Proces verbal din 24.11.2011

PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 24.11.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

PROCES – VERBAL încheiat astăzi, 24.11.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Bândescu Viorica, d-na Grama Afrodita, d-na Ordean Liliana, d-na Urdea Ioana, d-na Spătari Georgeta, d-na Haşu Mariana, d-na Bica Cristina, d-na Claudia Iordănescu, d-na Nicula Carmen, d-nul Horvath Marius, d-na Matioc Stela, d-na Deac Bianca, d-na Leca Ioana, d-ra Troanţă Alexandra, d-na Burlacu Camelia, d-na Deleanu Mariana, d-na Simona Pop, dl. Vizantie Lucian, dl. Vlăduţ Vladimir, dl. Părăian Tiberiu, d-na Roman Voichiţa, d-na Palaloga Liliana, dl. Chirea Gheorghe, dl. Frântu Gheorghe, dl. Bebeşelea Constantin, d-na Mînzat Ana, dl. Aldea Gheorghe, d-na Rotaru Cornelia, dl. Boţocan Iancu, d-na Grigoraş Mihaela, dl. Lazăr Gheorghe, d-na Drăgan Carmen, dl. Niculescu Mircea, d-na May Andreea, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela, d-na Balhui Bianca.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Înainte să trecem la problemele curente vă propun un moment de reculegere pentru fostul nostru coleg Helge Fleischer. Vă mulţumesc.
În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 22 de consilieri sunt prezenţi 21 (absenţi: d-na cons. Pavel Anita). Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi o rog pe doamna consilier Maria Gârleanu să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Doamna preşedinte, aveţi cuvântul.
D-na cons. Maria Gârleanu: Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din 27.10.2011.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei consiliului local din 27.10.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost aprobat.
D-na cons. Maria Gârleanu: Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul ordinii de zi a fost adoptat.
D-na cons. Maria Gârleanu:


1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Luca Ioan Ovidiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.381/2011 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Luca Ioan Ovidiu, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Ciorugă Eugen Ion
- iniţiator: Comisia de validare
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.382/2011 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nului Ciorugă Eugen Ion, cu unanimitate de voturi

După adoptarea HCL nr.382/2011 sunt prezenţi 22 de consilieri.
D-na cons. Maria Gârleanu: Îl invit pe domnul Ciorugă Eugen Ion pentru depunerea jurămânului.
Dl. Ciorugă Eugen: Subsemnatul Ciorugă Eugen Ion, consilier al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, jud. Sibiu, în conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa consiliului local următorul jurământ: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Sibiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. Vă mulţumesc pentru faptul că m-aţi acceptat în rândurile d-voastră. În 24.11.2005, deci exact acum 6 ani, am depus acelaşi jurământ în consiliul local. Sper să fim mai înţelepţi cu 6 ani de zile şi să avem o colaborare fructuoasă pentru administraţia locală, pentru cetăţenii Municipiului Sibiu. Mulţumesc.
Dl. primar: Bine aţi revenit în consiliul local.
D-na cons. Maria Gârleanu:

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget propune aprobarea proiectului, cu următorul amendament:
Conform raportului nr. 72844/2011 şi în conformitate cu Legea nr. 69/2010 analizând execuţia bugetului local la data de 18.11.2011 se propune diminuarea prevederilor cheltuielilor de personal astfel :
Primăria Municipiului Sibiu -550 000 lei
Serv.Public de Asistenţă Socială - 40 000 lei
Serv. Public Poliţia Locală - 20 000 lei
Direcţia Fiscală Locală - 20 000 lei
Serv.Public Grădina Zoologică - 70 000 lei
Serv.Public Parcuri şi Zone Verzi - 30 000 lei
Serv.Public Adm.Cimitir - 26 000 lei
Serv. Public Învăţământ -114 000 lei din care:
asistenţă medicală- 92 000 lei
buget propriu - 22 000 lei
TOTAL - 870 000 lei
Totodată se propune diminuarea prevederilor veniturilor bugetului local cu suma de 870 000 lei la următoarele capitole şi subcapitole :
- venituri din prestări servicii - 92 000 lei
- taxe judiciare de timbru - 300 000 lei
- impozit mijl.de transport pers. fizice - 478 000 lei
Supun la vot pct.3. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.383/2011 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor criterii suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Dacă sunt abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.384/2011 privind aprobarea unor criterii suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 137/2000 privind aprobarea Regulamentului de amplasare a panourilor publicitare în Municipiul Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.385/2011 privind modificarea şi completarea HCL nr. 137/2000 privind aprobarea Regulamentului de amplasare a panourilor publicitare în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.386/2011 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ particulare acreditate din municipiul Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.387/2011 pentru aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ particulare acreditate din municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC Tursib SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Ferma Seviş – Sibiu şi retur pentru anul şcolar 2011/2012
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.388/2011 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Ferma Seviş – Sibiu şi retur pentru anul şcolar 2011/2012, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 70 mp. aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu din incinta Şcolii cu cls.I.-VIII nr. 25 Sibiu, destinat funcţionării a trei cabinete medicale- medicină de familie
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.389/2011 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 70 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu, str. Sibiel, nr. 6, jud. Sibiu destinat funcţionării a trei cabinete medicale – medicină de familie, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic Constantin Noica Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.390/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic Constantin Noica Sibiu, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.391/2011 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat începând cu data de 01.12.2011, cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.392/2011 privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Asistenţă Socială
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.393/2011 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Klaus Werner Iohannis, primar al Municipiului Sibiu, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale d-lui Dorin Ilie Nistor, secretar al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.394/2011 privind desemnarea d-lui Klaus Werner Iohannis, primar al Municipiului Sibiu, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale d-lui Dorin Ilie Nistor, secretar al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.395/2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii Asociaţiei Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Cugir nr. 8
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.396/2011 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu str. Cugir nr. 8, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia „Dr. Carl Wolff”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.397/2011 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia “Dr. Carl Wolff”, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 174/2011 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2012
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.398/2011 pentru modificarea H.C.L. nr. 174/2011 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2012, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind completarea contractului de concesiune nr.2/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Urbana S.A. Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.399/2011 privind completarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. URBANA S.A. Sibiu, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat a unui bun cu destinaţia parcare
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.400/2011 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a unui bun cu destinatia parcare, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 159/2005 modificat prin actele adiţionale nr.44/2006 şi nr.116/2010 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Romtelecom S.A.
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.401/2011 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 159/13.12.2005, modificat prin actele adiţionale nr.44/2006 şi nr.116/2010, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. ROMTELECOM S.A., cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Forumul Solidarităţii Sociale a Pensionarilor Sibiu a unui imobil –construcţie, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 21
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.402/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Forumul Solidarităţii Sociale a Pensionarilor Sibiu, a unui imobil-construcţie, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Andrei Şaguna nr.21, cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (dl. cons. Stoica, dl. cons. Ciorugă, d-na cons. Sava, d-na cons. Brunchea)

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr.3 – Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu, concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Apă – Canal S.A Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.403/2011 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Construire două locuinţe unifamiliale S+P+1E şi un corp birouri P+M, împrejmuire şi poartă, în Sibiu, Calea Turnişorului nr. 78
- iniţiatori primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.404/2011 privind aprobarea documentaţiei PUD „Construire doua locuinţe unifamiliale S+P+1E şi un corp birouri P+M, împrejmuire şi poartă”, în Sibiu, Calea Turnişorului nr. 78, Beneficiari: SC ROMCLASS DISTRIBUTION SRL Sibiu, cu unanimitate de voturi

25. Proiect de hotărâre privind numirea „Colectivului de coordonare a activităţii de deszăpezire, asigurarea circulaţiei pe drumurile publice furnizarea agentului termic, apă caldă şi apă rece şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2011 – 2012
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu o abţinere, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.405/2011 privind numirea “Colectivului de coordonare a activităţii de deszăpezire, asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, furnizarea agentului termic, apă caldă şi apă rece din municipiul Sibiu” şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2011-2012, cu 21 voturi pentru, 1 abţinere (d-na cons. Brunchea)

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Nevăzătorilor din România – Filiala Sibiu pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. Patrioţilor nr. 2
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.406/2011 privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Sibiu, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. Patrioţilor nr.2, cu unanimitate de voturi

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 379/2010
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.407/2011 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 379/2010, cu unanimitate de voturi

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 380/2010
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.408/2011 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 380/2010, cu unanimitate de voturi

29. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de servitute de trecere cu auto şi cu piciorul şi utilităţi (apă, gaz, canalizare şi instalaţii electrice) asupra unui imobil – teren cu construcţii – situat în Sibiu str. Ştefan cel Mare
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.409/2011 privind instituirea unui drept de servitute de trecere cu auto şi cu piciorul şi utilităţi (apă, gaz, canalizare şi instalaţii electrice) asupra imobilului – teren cu construcţii – identificat în CF 105545 Sibiu nr. top. 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 1100 mp – ca fond servant, cu unanimitate de voturi

30.Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului multianual privind creşterea calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, conform Legii nr. 153/2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Se abţine cineva ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu o abţinere, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.410/2011 privind aprobarea programului multianual privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, conf. Legii nr. 153/2011, cu 21 voturi pentru, 1 abţinere (d-na cons. Sava)

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asistenţă pentru proiect încheiat între Municipiul Sibiu, S.C. Apă – Canal S.A şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Dacă sunt abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.411/2011 privind aprobarea Contractului de asistenta pentru proiect încheiat între Municipiul Sibiu, SC Apa Canal SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu unanimitate de voturi

32.Proiect de hotărâre privind angajarea de către Primarul Municipiului Sibiu a unui apărător
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Supunem la vot.
Dl. cons. Stoica Sorin: Suntem de acord ca angajaţii primăriei să fie reprezentaţi în faţa instanţelor de judecată, dar am dori să ştim de ce nu s-a împuternicit o persoană din aparatul propriu al primarului şi care ar fi valoarea serviciilor d-lui avocat Chirilă ?
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Întrebarea este corectă. Deoarece Curtea de Conturi a solicitat imputarea acestor drepturi speciale întregului personal care a beneficiat de ele, am fost obligat să imput aceste drepturi şi tuturor consilierilor juridici. Deci, apare automat o incompatibilitate, nu pot să deleg unui consilier juridic o cauză în care el este pârât pentru imputarea unei sume şi atunci trebuie să fie automat o persoană din afară, iar suma va fi una modică.
D-na cons. Gârleanu Maria: Supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 3 abţineri, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.412/2011 privind angajarea de către Primarul Municipiului Sibiu a unui apărător, cu 19 voturi pentru, 3 abţineri (d-na cons. Sava, d-na cons. Brunchea, dl. cons. Ciorugă)

D-na cons. Gârleanu Maria: În mapă mai sunt unele informări.
33. Informare privind auditul financiar asupra contului de execuţie bugetară întocmit la 31.12.2010 la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sibiu

34. Informarea Sindicatelor salariaţilor din Primăria Municipiului Sibiu şi Direcţia Fiscală Locală Sibiu privind salarizarea

35.Informare privind activitatea Serviciului Public de Politie Locala pe trim III 2011

36. Informare privind situaţia litigiilor având ca obiect reconstituirea/constituirea
dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991

D-na cons. Gârleanu Maria: Aş dori să ştiu dacă domnii consilieri mai au întrebări sau interpelări ? Nu sunt. Din partea publicului dl. Nicoară Ioan a solicitat să ia cuvântul. Cer colegilor consilieri să supunem la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: S-a aprobat această solicitare. Domnul Nicoară Ioan, vă rog să veniţi pentru 2 minute să expuneţi problema legată de autorizaţia de funcţionare jocuri de noroc. La acest subiect vă referiţi. Vă mulţumesc.
Dl. Nicoară Ioan: Este o firmă acum în vogă de pariuri sportive şi jocuri de noroc şi aş propune să iniţiaţi un proiect de hotărâre pentru interzicerea autorizaţiei de funcţionare la blocuri. Având un program non stop, deranjează foarte tare, şi noi suntem în situaţia... am încercat să nu aibă autorizaţie până nu se pun la punct ....o noapte întreagă indiferent ce face nu cred că ..... şi în plus ne-a ameninţat că ne dă în judecată că nu i-am dat nici un fel de aprobare. Şi în oraş am fost .............cu personal specializat care ştie ce să facă şi după ce au aprobarea ..... Deci toţi se plâng şi n-au ce face.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Vă rog să ne precizaţi punctual adresa la care vă referiţi d-voastră.
Dl. Nicoară Ioan: Turnişor, bl.27, sc.A.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Deci, domnule Nicoară am luat act de ceea ce aţi susţinut d-voastră, vom verifica şi vom propune consiliului local o astfel de iniţiativă.
Dl. Nicoară Ioan: Şi încă o întrebare. Pentru autorizare de amplasare panouri publicitare, am înţeles că trebuie tot acordul nostru şi s-a dat autorizaţie din primărie fără nici o semnătură.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: O să verificăm aspectele semnalate. Vă mulţumim.
D-na cons. Brunchea Mariana: Vreau să fac o referire la informările de la sfârşitul ordinii de zi. Sunt 3 informări, cea de la pct.34 - Informarea Sindicatelor salariaţilor din Primăria Municipiului Sibiu şi Direcţia Fiscală Locală Sibiu privind salarizarea. Legat de această informare, vreau să vă spun că suntem de acord pornind de la Legea nr.330 actualizată privind salarizarea, aveţi aceste drepturi de natură care nu se mai numesc salarială. Întrebarea noastră este dacă pentru anul 2010 a fost negociat contractul colectiv de muncă şi dacă a fost înregistrat la ITM.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Da, pot să vă răspund. Clauzele contractului se proorogă până la revocarea lor prin acordul părţilor, deci se subînţelege că acest contract a avut efect şi în anul 2010, lucru care însă nu a fost luat la cunoştinţă de controlorii Curţii de Conturi. Vă mulţumesc.
D-na cons. Brunchea Mariana: Dar conform Legii nr.130 la art.3 care a fost abrogat numai în 2011, negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie şi are loc în fiecare an, din 12 în 12 luni. Normal, aveaţi posibilitatea sau obligaţia să înregistraţi acest contract la Inspectoratul Teritorial de Muncă.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Eu pot să vă răspund şi în scris, toate formalităţile au fost îndeplinite şi cu privire la înregistrare.
D-na cons. Brunchea Mariana: Vă rog.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc.
D-na cons. Maria Gârleanu: Propunere pentru preşedinte pentru şedinţa următoare. Poftiţi.
D-na cons. Nowak Gertrud: Propun ca în luna decembrie şedinţa noastră să fie condusă de doamna consilier Nartea Monica.
D-na cons. Maria Gârleanu: Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu o abţinere, d-na Nartea va conduce şedinţa din decembrie.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.413/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2011, cu 21 voturi pentru, 1 abţinere (d-na cons. Nartea Monica)

Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Vă mulţumesc pentru prezenţă.


Şedinţa se încheie la ora 14,35.


Preşedinte, Secretar,
Maria Gârleanu Dorin Ilie Nistor