Proces verbal din 28.04.2011

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 28.04.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 28.04.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Brylynskei Simona, dl. Frăţilă Nicolae, d-na Bândescu Viorica, d-na Ordean Liliana, d-na Urdea Ioana, d-na Spătari Georgeta, d-na Haşu Mariana, d-ra Bica Cristina, d-na Afrodita Grama, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, d-na Gligore Mirela, d-ra Troanţă Alexandra, d-na Burlacu Camelia, d-na Simona Pop, dl. Vizantie Lucian, dl. Părăian Tiberiu, d-na Roman Voichiţa, dl. Negrita Traian, dl. Chirea Gheorghe, dl. Bebeşelea Constantin, d-na Mînzat Ana, dl. Aldea Gheorghe, d-na Florea Livia, d-na Rotaru Cornelia, dl. Boţocan Iancu, dl. Mihuţ Alexandru, dl. Lazăr Gheorghe, dl. Grădinaru Ilie, dl. Popa Adrian, dl. Niculescu Mircea, dl. Bucura Cristian, dl. Birţ Teodor, d-na May Andreea, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi toţi. Întrucât consiliul este legal constituit, declar şedinţa deschisă şi o rog pe doamna consilier Gabriela Brunchea să preia conducerea şedinţei.
D-na cons. Brunchea Mariana: Vă mulţumesc. Domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, profit de această ocazie să vă urez de Sfânta sărbătoare a creştinătăţii a Învierii Domnului care tocmai am sărbătorit-o multă sănătate, bucurie şi împlinire alături de cei dragi. Hristos a înviat ! Vă mulţumesc pentru încrederea acordată în misiunea care mi-aţi încredinţat-o astăzi de a conduce şedinţa consiliului local. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Mun. Sibiu se va intona imnul de stat. În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 31.03.2011.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei din data de 31.03.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost adoptat.
D-na cons. Brunchea Mariana: Ordinea de zi cuprinde un număr de 36 de proiecte de hotărâri şi 2 informări care au fost supuse dezbaterii, analizei şi aprobării comisiilor de specialitate. Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a fost adoptată.
D-na cons. Brunchea Mariana: Proiectul nr.1.


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A. începând cu data de 01.05.2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii la acest proiect ? Dacă nu, atunci să trecem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.136/2011 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 01.05.2011, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru informarea şi consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii ? Dacă nu, să votăm. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.137/2011 privind Regulamentul Local pentru informarea şi consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a HG nr. 333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă aveţi intervenţii, domnilor consilieri ? Dacă nu, să votăm. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/2011 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr.333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliţia Locală a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Să votăm. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.139/2011 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliţia Locală a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea structurală a Serviciului Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.140/2011 privind reorganizarea structurală a Serviciului Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului „Parc Tineretului” situat în intravilanul Municipiului Sibiu la intersecţia str. Tineretului cu str. Constituţiei şi B-dul C. Coposu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.141/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului „Parc Tineretului”, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, la intersecţia str. Tineretului cu str. Constituţiei şi b-dul C. Coposu, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – Parc Astra – proprietatea Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă aveţi intervenţii ? Dacă nu, să votăm. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.142/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului–Parc Astra, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – zonă verde şi parcare „Sub Maternitate”, proprietatea Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.143/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului –zonă verde şi parcare “Sub Maternitate”, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donaţiei unui imobil – teren în suprafaţă de 211 mp. din partea d-nului Wotsch Christian Siegfrid şi d-nei Wotsch Diana
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.144/2011 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donaţiei unui imobil - teren în suprafaţă de 211 mp, din partea d-lui Wotsch Christian Siegfrid şi d-nei Wotsch Diana, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţie, cu titlu gratuit, a domeniului public al Municipiului Sibiu pentru realizarea acţiunilor cuprinse în Agenda Culturală pe anul 2011, în Agenda Sportivă pe anul 2011 precum şi pentru cele cuprinse în programele minimale ale instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.145/2011 privind aprobarea punerii la dispoziţie, cu titlu gratuit, a domeniului public al Municipiului Sibiu, pentru realizarea acţiunilor cuprinse în Agenda culturală pe anul 2011, în Agenda sportivă pe anul 2011 precum şi pentru cele cuprinse în programele minimale ale instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă aveţi intervenţii ? Dacă nu, cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.146/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.147/2011 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Energy S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Intervenţii nu aveţi ? Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.148/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Affichage Romania S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.149/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Euromedia Group S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.150/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Intermedia S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.151/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de de 68,83 mp. aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu, în vederea desfăşurării de activităţi de învăţământ şi/sau activităţi de formare profesională
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.152/2011 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 68,83 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. Ghe. Lazăr, nr. 1-3, jud. Sibiu în vederea desfăşurării de activităţi de învăţământ şi/sau activităţi de formare profesională, cu unanimitate de voturi


18. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 7 mp. aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu, în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.153/2011 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 7 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. Ghe. Lazăr, nr. 1-3, jud. Sibiu în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul proiectului „România – Sibiu- Proiect Transport Urban – Faza II „
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.154/2011 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban – faza II ”, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 60 mp. aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu din incinta Grupului Şcolar „Avram Iancu” Sibiu, în vederea depozitării de materiale de unică folosinţă
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.155/2011 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 60 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Şcolar “Avram Iancu” Sibiu, str. George Coşbuc, nr. 5, jud. Sibiu, în vederea depozitării de materiale de unică folosinţă, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului – păşune – situat în extravilanul Municipiului Sibiu, Zona Guşteriţa, în două loturi distincte
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Are un amendament propus de comisia de buget: art.1 se completează, după suprafaţa de 192.914 mp., cu o menţiune referitoare la diferenţa de suprafaţă de 182 mp, rezultată în minus din măsurători.
Supun la vot proiectul cu acest amendament. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.156/2011 privind dezlipirea imobilului – păşune – situat în extravilanul Municipiului Sibiu, Zona Guşteriţa, identificat în CF 102073 Sibiu în două loturi distincte, cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea de căte Municipiul Sibiu a donaţiei unui imobil – teren în suprafaţă de 38 mp.din partea d-nului Muntean Emil Marius
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.157/2011 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 38 mp, din partea d-nului Muntean Emil Marius, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut de art.2 din H.C.L 101/2001 de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei de Autocross Show Sibiu a unui teren în suprafaţă de 145.461 mp. situat pe malul râului Cibin pentru amenajarea acestuia în vederea realizării unui cadru organizat de desfăşurare a sporturilor cu motor pe două şi patru roţi
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget are un amendament aici, şi anume: la art.5 se completează cu menţiunea ca Federaţia Autocros Show Sibiu să nu aibă pretenţii financiare din partea Municipiului Sibiu pentru amenajările/investiţiile efectuate pe terenul dat în folosinţă.
Supun la vot proiectul cu amendamentul propus de comisia de buget. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.158/2011 privind prelungirea termenului prevăzut de art.2 din HCL 101/31.05.2001 de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei de Autocross Show Sibiu, a unui teren în suprafaţă de 145.461 mp., situat pe malul râului Cibin, pentru amenajarea acestuia în vederea realizării unui cadru organizat de desfăşurare a sporturilor cu motor pe două şi patru roţi, cu 3 ani începând cu data de 01.06.2011, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de atribuire în folosinţă gratuită a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociaţiei Sportive C.S.U. Voinţa Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/2011 privind prelungirea termenului de atribuire în folosintã gratuitã a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociatiei Sportive C.S.U. Vointa Sibiu, cu unanimitate de voturi

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.160/2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor la materiale, a cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, manoperă, organizare de şantier, tarife utilaje şi transport pentru lucrările executate şi serviciile prestate de către S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A. în anul 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget are un amendament aici:
- se reformulează titlul proiectului de hotărâre astfel: „Hotărârea nr. ... privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, manopera, organizare de şantier, tarife utilaje şi transport pentru lucrările concesionate de către SC DPC SA Sibiu în anul 2011”
- se modifică articolul 1 astfel: „Se aprobă cotele de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, manopera, organizare de şantier, tarife utilaje şi transport pentru lucrările executate şi serviciile prestate de către SC DPC SA Sibiu, conform procesului verbal nr.24901 din 14.04.2011, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Supun la vot proiectul cu amendamentul propus de comisia de buget. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.161/2011 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, manoperă, organizare de şantier, tarife utilaje pentru lucrările concesionate către SC DPC SA Sibiu, în anul 2011, cu unanimitate de voturi

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare pârâu Trinkbach str. Independenţei”, faza S.F.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.162/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Amenajare Pârâu Trinkbach str. Independenţei”, faza S.F., cu unanimitate de voturi

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.163/2011 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu, precum şi a proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.164/2011 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret „GONG” Sibiu, precum şi a proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management, cu unanimitate de voturi

30. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic General şi Regulamentul local de urbanism al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Să trecem la vot dacă nu aveţi intervenţii. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.165/2011 privind Planul Urbanistic General şi Regulamentul local de urbanism al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

31. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „ PUZ – Schimbare destinaţie CT11 în unitate comercială de prestări servicii funerare în Sibiu str. Intrarea Siretului, f.n
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Poftiţi, doamna consilier.
D-na cons. Sava Livia: Domnule primar, doamnelor şi domnilor, la acest proiect de hotărâre lipseşte art. 2, nu ştim ce trebuia să cuprindă.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: E greşeală materială, doamna consilier.
D-na cons. Brunchea Mariana: Supun la vot proiectul aşa cum este el prezentat. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.166/2011 privind documentaţia de urbanism PUZ - Schimbare destinaţie CT11 în unitate comercială de prestări servicii funerare în Sibiu strada Intrarea Siretului, fn Iniţiatori: Hurdubelea Ioan şi Hurdubelea Stanca Mihaela, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 124 Beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu, cu 20 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (d-na cons. Sava Livia, dl. cons. Luca Ovidiu, dl. cons. Stoica Sorin)

32. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de coordonare a realizării Etapelor IV, V şi VI prevăzute în O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.167/2011 privind constituirea comisiei de coordonare a realizării Etapelor IV, V şi VI prevăzute în O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu unanimitate de voturi

33. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.168/2011 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.169/2011 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2011, cu unanimitate de voturi

35. Proiect de hotărâre pentru revocarea art. 20 din anexa nr.1 la H.C.L. nr. 47/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale persoanelor cu handicap grav
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.170/2011 pentru revocarea art.20 din anexa nr.1 la H.C.L. nr.47/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale persoanelor cu handicap, cu unanimitate de voturi

36. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 207,75 mp., aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Şcolar „Avram Iancu” Sibiu, str. G. Coşbuc nr.5, jud.Sibiu în vederea amplasării unei construcţii provizorii destinată comercializării de produse alimentare permise elevilor
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.171/2011 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 207,75 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Şcolar “Avram Iancu” Sibiu, str. George Coşbuc, nr. 5, jud. Sibiu în vederea amplasării unei construcţii provizorii destinată comercializării de produse alimentare permise elevilor, cu unanimitate de voturi

D-na cons. Brunchea Mariana: În mapă mai aveţi:

37. Informare privind activitatea Serviciului Public de Poliţie Locală pe trimestrul I 2011

38. Informare privind situaţia litigiilor având ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr.18/1991

39. Întrebări. Interpelări.
Dacă sunt întrebări din partea doamnelor şi domnilor consilieri ? Poftiţi, domnule consilier.
Dl. cons. Luca Ovidiu: Domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, aş dori să sesizez o situaţie care se petrece cu zidul de pe str. Movilei. Ştim cu toţii că de aproximativ 6-7 luni a fost finalizată acea lucrare. Vreau să vă rog, dacă treceţi pe acolo, să vedeţi cum se exfoliază tencuiala de pe pereţi. La modul la care se exfoliază acuma, în 2 ani de zile va arăta exact cum arăta şi înainte. Dacă cineva poate să meargă … Mulţumesc.
D-na cons. Brunchea Mariana: S-au înscris la cuvânt dl. Hurdubelea Ioan şi dl. Vulcu Gheorghe. Aş vrea să vedem dacă consilierii aprobă luarea la cuvânt a acestor persoane. Dacă sunteţi de acord ? Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ? Dl. Hurdubelea Ioan, 2-3 minute dacă puteţi să ne spuneţi.
Dl. Hurdubelea Ioan: Stimate domnule primar, domnilor consilieri, conform proiectului de hotărâre nr.31, modul cum au fost adunate semnăturile împotriva ... mă scuzaţi, am emoţii. Deci, proiectul de hotărâre nr.31 a fost supus pentru aprobare pentru a nu obţine autorizaţia de schimbare destinaţie din centrală termică în spaţii comerciale de servicii funerare şi activităţi colaterale. Au fost cam peste 100 semnături, aş dori să ştiu modul cum au fost obţinute, motivaţia lor şi termenul în care au fost adunate din punct de vedere al legislaţiei după dezbaterea publică şi în ce context. Mulţumesc.
D-na cons. Brunchea Mariana: În scurt timp veţi primi un răspuns, probabil de la direcţia de specialitate care se ocupă de aşa ceva, în scris. Trecem la următoarea persoană, dl. Vulcu Gheorghe.
Dl. Vulcu Gheorghe: Mai sunt aici cu două doamne. Avem nemulţumirea asta sufletească, cât am fost tineri am muncit, acum la bătrâneţe să n-avem haznă să stăm liniştiţi între noi că pun boxele la maxim, până dimineaţa la 10 nu pot să închid un ochi. Aş dori, dacă se poate, la 21,30 să se închidă tot.
D-na cons. Brunchea Mariana: Unde locuiţi d-voastră ?
Dl. Vulcu Gheorghe: În P-ţa Mică la nr.14. Aceste doamne la nr.22 tot în P-ţa Mică.
D-na cons. Brunchea Mariana: Vă mulţumesc. Vis-à-vis de intervenţia d-voastră veţi primi un răspuns scris de la direcţia de specialitate. Înainte de a declara şedinţa închisă aş vrea să propuneţi viitorul preşedinte de şedinţă. Poftiţi, d-na Birk.
D-na cons. Birk Ecaterina: Ca preşedinte pentru şedinţa din luna mai îl propun pe domnul consilier Gerold Hermann.
D-na cons. Brunchea Mariana: Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu o abţinere, propunerea a fost adoptată. Domnul Hermann va conduce următoarea şedinţă a consiliului local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.172/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2011, cu 22 voturi pentru, 1 abţinere (dl. cons. Hermann Gerold)

D-na cons. Brunchea Mariana: Vă mulţumesc.
Dl. primar: După o pauză de 5 minute, continuăm cu societăţile comerciale.

Şedinţa se încheie la ora 14,25.


Preşedinte, Secretar,
Mariana Brunchea Dorin Ilie Nistor03 May, 2011
PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 31.03.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, dl. Frăţilă Nicolae, d-na Bândescu Viorica, d-nul Boboc Mircea, d-na Urdea Ioana, d-na Spătari Georgeta, d-na Haşu Mariana, d-na Grama Afrodita, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, d-na Gligore Mirela, d-na Leca Ioana, d-na Burlacu Camelia, d-na Deleanu Mariana, d-na Simona Pop, dl. Vizantie Lucian, dl. Vlăduţ Vladimir, dl. Părăian Tiberiu, d-na Roman Voichiţa, dl. Negrita Traian, dl. Chirea Gheorghe, dl. Frântu Gheorghe, dl. Bebeşelea Constantin, d-na Mînzat Ana, dl. Aldea Gheorghe, d-nul Dragoman Ovidiu, d-na Rotaru Cornelia, dl. Boţocan Iancu, d-na Grigoraş Mihaela, dl. Lazăr Gheorghe, d-na Carmen Drăgan, dl. Popa Adrian, dl. Niculescu Mircea, dl. Birţ Teodor, d-na May Andreea, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi toţi. Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi îl rog pe domnul consilier Helmut Lerner să preia conducerea lucrărilor. Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.
Dl. cons. Lerner Helmut: Mulţumesc. Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Mun. Sibiu se va intona imnul de stat. În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 24.02.2011 şi procesul – verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.03.2011.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 24.02.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc. Şi, de asemenea, procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 04.03.2011. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc. Ambele procese-verbale au fost adoptate.
Dl. cons. Lerner Helmut: Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis, inclusiv ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru ? Proiectul nr.1.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.97/2011 privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2011 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Dacă se abţine cineva ? Dacă sunt alte propuneri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.98/2011 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2011 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2011 pentru Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Dacă se abţine cineva ? Dacă e cineva împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.99/2011 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2011 pentru Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre pentru încheierea de acte adiţionale, privind programul minimal anual şi obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2011, la contractele de management ale directorilor Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Dacă se abţine cineva ? Cineva împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.100/2011 pentru încheierea de acte adiţionale, privind programul minimal anual şi obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2011, la contractele de management ale directorilor Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind încheierea de acte adiţionale de stabilire, pe anul 2011, a remuneraţiei directorilor Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Dacă se abţine cineva ? Dacă este cineva împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.101/2011 privind încheierea de acte adiţionale de stabilire, pe anul 2011, a remuneraţiei directorilor Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de management al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt interpelări ? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.102/2011 privind încheierea unui act adiţional la contractul de management al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind preluarea de către S.C. Pieţe Sibiu S.A. a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de specialitate a aprobat favorabil acest proiect cu propunerea a 3 amendamente:
- la art.2 alin.2 se introduce cuvantul „minimum” înainte de 9033,10 lei
- la sfârşitul art.2, alin.2 se introduce un aliniat astfel: „Urmare analizei a veniturilor şi cheltuielilor realizate din această activitate, se propune ca la 6 luni de la exploatare Consiliul local să analizeze cuantumul redevenţei, după caz.”
- la Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu se va face următoarea modificare: la art.9 alin.1, 2 şi 3 se va adăuga după fiecare valoare sintagma „inclusiv TVA”.
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Dacă sunt intervenţii ? Vă rog.
Dl. cons. Luca Ovidiu: Domnule preşedinte, domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, doresc să fac câteva remarci vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. În primul rând, din raportul compartimentului de resort nu reiese pe ce motiv se doreşte trecerea din cadrul serviciului primăriei către SC Pieţe Sibiu SA. Şi de ce vă spun acest lucru ? Pentru că este o sursă importantă de venit, se vede din documente că această maşină, cei 400.000 lei au fost amortizaţi în aproximativ 8 luni de zile, iar redevenţa, aşa cum s-a stipulat aici, este de minimum 9033 lei/an. Deci, practic amortizarea ei se va produce în vreo 30 de ani, când ea se amortizează în fapt în 8 luni de zile. Deci, consider că este o sursă importantă de venit şi ar trebui să ne gândim de 2 ori vis-a-vis de acest lucru. În al doilea rând, mi se pare că ne complicăm puţintel singuri. Domeniul public aparţine primăriei, activitatea de ridicare a maşinilor va trece către SC Pieţe SA, iar depozitarea se face la SC Tursib. Întotdeauna ştim că atunci când se implică mai mulţi factori, inevitabil o să apară şi probleme. Dacă se depozitează la Tursib de ce nu se transmite Tursib-ului ? Cam atât. Mulţumesc.
Dl. cons. Lerner Helmut: Mulţumesc pentru intervenţie. Dacă sunt şi alte interpelări ? Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Dacă se abţine cineva ? Împotrivă ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.103/2011 privind preluarea de către S.C. Pieţe Sibiu S.A. a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu, cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (d-na cons. Sava Livia, dl. cons. Stoica Sorin), dl. cons. Luca Ovidiu şi d-na cons. Brunchea Mariana nu au votat

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 210/2001
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.104/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2001, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind interzicerea amplasării panourilor de publicitate pe stâlpii proprietate publică a Municipiului Sibiu sau pe stâlpii proprietate privată a altor persoane juridice situaţi pe domeniul public al Municipiului Sibiu precum şi dezafectarea panourilor existente
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.105/2011 privind interzicerea amplasării panourilor de publicitate pe stâlpii proprietate publică ai Municipiului Sibiu sau pe stâlpii proprietate privată ai altor persoane juridice situaţi pe domeniul public al Municipiului Sibiu precum şi dezafectarea panourilor existente, cu unanimitate de voturi

Dl. primar: Staţi numai un pic. De ce există o nelămurire ?
D-na cons. Sava Livia: Nu ştim de ce ne grăbim chiar aşa.
Dl. cons. Luca Ovidiu: Îmi cer scuze, dar am pus nişte întrebări, aşteptam un răspuns totuşi (la pct.7).
D-na cons. Sava Livia: Am vrut să vedem dacă să ridicăm sau nu mâna.
Dl. cons. Luca Ovidiu: Pur şi simplu nu s-a specificat de ce trebuie să trecem.
D-na cons. Sava Livia: Noi aşteptam un răspuns, de aceea.
Dl. cons. Luca Ovidiu: Pur şi simplu sau ...?
Dl. primar: În comisie s-au lămurit aceste lucruri.
Dl. cons. Luca Ovidiu: Puteţi să lămuriţi în comisie, aici în raportul comisiei nu se stipulează de ce s-a solicitat. Cei care nu facem parte din acea comisie vom afla vreodată sau nu ?
(Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Scrie în raport în alin.4.)

Dl. cons. Lerner Helmut:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii Forumului Democrat al Germanilor – Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. E.A. Bieltz nr. 69
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
Dl. cons. Lerner Helmut: Dacă sunt intervenţii la proiectul nr.10 ?
D-na viceprimar Fodor Astrid Cora: Pentru a nu se crea confuzii, Forumul nu se scuteşte aici singur de la impozit, ci este o clădire în care se desfăşoară o activitate socială, este o prevedere în Codul fiscal şi în Codul de procedură fiscală şi în această clădire îşi desfăşoară activitatea o asociaţie care se ocupă de oamenii fără adăpost din Municipiul Sibiu.
Dl. cons. Lerner Helmut: Mulţumesc.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.106/2011 privind aprobarea scutirii Forumului Democrat al Germanilor – Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. E.A.Bieltz nr. 69, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Aurel Popa nr. 1 A pe care sunt edificate bl. 4A şi bl. 4B
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.107/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A pe care sunt edificate bl. 4A şi bl. 4B, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcţii – locuinţe - din proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în proprietatea publică a statului
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun acest proiect la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.108/2011 privind trecerea unor construcţii –locuinţe din proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în proprietatea publică a statului, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donaţiei unui imobil – teren în suprafaţă de 50 mp. în acte (54 mp. suprafaţa măsurată) situat în Sibiu, zona cuprinsă între str. Salcâmilor şi str. Ceaikovski
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.109/2011 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 50 mp din acte ( 54 mp suprafaţa măsurată), situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor şi str. Ceaikovski, din partea d-nului Govoreanu Dumitru şi a d-nei Govoreanu Elena Daniela, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii cu Baia Populară Neptun – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 2
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.110/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii cu Baia Populară Neptun situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 2, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a unui imobil – teren situat în Sibiu, str. Calea Turnişorului FN, în suprafaţă de 7555 mp
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.111/2011 privind reglementarea juridică a imobilului – teren situat în Sibiu, str. Calea Turnişorului FN, identificat în CF 12995 Sibiu, nr top 5228/1/1/1 în suprafaţă de 7555 mp, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 52 mp în favoarea proprietarilor de apartamente situate în bl. T6, sc. A, str. Aleea Haiducului, Sibiu, în vederea construirii unor balcoane
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.112/2011 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 52 mp în favoarea proprietarilor de apartamente situate în bl. T6, sc. A din str. Aleea Haiducului, Sibiu în vederea construirii unor balcoane, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu şi administrarea S.C. Apă – Canal S.A precum şi modificarea contractului de concesiune nr. 3/2000
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.113/2011 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu şi administrarea S.C. Apă-Canal S.A. precum şi modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ, a imobilului situat în Sibiu, str. Ţiglarilor nr. 99, proprietatea Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.114/2011 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a imobilului situat în Sibiu str.Ţiglarilor nr.99, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 772/2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.115/2011 privind aprobarea participării la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr.772/2011, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare exterioară acces auto şi pietonal la sediul nou” faza SF, la Grădina Zoologică Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.116/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,Amenajare exterioară acces auto şi pietonal la sediul nou” faza SF, la Grădina Zoologică Sibiu, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.117/2011 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.118/2011 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cinev