Proces verbal din 27.01.2011

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 27.01.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 27.01.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Mihăilescu Gabriela, dl. Frăţilă Nicolae, d-na Bândescu Viorica, d-na Paşcalău Diana, d-na Ordean Liliana, d-na Urdea Ioana, d-na Spătari Georgeta, d-ra Bica Cristina, d-na Iordănescu Claudia, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, d-na Matioc Stela, d-na Gligore Mirela, d-ra Troanţă Alexandra, d-na Burlacu Camelia, d-na Deleanu Mariana, d-na Simona Pop, dl. Vizantie Lucian, dl. Vlăduţ Vladimir, dl. Părăian Tiberiu, d-na Roman Voichiţa, dl. Negrita Traian, dl. Chirea Gheorghe, dl. Frântu Gheorghe, dl. Bebeşelea Constantin, d-na Mînzat Ana, dl. Ienciu Cosmin, d-na Tamara Camarovschi, dl. Ţicu Florin, d-na Rotaru Cornelia, dl. Boţocan Iancu, dl. Mihuţ Alexandru, d-na Grigoraş Mihaela, dl. Lazăr Gheorghe, d-na Drăgan Carmen, dl. Popa Adrian, dl. Niculescu Mircea, dl. Bucura Cristian, dl. Hlenschi Alexandru, d-na May Andreea, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa ordinară a consiliului local. În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi 22 (absent: dl. cons. Luca Ovidiu).
Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi îl rog pe domnul consilier Hans Klein să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.
Dl. cons. Hans Klein: Domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, bună ziua. Vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Mun. Sibiu se va intona imnul de stat. În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 16.12.2010.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data 16.12.2010. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost adoptat.
Dl. cons. Hans Klein: Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis, inclusiv ordinea de zi suplimentară care aţi găsit-o pe masă. Sunteţi de acord ? Cine este pentru ? Se abţine cineva ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a fost adoptată.
Dl. cons. Hans Klein:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Aici avem 2 amendamente, 2 propuneri de modificări. Comisia de buget a propus aprobarea cu următorul amendament: din Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2011 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul de stat se corectează valoarea totală - coloana 2 – şi valoarea totală actualizată - coloana 3 – cu suma corectă de 279.294.025,06 pentru ambele coloane.
Şi mai avem o actualizare care ne-a venit astăzi, pentru că ne-a venit de la bugetul judeţean o anumită sumă pe care putem s-o aprobăm. De aceea, comisia de buget, studii, prognoze economico-sociale, finanţe şi administrarea domeniului public propune următoarea completare, aprobarea cu următorul amendament:
Puteţi să citiţi d-voastră, domnule secretar, vă rog frumos.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Da, o să dau citire avizului comisiei: Conform adresei nr.889/26.01.2011 Consiliul judeţean comunică repartizarea sumelor astfel:
La VENITURI:
1. Sumele defalcate din impozitul pe venit = 1.839, 44 mii lei
2. Sumele defalcate din TVA = 819,00 mii lei
La CHELTUIELI: sumele se repartizează astfel:
la cap. 65.02 Învăţământ “Acces la educaţie” – 27,44 mii lei
la cap. 74.02 Salubritate “Cofinanţare proiect deşeuri” – 1362 mii lei
la cap. 70.02 Obiectivul “Amenajare centru de prevenire criminalitate – suma de 264,00 mii lei
la cap. 51.02 Autorităţi executive “Securizare post Poliţie Păltiniş ” – suma de 5,00 mii lei
la cap. 84.02 Străzi “Reparaţii curente străzi ” – suma de 1.000,00 mii lei
Acesta este avizul complet.
Dl. cons. Hans Klein: Mulţumim comisiei pentru că a lucrat aşa repede. Supun la vot proiectul de hotărâre cu acele 2 amendamente. Cine este pentru ? Se abţine cineva ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.1/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2011, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Putem să votăm. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.2/2011 privind înfiinţarea Serviciului Public Politie locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu aprobat prin H.C.L. nr.174/2009
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă are cineva ceva de spus ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.3/2011 pentru modificarea Regulamentului privind Metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu ( HCL 174/2009 ), cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.315/2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Sunt obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.4/2011 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 315/2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren aferent blocului - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Bârsei nr.10A
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.5/2011 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren aferent blocului – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Bârsei nr. 10A identificat în C.F. 101032 Sibiu, nr top 7074/5/20, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.313/2010, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri- situate în intravilanul Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.6/2011 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 313/2010 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri – situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donaţiei unui imobil – teren în suprafaţă de 71 mp., situat în Sibiu – zona cuprinsă între str.Salcâmilor şi str.Ceaikovski, din partea numiţilor Crişan Nicolae, Crişan Daniela Elena, Prodea Vasile Adrian şi Prodea Ionela
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.7/2011 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 71 mp, situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor şi str. Ceaikovski, din partea numiţilor Crişan Nicolae, Crişan Daniela Elena, Prodea Vasile Adrian şi Prodea Ionela, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Şos.Alba Iulia nr.52 B
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.8/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Şos. Alba Iulia nr. 52 B, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Prof.Aurel Popa nr.1A, bloc 2
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.9/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 2, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. BETA CONS S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.10/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unui stâlp de iluminat public pe care se vor monta echipamente GSM
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.11/2011 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unui stâlp de iluminat public pe care se vor monta - într-o formă mascată - echipamente GSM, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – Filiala Sibiu, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str.Xenopol nr.1
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.12/2011 privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România-Filiala Sibiu, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str.Xenopol nr.1, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Teatrului pentru Copii şi Tineret GONG, a imobilului – construcţie şi teren – situat în Sibiu, str.A.Odobescu nr.4, aflat în domeniul public al Judeţului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.13/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” a imobilului-construcţie şi teren, situat în Sibiu, str.Alexandru Odobescu nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat a unor bunuri cu destinaţia parcări şi retragerea din administrare a altora
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.14/2011 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat a unor bunuri cu destinaţia parcări şi retragerea din administrare a altora, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic “Constantin Noica” Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.15/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic “C-tin Noica” Sibiu, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp., aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu cls.I-VIII nr.18 Sibiu, str. Lungă nr.65, jud.Sibiu, în vederea amplasării unui chioşc alimentar
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.16/2011 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, str. Lungă, nr. 65, jud. Sibiu în vederea amplasării unui chioşc alimentar, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2011-2012
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.17/2011 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2011-2012, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.18/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.19/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Cimitir
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.20/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Cimitir, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.21/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ, cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.22/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea personalului, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.23/2011 privind reîncadrarea personalului, aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.24/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.25/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, cu unanimitate de voturi

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.26/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu, cu unanimitate de voturi

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.27/2011 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.28/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, cu unanimitate de voturi

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului Naţional “Radu Stanca” Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.29/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, cu unanimitate de voturi

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Cantinei Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.30/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Cantina Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
- iniţiator primar Klaus werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.31/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu unanimitate de voturi

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Centrul Financiar Creşe
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.32/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Centrul Financiar Creşe Sibiu, cu unanimitate de voturi

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret GONG
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.33/2011 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret GONG Sibiu, cu unanimitate de voturi

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane Vârstnice Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.34/2011 privind aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu, cu unanimitate de voturi

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.35/2011 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.36/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.37/2011 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii unei sume cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli de judecată
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Vă rog.
D-na cons. Sava Livia: Domnule preşedinte, domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, prin abţinerea noastră la acest proiect vreau să atragem atenţia asupra faptului că este greu să acceptăm chiar orice situaţie. Este foarte adevărat că există o hotărâre a Tribunalului Sibiu prin care se admite reclamantului să i se plătească o sumă de 8.881,32 lei pentru o faptă pe care de altfel dânsul a făcut-o nerespectând nişte indicatoare care sunt universale în toată lumea şi pe care trebuia să le cunoască, orice şofer trebuie să le ştie, nerespectând acele semnalizări care existau şi pe care prima instanţă le-a reţinut ca şi existente şi care se observă cu ochiul liber, toţi care trecem prin zonă le-am văzut, exista semnalizat pilonul care presupunea că respectivul şofer, respectivul cetăţean care vrea să intre în P-ţa Huet trebuia să aibă o cartelă de acces, dânsul a forţat nota şi a vrut să intre după un alt cetăţean care avea o asemenea cartelă şi normal că pilonul s-a ridicat dânsul neavând cartelă, neavând ce să folosească, deci avem de-a face cu acest reclamant care este în culpă, a făptuit un fapt ilicit şi noi trebuie să-l despăgubim pentru paguba pe care a suportat-o din neglijenţa, din neştiinţa, din neatenţia - este problema dânsului. De fapt, prin aceasta vreau să apelez să se uzeze în continuare, dacă mai este posibil, din câte ştiu eu există unele căi de rezolvare a unei asemenea situaţii, să se apeleze la toate aceste căi legale ca să nu ne mai confruntăm, suntem un exemplu cu asemenea situaţii, pentru că altfel o să ne trezim cu un carusel în continuare de asemenea situaţii, creându-se deja un precedent. Mulţumesc.
Dl. cons. Hans Klein: S-a luat act. Acestea fiind spuse, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 3 abţineri, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.38/2011 privind aprobarea plăţii sumei de 8.881,32 lei cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli de judecată, 19 voturi pentru, 3 abţineri (d-na cons. Sava Livia, d-na cons. Brunchea Mariana, dl. cons. Stoica Sorin)

39. Proiect de hotărâre privind externalizarea activităţii de agrement la lacul nr.1 din incinta Grădinii Zoologice prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului şi a unui număr de 22 ambarcaţiuni
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.39/2011 privind externalizarea activităţii de agrement pe lacul nr.1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului şi a unui număr de 22 ambarcaţiuni, cu unanimitate de voturi

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui chioşc cu terasă din incinta Grădinii Zoologice Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.40/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui chioşc cu terasă din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

41. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 10 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2010
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.41/2011 privind anularea creanţelor fiscale restante de pana la 10 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2010, cu unanimitate de voturi

42. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice şi juridice aflate în stare de insolvabilitate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.42/2011 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice şi juridice aflate în stare de insolvabilitate, cu unanimitate de voturi

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.43/2011 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestatelunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu unanimitate de voturi

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi validarea bugetului local şi a bugetelor unor servicii publice pe anul 2010
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.44/2011 privind aprobarea şi validarea bugetului local şi a bugetelor unor servicii publice pe anul 2010, cu unanimitate de voturi

45. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.161/2010 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.45/2011 pentru modificarea H.C.L. nr.161/2010 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

46. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 162/2010 şi H.C.L. nr. 388/2010 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.46/2011 privind modificarea H.C.L. nr 162/2010 şi H.C.L. nr.388/2010 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2011, cu unanimitate de voturi

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale persoanelor cu handicap grav
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.47/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale persoanelor cu handicap grav, cu unanimitate de voturi

48. Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a managementului instituţiilor publice de cultură şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.48/2011 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a managementului instituţiilor publice de cultură şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cu unanimitate de voturi

49. Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret « Gong » Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 4 abţineri, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.49/2011 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret GONG Sibiu, cu 18 voturi pentru, 4 abţineri (d-na. cons. Fritzmann Mariana, d-na cons. Grecu Bianke, dl. Cotârlă Liviu, dl. cons. Mitea Eugen)

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management ce se va organiza în vederea încredinţării managementului pentru Teatrul pentru Copii şi Tineret « GONG » Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.50/2011 privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management ce se va organiza în vederea încredinţării managementului pentru Teatrul de Copii şi Tineret GONG Sibiu, cu unanimitate de voturi

51. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.322/2010 privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU Construire imobil locuinţe D+P+3E+Eretras în Sibiu, str.G-ral Dragalina nr.2
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.51/2011 pentru modificarea H.C.L. nr. 322/2010 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU „Construire imobil locuinte D+P+3E+Eretras in Sibiu, str. G-ral Dragalina nr. 2, beneficiar Primaria municipiului Sibiu, initiator Popescu Dan Vespasian, cu unanimitate de voturi

52. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere a persoanelor vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.52/2011 privind stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere a persoanelor vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2011, cu unanimitate de voturi

53. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 “Obiectul Contractului” din Contractul de administrare nr.24/2010, încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Obiecţiuni ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.53/2011 privind modificarea Art.2-“Obiectul contractului” din Contractul de Administrare nr.24/2010 încheiat între Mun. Sibiu şi Serv. Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân, cu unanimitate de voturi

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2011 la Contractul de concesiune nr.87/2002, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Energie Termică S.A. Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.54/2011 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2011 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu, cu unanimitate de voturi

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2011 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.55/2011 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu, cu unanimitate de voturi

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.56/2011 privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502, cu unanimitate de voturi

Dl. cons. Hans Klein:
57. Informare privind situaţia litigiilor având ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr.18/1991.
Este o informare care nu trebuie supusă la vot.
58. Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2010.
59. Informare privind activitatea Serviciului Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu pe trimestrul IV 2010.
60. Informare privind activitatea Serviciului Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010
61. Informare privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2010
62. Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II 2010

Urmează ordinea de zi suplimentară:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Comisia de mediere la negocierile cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
A fost desemnat dl. Mihuţ Alexandru. Obiecţiuni, întrebări ? Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.57/2011 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Comisia de mediere la negocierile cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu unanimitate de voturi

Dl. cons. Hans Klein: Cu aceasta s-a terminat ordinea de zi. Dacă aveţi: Întrebări. Interpelări din rândul consilierilor ? Vă rog frumos.
D-na cons. Sava Livia: Domnule preşedinte, aş dori ca eventual până data viitoare, Serviciul de administrare şi gestionare a câinilor comunitari să ne facă un raport, să ne prezinte o situaţie a acestei probleme a Sibiului. Este o problemă a Sibiului, oamenii din cartiere ne sesizează mereu şi cred că toţi vedem cu ochiul liber că sunt încă foarte, foarte mulţi câini pe străzi şi să vedem acest serviciu care dispune de condiţii cu totul deosebite, le-am aprobat şi personal, cred că rezultatele dânşilor trebuie să se vadă şi în numărul tot mai mic de câini care sunt pe străzile Sibiului. Mulţumesc frumos.
Dl. cons. Hans Klein: S-a notat. Altă întrebare, interpelare ? Vă rog să faceţi o propunere pentru preşedintele de şedinţă pentru şedinţa viitoare.
Dl. cons. Raimar Wagner: O propun pe doamna Fritzmann.
Dl. cons. Hans Klein: Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Propunerea a fost adoptată. Doamna Fritzmann va conduce şedinţa următoare.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.58/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2011, cu unanimitate de voturi

Dl. cons. Hans Klein: Acestea fiind spuse, de fapt se închide şedinţa, dar mai am o problemă personală. Vreau să vă anunţ că mă retrag din consiliul municipal ca consilier din următoarele motive: am împlinit 70 de ani şi activitatea unui profesor universitar se termină cu 70 de ani. Este o idee destul de bună, orizontul devine ceva mai îngust, puterile se micşorează pe timp ce trece, deocamdată poate simt numai eu, dar probabil şi alţii, în faza următoare să simtă probabil numai alţii. Eu asta am învăţat de la bătrâni să te retragi la timpul cuvenit şi de aceea vă rog să înţelegeţi. Eu provin de la o familie care a fost totdeauna legată de acest municipiu. Cel puţin 2 din strămoşii mei au fost consilieri municipali. Atunci se numeau senatori şi sunt probabil acela care după nume are cea mai mare vârstă în Sibiu. În 1715, primul Klein s-a mutat din Şomartin, de lângă Bruiu, la Sibiu. Simt cu acest oraş, îl iubesc şi am trăit o fază extraordinar de frumoasă şi bună văzând cum creşte acest oraş. Sunt plin de mulţumiri. Mulţumesc domnului primar pentru excelenta conducere a primăriei, mulţumesc tuturor care au lucrat cu dânsul în vederea pregătirii minuţioase a proiectelor de hotărâre, mulţumesc domnului secretar Nistor, mulţumesc domnului viceprimar Popa, doamnei viceprimar Fodor, pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o, mulţumesc tuturor directorilor şi subordonaţilor lor pentru ceea ce am putut să facem împreună, am găsit totdeauna urechi şi poate şi mâini foarte deschise, am putut să soluţionăm probleme ale cetăţenilor, foarte mici pentru primărie, foarte mari pentru ei, şi au fost destul de multe în acest timp de 19 ani de când am fost consilier. Mulţumesc tuturor directorilor de la instituţiile subordonate. Am simţit totdeauna o prietenie extraordinară. Vă mulţumesc d-voastră, colegi din consiliul municipal, v-am găsit ca prieteni chiar şi dacă am avut opinii diferite pentru că am fost de altă culoare, ne-am putut da totdeauna mâna, ne-am văzut în ochi şi am ştiut că dând mâna, eu dau mâna cu un om foarte preţios. Am văzut ce oameni valoroşi sunt aici în consiliul municipal. Timpul, pentru mine, devine mai preţios şi cred că înţelegeţi că doresc să fac acel lucru pentru care am tragere de inimă mai mult: sunt profesor şi vreau să mai fac ceva cercetare, dar nu vreau să termin fără a mulţumi şi electoratului care m-a ales pe mine şi pe noi toţi. Cred că am făcut în acest răstimp un lucru foarte, foarte frumos. Eu am numai semne de mare bucurie privind înapoi şi de aceea mulţumesc tuturor.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Dacă-mi permiteţi, vreau să-i mulţumesc domnului consilier Hans Klein, în primul rând să-i mulţumesc pentru munca depusă în calitate de consilier local, calitate pe care a avut-o timp de 19 ani, a fost membru deja în primul consiliu local ales în 1992, atunci a reprezentat Forumul German împreună cu alţi 2 colegi, şi a rămas până astăzi tot la Forumul German şi tot consilier local. A fost cel puţin pentru grupul consilierilor din Forumul German mai mult decât un coleg consilier, a fost la început mai puţin declarat, pe urmă mai declarat, şeful grupului de consilieri din Forumul German şi în această calitate a reuşit să organizeze cel puţin partea noastră şi repede şi bine şi spre mulţumirea tuturor. Însă, cred că o altă calitate a fost mai importantă pentru noi toţi. Domnul Klein a fost acela dintre consilieri care, în toate configuraţiile, a găsit modul cel mai potrivit de abordare atunci când au apărut tensiuni sau mici neînţelegeri între fracţiunile din consiliul local. A ştiut întotdeauna cum să vorbească cu colegii şi cu colegele din celelalte fracţiuni şi nu-mi amintesc nici o situaţie în care să nu fi reuşit să medieze neînţelegerea sau conflictul. În acest sens, a fost persoana din consiliul local care a contribuit, după părerea mea, cel mai mult la lucrul pe care l-am reuşit împreună: să fim un consiliu local în care există câteodată păreri diferite, dar întotdeauna consiliul a lucrat şi a votat pentru oraş cu rezultate bune. Pentru acest lucru, vreau să-i mulţumesc, este o demisie de onoare admirabilă. Faptul că doreşte să-şi aloce timpul pentru altceva nu consider că este o abandonare a consiliului local, ci o retragere foarte conştientă, foarte onorabilă şi îl felicit pentru puterea şi curajul de a face acest lucru. Îi mulţumesc pentru cei 11 ani de colaborare.
Dl. cons. Hans Klein: Mai mulţumesc şi celor de la televiziune şi presă pentru că aţi lucrat cu mine foarte, foarte decent.
D-na cons. Sava Livia: Vrem să spunem şi noi ceva. Îmi permiteţi, în numele colegilor, de 10 ani sunt colegă cu domnul Klein, nu repet ce s-a spus aici, sunt cu totul de acord cu ce s-a spus vis-a-vis de minunatul coleg şi om - domnul consilier Klein, nu doresc decât să îi urez, eu şi cred că şi ceilalţi, îi dorim ani mulţi cu sănătate, îl aşteptăm să mai vină, ne face o deosebită plăcere să îl mai vedem şi în altă calitate în rândurile noastre. La mulţi ani !
Dl. cons. Hans Klein: Vă mulţumesc. Cu acest lucru s-a terminat şedinţa.


Şedinţa se încheie la ora 14,40.


Preşedinte, Secretar,
Hans Klein Dorin Ilie Nistor