresa spaţiului de închiriat din str.Gh.Lazăr nr.6, cu adresa corectă str.Gen.Magheru nr.6.
Dacă sunt intervenţii ? Dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ? 4 abţineri.
S-a adoptat Hotărârea nr. 272/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 34 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu, str.Gen. Magheru nr.6, jud.Sibiu, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor, cu patru abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl.Luca, dl.Stoica).
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 53,61 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu, str.Gh.Lazăr nr.6, jud.Sibiu, în vederea depozitării de produse şi ambalaje
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Şi la acest proiect Comisia de buget propune aprobarea proiectului cu următorul amendament : atât în proiectul de hotărâre, cat şi în raport, se va înlocui adresa spaţiului de închiriat din str.Gh.Lazăr nr.6, cu adresa corectă str.Gen.Magheru nr.6.
Dacă sunt intervenţii ? Dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu patru abţineri proiectul a fost adoptat.
DETALII