Proces verbal din 26.05.2011

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 26.05.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 26.05.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Bândescu Viorica, d-na Brylynskei Simona, dl. Frăţilă Nicolae, d-na Ordean Liliana, d-na Urdea Ioana, d-na Haşu Mariana, d-ra Bica Cristina, d-na Iordănescu Claudia, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, d-na Costa Daniela, d-ra Troanţă Alexandra, d-na Burlacu Camelia, d-na Simona Pop, d-na Roman Voichiţa, dl. Negrita Traian, dl. Chirea Gheorghe, d-na Olaru Ibolya, dl. Bebeşelea Constantin, d-na Mînzat Ana, dl. Aldea Gheorghe, d-na Rotaru Cornelia, dl. Boţocan Iancu, d-na Grigoraş Mihaela, dl. Lazăr Gheorghe, d-na Drăgan Carmen, dl. Popa Adrian, dl. Şari Claudiu, dl. Bucura Cristian, d-na May Andreea, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. Vreau să reamintesc grupurilor politice din consiliul local că prezenţa consilierilor la şedinţele de consiliu este obligatorie, în caz contrar şi pentru consilieri PD-L se poate aplica excluderea din consiliul local pentru absenţe repetate şi nemotivate. În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi 20 (absenţi: dl. cons. Wagner Raimar, dl. cons. Ziegler Winfried, dl. cons. Stoica Sorin). Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi îl rog pe domnul consilier Hermann Gerold să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.
Dl. cons. Hermann Gerold: Domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Mun. Sibiu se va intona imnul de stat. În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 28.04.2011.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 28.04.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost adoptat.
Dl. cons. Hermann Gerold: În continuare, supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis, inclusiv ordinea de zi suplimentară. Dacă sunteţi de acord cu această ordine de zi ? Cine este pentru ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a fost adoptată.
Dl. cons. Hermann Gerold: Trecem la discutarea şi votarea proiectelor. Poate înainte o remarcă, 28+1 proiecte sunt propuse de data aceasta de domnul primar Klaus Werner Iohannis. Proiectul nr.1.


1. Proiect de hotărâre privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă cineva doreşte să ia cuvântul la acest proiect ? Nu, atunci trecem la vot. Cine este pentru ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi contra ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.173/2011 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2012
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Înainte de discuţii, o sigură remarcă, o mică completare: la anexa II lipsesc unităţile de măsură – lei/ha chiar la primul tabel. Dacă sunt intervenţii în legătură cu acest proiect ? Nu sunt, atunci supun la vot cu această mică completare. Cine este pentru ? Mulţumesc. Nu sunt abţineri şi voturi împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.174/2011 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2012, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind propunerile comisiei pentru aprobarea criteriilor de evaluare în vederea repartizării locuinţelor pentru tineret destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în Sibiu, str. Independenţei nr.1A
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt luări de cuvânt ? Nu. Trecem la vot. Cine este pentru ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi contra ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.175/2011 privind propunerile comisiei pentru aprobarea criteriilor de evaluare în vederea repartizării locuinţelor pentru tineret destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Sibiu, str. Independenţei nr. 1A, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A. în perioada 20 iunie – 11 septembrie 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă doreşte cineva din consilieri să ia cuvântul ? Nu. Atunci supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi contra ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.176/2011 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A în perioada 20 iunie -11 septembrie 2011, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 125/2009 privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Luări de cuvânt ? Nu sunt. Atunci supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi contra ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.177/2011 pentru modificarea H.C.L. nr.125/2009 privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale VIADUCT VASILE AARON Sibiu, faza s.f.”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă doriţi să interveniţi pe marginea acestui proiect de hotărâre ? Nu. Supun la vot. Cine este pentru ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.178/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Reparaţii capitale VIADUCT VASILE AARON SIBIU, FAZĂ S.F.”, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale VIADUCT GARA MICĂ SIBIU, faza s.f.”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comentarii, completări ? Nu sunt. Atunci cine este pentru adoptarea proiectului ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi contra ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.179/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Reparaţii capitale VIADUCT GARA MICĂ SIBIU, FAZĂ S.F.”, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special gratuit în favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, pentru promovarea unei acţiuni în instanţă în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului situat în Sibiu str. E.A. Bieltz nr. 81
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Luări de cuvânt ? Nu sunt. Atunci cine este pentru ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.180/2011 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea unei acţiuni în instanţă în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului situat în Sibiu, str. E.A. Bieltz nr.81, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă doreşte cineva să ia cuvântul ? Nu. Supun la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.181/2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare Parcuri şi Zone Verzi
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Nu se anunţă nimeni. Trecem la vot. Cine este pentru ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.182/2011 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.183/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot. Cine este pentru ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.184/2011 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2011, a unor imobile – terenuri aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, Cartier Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Poftiţi.
Dl. cons. Stroie Ioan: Stimaţi colegi, aş vrea să am o mică intervenţie la acest proiect, n-aş vrea să comentez preţul care mie personal mi se pare destul de piperat pentru că există un raport de evaluare căruia o să-i dăm credibilitate. Însă, dacă ţinem cont că cei care şi-au construit locuinţe în acest cartier au cheltuit deja o sumă destul de mare privind ridicarea acestor locuinţe, mi se pare aproape imposibil să cred că ar mai putea să dea aproximativ 30.000 euro ca să-şi cumpere acest pământ. Şi, în acest sens, aş veni cu un amendament, şi anume ca aceste locuri să poată fi cumpărate şi în rate pe o perioadă eşalonată de 15-20 ani cât considerăm ca să-i ajutăm pe aceşti tineri. Altfel, dacă ei şi-au ridicat aceste locuinţe la preţul pieţei, îi vindem şi pământul aferent tot la preţul pieţei, nu le-am făcut absolut nici o facilitate acestor tineri. Cred că dacă ar putea plăti pe 15-20 de ani şi vă mai spun ceva, cred că nici nu vom putea încasa banii, că n-o să le cumpere nimeni că n-au bani cred eu. Dacă aveau bani îşi cumpărau undeva în centru sau ştiu eu ... Mulţumesc.
Dl. cons. Hermann Gerold: Mulţumesc şi eu. D-na consilier Sava.
D-na cons. Sava Livia: Domnule primar, domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, de fapt fac o constatare. Pe acest subiect eu am mai avut intervenţii de la bun început de când s-a stabilit preţul pe metru pătrat. De atunci am ridicat problema şi am atras atenţia că preţul este extrem, extrem de mare ţinând cont şi de zona din oraşul nostru unde aceste terenuri s-au pus la dispoziţia tinerilor şi la faptul că, aşa cum spunea colegul, de fapt, în felul acesta nu-i ajutăm foarte mult pe aceşti tineri. Cei care au obţinut acolo aceste terenuri sunt cei care nu au venituri sau au venituri foarte reduse. An de an ne vom întâlni probabil cu un asemenea proiect să aprobăm aceeaşi sumă care este extrem de mare pentru zona respectivă. Mulţumesc.
Dl. cons. Hermann Gerold: Domnule primar, poftiţi.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Stimată doamnă consilier, stimate domnule consilier, cred că este nevoie de câteva clarificări aici. Pentru început vreau să vă mulţumesc pentru grija pe care o purtaţi tinerilor, sunteţi în asentimentul primăriei şi pe noi ne preocupă foarte mult, însă aici cred că se face o mică confuzie. Noi i-am ajutat pe tineri şi îi ajutăm în continuare, independent de acest aspect la care voi reveni imediat. Aceste terenuri au fost puse la dispoziţia tinerilor şi vor fi puse şi în continuare, se lucrează la cele aproximativ 100 de parcele libere total gratuit. Deci tinerii beneficiază de aceste terenuri total gratuit, nu trebuie să plătească nimic. Această folosinţă gratuită în baza legii speciale este valabilă pe durata existenţei construcţiei. S-ar putea ca existenţa unei astfel de clădiri să fie pe o perioadă de 100, 200 de ani şi tot timpul terenul va fi folosit gratuit. Însă, şi aici intervine alt aspect, tinerii care vor să-şi facă casă, foarte bine să-şi facă, pot sta pe terenul acela şi nepoţii lor fără să plătească un ban. Sunt unii care din varii motive doresc să vândă casa, ori acest lucru nu este în interesul nostru. Noi am dat aceste terenuri unor familii tinere să-şi facă casă şi să locuiască acolo. În acele condiţii ei nu plătesc pentru teren nimic. Cei care vor să vândă casa au posibilitatea s-o facă doar după ce achiziţionează şi terenul şi pentru aceştia s-a stabilit un preţ şi nouă ni se pare de bun simţ să fie preţul apropiat de preţul pieţei în momentul în care imobilul intră în circuitul civil, în momentul în care familia vrea să scape de casă. Dacă vrea să scape, atunci să plătească terenul pe care l-a primit gratuit şi după aceea sunt liberi să-şi vândă casa. Deci, vă rog să nu confundaţi ajutorul pentru tineri cu preţul terenului care nu este obligatoriu de cumpărat din nici un punct de vedere. Deci, cine vrea să rămână acolo în căsuţa lui poate să rămână fără nici un fel de problemă cât timp există căsuţa respectivă. Deci încă o dată, terenul se vinde la cererea expresă şi probabil acelora care au ridicat o casă şi nu mai au nevoie de ea. Atunci iasă din categoria sprijinită de noi şi vor plăti acest preţ. Mulţumesc.
Dl. cons. Hermann Gerold: Mulţumesc. Dacă mai sunt comentarii ?
D-na cons. Sava Livia: Aş mai dori o mică intervenţie. Aş vrea să menţionez faptul că, ceea ce este prevăzut în raportul de specialitate, până acuma nici un tânăr nu a solicitat. Oare preţul să fie de vină sau altceva ? Nu este nici o cerere.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Nu este interesul nostru să se vândă. Nu avem un interes special în vânzarea asta.
D-na cons. Sava Livia: Unii au interes să vândă.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Atunci să facă rost de bani.
Dl. cons. Hermann Gerold: Dacă sunt alte intervenţii ? Nu, atunci supun la vot proiectul în varianta iniţială din mapă. Cine este pentru ? Dacă se abţine cineva ? Dacă e cineva împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 1 abţinere, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.185/2011 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2011,a unor imobile –terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003, cu 19 voturi pentru, 1 abţinere (dl. cons. Stroie Ioan)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. News Outdoor S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă doreşte cineva să ia cuvântul ? Nu. Trecem la vot. Cine este pentru ? Mulţumesc. Abţineri ? Contra nu sunt ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.186/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă-Canal S.A
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Nu sunt luări de cuvânt. Atunci cine este pentru ? Mulţumesc. Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.187/2011 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului local multianual pentru blocurile din municipiul Sibiu, construite între anii 1950-1990, conform O.G. nr.18/2009
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă cineva doreşte să-şi expună punctul de vedere ? Nu. Supun la vot. Cine este pentru ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi contra ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.188/2011 privind aprobarea programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sibiu construite intre anii 1950-1990, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Creare acces din str.Semaforului în apartamentul situat la parter, în Sibiu, str. Semaforului nr.24 (fost bl.20), sc.A, ap.73
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru adoptarea proiectului ? Mulţumesc. Abţineri sau voturi împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.189/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Creare acces din strada Semaforului, în apartamentul situat la parter în Sibiu, str. Semaforului nr. 24 (fost bl. 20), sc A, ap. 73, beneficiar Frenţescu Dumitru şi Vasilica Codruţa, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.124/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD „Construire casă de locuit S+P+E în Sibiu, str.Decebal nr.11
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Nu sunt intervenţii. Cine este pentru adoptarea proiectului ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi contra ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.190/2011 privind modificarea Art.1 din HCL nr. 124/31.03.2011 pentru aprobarea documentaţiei de urbanismPUD – „Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str. Decebal, Nr.11 Beneficiari: NIŢĂ EMIL şi NIŢĂ MARIA, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD „Construire complex comercial, centru de afaceri şi locuinţe” în Sibiu, str.Dobrun F.N.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă la acest proiect sunt intervenţii ? Nu sunt. Cine este pentru ? Mulţumesc. Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.191/2011 privind aprobarea documentaţiei PUD „Construire complex comercial, centru de afaceri şi locuinţe”, în Sibiu str. Dobrun FN Beneficiar SC EURO IMOB INTERNATIONAL SRL, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil-loc de casă situat în Sibiu, B-dul V.Milea în opt corpuri funciare distincte, având destinaţia de teren de joacă, parcare şi alei betonate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă cineva doreşte să-şi expună punctul de vedere ? Nu. Cine este pentru adoptare ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi contra ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.192/2011 privind dezlipirea imobilului-loc de casă, situat în Sibiu, B-dul Vasile Milea-identificat în CF 111007 Sibiu, nr.cadastral 111007, în opt corpuri funciare distincte, având destinaţia de teren de joacă, parcare şi alei betonate, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile – terenuri situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Reşiţa
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Mulţumesc. Abţineri ? Voturi contra ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.193/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri identificate în C.F.111050 Sibiu, nr.top 4231 şi C.F. 111816 Sibiu, nr.top.4233, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Reşiţa, cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Sibiu şi transmiterea în administrarea Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu a imobilului – teren cu construcţii – Agenţie teatrală, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.194/2011 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Sibiu si transmiterea în administrarea Teatrului National “Radu Stanca” din Sibiu a imobilului – teren cu constructii - Agentie teatralã, proprietatea publicã a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 302/2004
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru ? Mulţumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.195/2011 privind revocarea H.C.L. nr. 302/2004, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2010.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ? Mulţumesc. Toţi.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.196/2011 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului local la data de 31.12. 2010, cu unanimitate de voturi

25. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot şi acest proiect. Cine este pentru ? Mulţumesc. Toţi.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.197/2011 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de S.C. Sibconsult SRL Sibiu, pentru imobilul – teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuinţe A.N.L. situat în Sibiu, str. Bârsei nr. 10 A
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot şi acest proiect. Cine este pentru ? Mulţumesc. Toţi.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.198/2011 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru imobilul-teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuinţe A.N.L. situat în Sibiu, str.Bârsei nr.10A, cu unanimitate de voturi

27. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile –terenuri situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Ştefan Octavian Iosif f.n.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun aprobării consiliului şi acest proiect. Cine este pentru ? Mulţumesc. Toţi.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.199/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile-terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Ştefan Octavian Iosif f.n., cu unanimitate de voturi

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin grija Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în baza Legii nr. 152/1998
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
La acest proiect, comisia de buget propune aprobarea proiectului cu următorul amendament: la anexele 1 şi 2, cap.VIII, art.24 se anulează şi se renumerotează corespunzător următoarele articole. Dacă cineva doreşte să ia cuvântul ? D-na Birk, poftiţi.
D-na cons. Birk Ecaterina: Aş dori să fac o intervenţie la acest proiect. Având în vedere că solicitantul/ beneficiarul clădirii şi al terenului va achita integral valoarea la data semnării, încheierii contractului de vânzare-cumpărare, consider că la contract anexa 1 şi 2 cap.VIII, art.24 devine nulă. Aş zice că, clauza penală nu-şi mai are rostul, urmând ca capitolul şi anexele să fie renumerotate. Vă mulţumesc.
D-nul cons. Hermann Gerold: Mulţumesc. Dacă sunt alte intervenţii ? Nu sunt. Atunci supun la vot acest proiect cu acest amendament al comisiei de buget. Cine este pentru ? Mulţumesc. Toţi.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.200/2011 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin grija Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în baza Legii nr. 152/1998, cu unanimitate de voturi

Trecem la proiectul de pe ordinea de zi suplimentară, şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind înscrierea centrului istoric Sibiu pe lista Patrimoniului mondial patronat de UNESCO, prin rescrierea dosarului ca extindere de poziţie, prin înscriere serială alături de centrul istoric Sighişoara
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt intervenţii pe marginea acestui proiect de hotărâre ? Nu, atunci trecem la vot. Cine este pentru ? Mulţumesc. Toţi.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.201/2011 privind înscrierea centrului istoric Sibiu pe lista Patrimoniului mondial patronat de UNESCO, prin rescrierea dosarului ca extindere de poziţie, prin înscriere serială alături de centrul istoric Sighişoara, cu unanimitate de voturi

Dl. cons. Hermann Gerold: În mapă consilierii au primit:
29. Informare privind situaţia litigiilor având ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza legii nr. 18/1991
Următorul punct al şedinţei de astăzi: Intrebări. Interpelări din partea consilierilor. Poftiţi, domnule Stroie.
Dl. cons. Stroie Ioan: Ştiu că există o hotărâre a consiliului local prin care se interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Sibiu. Cu toate acestea, în cartierele Turnişor şi Guşteriţa şi în rest, reclamaţiile vin în sensul că ele sunt folosite ca şi un mijloc de a fura de pe câmp, de prin case ş.a.m.d. Trebuie să venim în atenţia Poliţiei Locale să fie puţin mai vigilenţi şi eventual, sigur că se va respecta legea în cazul în care l-au prins, dar trebuie să găsim o modalitate să vedem ce se întâmplă cu aceşti proprietari ai acestor atelaje că ele, v-am spus, n-au altă treabă cu el decât să fure sau de pe câmp sau din grădini sau curţile oamenilor. Vă mulţumesc.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Da, de acord.
Dl. cons. Hermann Gerold: Mulţumesc. Dacă sunt şi alte intervenţii din partea consilierilor ? Nu, atunci din afara membrilor consiliului local şi-a anunţat d-na Romaşcan intenţia să intervină. Dacă consilierii sunt de acord cu acordarea cuvântului d-nei Romaşcan ? Dacă sunteţi de acord ? Mulţumesc. Poftiţi.
D-na Romaşcan: Vă mulţumesc. Vreau să mă refer la proiectul de la nr.19 şi anume construirea mall-ului de pe str. Dobrun. Acest proiect, chiar dacă are toate avizele, asta nu înseamnă că este un proiect bun şi respectă legislaţia şi principiile minime şi regulile minime de urbanism. Pentru reglementarea întregii zone trebuia întocmit un PUZ, şi nu PUD-ul aşa cum se specifică în certificatul de urbanism, pentru că indicii nu se încadrează nici în vechiul PUG şi nici în noul PUG, iar regimul de înălţime acceptat de 23m e foarte mare pentru această zonă. Iar în raportul din partea primăriei se specifică eronat că zona aceasta face parte din UTR instituţii şi servicii publice cu regim de înălţime P+6. Pe site-ul primăriei este publicat noul PUG, iar această zonă face parte din zona construită protejată P-ţa Unirii. Deci se specifică clar în noul regulament de PUG, că trebuie întocmit un PUZ de zonă construită protejată. Aş vrea să vă mai reamintesc că reprezentanţii UNESCO şi-au exprimat în multe rânduri indignaţia faţă de genul acesta de intervenţie în jurul centrului istoric şi a funcţiunilor prevăzute din jurul centrului istoric, şi anume de mall-uri şi de ... Eu cred că prin aprobarea proiectului aţi oferit încă un motiv pentru ca Centrul Istoric să nu fie inclus în patrimoniul UNESCO. Mulţumesc.
Dl. cons. Hermann Gerold: Mulţumesc şi eu. Vă rog să se facă propuneri pentru conducerea şedinţei din luna iunie. Poftiţi, doamna Fritzmann.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Propun ca domnul viceprimar Popa Virgil să conducă şedinţa în luna iunie.
Dl. cons. Hermann Gerold: Supun la vot această propunere. Dacă sunteţi pentru ? Mulţumesc. Cine este împotrivă ? Cine se abţine ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Propunerea a fost adoptată.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.202/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2011, cu unanimitate de voturi


Dl. cons. Hermann Gerold: Cu aceasta şedinţa noastră s-a încheiat. Mulţumesc.


Şedinţa se încheie la ora 14,30.


Preşedinte, Secretar,
Hermann Gerold Dorin Ilie Nistor