Proces verbal din 24.02.2011

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 24.02.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

PROCES – VERBAL Încheiat astăzi, 24.02.2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese

Şedinţa începe la ora 14,00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.3 şi alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local participă: dl. primar Klaus Werner Iohannis, d-na viceprimar Fodor Astrid Cora, dl. viceprimar Virgil Popa, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Mihăilescu Gabriela, dl. Frăţilă Nicolae, d-na Bândescu Viorica, d-nul Boboc Mircea, d-na Urdea Ioana, d-na Spătari Georgeta, d-na Haşu Mariana, d-ra Bica Cristina, d-na Iordănescu Claudia, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, d-na Matioc Stela, d-na Gligore Mirela, d-ra Troanţă Alexandra, d-na Burlacu Camelia, d-na Deleanu Mariana, d-na Simona Pop, dl. Vizantie Lucian, dl. Vlăduţ Vladimir, dl. Părăian Tiberiu, d-na Roman Voichiţa, dl. Negrita Traian, dl. Chirea Gheorghe, dl. Frântu Gheorghe, dl. Bebeşelea Constantin, dl. Aldea Gheorghe, d-na Tamara Camarovschi, dl. Chiriac Constantin, d-na Rotaru Cornelia, dl. Boţocan Iancu, dl. Mihuţ Alexandru, d-na Grigoraş Mihaela, dl. Lazăr Gheorghe, dl. Grădinaru Ilie, dl. Popa Adrian, dl. Niculescu Mircea, dl. Bucura Cristian, dl. Birţ Teodor, d-na May Andreea, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sărut mâna, bună ziua. Bine aţi venit la şedinţa consiliului local. În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa ordinară. Din numărul total de 22 de consilieri sunt prezenţi 21 (absent: dl. cons. Stoica Sorin).
Întrucât consiliul este legal constituit, în conformitate cu art.41 din aceeaşi lege, declar şedinţa deschisă şi o rog pe doamna consilier Mariana Fritzmann să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Doamna preşedinte, aveţi cuvântul.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Mulţumesc, domnule primar. Domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Mun. Sibiu se va intona imnul de stat. În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 27.01.2011.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun aprobării d-voastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din 27.01.2011. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumesc. Procesul-verbal a fost adoptat.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Supun aprobării d-voastră proiectul ordinii de zi propus de domnul primar Klaus Werner Iohannis, inclusiv ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru ? Cine se abţine cineva ? Cine este împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a fost adoptată.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Mulţumesc.


1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Klein Hans
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de specialitate a avizat favorabil acest proiect. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Cine se abţine ? Cine este împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.59/2011 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Klein Hans, cu unanimitate de voturi – 21 voturi

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Gârleanu Maria
- iniţiator Comisia de validare
Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Se abţine cineva ? Cine este împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.60/2011 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Gârleanu Maria, cu unanimitate de voturi – 21 voturi

Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Conform regulamentului o invit pe doamna consilier în vederea depunerii jurământului.
D-na Gârleanu Maria: Subsemnata Gârleanu Maria, consilier al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, jud. Sibiu, în conformitate cu prevederile art.32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa consiliului local următorul jurământ: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Sibiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. 24.02.2011
Dl. primar: Felicitări. Bine aţi venit în consiliul local.
După validarea mandatului şi depunerea jurământului sunt prezenţi 22 de consilieri.

D-na cons. Fritzmann Mariana:

3. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de specialitate a avizat favorabil acest proiect. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Cine se abţine ? Cine este împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 2 abţineri, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.61/2011 privind completarea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu 20 voturi pentru, 2 abţineri (d-na cons. Gârleanu Maria, dl. cons. Leopold Gerhard)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Cine este împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.62/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru cazarea participanţilor din alte judeţe la Concursul Interjudeţean de Matematică Gheorghe Lazăr, în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Se abţine cineva ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.63/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru cazarea participanţilor din alte judeţe la Concursul Interjudeţean de Matematică Gheorghe Lazăr, în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotărâre privind subînchirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 5,5 mp, aparţinând Comunităţii Surorilor Franciscane sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf, din incinta Colegiului Tehnic Textil Sibiu, str.Dealului nr.2-4, jud.Sibiu în vederea amenajării unui punct de comercializare a produselor alimentare pentru elevi
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.64/2011 privind subînchirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 5,5 mp, aparţinând Comunităţii Surorilor Franciscane Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf, din incinta Colegiului Tehnic Textil Sibiu, str. Dealului, nr. 2-4, jud. Sibiu în vederea amenajării unui punct de comercializare a produselor alimentare pentru elevi, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei asupra unor săli de clasă din incinta Şcolii cu cls.I-VIII nr.4 Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Şi acest proiect a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Cu 3 abţineri, proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.65/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei asupra unor săli de clasă din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr. 4 Sibiu, cu 19 voturi pentru, 3 abţineri (consilierii PD-L)

8. Proiect de hotărâre privind veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, sau după caz, ale unei persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.66/2011 pentru aprobarea criteriilor privind veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, sau după caz, ale unei persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.67/2011 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Amenajare rigolă betonată” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt luări de cuvânt ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.68/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,Amenajare rigolă betonată” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Extindere hotel existent, Restaurant la parter şi spaţii de cazare la etajul 1 şi 2 în Sibiu, str. Darwin Charles nr.16
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Acest proiect a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt luări de cuvânt ? Supun la vot. Cine este pentru ? Cine se abţine ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.69/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Extindere hotel existent. Restaurant la parter şi spaţii de cazare la etajul 1 şi 2, în Sibiu, strada Darwin Charles nr.16, cu 21 de voturi pentru, o abţinere (dl. consilier Leopold)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Deschidere acces la exterior şi alee acces – parter bloc, în Sibiu, str. N.Iorga, nr. 54 - fost bl.8 – ap. 43 + 44, benef. Limar Impex SRL
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt luări de cuvânt ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.70/2011privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Deschidere acces la exterior şi alee acces – parter bloc, în Sibiu, str. N. Iorga nr. 54, - fost bl. 8 - ap. 43+44, benef. Limar Impex SRL, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire corp B de clădire, locuinţă S+P+E+M (în volumul podului) – 3 apartamente – în Sibiu, str. Verzăriei nr.14
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Acest proiect are un amendament. Comisia de urbanism propune aprobarea proiectului cu următorii indici urbanistici:
POT max. - 35% (procent de ocupare a terenului)
CUT max. - 0,7 (coeficient de utilizare a terenului)
H max. la cornişă - 8m
H max. la coamă – 12m.
Dacă sunt comentarii ? Supun la vot proiectul cu amendamentul comisiei. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.71/2011 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire corp B de clădire, locuinţă S+P+E+M (în volumul podului) - 3 apartamente -în Sibiu, str. Verzăriei nr. 14 beneficiar: Bâra Brâcoveanu-Toma şi Mariana, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru activitatea de eliberare a certificatului de divorţ prin acordul părţilor şi stabilirea amenzii contravenţionale pentru pierderea sau deteriorarea certificatului de divorţ eliberat de către Compartimentul Stare Civilă
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.72/2011 privind aprobarea taxei speciale pentru activitatea de eliberare a certificatului de divorţ prin acordul părţilor şi stabilirea amenzii contraventionale pentru pierderea sau deteriorarea certificatului de divorţ eliberat de către Compartimentul Stare Civilă, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare Strada Ocnei” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt luări de cuvânt ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.73/2011 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare Strada Ocnei” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare strada Turnului şi Piaţeta Târgu Peştelui” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt luări de cuvânt ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74/2011 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare Strada Turnului şi Piaţeta Târgu Peştelui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare strada Faurului” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot proiectul. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.75/2011 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare strada Faurului” şi a cheltuielilor legate de proiect , cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare centru recuperare şi reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu nr.8 Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt intervenţii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Cine se abţine ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.76/2011 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare centru de recuperare şi reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr.8, Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare Strada 9 Mai” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot. Cine este pentru ? Cine se abţine ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.77/2011 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare Strada 9 Mai” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de proiect

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „SIBIU BAROC UPDATE” şi a cheltuielilor legate de proiect
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.78/2011 de aprobare a proiectului ,,SIBIU BAROC UPDATE” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt comentarii ? Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot. Cine este pentru ? Se abţine cineva ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.79/2011 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri, cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului – str. N.Teclu, proprietatea publică a Municipiului Sibiu în vederea alipirii unui tronson la str.Ocnei
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.80/2011 privind dezlipirea imobilului – str. N. Teclu, proprietatea publică a Municipiului Sibiu în vederea alipirii unui tronson la str. Ocnei, cu unanimitate de voturi

23. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr.15/2003
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt luări de cuvânt ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.81/2011 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003, cu unanimitate de voturi

24. Proiect de hotărâre privind casarea a trei autobuze VOLVO şi organizarea unei licitaţii publice în vederea dezafectării şi valorificării materialelor rezultate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.82/2011 privind casarea a trei autobuze VOLVO şi organizarea unei licitaţii publice în vederea dezafectării şi valorificării materialelor rezultate, cu unanimitate de voturi

25. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de buget propune aprobarea proiectului, cu modificarea titlului în sensul adaugarii termenului « rectificare ».
Supun la vot cu amendamentul comisiei. Cine este pentru ? Cine se abţine ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.83/2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2011, cu unanimitate de voturi

26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă – Canal SA
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.84/2011 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA, cu unanimitate de voturi

27. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Calea Dumbrăvii în vederea concesionării fără licitaţie publică a două loturi
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.85/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Calea Dumbrăvii în vederea concesionării fără licitaţie publică a două loturi, cu unanimitate de voturi

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2011
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.86/2011 privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2011, cu unanimitate de voturi

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei Române de Baschet Bucureşti asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic „C.Noica” Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.87/2011 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei Române de Baschet Bucureşti asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic „C.Noica” Sibiu, cu unanimitate de voturi

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii „Modernizare str. Ocnei, faza: documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.88/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii „Modernizare str.Ocnei, faza: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie”, cu unanimitate de voturi

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii „Modernizare str. 9 Mai, faza: documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie”
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.89/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii „Modernizare str.9 Mai, faza: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie”, cu unanimitate de voturi

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sibiu şi S.C. Max Media S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.90/2011 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate, cu unanimitate de voturi

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Local: Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.91/2011 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Local: Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

Trecem la ordinea de zi suplimentară:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Garantare prin Venituri prevăzut de Contractul de Împrumut nr.40338 încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 19 octombrie 2010
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.92/2011 privind aprobarea încheierii Acordului de Garantare prin Venituri prevăzut de Contractul de Împrumut nr. 40338 încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 19 octombrie 2010, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului privind Contul Escrow al serviciului Datoriei, prevăzut de Contractul de Împrumut nr.40338 încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 19 octombrie 2010
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.93/2011 privind aprobarea încheierii Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei, prevăzut de Contractul de Împrumut nr. 40338 încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 19 octombrie 2010, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Sibiu la Asociaţia de Proprietari de Terenuri Agricole şi Silvice ale Comunelor – Şura Mare, Slimnic şi Vurpăr din Judeţul Sibiu
- iniţiator primar Klaus Werner Iohannis
Proiectul a fost avizat favorabil de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii ? Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.94/2011 privind aderarea Municipiului Sibiu la Asociatia de Proprietari de Terenuri Agricole si Silvice ale Comunelor –Sura Mare, Slimnic si Vurpar din Judetul Sibiu, cu unanimitate de voturi

D-na cons. Fritzmann Mariana: În mapă este:
34. Informare privind situaţia litigiilor având ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr.18/1991
Trecem la ultimul punct: Întrebări. Interpelări.
Supun la vot, doamnelor şi domnilor consilieri, dacă sunteţi de acord ca cetăţenii care participă la şedinţă să ia cuvântul: dl. Roman Nicolae – probleme Asociaţia locatarilor nr.5 str. Onceşti, parcări autoturisme şi dl. Suciu Mihai – comisia socială. Supun la vot. Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivă ? Domnul Roman Nicolae, poftiţi mai în faţă.
Dl. Roman Nicolae: Mă numesc Roman Nicolae, sunt preşedintele Asociaţiei de proprietari nr.5 str. Onceşti - Vasile Aaron. Domnule primar, doamna viceprimar, domnule viceprimar, stimaţi consilieri, sunt mandatat din partea Asociaţiei nr.5 să-mi exprim în faţa d-voastră unele doleanţe pe care le avem în această zonă. Această stradă Onceşti, şi m-aş lega puţin numai de o singură problemă – problema parcărilor de maşini în zona noastră, această stradă este pur şi simplu sufocată din cauza numărului mare de maşini care există. Sunt parcate pe trotuar, efectiv sunt blocate intrările la blocuri, nu se mai poate circula, nu vorbesc de cărucioare, de copii, ieşirile din blocuri, şi puţinele spaţii care sunt spaţii verzi, şi acolo sunt maşini parcate. Eu aş spune că acolo la noi în zonă există o suprafaţă cât de cât să se poată amenaja o parcare ca să rezolvăm parţial problema respectivă pentru că, sigur a apărut şi construcţia unei biserici, lumea e supărată, dar nu asta e problema, eu nu mă leg de asta, avem loc fiecare şi pentru parcare. Am văzut în mass-media repartizarea bugetului, sigur s-au făcut multe şi se fac multe, dar str. Onceşti, pot să spun că de o perioadă, noi locuim din ’78, am mai făcut demersuri, strada noastră nu este deloc luată în considerare. Nu s-a făcut nimic în acea zonă. Am văzut şi acuma vreau să ...
D-na cons. Fritzmann Mariana: Pentru zona d-voastră mai aveţi o altă doleanţă în afară de parcări?
Dl. Roman Nicolae: Nu. Ar mai fi, dar nu mă leg de alte probleme, dar este problema cea mai importantă cu care ne confruntăm. S-a făcut acea parcare pe str. Muncel, am văzut că apare Muncel II, să ştiţi că vorbesc în cunoştinţă de cauză, această parcare nu prea este folosită parţial, deoarece sunt nişte garaje în unele blocuri, sunt locuri de parcare în partea de jos către calea ferată şi nu este efectiv de nevoie cum este acolo la noi.
D-na cons. Fritzmann Mariana: S-a notat şi veţi primi un răspuns.
Dl. Roman Nicolae: Deci rugămintea noastră asta ar fi, nu vreau să spun că în fiecare an, la anul va fi un an electoral, în momentul în care este an electoral suntem şi noi băgaţi în seamă cu promisiuni, am rămas cu ele şi să ştiţi lumea a devenit foarte suspicioasă şi nu ştiu dacă mai e sensibilă la multe. Deci, la asta vreau să mă refer special.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Serviciul de specialitate din cadrul primăriei a luat act de solicitarea dvs.
Dl. Roman Nicolae: Serviciul de specialitate în colaborare cu noi din zonă, să ştiţi că putem face o treabă cât de cât, sunt nişte mlaştini acolo, nu sunt amenajate, există spaţiu acolo care se poate rezolva parţial cât de cât. Eu am o notă scrisă.
Dl. secretar Dorin Nistor: Lăsaţi că o iau eu. Mulţumim.
Dl. Roman Nicolae: Vă mulţumesc.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Vă mulţumim şi noi. La revedere. Domnul Suciu Mihai, poftiţi.
Dl. Suciu Mihai: Locuiesc pe G-ral Magheru, nr.18 şi în anul 1997 am cumpărat apartamentul în care locuiam cu chirie, apartamentul fiind scos la vânzare de RAGCL. În 2003, imobilul a fost revendicat. În 2007, printr-o decizie definitivă şi irevocabilă, s-a desfiinţat contractul de vânzare-cumpărare. În 2008 am depus o cerere şi un dosar anexat în baza Ordonanţei nr.74 şi a Legii 84/2008 prin care solicitam o locuinţă socială. V-aş ruga să analizaţi situaţia mea întrucât anul acesta îmi expiră contractul de închiriere pe care l-am avut cu un nou proprietar şi după toate acestea, nu cred că mai pot plăti chiria care o să fie stabilită.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Domnule Suciu, d-voastră sunteţi pe lista de priorităţi cu persoanele evacuate sau în curs de evacuare. În momentul în care se vor finaliza locuinţe veţi fi luat în considerare. Nu v-a uitat nimeni.
Dl. Suciu Mihai: Vă mulţumesc.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Cu plăcere. Vă rog să faceţi propunere pentru preşedintele de şedinţă din luna martie. Domnul Wagner.
Dl. cons. Wagner Raimar: Îl propun pe colegul nostru, dl. Lerner Helmut.
D-na cons. Fritzmann Mariana: Mai sunt alte propuneri ? Mulţumim. Supun la vot. Cine este pentru dl. Lerner Helmut ? Abţineri ? Împotrivă ?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Propunerea a fost adoptată. Domnul Lerner va conduce următoarea şedinţă.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.95/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2011, cu unanimitate de voturi

D-na cons. Fritzmann Mariana: Vă mulţumesc foarte mult.
Dl. primar Klaus Werner Iohannis: V-aş ruga consilierii să mai rămâneţi, continuăm cu şedinţele AGA pentru societăţi.

Şedinţa se încheie la ora 14,30.


Preşedinte, Secretar,
Mariana Fritzmann Dorin Ilie Nistor