Proces verbal din 25.08.2011

PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 25.08.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 25.08.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Bândescu Viorica, d-na Grama Afrodita, dl. Boboc Mircea, d-na Urdea Ioana, d-na Spătari Georgeta, d-na Velţan Cornelia, d-na Iordănescu Claudia, dl. Horvath Marius, d-na Stela Matioc, d-na Gligore Mirela, d-na Burlacu Camelia, d-na Deleanu Mariana, d-na Simona Pop, dl. Vizantie Lucian, dl. Vlăduţ Vladimir, dl. Părăian Tiberiu, d-na Roman Voichiţa, dl. Chirea Gheorghe, dl. Frântu Gheorghe, d-na Mînzat Ana, dl. Dragoman Ovidiu, d-na Vasiu Irina, d-na Trifan Ana, dl. Lazăr Gheorghe, dl. Niculescu Mircea, d-na Slavu Nicoleta, d-na Jitianu Ramona.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi 21 (absenţi: dl. cons. Winfried Ziegler, d-na cons. Nowak Gertraud). Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi îl rog pe domnul consilier Gerhard Leopold să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: 22 prezenţi (Între timp a venit dl. cons. Ziegler).
Dl. cons. Leopold Gerhard: În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 28.07.2011.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din 28.07.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Dacă sunt abţineri ? Procesul-verbal a fost aprobat. Mulţumesc.
Dl. cons. Leopold Gerhard: În continuare, supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis, inclusiv ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru ? Cine este contra ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu o abţinere, ordinea de zi a fost adoptată.
Dl. cons. Leopold Gerhard:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C Tursib S.A. începând cu data de 12.09.2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă are cineva ceva de spus ? Cine este pentru ? Este cineva contra ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.284/2011 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 12.09.2011, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 17/2011 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2011 – 2012
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de cultură propune aprobarea proiectului, cu următorul amendament :
Art.2 se reformulează şi va avea următorul conţinut: „ Art.2. – Se aprobă anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care va înlocui anexa 1 la H.C.L. nr. 17/2011.
Cine este pentru ? Este cineva contra ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.285/2011 modificarea anexei nr.1 la HCL nr.17/2011 privind acordarea avizului consultativ al Consiului Local al Municipiului Sibiu pentru Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2011-2012, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.286/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.287/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15/2003
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.288/2011 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15/2003, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în cartierul Tineretului – Ţiglari, beneficiarilor Legii nr. 15/2003
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Poftiţi, doamna consilier.
D-na cons. Sava Livia: Domnule preşedinte, domnule primar, doamnelor şi domnilor, la art.2 al prezentului proiect m-a surprins faptul că ni se cere să aprobăm ca repartizarea să se facă prin tragere la sorţi, nu cred că ... Din moment ce am aprobat cu un proiect înainte criteriile de repartizare, cred că aici nu-şi are rostul aşa ceva. Oricum noi suntem împotriva unui asemenea mod de atribuire atâta timp cât sunt criterii clare stabilite cu punctaje. Mulţumesc.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Poftiţi, doamna viceprimar.
D-na viceprimar Fodor Astrid: Dacă aţi observat, noi am retras HCL care prevedea criterii suplimentare pentru selectarea celor care depun solicitări pentru atribuirea terenurilor şi drept urmare au rămas în vigoare numai criteriile stabilite de actul normativ. Acestea sunt: tinerii să fie până la 35 de ani şi să nu mai deţină teren. Noi am plecat de la ideea că vor fi foarte multe solicitări. În momentul în care sunt multe solicitări, se depăşeşte numărul de loturi care le avem la dispoziţie, nu ai un criteriu de departajare, decât poate data depunerii, dar iar s-ar duce poate la un subiectivism că data depunerii cererii la primărie nu poţi să fii sigur dacă este un criteriu şi noi am stabilit că vom pune o perioadă de timp de-o lună, care se va anunţa din timp în presă, în care se depun dosarele şi prin tragere la sorţi dacă sunt se va stabili fiecare, nu numai ci şi lotul pentru că tocmai pentru a elimina subiectivismul în repartizarea pe loturi sunt loturi de 250 mp, sunt loturi de 400 mp, şi tocmai pentru a elimina acuzaţii de subiectivism, de mânuială, am trecut la tragere la sorţi, am propus tragerea la sorţi.
D-na cons. Sava Livia: Da, este un punct de vedere, ne-am însuşit punctul de vedere, nu consider că este normal prin tragere la sorţi, atunci trebuia ca să stabilim nişte criterii dar foarte clare, nu doar acelea generale din lege, le ştim şi noi pe acelea din lege, ci specifice situaţiei din Sibiu. De asta suntem administraţie publică locală.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Supun la vot aşa cum este proiectul 6. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.289/2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în cartierul Tineretului – Ţiglari, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (d-na Sava, d-na Brunchea, dl. Luca, dl. Stoica)

7. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 356/2003
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cine se abţine ? Este cineva împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.290/2011 pentru revocarea H.C.L. nr. 356/2003 privind aprobarea criteriilor suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren pentru construcţii cu construcţii: blocul curb de locuinţe situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Tilişca nr. 34
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.291/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren pentru construcţii cu construcţii: blocul curb de locuinţe, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Tilişca nr. 34, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu a unui bun cu destinaţia parcare
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cine este contra ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 4 abţineri, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.292/2011 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a unui bun cu destinatia parcare, cu 18 voturi pentru, 4 abţineri (d-na Sava, d-na Brunchea, dl. Luca, dl. Stoica)

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 368/2005
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.293/2011 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 368/2005, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului – teren păşune aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona Guşteriţa, în suprafaţă de 493 mp. în vederea amplasării unei staţii fixe emisie – recepţie
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.294/2011 privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului - teren păşune, aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona Guşteriţa, identificat în CF 111769, nr top vechi 2081/1/2, nr cad 111769 în suprafaţă de 493 mp, în vederea amplasării unei staţii fixe emisie – recepţie, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Hipodrom, zona str. Nicolae Iorga, în două loturi distincte, în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 3 mp.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.295/2011 privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Hipodrom, zona str. Nicolae Iorga, identificat în C.F 109228 Sibiu, nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1, nr cad 8182, în două loturi distincte, în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 3 mp., cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. G-ral Vasile Milea în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 4 mp.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.296/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. G-ral Vasile Milea în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 4 mp., cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului, proprietatea municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 21 din unitate de învăţământ preuniversitar în spaţiu cu altă destinaţie conform avizului emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de cultură propune aprobarea proiectului, cu următorul amendament: La art. 1 se completează activităţile conform avizului M.E.C.T.S , respectiv :
« Art.1. ……………………pentru desfăşurarea unor activităţi recreative, culturale, sportive şi informative pentru pensionari şi familiile acestora, conform avizului emis de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului în data de 29.07.2011 »
Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.297/2011 privind schimbarea destinaţiei spaţiului, proprietatea municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str.A.Şaguna nr.21, din unitate de învăţământ preuniversitar în spaţiu cu altă destinaţie conform avizului emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. MAX MEDIA S.R.L.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.298/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă P+E, anexe şi acces, în Sibiu, str. Mr. Niţă Octavian nr. 18A
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.299/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă P+E, anexe şi acces, în Sibiu, str. Mr. Niţă Octavian nr. 18A, beneficiar Kielhorn Jens şi Kielhorn Liana Claudia, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei nominale şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu două abţineri, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.300/2011 privind aprobarea modificării componenţei nominale şi Regulamentului de funcţionare ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, cu 20 voturi pentru, 2 abţineri (d-na Fodor Astrid, dl. Popa Virgil)

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă individuală P+M în Sibiu, str. Grigore Ureche nr. 2A
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de urbanism propune aprobarea proiectului cu următorul amendament:
Pentru păstrarea unei retrageri de 1 m, obţinerea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de obţinerea acordului notarial al vecinilor din str. D. Golescu nr. 13, 15, respectiv 15 A.
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.301/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă individuală P+M în Sibiu, strada Grigore Ureche, nr. 2A, beneficiar: Papadopoulos Maria Aurica, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU – Construire locuinţe individuale (unifamiliale) P+1E în Sibiu, zona străzii G-ral Ioniţă Dăscălescu,. fn
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.302/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Construire locuinţe individuale (unifamiliale) P+1E
în Sibiu, zona străzii G-ral Ioniţă Dăscălescu, fn, Iniţiatori: Slimnicean Ioan şi Slimnicean Loredana Izabela, Beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi


20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 379/2010
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.303/2011 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 379/2010, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ?
D-na cons. Sava Livia: Nu are amendament proiectul acesta ?
D-na cons. Leopold Gerhard: Nu este amendament. E un singur vot împotrivă în comisie care nu înseamnă amendament. Cine este pentru ? Dacă e cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.304/2011 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu, cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (d-na Sava, d-na Brunchea, dl. Luca, dl. Stoica)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 4/2011 la Contractul de Concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.305/2011 privind aprobarea Actului Adiţional nr.4/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu, cu 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă (d-na Brunchea Mariana)

23. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului II de antrenament al Stadionului Municipal Sibiu în vederea amenajării cu gazon sintetic şi instalaţie nocturnă
- iniţiatori consilieri locali: Sava Livia, Brunchea Mariana, Luca Ovidiu, Stoica Sorin
Comisia de buget propune respingerea proiectului. Poftiţi.
Dl. cons. Luca Ovidiu: Domnule preşedinte, domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, în momentul în care noi am solicitat iniţierea acestui proiect de hotărâre ne-am gândit că acest teren ar putea fi reabilitat fără ca primăria să cheltuiască bani şi, totodată, să aducă nişte fonduri suplimentare care ar putea fi folosite activităţilor sportive. Mă surprinde raportul aparatului de specialitate din partea primăriei în care se argumentează că nu se poate realiza acest lucru deoarece este închiriat, dat în comodat clubului Voinţa asta pe de o parte, iar pe de altă parte este folosit la antrenament de mai multe echipe. Vreau să vă spun că de altfel se şi specifică la art.2 că utilizarea terenului se va face de către cluburile sibiene, în prima parte, cu prioritate, iar în timpul rămas liber va fi exploatat de către operatorul privat. Pe de altă parte, chiar dacă este dat în comodat acestui club Voinţa, printr-un act adiţional se putea reface comodatul asupra acestui teren de antrenament şi vă spun şi de ce. Se spune că acolo se antrenează echipe, eu pot să vă spun că nu se antrenează echipe pentru că este în stare deplorabilă, fiica mea face sport de performanţă şi sunt aproape zilnic în Parcul Subarini când are antrenament, vreau să vă spun că n-am văzut niciodată pe cineva să utilizeze acel teren, cu alte cuvinte este în paragină. Nu ştiu de ce nu se poate realiza acest lucru. Înainte am discutat cu domnul secretar şi dânsul mi-a spus că de fapt ar fi o altă problemă, situaţia acestui teren este incertă, nu se ştie al cui e şi că din cauza acestui fapt n-am putea noi să-l scoatem la licitaţie spre închiriere. Dacă e aşa, e altceva. Atunci am putea ........... să-l închiriem pentru că nu avem decât de câştigat.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Supun la vot dacă nu mai sunt alte intervenţii. Poftiţi.
Dl. cons. Wagner Raimar: Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, stimate domnule consilier, este rolul d-voastră să ne semnalaţi care sunt problemele. Acuma interesul d-voastră subit pentru fotbal şi pentru sport este de lăudat şi ni-l însuşim, dar şi în cazul acestui proiect şi în cazul proiectului cu nr.2 noi vom vota împotrivă şi o să răspund pentru ambele proiecte, ca să vă spun punctul nostru de vedere. Vom vota împotrivă pentru că dorim să luăm undeva atitudine asupra unor atitudini un pic politicianiste şi nu ne place să facem lucruri în grabă. Înseamnă că dorim să sprijinim sportul din Sibiu, la fel şi fotbalul. În ceea ce ţine şi de noctură şi domnul primar a spus într-adevăr că stadionul va intra în reabilitare şi în această idee de reabilitare o să se facă şi nocturna. ....să avem un termen de răgaz de un an şi în acest timp vom avea timp să rezolvăm şi această nocturnă, deci nu trebuie ca de azi pe mâine să începem să luăm măsuri. Cam asta era ideea noastră, noi consilierii ne însuşim această propunere, o să avem grijă să ducem acest proiect la capăt, stadionul la un moment dat se va şi renova, dar nu ne place chiar acum să facem numai de dragul de a face ..........electoratului. Vă mulţumesc.
Dl. cons. Luca Ovidiu: Aş vrea să-l întreb pe colegul meu dacă din această privinţă ce înţelege prin iniţiativa politicianistă a consilierilor PD-L ?
Dl. cons. Wagner Raimar: V-am spus …………amendament în comisie…...nu toate propunerile trebuie acceptate. Şi încă o părere personală, în parc ....... Eu, personal, putem dezbate şi în particular...
Dl. cons. Leopold Gerhard: În particular o să dezbateţi. Supun la vot hotărârea respectivă. Cine este pentru ? Cine este contra ? Cine se abţine ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 4 voturi pentru, o abţinere, proiectul a fost respins.
(4 voturi pentru - consilierii PD-L, 1 abţinere - dl. cons. Stroie)

Dl. cons. Leopold Gerhard: Trecem la proiectul nr.24.
24. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 pentru finanţarea instalaţiei de nocturnă la Stadionul Municipal Sibiu
- iniţiatori consilieri locali: Sava Livia, Brunchea Mariana, Luca Ovidiu, Stoica Sorin
Cred că s-a discutat. Poftiţi, domnu consilier.
Dl. cons. Cotârlă Liviu: Domnule primar, stimaţi consilieri, aş dori să reiau discuţia apropo de cele 2 proiecte, cel anterior pus în discuţie acum şi, de asemenea, un proiect de la şedinţa precedentă. Nu voi fi niciodată de acord propunerii politicianiste pentru vorbitorii de limba română, nu voi fi niciodată de acord cu destabilizarea bugetului local prin propuneri de returnare a unor sume mari, parcă 1 milion de euro, de la un capitol de cheltuială la altul, mai ales în condiţiile în care sunt categorii bugetare în municipiul Sibiu care au sub semnul întrebării o parte din leafa pe lunile următoare.
2. Folosirea imaginii echipei de fotbal pe care cu această ocazie, n-am avut ocazia până în prezent să felicit conducerea respectivă, cei care efectiv au realizat calificarea în prima ligă, nu voi fi de acord cu folosirea imaginii acestei echipe pentru a face imaginea unui partid politic. Dacă executivul, ori noi, consiliul local, doreşte să ajute această echipă, putem face acest lucru foarte bine prin alocarea de sume în bugetul pe anul viitor pentru dezvoltarea, modernizarea bazei sportive existente, pentru extinderea acesteia dacă se va dovedi că rezultatele sunt pe măsură, chiar pentru ajutorul firmei pentru echipa de fotbal. Mai mult decât atât, această echipă nu este echipa unui partid politic. Fără o iniţiativă a celor care gestionează destinele echipei, consiliul de administraţie, patronul sau patronatul, o intervenţie în consiliul local se poate discuta cred orice. Mulţumesc.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Poftiţi. Vă rog scurt.
Dl. cons. Luca Ovidiu: Foarte scurt. Vreau doar să subliniez faptul că noi n-am cerut prin acest proiect de hotărâre o rectificare bugetară, ci o alocare de fonduri. Deci, este nejustificată reacţia serviciului de specialitate din cadrul aparatului primăriei vis-à-vis de noi cum că am fi în ilegalitate. Încă o dată ca să mă fac înţeles, am cerut o alocare de fonduri, rectificarea se face cu acordul d-lui primar în calitate de ordonator principal de credite.
D-na cons. Sava Livia: Cred că colegul consilier din emoţii a folosit un termen care nu-şi are rostul, termenul că noi am fi cerut deturnare de fonduri. Doamne fereşte de aşa ceva. Nu se pune problema, a explicat colegul meu foarte bine. În al doilea rând, vă rog frumos, să nu mai tot interpretăm că ne facem aici imagine, cum de altfel şi în unele declaraţii s-a spus despre noi că luăm cuvântul în şedinţele de consiliu ca să ne facem imagine. Nu, avem imagine, şi nu ne trebuie mai multă decât avem, şi nu facem aici politică. Eu cred că toată lumea a înţeles şi trebuie să înţeleagă că de fapt noi facem aici politica comunităţii şi a cetăţenilor, şi asta vrem noi să facem. Intrând echipa în Liga I formată, trebuie să ne ocupăm de ea. De fapt, nu de echipă, asta e o altă problemă, de fapt noi nu pentru echipă am cerut bani, noi am cerut bani pentru un patrimoniu al primăriei care să fie adus la standard. Mai mult, atunci când va fi adus la standardele necesare, el devine construcţie de venituri. Şi până acum a fost. Când a jucat echipa Mediaşul aici câteva meciuri 8 mii de euro a fost chiria pe un meci. Deci iată o sumă de bani, nu de neglijat care s-a câştigat în condiţiile în care arăta. Ei, cum va fi atunci când va fi solicitat terenul să se joace şi alte meciuri de mare anvergură dacă va arăta cum trebuie şi dacă va fi la nivelul la care trebuie. Dar nu. Ştiu că vor ieşi nişte discuţii ca următorul campionat, nu cel care va fi, peste vreo câţiva ani buni, peste 6 ani, România să fie gazdă a Campionatului european împreună cu Ungaria. Vă daţi seama ce înseamnă atunci ?
Dl. cons. Leopold Gerhard: Până atunci se reabilitează.
D-na cons. Sava Livia: Domnule preşedinte, încă un lucru şi am terminat. Noi nu am cerut prin proiectul de hotărâre un termen, am cerut să se realizeze ceva cu acest stadion. Mulţumesc.
Dl. cons. Leopold Gerhard: O să se realizeze sigur. Comisia de buget propune respingerea proiectului. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 4 voturi pentru şi o abţinere, proiectul a fost respins.
(4 voturi pentru - consilierii PD-L, 1 abţinere - dl. cons. Stroie)

Dl. cons. Leopold Gerhard: Mai avem o ordine de zi suplimentară şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de specialitate pentru analiză şi verificare a respectării încadrării în bugetul aprobat pe bază standard cost/preşcolar/şcolar/elev/an la Liceul de Artă Sibiu
- Klaus Werner Iohannis
Doamna viceprimar, vă rog.
D-na viceprimar Fodor Astrid: Stimaţi colegi, cred că fiecare dintre d-voastră ştie că în acest an ne confruntăm cu o situaţie extrem de neplăcută care se datorează apariţiei H.G. nr.1395 care determină plata salariilor în unităţile de învăţământ de standardul cost. Liceul de Artă este acum în această situaţie şi drepturile salariale pentru Liceul de Artă, pe luna iulie, nu au putut să fie plătite. Aparatul propriu al primăriei a făcut toate demersurile posibile şi imposibile, însă n-am primit răspunsuri satisfăcătoare, chiar unele din ele se bat cap în cap. De la anumite autorităţi, cum ar fi Ministerul Finanţelor şi Ministerul Învăţământului, mai aşteptăm răspunsuri. În aceste condiţii, grupul de consilieri FDGR s-a întâlnit, am analizat tot ce s-a făcut până acuma şi am venit cu o propunere la domnul primar să fie de acord să promoveze un proiect de hotărâre prin care se formează o comisie care să analizeze situaţia o dată pentru că şi informaţiile care le avem nu sunt identice la Liceul de Artă şi să ne propună în limita în care găsesc, că nu ştiu dacă vor găsi, soluţii pentru deblocarea situaţiei. Noi ne-am gândit ca din această comisie să facă parte reprezentanţi din toate partidele prezente în consiliul local şi am propus ca această comisie să fie condusă de doamna consilier Livia Sava pentru că dânsa are, într-adevăr, ştim cu toţii, o foarte mare experienţă managerială în ce înseamnă învăţământul. Am considerat că e persoana potrivită pentru a conduce această comisie. Am propus ca din această comisie să mai facă parte d-na consilier Fritzmann care este şi membră în consiliul de administraţie la această şcoală, d-na consilier Nartea care este profesoară şi a fost directoare la Şcoala nr.2, iar de la PNL dl. consilier Eugen Mitea şi de la PSD dl. consilier Stroie Ioan. V-aş ruga să aprobaţi acest proiect de hotărâre şi ne punem foarte multă speranţă în lucrările comisiei, de asta ne cerem scuze că termenul este foarte scurt, numai 20 de zile, că noi am dori ca până la şedinţa următoare de consiliu local deja să avem o informare mai completă, să ştim exact ce se petrece pentru că şi nouă ca consiliu local ne revin nişte atribuţii în baza acestei hotărâri de guvern, şi vrem să fim siguri ca prin decizia care o vom lua nu vom încălca actele normative în vigoare. Nu ne permitem să punem în faţa consilierilor un proiect de hotărâre care nu are o bază legală.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Vă mulţumesc, doamna viceprimar. Da, doamna consilier. Numai să spuneţi pe scurt.
D-na cons. Sava Livia: Mulţumesc pentru apreciere doamna viceprimar. E adevărat că am avut şansa să lucrez la un liceu, la o şcoală profesională care are cu totul şi cu totul alte..., şi alte probleme sunt acolo. Eu ştiu aşa că atunci când se doreşte să nu se facă ceva, se face o comisie. Se mai face o comisie, se mai lungeşte timpul, dar deja timpul este înaintat pentru oamenii aceştia, pentru colegii noştri care trebuiau să îşi ia salariul pe luna iulie şi suntem la sfârşitul lui august, şi leafa nu le este rezolvată. În primul rând, situaţia trebuia să fie rezolvată până la acest moment, deja târziu şi acesta, de către serviciile abilitate ale primăriei, şi le enumăr: serviciul şcoli, avem serviciul şcoli al primăriei care are şi audit intern. De ce n-a trimis auditul intern acolo să vadă a respectat sau nu costul standard, de ce l-a depăşit ? Noi, consilierii, nu suntem abilitaţi să facem treaba asta, o să constatăm şi ce facem dacă constatăm ? Nici nu putem să venim cu nu ştiu ce propuneri. Avem serviciul juridic, avem un serviciu economic care lucrează cu legile, asta le este specializarea şi astăzi mutăm fişa postului. Facem o comisie formată din consilieri, facem o analiză, constatăm ceea ce se ştie de altfel la această oră, se ştia de altfel de o lună de zile, că şi-au depăşit sumele, că şi-au epuizat toate sumele care le-au fost alocate. Trebuie văzut formula aplicată, trebuie modificată, făcute adrese, ceea ce ştiu este faptul că şi alte licee din ţară au întâmpinat aceleaşi greutăţi, şi-au luat oamenii banii, au găsit soluţie, m-am informat şi eu la finanţe, de acolo mi s-a spus conform H.G. nr.1395, art.4, că dânşii ne-au alocat banii din sumele defalcate din TVA pentru învăţământ. Avem 98,2% alocaţi pe anul acesta. Deci, bani sunt, doar că la această unitate s-au epuizat, dar avem unităţi unde s-au făcut economii. Se poate printr-o hotărâre de consiliu să realocăm, vine Curtea de Conturi, ştie domnul primar, poate găseşte înţelegere, asta e singura teamă o spunem, da.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Deci vedeţi că aţi găsit o soluţie sau aţi propus o soluţie.
D-na cons. Sava Livia: ... şi atunci cât îi ţinem, ce să constatăm noi comisia, putem noi să încălcăm ...
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Eu zic să vă apucaţi de lucru şi ce constataţi să ne prezentaţi şi pe urmă să vorbim.
D-na cons. Sava Livia: Dar Serviciul şcoli de ce n-a făcut asta ?
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Nu are atribuţii.
D-na cons. Sava Livia: De ce n-aţi trimis auditul intern acolo ?
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Nu are atribuţii de încadrare, nu are pur şi simplu.
D-na cons. Sava Livia: Şi noi avem, consiliul ?
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Da, trebuie să verificaţi orice, de aceea sunteţi consilieri.
D-na cons. Sava Livia: Aici avem, în altă parte nu. Deci, eu consider în continuare că această comisie prelungeşte situaţia acestor oameni, o prelungeşte şi nu rezolvă problema. Gândiţi-vă foarte bine la treaba aceasta. De ce oare Serviciul şcoli de-abia în 18 ale lunii acesteia a solicitat un răspuns de la finanţe şi de la Ministerul Educaţiei ? În 18 ale lunii, mult prea târziu când salariile trebuiau luate în 9 ale lunii.
D-na Simona Pop – dir. Serv. public adm. unităţi de învăţământ preuniversitar de stat: Stimată colegă, fostă colegă şi stimată consilieră, v-am adus la cunoştinţă în şedinţa pe comisie H.G. nr.1395. Dacă se caută un ţap ispăşitor şi vorbesc în numele dânsei, că dânsa a spus acest cuvânt, aceste două cuvinte, acel ţap ispăşitor este Direcţia de finanţe publice. Serviciul public de administrare şcoli nu apare în nici o lege şi în nici o hotărâre de guvern ca fiind instituţia ce are atribuţii în asigurarea salariilor. Prima adresă a noastră către Direcţia de finanţe şi către Inspectorat se află în dosarul meu din luna mai, nu aşa cum d-voastră spuneţi în faţa tuturor că este în 18 august. În 18 august a fost ultima soluţie la care noi, în calitate de Serviciu şcoli, am apelat şi anume la instituţia Ministerului Finanţelor şi Ministerului Educaţiei având în vedere faptul că nici Inspectoratul Şcolar – instituţia din judeţ, şi nici Direcţia Judeţeană de Finanţe care, conform alin.6 din art.4 şi îmi permit să îl citez, nu au luat nici o măsură. Am depăşit acest prag şi am mers noi până la cele 2 ministere şi citez alin. 6 ca să înţeleagă şi cadrele didactice pentru care noi am fost din luna mai alături. Şi credem alături de dânşii despre faptul că nu li s-au asigurat salariile care sunt necesare pe luna iulie. Deci este vorba de alin.6: “În cazuri excepţionale”, pardon spun o dată alin.4: “Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/preşcolar/an transmis de către primar pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual“.
Alin.6 “În cazuri excepţionale, atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate judeţului, municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene” şi nu inspectoratul şi nu Serviciul şcoli şi nu primăria, repet, “direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului”. Am solicitat după această repartizare, Inspectoratul Şcolar a asigurat concret de la ce unităţi de învăţământ se pot face aceste repartizări, dar, din păcate, Direcţia judeţeană de finanţe nu îşi alocă acest drept de a ne spune da, suntem de acord cu această redistribuire. Încă o dată întreb unde se află Serviciul şcoli şi unde se află consiliul local în baza legală şi nu în interpretările şi întrebările personale. Vă mulţumesc.
D-na cons. Sava Livia: Încă o intervenţie, vă rog frumos. Trebuie să repet. Direcţia generală a finanţelor publice alocă bani normal pe capitolul respectiv din sumele defalcate. Defalcarea apoi pe unităţi o face ordonatorul principal de credite care este primarul localităţii, unităţii administrativ-teritoriale respective.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Domnul consilier.
Dl. cons. Hermann Gerold: Problema este foarte gravă pentru că este vorba de colegii noştri. De aceea factorii de decizie trebuie să decidă. Sunt ferm convins că problema se rezolvă aplicând corect de la punctul de unde a pornit această problemă, şi nu de bani. Eu sunt ferm convins că această problemă a pornit din această clădire din centrul oraşului unde se situează şi Liceul de Artă. Ideea în sine de a finanţa şcolile conform costului anual/elev, cost mediu standard stabilit în ministere este desigur benefică, presupunând că în principiu sunt sume îndestulătoare şi atunci un director capabil poate să se descurce foarte bine. În acest caz, la Liceul de Artă sau la liceele de artă din toată ţara, s-a produs o greşeală. Nu s-a ţinut cont de faptul că poţi să faci matematică cu 25 de elevi în clasă, poţi să faci cu 30, dacă e nevoie poţi să faci şi cu 50 într-o sală. Dar nu poţi să înveţi pianul şi nici vioara cu 25 sau 30 de elevi în clasă. Deci, sunt clar costuri mult mai mari decât la alte şcoli din motive obiective. Dacă se doreşte obţinerea învăţământului de azi, ceea ce ar fi extrem de important, atunci acest cost mediu standard/elev ar fi substanţial ridicat, aceste şcoli să-şi desfăşoare activitatea normal. Realocarea fondurilor care aud că apare în nişte ordine ale guvernului, după mine, nu sunt în sprijinul legii educaţiei naţionale. Îmi permit să vă citesc art.9, subcapitolul 5: „Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul resursa financiară urmează elevul, în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă”. Deci, dacă un elev se mută de la o şcoală, finanţarea ar trebui să urmeze exact elevul. Desigur o soluţie trebuie să găsim sau trebuie găsită, dar nu cred că aceste soluţii care nu îmi permit să spun ilegale, nu sunt jurist, dar aceste soluţii nu sunt în spiritul legii educaţiei naţionale. După mine corect ar trebui să vină de la Ministerul de finanţe care a greşit, nealocând fonduri suficiente pentru liceele care un un specific aparte şi, în mod obiectiv, au nevoie de altă finanţare decât ceilalţi care au profil teoretic. Mulţumesc.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Şi eu mulţumesc. Poftiţi, doamna viceprimar.
D-na viceprimar Fodor Astrid: Eu vreau să mai fac doar o scurtă precizare ca să nu se plece cu o impresie greşită de aici din sală. Într-adevăr, repartizarea sumelor pe unităţile de învăţământ este atributul consiliului local şi al ordonatorului de credite, dar să nu uităm doamna consilier (Sava), art.4 alin. 2 zice: “ încadrându-te în standardul cost/elev “. Deci să cităm şi articolul care spune în ce condiţii se pot repartiza sumele.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Mulţumesc. Trecem la hotărâre. Se aprobă constituirea comisiei de specialitate din rândul consilierilor Consiliului Local Sibiu pentru analiza şi verificarea respectării încadrării în bugetul aprobat pe baza standardelor cost/preşcolar/şcolar/elev/an la Liceul de Artă Sibiu conform H.G. nr.1395/2010 având următoarea componenţă: preşedinte: d-na Livia Sava, membrii: Mariana Fritzmann, Monica Nartea, Eugen Mitea şi Ioan Stroie. Dacă cineva are ceva de spus încă ? Comisia o să se abţină, iar restul votează. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: 5 abţineri, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.306/2011 privind constituirea unei comisii de specialitate pentru analiză şi verificare a respectării încadrării în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/prescolar/an la Liceul de Artă Sibiu, cu 14 voturi pentru, 8 abţineri (consilierii Livia Sava, Mariana Fritzmann, Monica Nartea, Eugen Mitea, Ioan Stroie, Brunchea Mariana, Luca Ovidiu, Stoica Sorin)

Dl. cons. Leopold Gerhard: În mapă mai aveţi:
25. Informare privind situaţia litigiilor având ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr.18/1991
Trecem la: Întrebări. Interpelări. Poftiţi, doamna consilier.
D-na cons. Sava Livia: La şedinţa anterioară, am solicitat un raport privind cheltuielile materiale la cele 2 instituţii de cultură aflate în subordinea consiliului local. Constat că s-a încălcat Legea nr.544, au trecut 30 de zile şi n-am primit acest raport. Vă rog frumos, nu mai insist, acest raport trebuie pus la dispoziţie, conform prevederilor regulamentului şi a Legii nr.215 - legea administraţiei publice locale.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Mulţumesc. Dacă mai are cineva ? Dacă nu din sală ? Domnul David Carol Marius. Vă rog scurt că s-a discutat problema d-voastră.
Dl. David Carol Marius: Referitor la Liceul de Artă pe care îl reprezint situaţia este următoarea. .....aş vrea să spun că până a vorbit domnul profesor şi consilier Hermann, am avut impresia că ceea ce s-a spus înainte s-a pronunţat în ilegalitate şi era cât pe aici să mă ridic şi să-mi cer scuze că sunt profesor la Liceul de Artă, dacă există. Regret, s-a ajuns într-o situaţie în care ......cum o cifră poate să spună da sau nu. Aici este vorba de existenţa lungă a unui liceu, cu rezultate foarte bune şi pe mine mă uimeşte următorul lucru. În 2007, Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană. După o asemenea experienţă formidabilă, de mare mândrie cetăţenească, noi astăzi ajungem să punem problema existenţei Liceului de Artă. Mie mi se pare grav. Ceea ce mi se pare grav este că toţi colegii mei sunt într-o alertă şi într-o stare de tensiune pe care au mai trăit-o dar într-o manieră mult mai simplă decât de data aceasta. De ce s-a ajuns aici, cât va dura această situaţie ? Toată lumea a dat din umeri şi astăzi aflu cu stupoare că ni se oferă din nou nişte .... şi suntem trimişi de la o instituţie la alta ca şi cum am fi nişte asistaţi sociali. Trebuie să vă spunem că funcţionăm ca un liceu foarte serios, cu rezultate extrem de bune. Şi aici daţi-mi voie totuşi să spun ceva, v-aţi ridicat în picioare, asta nu înseamnă că o să stau jos.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Vă rog continuaţi, dar s-a discutat problema.
Dl. David Carol Marius: D-voastră, consilierii, cunoaşteţi în realitate ce este Liceul de Artă din Sibiu, ştiţi ? N-ar trebui să vă spun că de foarte mulţi ani Liceul de Artă din Sibiu a fost tot între liceele de frunte din ţară la olimpiada naţională, de patru ori un număr de elevi a luat locul I pe ţară la olimpiada naţională, am participat la proiecte care au fost legate de Spitalul judeţean, de Inspectoratul şcolar, de Inspectoratul de poliţie, deci cu toate instituţiile, nu se pune problema că trebuie să colaborăm pe plan comunitar. Am făcut-o, avem rezultate excepţionale cu elevii, dar noi am fost primii pedepsiţi. Suntem primii pedepsiţi cu neplata salariilor. Trebuie să vă spunem că am avut promovabilitate 88% la bacalaureat, noi nu ne putem primi banii, dar îşi pot primi banii cei care au avut 10% promovabilitate. Sunt nişte aberaţii, nişte ciudăţenii, deci când analizaţi d-voastră aceste probleme, eu cred că trebuie analizate şi aceste lucruri pentru că noi, spre deosebire de alte instituţii, noi lucrăm cu suflete, cu oameni, cu copii şi cu părinţi. Şi, pe de altă parte, noi avem şi ... Starea de tensiune nu ne face bine. Săptămâna viitoare intrăm în şcoală. Cu ce suflet, cu ce gând, cu ce putere de muncă revine dascălul la muncă când ştie că el este aproape în ilegalitate. Aş mai dori să spun încă multe, nu vă mai reţin. Noi suntem foarte hotărâţi să ne cerem drepturile în limitele legalităţii, dar nu trimişi de la o instituţie la alta. Este trist. Ştiu foarte bine că aici, la această masă, se află foarte multe cadre didactice. Cum priviţi d-voastră lucrurile, nu din punct de vedere al consilierului, ci din punct de vedere al dascălului ? S-a spus aici că în particular putem discuta. Noi în particular am discutat, noi am venit să vă spunem păsurile noastre chiar d-voastră ca instituţie, ca organism. Noi nu avem nevoie de citate. Avem citate suficiente. Problema trebuie pusă în aşa fel ca ea să fie rezolvată pentru câţiva ani, nu în fiecare an noi să ajungem să ne întrebăm: mai merităm să trăim sub soarele acesta al Liceului de Artă sau nu ? Vă rog să scuzaţi tonul silabic, este al meu personal, nu numai al colegilor. Vă mulţumesc că m-aţi ascultat. Să ştiţi că situaţia este dramatică, pentru că sunt oameni care trebuie să–şi plătească dările, facturile, împrumuturile de la bancă ş.a.m.d. N-am avut nici o bucurie. Cum trebuie să se asigure primăria, fiecare şi-o asigură personal, dar oarecare linişte a dascălului şi a unui dascăl sibian, pentru că pentru mine, cetăţean al Sibiului, este o onoare, şi a fi profesor la Liceul de Artă este, de asemenea, o onoare şi atunci bucurându-mă de aceste favoruri de a fi sibian, de a munci în Sibiu, de patru decenii sunt profesor aici, probabil de aceea colegii m-au îndemnat ca să iau cuvântul. Vă mulţumesc.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Mulţumim. Am luat la cunoştinţă. Cu aceasta şedinţa s-a terminat. Pentru şedinţa viitoare, poftiţi doamna consilier.
D-na viceprimar Fodor Astrid: Propun pe doamna consilier Anita Pavel să conducă următoarea şedinţă.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Supun la vot pe doamna Pavel pentru a conduce şedinţa următoare. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu o abţinere, propunerea a fost adoptată.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.307/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2011, cu 21 voturi pentru, 1 abţinere (d-na cons. Anita Pavel)

Dl. cons. Leopold Gerhard: Cu aceasta şedinţa s-a terminat.

Un profesor de la Liceul de Artă: Domnule preşedinte, vă promit că nu vorbesc mai mult de 2 minute.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Am discutat problema d-voastră.
Profesorul: Am o singură precizare, în calitate de lider sindical, pentru că s-a vorbit de Liceul de Artă şi suntem atâţia profesori în situaţia asta. Singurul lucru ce aş vrea, onorat consiliu, doamnelor şi domnilor, domnule preşedinte, domnule primar, s-a greşit un singur lucru. A fost legat numele Liceului de Artă de acest colaps financiar, dar s-a scăpat din vedere că mai sunt 37 de unităţi de învăţământ din judeţul Sibiu care luna următoare sau cealaltă sunt în aceeaşi situaţie cu noi. Noi, din păcate, din standardele de cost/elev care, v-aş ruga să reţineţi, au fost înjumătăţite faţă de cele de anul trecut, nu putem să punem doi deodată pe pian, cred că şi d-voastră ştiţi lucrul acesta, poate că cineva şi-ar dori, să-mi iertaţi aprecierea, dar având în vedere că mai am documentul cu nr. 4515/12.08.2011 în care sunt nominalizate instituţiile de învăţământ din judeţul Sibiu care au probleme financiare, deci nu se mai încadrează în standardele de cost, v-aş supune atenţiei faptul că această problemă este o problemă mai amplă. În momentul în care discutăm numai de Liceul de Artă, da, discutăm de Liceul de Artă care este în această situaţie cu o lună sau două înainte, deci cu doi paşi înainte, poate prin specificul muncii noastre. Deci, să aveţi în vedere şi pentru celelalte unităţi că trebuie tot aşa făcută o redistribuire şi tot aşa comisia respectivă ar trebui mă gândesc, să-mi iertaţi demenţa cu care îmi susţin ideile, să se gândească şi să vadă cum standardele de cost/elev vin în întâmpinarea calităţii când ele spun clar, îmi permit eu să fac o traducere în limba mea de muzicant, cu cât ai o şcoală cu profesori angajaţi, tineri, cu salariul cel mai mic, fără perfecţionări, deci fără grade didactice, cu atât ai şanse mai onorabile să te încadrezi în standardele de cost/elev. Poate că cineva, la aceste hârtii pe care cu adevărat primăria le-a făcut în întâmpinarea şi a noastră şi a celorlalte şcoli, către Ministerul Finanţelor, către Ministerul Învăţământului, trag speranţă şi cu ajutorul d-voastră, cineva să se gândească că aceste standarde nu pot să fie o încorsetare totală ca într-o cuşcă. De aceea, bănuiesc şi din experienţa mea de lider sindical cu ajutorul FSNI-ului la nivel naţional, noi cunoaştem că sunt costuri care sunt puse deoparte pentru redistribuire la nivel de judeţ sau la nivel central în cazul în care la anumite judeţe nu au ajuns. Să mă iertaţi că am avut această interpelare şi v-aş ruga să aveţi în vedere.
Dl. cons. Leopold Gerhard: Mulţumim.

Şedinţa se încheie la ora 15,00.

Preşedinte, Secretar,
Gerhard Leopold Dorin Ilie Nistor