Hotărârea nr. 99/2011

HOTĂRÂREA NR.99 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2011 pentru Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.99

privind aprobarea Programului minimal anual și a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2011 pentru Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011

Analizând raportul nr. 17643/2011 prin care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu solicită aprobarea Programului minimal anual și a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2011, conform dispozițiilor legale în vigoare,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive , de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile O.U.G nr.l89/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare și ale II.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului - cadru al caietului de obiective, modelului - cadru al raportului de activitate precum și modelului - cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituțiile publice de cultură,

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a și d, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a pct.4 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă programul minimal pe anul 2011 pentru Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2011 pentru Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte


Lerner Helmut

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4 la HCL nr. 3^1 /20U


PROGRAM MINIMAL ANUAL AFERENT ANULUI

2011

 • 1. DENUMIREA INSTITUȚIEI TEATRUL NAȚIONAL „RADU STANCA”, cu sediul în Sibiu, Bld. Corneliu Coposu, nr. 2, cod fiscal 4556190, Cont Trezoreria Sibiu RO71TREZ57650I0XXX000310, reprezentată legal prin domnul Constantin Chiriac- manager

 • 2. Lista programelor și proiectelor culturale (după caz, artistice/muzeale etc.) proprii prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la 01.01.2008 la 31.12.2013.

 • 2. PROGRAME $1 PROIECTE CULTURALE ACTIVE PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2010.

 • I. Punerea în valoare și gestiunea ofertei de bunuri și servicii culturale ale instituției publice de cultura se realizează permanent prin valorificarea patrimoniului de spectacole pe care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu îl are în care sunt cuprinse și numărul de titluri de reluări:

e AȘTEPTÂNDU-l. PE GODOT

° BALUL

 • •  CERERE ÎN CĂSĂTORIE

o C’ESTL’AMOUR

 • •  ECLEZIASTUL

 • •  ELECTRA

e EU, RODIN

 • •  EXPERIMENTUL IOV

 • •  FAUST

» GAIȚELE

o NASUL

 • • O NOAPTE FURTUNOASĂ

 • • OMUL CARE A VĂZUT MOARTEA

 • •  OSTATEC LA MĂTUȘICA

o OTHELLO?

 • •  PESCĂRUȘUL

 • •  SHOAH

 • •  TAKE, IANKE Șl CADÎR.

. UN TRAMVAI NUMIT POPESCU

. VIAȚA CU UN IDIOT

o VULPOIUL

 • • CUMNATA LUI PANTAGRUEL

. NORA

 • •  PLASTILINĂ

 • •  TREI SURORI

o VREMEA DRAGOSTEI, VREMEA MORȚII

» ELLING

 • •  KILLER

 • •  VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ

. SFÂRȘITUL PARTIDEI

. NOAPTEA ARABĂ

 • •  HAMLET

» PRINȚESA TUR AN DOT

o AUTO-DA-FE

 • •  BREAKING THE WAVES

. FEMEIA ȚINTĂ

o MOCKINPOT

 • •  OSCAR Șl BUNI ROZ

 • •  LOVE FACTORY

 • •  CUI îl E FRICĂ DE VIRGINIA WOLF

 • •  COPILUL RECE

 • •  METAMORFOZE

 • •  ASTĂZI NU SE FUMEAZĂ

 • •  LULU

 • •  PURICELE ÎN URECHE

. BERLIN ALEXANDERPLATZ

» THREEO’CLOCK

o TAL1SMANUL

 • •  HESS

 • •   FELII

o GHIDUL COPILĂRIEI RETROCEDATE

 • •  DON JUAN VINE DE LA RĂZBOI

o FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ

 • •  K.AFK.A PROJECT

o PRAH

 • •  SOMEGIRL(s)

Menționăm că în acest moment Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu are cei mai mare patrimoniu calitativ și cantitativ artistic dintre toate teatrele din țară.

Patrimoniul artistic al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, cu o cifră de 56 spectacole, depășește suma tuturor spectacolelor din patrimoniul teatrelor din București. La acestea se vor adauga 12 premiere pe parcursul anului 2011.

 • 2. Lista programelor și proiectelor culturale proprii

 • a) Tabel proiecte culturale minimale aferente anului 2008 și indicatorii economici pentru anul 2008 - primul an de management.

Lista programelor și proiectelor culturale minimale proprii prevăzute pentru anul 2008

Nr. crt

Denumirea programului:/ proiectului cultural

Nivelul de imeres/grupuri țintă

Descrierea sumară a programului/proiectuliiî și a co-organizatoriior

Rezultate așteptate

Perioda de desfășurare

Observați:: îndeplinit'

neîndeplinit

PREMIERE

2008

i

HAMLET

Toate categoriile de public

Prezentarea istoriei intr-un mod artistic

Valorificarea dramaturgiei clasice europene

Decembrie. 2007-manie 2008

îndeplinit

2

LULU

Toate categoriile de public

Piesa e interpretată drept o reprezentare a platitudinii viciului, a sterilității și absenței misterului în sexualitate

Valorificarea dramaturgiei caissice europene

Diversificarea oferte: în repertoriul TNRS

Martie 2008 -Mai

2008

îndeplinit

1 3

ASTĂZI NU SE FUMEAZĂ

Toate categoriile de public

Călătoria și felul în care locațiile de spectacol sunt parcurse țin de o estetică teatrală racordată la specificul literaturii Iu: Iustin Panța

Valorificarea spatiilor de tip urban din zona Sibiului pentru dezvoltarea de reprezentații specifice

Aprilie 2008- Mai 2008

îndeplinit

4

COPILUL RECE

Toate categoriile de public

Conexiunea între teatrul sibian și mediul teatral germanofon contemporan

Atragerea pubhcuiui tânăr spre teatru prin prezentarea unui text cu o valență înaltă de identificare

Decembrie 2007 -

Februarie 2008

îndeplinii

5

CUI II E FRICĂ DE VIRGINIA WOLF

Publicul tânăr, elevi și studenți

Vicisitudinile ș; decadența vieții contemporane

L

Atragerea publicului tânăr vorbitor de

1 limba germană și numai

: Ianuarie 2008 -

j Martie 2008

i

1__________________________________________

îndeplinii

___________________________________________________________________________J

Nr. crt

Denumirea programului/ proiectului cultural

Perioada de desfășurare

Observații îndeplinit/ ncindeplinii

RELUĂRI

2008

6

AȘTEPTĂNDU -1 GODOT

lanuarie-septeinbrie 2008

îndeplinii

7

BALUL

lanuarie-septembr ie 2008

îndeplinit

8

CASA DE PE GRANIȚA

Februarie 2008

îndeplinit

9

CERERE ÎN CĂSĂTORIE

Aprilie-sepembrie 2008

îndeplinii

10

CEST L'AMOUR

Februârte-apnhe 2008

îndeplinit

11

ECLEZIASTUL

Februarie-octombrie 2008

îndeplinit

12

ELECTRA

Ianuarie -August 2008

îndeplinit

13

EU.RODIN

nu s-a îndeplinit

14

EXPERIMENTUL IOV

Februarie-mai 2008

îndeplinit

15

FAUST

lanuaric-scptembrie 2008

îndeplinit

16

gaițele

Ianuarie 2008

îndeplinii

17

NASUL

lanuane-septembne 2008

îndeplinii

18

o noapte

FURTUNOASĂ

Martie 2008

îndeplinit

19

omul Care a VĂZUT MOARTEA

Martie-mai 2008

îndeplinit

20

OSTATEC LA MĂTUȘICA

Februarie-aprilie 2008

îndeplinii

21

OTHELLO ?!

nu s-a îndeplinit

22

PESCĂRUȘUL

lanuarîe-mai 2008

îndeplinit

23

SHOAH

Februarie 2008

îndeplinit

24

TAKE. IANKESI CADÎR

nu s-a îndeplinit

25

TANGO. MONSIEU’I

nu s-a îndeplinit

26

UN TRAMVAI NUMIT

POPESCU

Marue-septeinbrie 2008

îndeplinit

27

VIAȚA CU UN IDIOT

Februarie 2008

îndeplinii

28

VULPOIUL

nu s a îndeplinit

29

CUMNATA LUI PANTaGRUEL

Aprilie - septembrie 2008

îndeplinit

30

NORA

Februarie 2008

îndeplinit

31

PERȘII

nu s-a îndeplinit

32

PLASTILINĂ

Sepembrie 2008

îndeplinit

33

RINOCERII

nu s-a îndeplinit

34

TREI SURORI

nu s-a îndeplinit

35

VREMEA DRAGOSTEI. vremea morții

Martie-sepembrie 2008

îndeplinit

Anul de bază 2007

Anul 2008

1. Personal

a) Număr de personal conform stalului de funcții aprobat, din care:

140

144

- personal artistic

79

81

- personal tehnic

40

42

- personal administrativ

21

21

b) Număr de personal prevăzut sa se realizeze, din care:

143

145

- personal artistic

81

82

- personal tehnic

41

41

- personal administrativ

21

22

2. Venituri totale, din care:

12.606.173

12.957.549

- venituri proprii

2.150.118

5.173.030

- subvenții

10.456.055

7.784.519

3. Cheltuieli totale, din care:

12.606.173

12.957.549

- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori

4.797.475

5.320.575

- cheltuieli de întreținere

244.126

303.686

- cheltuieli pentru reparații capitale

-

-

- cheltuieli de capital

1.782.409

1.050.692

- cheltuieli de producție

5.782.16.3

6.282.596

4. Cheltuieli pe spectator, din care:

21

22

- din subvenție

17

13

- din venituri proprii

4

9

5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)

17%

39%

6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%)

38%

41%

7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%)

100%

100%

8. Gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%)______________

17%

39%

 • b) tabelul următorilor ani de management (2010-2011):

Nomenclator privind principalii indicatori economici pentru anii 2010 2011.

Nomenclator privind principalii indicatori economici 2010

Anul 2010 prognozat

Anul 2010 realizat

1. Personal

a) Număr de personal conform statului de funcții aprobat, din care:

145

145

- personal artistic

81

81

- personal tehnic

43

43

■ personal administrativ

21

21

b) Număr de personal prevăzut sa se realizeze, din care:

145

145

- personal artistic

81

81

- personal tehnic

43

43

• personal administrativ

21

21

2. Venituri totale, din care:

13.841.200

12.760.081

- venituri proprii

1.841.200

2.153.876

- subvenții

12.000.000

10.606.205

3. Cheltuieli totale, din care:

13.841.200

12.760.081

- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori (contracte drept autor,con veți i civile)

8.300.000

7.658.745

- cheltuieli de întreținere

450.000

257.000

- cheltuieli pentru reparații capitale

-

- cheltuieli de capital

289.800

278.180

- cheltuieli de producție

4.801.400

4.566.156

4. Cheltuieli pe spectator, din care:

39.55

29.83

- din subvenție

34.29

24.80

- din venituri proprii

5.26

5.03

5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)

14%

17%

6. Ponderea cheltuielilor de personal inclusiv colaboratori (contracte drept autor,convetii civile) din totalul cheltuielilor (%)

60%

60%

7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%)

100%

100%

8. Gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%)

14%

17%

Anul 2010 realizat

Anul 2011 Prognozat

1. Personal

a) Număr dc personal conform statului de funcții aprobat, din care:

145

145

- personal artistic

81

81

- personal tehnic

43

43

- personal administrativ

21

21

b) Număr de personal prevăzut sa se realizeze, din care:

145

145

- personal artistic

81

81

- personal tehnic

43

43

- personal administrativ

21

21

2. Venituri totale, din care:

12.760.081

14.880.000

- venituri proprii

2.153.876

3.800.000

- subvenții

10.606.205

11.080.000

3. Cheltuieli totale, din care:

12.760.081

14.880.000

- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori (ctr drept autor,civile)

6.746.941

5.800.000

- cheltuieli de întreținere

257.000

500.000

- cheltuieli pentru reparații capitale

- cheltuieli de capital

278.180

270.000

- cheltuieli de producție

5.477.960

8.310.000

4. Cheltuieli pe spectator, din care:

29.83

34

- din subvenție

24.80

25,12

- din venituri proprii

5.03

8,68

5. Gradul dc acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)

17%

26%

6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor, inclusiv colaboratori (%)

60%

37%

7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (% )

100%

100%

8. Gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%)__

17%

26%

Nomenclator privind principalii indicatori culturali pentru anii 2010-2011.

Anul 2010

Anul 2011 Prognoza!

1. Număr de premiere

13

12

2, Număr dc refaceri/reluări

41

53

3. Număr de coproducții

Număr de spectacole în regim de protocol:

61

65

5. Număr de spectacole, din care:

61

90

- la sediu

45

65

-în turnee

16

25

6. Număr de spectatori, din care:

427.530

437.530

- la sediu

412.530

427.530

- în turnee

1 5.000

10.000

7. Număr de participări la festivaluri, gale, concursuri etc.

16

25

8. Număr de proiecte promovate, ca inițiator sau partener

HT-

8

9. Indice de ocupare a sălii la sediu (%)

99%

99,3%

10. Număr de apariții în presa

2.500

3.000

11. Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de public, a așteptărilor acestuia

conform punctului 12 din obiective și criterii de performanță -- Anexa 2 contract management

- conform punctului 12 din obiective și criterii de performanță -Anexa 2 contract management.

12. Perfecționarea personalului - numărul de angajați careau urmat diverse forme de perfecționare, durata și tipul cursului

1

- Conform prevederilor legale, dacă va fi necesar.

 • 2.Programul minimal:

Lista programelor și proiectelor culturale (după caz, artistice/muzeale etc.) pentru anul 2011 negociat pe baza proiectului de management.

PROIECTE 2011

PROIECT

BUGET SOLICITAT

PREMIERE

D'ale carnavalului

340,000.00

The chromcal of Iove incidents

250,000.00

Doamna de turta dulce

50,000.00

Imi place cum mirosi

25,000.00

Nopțile gri ale pisicii albastre

8,000.00

Ispita de a exista

80,000.00

Jocul dragostei si al intamplarii/insula

160,000.00

Sibiu

21,500.00

Shakespeare

80,741 00

Inima rece

94,500.00

Brecht dl puntila si sluga sa matti

167.200.00

Hoții

120,000.00

Festivalul Internațional de Teatru

3,000,000.00

RELUĂRI

Puricele in ureche -regia Puiu Serban

3,000.00

Berlin Alexanderplatz-regia Dragos Galgotiu

5,230.00

Felii

1,050.00

Opinia publica

1,400 00

Ghidul copilăriei

7,800.00

Don Juan vine de la război

15,600.00

Frumoasa din padurea adormita

1,000.00

Three o'clock

1,000.00

Talismanul

9,000.00

Prah-Anatomia unei crime

3,000.00

Hess

900.00

kafka

500.00

Some girl

500.00

Hamlet

4,200.00

Prințesa Turandot

15,800.00

Auto-dafe

2,000.00

Brekmg the Waves

5,600.00

Femeia Ținta

1,200.00

Mokinpot

5,000.00

Love factory

1,500.00

Sfârșitul partidei

5,800.00

Killer

860.00

Visul unei nopți de vara

5,000.00

Lulu

15,800.00

Astăzi nu se fumeaza

1,400.00

Noapte araba

500.00

Elling

500.00

Asteptandu-l pe Godot

5,000.00

Balul______________________________________________

3,000 00

Cerere in căsătorie

750.00

Cest l'amour

645.00

Ecleziastul

100 00

Electra

11.600.00

Eu Rodin

1.000.00

Experimentul Iov

500 00

Faust

155,800.00

Gaițele

8,650.00

Nasul

500 00

0 noapte furtunoasa

1,320 00

Omul care a văzut moartea

1.520 00

Ostatec la matusica

500.00

Othello

1,200.00

Pescărușul

700.00

Shoah

1,450 00

Take lanke si Cadar

3,100 00

Un tramvai numit Popescu

5,000.00

Viata cu un idiot

10,000.00

Vulpoiul

500.00

Cumnata lui Patangruel

200.00

Nora

200 00

Plastilina

5,320.00

Trei surori

5,000.00

Vremea dragostei

1.500.00

TOTAL GENERAL

4,737,136.00

Președinte

Lerner Helmut

ContrasemneazăSecretar NistorlDorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. la HCL nr. /2011

OBIECTIVE $1 CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • 1. Denumirea instituției: TEAT RUL NAȚIONAL „RADU STANCA”, cu sediul în Sibiu, Bld. Cornelia Coposu, nr. 2, cod fiscal 4556190, Cont Trezoreria Sibiu RO71TREZ5765010XXX000310, reprezentată legal prin domnul Constantin Chiriac- manager.

 • 2. Lista obiectivelor prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de Ia 01/01.2008 la 31/12.2013

1. Prin proiectul de management anexă la contractul de management nr. 116315/20.05.2008, la punctul A Păstrarea și îmbunătățirea continuă a calității producțiilor teatrale am propus următoarele :

® Continuarea programului de aducere a celor mai importanți regizori din România și din lume pentru a monta la Sibiu.

® încurajarea regizorilor tineri valoroși pentru formarea unui schimb de generații capabil a prelua ștafeta calității.

®   Trainig-ul continuu și încurajarea competiției între artiștii care sunt implicați în programele Teatrului Național

„Radu Stanca” Sibiu

» îmbunătățirea mediului academic de formare a viitorilor actori și manageri-teatrologi în cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu și a elevilor de la clasa de Actorie a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” prin implicarea studenților ca asistenți în procesul de producție a noilor spectacole.

« Dezvoltarea de coproducții internaționale în care dialogul artistic să aducă acel câștig de creativitate de care artiștii noștri au nevoie.

e Susținerea și dezvoltarea teatrului în limba germană ca pe o prioritate pe termen mediu și lung.

® încurajarea competiției prin aducerea de artiști în colaboare, precum și păstrarea obiceiului alcătuirii tuturor distribuțiilor prin casting și a repetiției generale a spectacolului în ziua întâlnirii cu publicul.

« Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea acțiunilor culturale, racordarea la standardele și direcțiile de evoluție ale culturii europene și mondiale din domeniile de activitate ale instituției publice de cultura.

« Promovarea imaginii și vizibilitatea instituției publice de cultura, Teatrul Național « Radu Stanca» Sibiu s-a realizat și prin:

 • - acordarea titlului de personalitatea europeană a anului 2010 domnului Constantin Chiriac; premiul a fost oferit de Fundației Eurolink - Casa Europei la Palatul Parlamentului.

 • - Desemnarea managerului Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu în calitate de membru în comisia de selecție și monitorizare a viitoarelor Capitale Culturale Europene pentru anii 2014-2019.

® Parteneri ațele stabilite cu festivalurile de la Napoli, Merida, Edinburgh, Nagano în vederea promovării și susținerii reciproce.

® Participarea la rețelele Internaționale a :

EURAAM BOURSE (Asociația Mondială a Burselor Spectacolului)

IETM (Informai European Teatre Meeting)

IFEA (International Forum of Education and ARTS)

IITM (Institutul Internațional de Teatru Mediteranean)

EUNET STAR (Asociația Internațională a Festivalurilor de Stradă)

o Colaborarea și parteneriatele cu alți operatori culturali din țara și din străinătate:

participare la Tokyo Performing Arts Market, Japonia

participare la Salzburg Global Seminar la sesiunea „The Performing Arts in Lcan 'l imes: Opportunities for Reinvention”

participare la CIN ARS Canada

participare la Salzburg Global Seminar la sesiunea „The Performing Arts in Lean Times: Opportunities for Reinvention”.

participare la Tampere Theatre Turku.

participare la 25th Anniversary European Capital of Culture Bruxelles, Belgia.

participare la Russian Case Moscova.

participare la Napoli Teatro Festival

participare la Baltic House Theatre Festival Sankt Petersburg

participare la The International Exposure organizat de Suzanne Del lai Centre, Tel Aviv, Israel ;

organizator al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

organizator al Bursei de Spectacole de la Sibiu

organizator al Festivalului Internațional Studențesc „Universtudent Fest 2010” Sibiu

organizator al Simpozionului Internațional și a Expoziției de Costume de Teatru a Organizației Internaționale a Scenografilor și Arhitecților de Teatru (OISTAT) de la Sibiu

partener al Sezonului de Ateliere și Conferințe de Anele Spectacolului organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;

partener în proiectul european Cities on Stage realizat între Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu -• România, Odeon Theatre de l’Europe Paris - Franța, Theatre National de Bruxelles - Belgia, Mercadante Teatro Stabile di Napoli - Italia, Folk Teatern Gotteburg - Suedia, Teatro de la Abadia Madrid, Young Vick Londra UK.

parteneriat al Secției Germane cu Teatrul de Stat Oberhausen în cadrul proiectului „Două țări - un spectacol/Zwei Lănder - ein Stuck“ finanțat de către Fundația dc Cultură a Federației Germane;

parteneriat al Secției Germane cu Teatrul din Marburg

parteneriat cu Teatrul German Szekszard - Ungaria pentru Pecs - Capitală Culturală Europeană 2010 parteneriat educațional cu Virgin ia Commonwealth U ni verși ty - S.U.A.

parteneriat educațional cu Leeds Metropolitan University - Marea Britanie

parteneriat educațional cu Univeritatea din Moncton - Canada

parteneriat educațional cu școala de teatru din Arras (Franța)

parteneriat educațional cu școala de teatru din Osjck (Croația)

parteneriat educațional cu școala de teatru din Matsumoto (Japonia);

partener în programul româno-japonez de voluntariat alături de EU-Japan Fest Committec și Ambasada Japoniei în România;

parteneriat cu Teatrul German Szekszard - Ungaria pentru Pecs - Capitală Culturală Europeană 2010;

coorganizator al programului european „Cities on stage” , proiect derulat în parteneriat cu Folkteatern Goteborg (Suedia), Odeon - Theâtre de l’Europe (Franța), Teatro de la Abadia (Spania) și Teatro Stabile di Napoli (Italia), proiectul fiind coordonat de Theâtre National de la Communaute franpaise de Beigique (Belgia) și câștigător al unui grand oferit prin Programul CULTURA.

• Folosirea la maximum a oportunităților sitului istoric pentru diversificarea producțiilor teatrale

4 Adecvarea ofertei culturale la solicitările și nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, creșterea audienței, fidelizarea publicului, calitatea și diversitatea serviciilor oferite.

« Cooperarea cu ceilalți operatori culturali în elaborarea de programe culturale diversificate.

« Implicarea programelor culturale în proiecte mai mari, regionale, care pot accesa fondurile structurale, fondurile regionale, interregionale, etc.

Dezvoltarea de programe comune cu mediul educațional, turistic și servicii, pentru o dezvoltare coerentă a comunității până în anul 2013.

o încurajarea coproducțiilor de stradă în situri istorice, în stațiuni protejate, în care tinerii să aibă un rol important.

® Inițierea de programe speciale pentru copii, tineret, persoane defavorizate, bătrâni, etc., pentru performanță, educație permanentă și garantarea accesului echitabil la cultură.

 • •   Punctul C din proiectul managerial Asigurarea unei oferte consistente de înalt profesionalism, calitativ și cantitativ din partea Teatrului Național « Radu Stanca » Sibiu și a partenerilor pe un program post Sibiu - Capitală Culturală Europeană, până în anul 2013, prevedea :

Exploatarea portofoliului teatrului, drept dovadă stă mulțimea de turnee naționale și internaționale la care TNRS este invitat să participe.

Subtitrarea tuturor spectacolelor prezentate în diverse limbi pe Parcursul Festivalului Internațional de Teatru și din stagiunea curentă.

Dezvoltarea formulei de teatru comunitar prin care TNRS se implică împreună cu forțele sale artitistice și de producție în evenimentele comunității.

Toate aceste deziderate au fost duse la îndeplinire cu succes de către TNRS în urma unui efort susținut de către factorii de decizie din conducerea teatrului.

® Identificarea unor surse alternative de finanțare, participarea la programe naționale, europene și internaționale.

Eficienta, eficacitatea și economia în managementul mijloacelor financiare și resurselor umane și materiale ale instituției publice de cultura.

 • •   Eficienta, eficacitatea și economia în managementul mijloacelor financiare și resurselor umane și materiale ale instituției publice de cultura.

o Participarea la programe de perfecționare profesională în domeniul managementului

» Viziunea strategica pe termen scurt, mediu și lung asupra dezvoltării instituției publice de cultura.

° Punctul E din proiectul managerial propus, Dezvoltarea unei platforme de creativitate, dialog și mobilitate a artiștilor pentru 2008-2013 presupune folosirea abilă a bazei materiale create în 2007 (Sibiu Capitală Guturală Europeană), a capitolului imagine pentru o continuitate în calitate și a exploatării ei în domeniul serviciilor.

® Exploatarea portofoliului de 56 de spectacole de mare calitate pe care le-am obținut prin toate programele dezvoltate până în anul 2010 și îmbunătățirea lui, plasându-ne astfel în lider de piață a instituțiilor teatrale din România.

® Subtitrarea tuturor spectacolelor ce vor fi prezente în diverse limbi pe parcursul Festivalului Internațional de Teatru și pe parcursul stagiunii curente.

 • •   Organizarea pe parcursul următorilor cinci ani a întâlnirilor celor mai importante rețele de artele spectacolului din Europa și din lume.

© Dezvoltarea a formulei de teatru comunitar prin care Teatrul Național „Radu Stanca” se implică împreună cu forțele sale artistice și de producție în evenimentele comunității pe parcursul următorilor cinci ani.

o Dezvoltarea de proiecte culturale împreună cu Theâtre de la Viile d'Esch Luxemburg precum:

 • •  începerea în noiembrie 2010 a producției spectacolului Woyzeck de Georg Biichner în regia lui Radu-Alexandru Nica care va avea premiera la Theâtre de la Viile d'Esch Luxemburg în anul 2012

 • •  turnee internaționale la Luxemburg cu spectacolele Cumnata lui Pantagruel regia Silviu Purcărete, în noiembrie 2011 și Balul regia Radu-Alexandru Nica, în februarie 2012

 • •  producția spectacolului Marat/Sade de Pcter Wciss regia Charles Miiller 2012 la TNRS.

o Toate aceste demersuri se vor concretiza într-un Program de Cooperare Culturală post Capitală Culturală Europeană 2007 între cele două orașe, având drept scop susținerea candidaturii orașului Esch la acest titlu.

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu propune includerea acestui proiect în Acordul între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului pentru cooperarea în domeniile culturii, învățământului, științei și sportului, în vigoare din anul 1994.

 • a) tabelul managementului resurselor umane:

 • a. conducerea;

 • b. personalul;

a. Conducerea TEATRULUI NAȚIONAL “RADU STANCA” SIBIU este asigurată de directorul general/managerul instituției.

în conformitate cu dispozițiile OG. 21/2007 aprobată prin Legea 353/2007, prin decizia directorului general/managerului se înființează:

 • •   Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ format din:

 • - președinte - directorul general/managerul

 • - membrii: directori, șefi de compartimente, consilierul juridic, reprezentantul salariaților și reprezentantul autorității administrației publice locale în subordinea căreia funcționează TEATRUL NAȚIONAL “RADU STANCA” SIBIU.

 • •    Consiliul Artistic, organism cu rol cunsulativ format din persoana!ități culturalșe din instituție precum și din afara acesteia.

Organigrama TNRS este strucurată astfel:

 • - Conducere: director general/manager, director artistic, director tehnic.

 • - Execuție: - compartiment audit public intern

 • - compartiment finaciar - contabil

 • - compartiment juridic, resurse umane, secretariat

 • - sector artistic,

-sector tehnic formal din patru formații de lucru, un serviciu administrativ și de protecția muncii și compartimentul de achiziții publice.

b. Personalul TNRS.

Funcționarea TNRS se asigură conform OG 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă în funcții de specialitate artistică sau tehnică, în funcții auxiliare sau de întrținere precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea actului artistic în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor sau/și drepturile conexe sau în baza unor convenții reglementate de Codul civil și Codului Fiscal

 • b) tabelul managementului economico-financiar:

 • a. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

 • b. bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii, cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale);

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

01-lanuarie-2011

APROBAT:

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL VENITURI

000110

r 1

11.380.0C

0.00

3.100.0C

4.100.0C

2.550.0C

1.630,00

I. VENITURI CURENTE

r 2

300.0C

0.00

100.0C

100.00

50,0C

50.0C

C. VENITURI NEFISCALE

0012

r 7

300. OC

0.00

100 OC

100.0C

50.00

50.0C

02. VANZARI DE BUNURI SI

0014

r 13

300.0C

0,00

100,OC

100,0C

50.0C

50.0C

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod

13 10 05+33 10 06+33 10 13+33 10 14+33 10 16+33 10 17+33 1 0 19+33

3310

r 14

300.0C

0.00

100.0C

100.00

50,00

50,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si

33101S

r 21

300,00

0,00

100 OC

100.0C

50.00

50,0C

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de -țezvnltare a bunelului Inr.al____________________________________________________

371003

r35

-270.0C

0,00

-126.70

-56.50

-86.8C

O.OC

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

r 36

270,00

0.00

126.70

56.5C

86.8C

o.oc

IV SUBVENTIKcod 0018)

0017

r 42

11.080.0C

0.00

3.000,00

4.000.0C

2 500.00

1.580,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI

0018

r43

11.080.0C

0,00

3.000.00

4.000.0C

2 500.0C

1.580.0C

Subvenții de la alte administratiiț cod

43 10 00+43 10 10+43 10 14+43 10 1 3+43 10 16+43 10 171

4310

r 48

11.080.0C

0.00

3.000.0C

4 000.0C

2.500.00

1.580.0C

Subvenții pentru instituții publice

431009

r 49

11.080.0C

0.00

3.000.0C

4 000.0C

2.500 0C

1 580,0C

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00 17)

Y00011C

r 106

11.110.OC

0.00

2.973,3C

4.043.5C

2.463.20

1.630.0C

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00 12)

Y001C

r 107

30.0C

0,00

-26.7C

43.5C

-36.8C

50.0C

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

Y0012

r 112

30.0C

0,00

-26.7C

43.5C

-36.8C

50.0C

02. VANZARI DE BUNURI SI

Y0014

r 118

30,00

0.00

-26.7C

43.50

-36.80

50.0C

Venituri din prestări de servicii si alte activitatifcod 33.10.05 la 33.10.50)

Y331C

r 119

300.0C

0.00

100.0C

100.0C

50.0C

50.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si

Y331019

r 126

300.0C

0,00

100.0C

100,00

50.0C

50.00

Transferuri voluntare, altele decât subventiilefcod 37.10.01+37 10.50)

Y371C

r 138

-270.0C

0,00

-126.7C

-56.50

-86.8C

O.OC

Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de lezvnllare a bunelului Inr.al

Y371003

r 140

-270,00

0,00

-126.7C

-56.5C

-86.80

O.OC

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

Y0017

r 142

11.080.00

0,00

3000.0C

4.000,00

2 500, OC

1.580.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod

Y0018

r 143

11.080.00

0.00

3.000.0C

4.000 0C

2.500.0C

1 580,0C

Subvenții de la alte administrații

Y4310

r 147

11.080,00

0.00

3.000.0C

4.000.0C

2.500.00

1.580,00

Subvenții pentru instituții publice

Y431009

r 148

11.080,00

0.00

3000.0C

4 000.00

2.500.0C

1 580.OC

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Y000110

r 151

270 00

0,00

126,70

56,50

86.8C

O.OC

C.VENITURI NEFISCALE

Y0012

r 152

270.00

0.00

126.70

56.50

86.80

O.OC

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Y0014

r 153

270,00

0,00

126,70

56.50

86,80

O.OC

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

Y3710

r 154

270,00

0.00

126,70

56.50

86,80

O.OC

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Varsaminte din secțiunea de funcționare

Y371004

r 155

270.0C

0.00

126.7C

56.5C

86.8C

O.OC

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

4910

r 219

11 380.0C

0.00

3.100.0C

4 100.0C

2 550.0C

1.630.0C

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10 IC

r220

4.250.0C

0,00

967,24

1 060.2C

1.024.18

1 198.38

Salarii de baza

100101

r220

2.720.0C

0,00

636,3C

691,5C

673.7C

718.5C

Sporuri pentru condiții de munca

.100105

r 220

10.94

0.00

2.15

4.OC

4,00

0.79

Alte sporuri

.100106

r 220

134.00

0.00

34.0C

33.0C

32.0C

35.0C

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

r 220

353,49

0.00

82.45

84,03

84,03

102.98

Indemnizații de delegare

100113

r 220

7.54

0.00

1.0C

2.50

2.54

1.5C

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

r220

775,41

0,00

157.88

183 46

169,46

264.61

Contribuții de asigurări de somai

.100302

r 220

19,91

0.00

4.1C

4,74

4,74

6,33

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

.100303

r 220

185.23

0.00

40,17

45,85

43,35

55,86

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

.100304

r 220

10.54

0.00

2,35

2.50

2,74

2,95

Contribuții pt concedii si indemnizații

.100306

r 220

32,94

0.00

6,84

8,62

7.62

9.86

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.2C

r 221

6.860,00

0,00

2 006,06

2.983.30

1.439.02

431.62

Furnituri de birou

.200101

r 221

47,00

0,00

6,62

25.5C

6.83

8.05

Materiale pentru curățenie

.200102

r 221

18.00

0,00

4,47

6.9C

3.32

3,31

încălzit. Iluminat si forța motrica

.200103

r 221

153.00

0.00

39.6C

34.90

19,28

59,22

Apa. canal si salubritate

.200104

r 221

21,20

0.00

5.10

4,4C

6,30

5.4C

Carburanți si lubrefianti

.200105

r 221

98,00

0,00

25.0C

45.00

15.0C

13.0C

Piese de schimb

.200106

r 221

33,00

0,00

5.2C

5,00

3.0C

19.8C

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

.200108

r 221

53.00

0,00

7,83

17.04

9,40

18.73

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

.200109

r 221

1 100,00

0.00

853,91

137.25

82,75

26.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

200130

r 221

4.287.80

0,00

687,32

2.372,81

1.091,64

136.02

Alte obiecte de inventar

200530

r 221

340,00

0,00

200,0C

100.OC

20,00

20.0C

Deplasări interne, detasari. transferări

.200601

r 221

5.00

0,00

5.0C

0,00

0,00

O.OC

Deplasări in străinătate

.200602

r 221

20,00

0.00

20,00

0,00

0 00

O.OC

Cârti, publicații si materiale documentare

.2011

r 221

3.00

0,00

3.00

O.OC

0.00

O.OC

Pregătire profesionala

2013

r 221

3,00

0,00

3.00

O.OC

0.00

0.00

Chirii

.203004

r 221

530.00

0.00

100,00

200.0C

150,00

80.0C

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

.203030

r221

148,00

0.00

40,00

34.5C

31.50

42.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

r234

270,00

0,00

126,70

56.5C

86.80

O.OC

TITLUL IX ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

r 235

270.00

o.oc

126,70

56.5C

86,80

O.OC

Mașini, echipamente si mijloace de transport

.710102

r 235

270,00

o.oc

126,70

56.5C

86.80

O.OC

PARTEA A III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(C0d

55 10+66 10+67 10+6R 101

6310

r 311

11.380.00

o.oc

3.100.00

4 100.0C

2.550,00

1 630.0C

Cultura, recreere si religie

671C

r 373

11.380.00

o.oc

3 100.00

4.100.0C

2.550,00

1.630.0C

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6710.1C

r 374

4 250,00

0,00

967.24

1.060.2C

1.024.18

1 198.38

Salarii de baza

100101

r 374

2.720.00

o.oc

636.30

691.5C

673.70

718.5C

Sporuri pentru condiții de munca

100105

r374

10.94

o.oc

2.15

4.0C

4.00

0.79

Alte sporuri

.100106

r 374

134.00

o.oc

34.0C

33.0C

32.00

35.0C

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10011C

r 374

353,40

o.oc

82.45

84.03

84,03

102,98

Indemnizații de delegare

.100113

r 374

7.54

o.oc

1,00

2.5C

2,54

1.5C

Page 2 of 4

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Contribuții de asiqurari sociale de stat

100301

r 374

775.41

0,00

157,88

183,46

169.46

264.6'1

Contribuții de asiqurari de somai

.100302

r 374

19.91

0,00

4,10

4,74

4.74

6 33

Contribuții de asiqurari sociale de sanatate

.100303

r 374

185,23

0,00

40,17

45.85

43,35

55.86

Contribuții de asiqurari pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

r 374

10,54

0,00

2,35

2.50

2.74

2,95

Contribuții pt concedii si indemnizații

.100306

r 374

32.94

0,00

6,84

8,62

7,62

9,86

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6710.20

r 375

6.860,06

0,00

2 006,06

2 983.30

1 439,02

431.62

Furnituri de birou

.200101

r 375

47,06

0,00

6.62

25.50

6.83

8 05

Materiale pentru curățenie

.200102

r375

18,06

0.00

4.47

6,90

3,32

3,31

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

r375

153,06

0,00

39,6C

34,90

19,28

59,22

Apa, canal si salubritate

.200104

f 375

21,26

0,00

5.1C

4,40

6,30

5,40

Carburanți si lubrefianti

.200105

r 375

98,00

0,00

25.00

45,00

15,00

13,00

Piese de schimb

.200106

r 375

33.00

0,00

5.20

5,00

3.00

19,80

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

.200108

r 375

53.00

0,00

7,83

17,04

9,40

18,73

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

.2001 OS

r 375

1.100,00

0,00

853,91

137,25

82.75

26,09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

.200130

r 375

4.287,80

0,00

687.33

2.372.81

1.091.64

136,02

Alte obiecte de inventar

.200530

r375

340.00

0,00

200.00

100.00

20,00

20,00

Deplasau interne, detasari, transferări

.200601

r 375

5.00

0,00

5.00

0,00

0.00

O.OC

Deplasări in străinătate

.200602

r375

20,00

0.00

20,00

0,00

0.00

O.OC

Cârti, publicații si materiale documentare

.2011

r 375

3.00

0,00

3,00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

.2012

r 375

3.00

0,00

3,00

0,00

O.OC

0,00

Chirii

.203004

r 375

530,00

0,00

100,00

200,00

150.00

80,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

.203036

r 375

148,00

0,00

40,00

34,50

31.50

42,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6710 76

r 384

270,00

0,00

126,70

56.50

86.80

O.OC

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

6710.71

r 385

270.00

0.00

126,70

56,50

86,80

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

.710102

r 385

270.00

0,00

126.70

56,50

86.80

O.OC

Servicii culturale

671003

r394

11.380,00

0.00

3.100,00

4.100.00

2.550.00

1.630,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67100304

r 396

11.380.00

0.00

3.100,00

4.100.00

2.550 0C

1.630,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONAREfCOD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

Y4910

r 583

11 110,00

0.00

2.973.30

4.043,50

2 463.20

1.630.00

PARTEA A IU-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod =>5 10+86 10+67 10+66 10)

Y63.1C

r 649

11.110,00

0.00

2.973,30

4.043,50

2.463,2Q

1.630.00

Cultura, recreere si religiefcod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

Y671C

r 709

11.110,00

0,00

2.973,30

4 043,50

2 463.20

1.630.00

CHELTUIELI CURENTE

Y6710.01

r 710

11.110.00

0,00

2.973.3C

4 043,50

2 463,20

1.630.00

Titlul I Cheltuieli de personal

Y6710 16

r 711

4 250.00

0.00

967 24

1 060.20

1 024,18

1 198.38

Salarii de baza

100101

r 711

2.720,00

0.00

636,30

691,50

673,70)

718.50

Sporuri pentru condiții de munca

100105

r 711

10.94

o.oc

2.15

4,00

4.00

0.79

Alte sporuri

.100106

r 711

134.00

o.oc

34.0C

33,00

32.00

35.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

.100116

r 711

353,49

0.06

82.45

84,03

84,02

102.98

Indemnizații de delegare

.100112

r 711

7.54

0.00

1,00

2.50

2.54

1,50

Contribuții de asiqurari sociale de stat

.100301

r 711

775,41

O.OC

157,88

183.46

169.46

264,61

Contribuții de asiqurari de somai

100302

r 711

19,91

0,06

4.10

4,74

4.74

6,33

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100302

r 711

185,22

0,06

40,17

45,85

43.35

55,86

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Rând

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Contribuții de asiquran pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

r 711

10,54

0.00

2.35

2.56

2.74

2.95

Contribuții pt concedii si indemnizații

.100306

r 711

32 94

0.00

6,84

8.62

7.62

9.86

Titlul 11 bunuri si servicii

Y6710 20

r 712

6.860,06

0,00

2 006,06

2 983,30

1 439.02

431,62

Furnituri de birou

.200101

r 712

47,06

0.00

6.62

25,56

6.83

8 05

Materiale pentru curățenie

200102

r 712

18,06

0.00

4.47

6,90

3.32

3,31

încălzit. Iluminat si forța motrica

.200102

r 712

153,06

0.00

39,66

34.96

19.28

59.22

Apa, canal si salubritate

.200104

r 712

21,26

0.00

5.16

4.46

6,36

5.46

Carburanți si lubrefianti

.200105

r 712

98.00

0.00

25.06

45,00

15.00

13.00

Piese de schimb

.200106

r 712

33,00

0.00

5.20

5.00

3,06

19.86

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

.200108

r712

53.00

0.00

7,83

17.04

9.46

18.73

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

.200109

r 712

1.100.00

0,00

853,91

137,25

82.75

26.06

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

.200130

r 712

4.287.80

0,00

687,32

2 372.81

1.091.64

136.02

Alte obiecte de inventar

.200536

r 712

340.00

0.00

200.06

100.00

20.00

20.06

Deplasări interne, detasari. transferări

.200601

r 712

5,00

0,00

5.00

0,00

0,00

0,06

Deplasări in străinătate

.200602

r 712

20 00

0.00

20.00

0,00

0,00

0.06

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

r 712

3.06

0,00

3,00

0,00

0.00

0.06

Preqatire profesionala

.2013

r 712

3,06

0,00

3.00

0,00

0.00

0.06

Chirii

.203004

r 712

530.00

0.00

100.00

200.00

150.00

80.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

.203030

r 712

148,06

0,00

40,00

34.50

31.50

42.06

Servicii culturale(cod 67.10.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

37 10 03 11+67 10 03 15+67 10 03 301______________________________

Y671003

r 729

11.110,00

0.00

2.973,30

4.043,50

2463.20

1 630.00

Instituții publice de spectacole si concerte

Y67100304

r 731

11.110.06

0.00

2.973.30

4 043.50

2 463.20

1.630,06

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTAREfCOD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

Y4910

r 911

270.00

0.00

126,70

56,50

86,80

0.00

PARTEA A III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(COD 55 10+66 10+67 10+66 10)

Y6310

r 959

270.00

0,00

126.70

56.50

86,80

0.00

Cultura, recreere si reliqiefcod 67 10.03+67.10.05+67,10.50)

Y6710

r 1007

270.00

0.00

126.76

56,50

86.80

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

Y6710.70

r 1013

270.00

0,00

126,70

56.56

86.80

0.00

Titlul XII Active nefinanciare

Y6710.71

r 1014

270.00

0.00

126,70

56,50

86.86

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

.710102

r 1014

270.00

0,00

126.70

56,50

86.80

0.00

Servicii culturale

Y671003

r 1021

270,00

0.00

126.70

56,50

86,8C

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

Y67100304

r 1023

270.00

0.00

126.7C

56,56

86 80

0,00

tabelul managementului administrativ:

 • a. modiflcarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare;

 • b. reglementări prin acte normative;

 • a) , modiflcarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare

în perioada 2008-2011, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a înaintat Consiliului Local Sibiu raportul nr. 7325/2009 prin care a propus modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare în contextul noilor reglementări în vigoare: HG 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază și O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic aprobată prin Legea 353/2007 fapt ce s-a concretizat prin HCL nr. 59/26.02.2009.

De asemenea, prevederile OG 96/2003 și ale Legii 202/2002. au dus la modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, lucru realizat prin HCL 383/22.10.2009.

Pe parcursul anului 2010 Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a înaintat Consiliului Local Sibiu raportul nr. 4222/2010 prin care a propus modificarea statului de funcții propriu începând cu data 01.01.2010 conform Legii - cadru 330/2009, fapt ce s-a concretizat prin HCL nr. 26/28.01.2010.

 • b) reglementări prin acte normative;

în perioada 2008-2011 reglementarea internă a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu a fost supusă dispozițiilor legale aduse de HG 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază prin care s-au adus modificări structurii organizatorice în vederea eficienlizării și rentabilității instituției.

Obiectul de activitate al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare modificat conform actelor normative în vigoare și aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu îl constituie:

o instituție de repertoriu, conform legislației în vigoare.

o instituție de impresariat artistic, conform legislației în vigoare.

o teatru dramatic cu două secții, una în limba română și una în limba germană;

o organizarea de festivaluri naționale și internaționale;

o activități anexe (efectuate în scopul obținerii de venituri extrabugetare);

o prestări de servicii: închirieri sală de spectacole, alte spații, costume, obiecte de recuzită, etc. cu respectarea normelor legale.

» producerea de spectacole

» organizarea de turnee naționale și internaționale.

Volumul normelor legale incidente impune reliefarea acestora pe următoarele categorii:

 • - acte normative din incidente din legislația muncii, securității și sănătății în muncă: Legea 53/2003 Codul muncii,

 • - Legea 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice

 • - Ulterior, pe parcursul anului 2010, și Legea 330/2009 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice a fost abrogată de art. 39 din Legea 284/201 0,

 • - HG 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului roman trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu character temporar; OUG 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă; Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea la locul de muncă; Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii

 • - acte normative organizatorice: O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic aprobată prin Legea 353/2007; OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte.

 • - acte normative din domeniul cultural: Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe actualizată și modificată prin Decizia 571/29 aprlie 2010 a Curții Constituționale; Legea 245/2001 pentru aprobarea OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale actualizată prin Legea 199/2008;

 • - Convenții de Evitare a dublei impuneri.

 • - acte normative în domeniul fiscal care au îngreunat desfășurarea activității Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu mai ales în cea dc-a doua perioadă a anului 2010:

 • 1. Majorarea impozitului de la 10% la 16% pentru veniturile din drepturi de autor.

ART. 111 din OUG 58/2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 431/28.06.2010 statuează:

 • (1) Orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează cu cota de impozit pe venit. ART. II din OUG 82 pe 2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 638/10.09.2010:

Articolul 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 431 din 28 iunie 2010, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. III. - (I) Orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează cu cota de impozit pe venit. (ARI. 43 Codul fiscal:(l) Cota de impozit este de 16% și se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din flecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

 • a) activități independente;

 • b) salarii;

 • c) cedarea folosinței bunurilor;

 • d) investiții;

 • c) pensii;

 • f) activități agricole;

 • g) premii)

 • (2) In sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor pentru șomaj, prin venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege acele venituri realizate din drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13A1 din Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și/sau venituri rezultate din activități profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor încheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor venituri se datorează contribuțiile individuale de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj.

(11) Obligația declarării, calculării, reținerii și plății contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de asigurări pentru șomaj, corespunzătoare veniturilor prevăzute la alin. (2), revine plătitorului de venit.”

 • 2. Majorarea TVA de la 19% la 24%

OUG 58 /20IO publicata in M.Of 431/2010:

44. La articolul 140, alineatul (I) Cod fiscal se modifică și va avea următorul cuprins:

"(I) Cota standard este de 24% și se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse."

 • 3, Majorarea accizelor la benzină conform OUG 117/2010 pentru modificarea Codului fiscal.

- acte normative din domeniul cultural: Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe; Legea 245/2001 pentru aprobarea OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale; Convenții de Evitare a dublei impuneri.

 • d) tabelul managementului dc proiect.

Analiza periodică a obiectivelor, în raport cu Lista obiectivelor prevăzute în proiectul de management

Nr crt

Programul

Tipul proiectului

Numărul de proiecte

Numărul de spectacole

Numărul de beneficiari 2011

1

Minimal

Proiecte mici

55

199

12.750

2

Minimal

Proiecte medii

5

42

6.740

3

Minimal

Proiecte mari

5

27

8.040

4

TOTAL

65

268

27.530

5

FESTIVALUL

INTERNAȚIONAL

DE TEA TRU

FOARTE MARE

1

400

400.000

____

TOTAL GENERAL

66

668

427.530

 • 1. Prin proiectul de management anexă la contractul de management nr. 116.315/20.05.2008. la punctul A Păstrarea și îmbunătățirea continuă a clității producțiilor teatrale am propus următoarele :

« Continuarea programului de aducere a celor mai importanți regizori din România și din lume pentru a monta la Sibiu.

Astfel, de la începutul anului 2008 am dus la îndeplinire toate proictele culturale prevăzute pentru anul 2008. Piesele de teatru HAMLET, LULU, ASTĂZI NU SE FUMEAZĂ, COPILUL RECE, CUI ÎI E FRICĂ DE VIRGINIA WOLF, au fost montate de regizori de renume precum : Silviu Purcărete, Gavriil Pinte, Radu Nica, Puiu Șcrban și Istvan Szabo.

 • 2. Diversificarea ofertei culturale, interdiscipl inaritatea acțiunilor culturale, racordarea la standardele și direcțiile de evoluție ale culturii europene și mondiale din domeniile de activitate ale instituției publice de cultura s-a realizat prin :

o Folosirea la maximum a oportunităților oferite de spațiile de joc, dovadă că producții precum UN TRAMVAI NUMIT POPESCU, ASTĂZI NU SE FUMEAZĂ sc desfășoară atât într-un mijloc de transport în comun cât și într-o hală dezafectată. (Punctul B din proiectul managerial).

 • •   Dezvoltarea noului spațiu de joc de la sala de sport a Casei de cultură a Sindicatelor în care se joacă: NASUL, JOCUL, DE-A TEATRUL, CUI E FRICĂ DE VIRGINIA WOLF ?, SPECTACOL DE PANTOMIMĂ, reprezintă o oportunitate de joc pe care se vor monta și alte proiecte în stagiunile următoare.

 • •   Dezvoltarea unui program flexibil pe structurile de învățământ liceal și postuniversitar, precum și pe spațiile publice cu recitalurile individuale sau colective ale actorilor Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu cu ocazia sărbătoririi unor scriitori, cu ocazia evenimentelor organizate de insituții sau a altor varii programe ce aparțin municipiului și județului Sibiu.

 • 3. Promovarea imaginii și vizibilitatea instituției publice de cultura s-a realizat prin :

® Dezvoltarea de ateliere în cadrul FITS dar și pe parcursul întregului an teatral cu mari personalități ale lumii teatrale mondiale precum : Andrei Șerban, Pippo D’EI Bonno, Lev Dodin, Silviu Purcărete, Yury Kordonsky, Gcorge Banu, Jonathan Mills, Mihai Mănuțiu, TompaGabor, Andry Zholdak, etc.

o încheierea de parteneriate cu TVR (TVR Internațional, TVR1, TVR2,TVR 3, TVR Cultural), cu SRR (Radio România Actualități, SRR Cultural, SRR Tineret, SRR 2. SRR Cluj, SRR Tg. Mureș), cu ZIUA, ROMÂNIA LIBERĂ, COTIDIANUL, CURIERUL NAȚIONAL, REALITATEA-CAȚAVENCU, JURNALUL NAȚIONAL, TEATRUL AZI, CUVÎNTUL; OBSERVATOR CULTURAL, ZILE Șl NOPȚI, KISSFM, RADIO GUERILLA, toate publicațiile și sursele media locale care au promovat Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

o Obținerea de numeroase premii naționale și internaționale colective și individuale care dau notorietate instituției, precum:

 • -   Premiile UNI FER :

 • - cea mai bună scenografie : HELMUT S'I’URMER - FAUST

 • - cea mai bună interpretare în rol feminin : OFELIA POPII -FAUST

 • - Teatrul pentru copii: MARIAN RÂLEA .

 • - muzică de teatru: ADA MILEA.

Premiul Herald Angel Award, pentru rolul din spectacolul "Faust", de Silviu Purcărete, prezentat la Festivalul Internațional de Ia Edinburgh (Marea Britanie).

Premiile Festivalului de Artă Dramatică de la Merida:

 • - regie - cel mai bun spectacol - ELECTRA

 • - dramaturgia spectacolului -■ Mihai Mănuțiu - ELECTRA

 • - interpretare feminină - Mariana Presecan.

Premiul revistei CUVÂNTUL :

 • - cel mai bun spectacol din stagiunea 2007/2008 - VIAȚA CU UN IDIOT.

Premiul “Superlativele V1P” - dl. Constantin Chiriac pentru FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU.

 • -  Doctorat HONORIS CAUSA - dl. Constantin Chiriac, conferit de Leeds Metroplitan University pentru FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU.

Depunem în acest sens dosarul de presă al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu și al FITS 2008.

 • •  Parteneriatele stabilite cu festivalurile de la Napoli, Merida, Edinburgh, Nagano în vederea promovării și susținerii reciproce.

 • •  Participarea la rețelele Internaționale a :

EURAAM BOURSE (Asociația Mondială a Burselor Spectacolului)

IETM (Informai European Teatre Meeting)

1FEA (International Forum of Education and ARTS)

1ITM (Institutul Internațional de Teatru Mediteranean)

EUNET STAR (Asociația Internațională a Festivalurilor de Stradă)

 • 4. Colaborarea și parteneri ațele cu alți operatori culturali din țara și din străinătate.

• în proiectul managerial propus un capitol l-am dedicat Promovării competiției valorii și a dialogului internațional. Astfel, în anul 2008, Teatrul Național “Radu Stanca” a participat la numeroase turnee de mare anvergură internațională: Festivalul de Teatru de la Napoli, Festivalul de Teatru din Cipru, Festivalul de Teatru de la Merida, Festivalul GOETHE din Frankfurt cu megaproducția FAUST, la ExPonto Festival, MESS FESTIVAL Bosnia-Herțegovina, Postdam - Germania (Secția germană TNR.S), la Liverpool - Capitală Culturală Europeană, la Zagreb -Croația și Lublijana - Slovenia plus tunrneele din țară : Festivalul de Teatru de la Alba-lulia, Festivalul de Teatru de la Oradea, Festivalul de nouă dramaturgie de la Timișoara, Festivalul de Teatru Piatra-Neamț și Festivalul Național de Teatru - București.

în anul 2010 Teatrul Național “Radu Stanca” a participat în calitate de partener (coorganizator, coinițiator, invitat, participant, etc.) la programe-proiecte europene-internaționale precum:

-organizator al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

-organizator al Bursei de Spectacole de la Sibiu

-organizator al Festivalului Internațional Studențesc „Universtudent Fest 2009” Sibiu

-oorganizator al Simpozionului Internațional și a Expoziției de Costume de Teatru a Organizației Internaționale a Scenografilor și Arhitecților de Teatru (OISTAT) de la Sibiu

-partener al Sezonului de Ateliere și Conferințe de Artele Spectacolului organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;

-partener la proiectul „Arcipelago Europa” depus spre aprobare pentru Programul Cultura 2007-2013 de către Napoli Teatro Festival Italia;

-participant la Festivalul Internațional de la Edinburgh cu spectacolul „Faust”, după Goethe

-participant la Festivalul „Baltic House Festival” de la Sankt Petersburg cu spectacolul „Viața cu un idiot” după Victor Erofeev

-participant la Hessische Theatertage de la Marburg cu spectacolul „Wie Feuere Ich Meinen Morder” de Aki Kaurismaki -participant la Festivalul „Primăverii” de la Budapesta cu spectacolul „Lulu”, de Frank Wedekind

-participant la Festivalul „Blacksea” de la Trabzon cu spectacolele „Cumnata lui Pantagruel”, după Francois Rabelais și „Așteptându-I peGodot”de Samuel Beckett

-participant la „MOT” International Theatre Festival de la Skopje cu spectacolul „Cumnata lui Pantagruel”, după Francois Rabelais

-participant la „Shakespeare Festival” de la Gdansk cu spectacolul „Hamlet”, după William Shakcspeare

-participant la „Li 1 le3000- Europe XXL”, Lille cu spectacolul „Femeia țintă și cei 10 amanți”, de Matei Vișniec

- parteneriat al Secției Germane cu Teatrul de Stat Oberhausen în cadrul proiectului „Două țări - un spectacol/Zwei Lănder - ein Stiick“ finanțat de către Fundația de Cultură a Federației Germane;

-parteneriat al Secției Germane cu Teatrul din Marburg

-parteneriat cu Teatrul German Szekszard - Ungaria pentru Pecs - Capitală Culturală Europeană 2010;

-coproducător al spectacolelor „Metamorfoze” și „Sfârșit de partidă” alături de Teatrul Municipal din Esch-sur-Alzette, Luxemburg;

-coproducător al spectacolului „Femeia țintă și cei zece amanți” după Matei Vișniec, alături de Theatre de la Licorne, din Lille-Franța și Fundația „Beaurnarchais” - Franța

-participare la Sezonul de dans al Suzanne Del lai Centre, Tel Aviv, Israel

-participare la Tokyo Performing Arts Market, Japonia

-participare la Sabanci International Theatre Festival, Adana, Turcia

-participare la Matsumoto Performance Arts Center, Japonia

-participare la Simpozionul Teatrelor Naționale de la Varșovia, Polonia

-participare la The International Exposure organizat de Suzanne Dellal Centre, Tel Aviv, Israel;

-parteneriat educațional cu Virginia Commonwealth University - S.U.A.

-parteneriat educațional cu Leeds Metropolitan University - Marea Britanic

-parteneriat educațional cu Univeritatea din Moncton - Canada

-parteneriat educațional cu școala de teatru din Arras (Franța)

-parteneriat educațional cu școala de teatru din Osjek (Croația)

-parteneriat educațional cu școala de teatru din Matsumoto (Japonia);

-parteneriat cu Festivalul „BIRD” din Takayama - Japonia prin participarea a doi voluntari români la ediția din 2009 a festivalului;

-partener în programul româno-japonez de voluntariat alături de EU-Japan Fest Committee și Ambasada Japoniei în România;

-inițierea proiectului „Eyes ori Sibiu” alături de Eu-Japan Fest Committee- cu finalizare în anul 2010.

 • 5. Adecvarea ofertei culturale la solicitările și nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, creșterea audienței, fidelizarea publicului, calitatea și diversitatea serviciilor oferite

o Punctul C din proiectul managerial Asigurarea unei oferte consistente de înalt profesionalism, calitativ și cantitativ din partea Teatrului Național «Radu Stanca» Sibiu și a partenerilor pe un program post Sibiu -Capitală Culturală Europeană, până în anul 2013, prevedea :

Exploatarea portofoliului teatrului, drept dovadă stă mulțimea de turnee naționale și internaționale la care TNRS este invitat să participe.

Subtitrarea tuturor spectacolelor prezentate în diverse limbi pe Parcursul Festivalului Internațional de Teatru și din stagiunea curentă.

Dezvoltarea formulei de teatru comunitar prin care TNRS se implică împreună cu forțele sale artitice și de producție în evenimentele comunității.

Toate aceste deziderate au fost duse la îndeplinire cu succes de către TNRS în urma unui efort susținut de către factorii de decizie din conducerea teatrului.

 • 6. Identificarea unor surse alternative de finanțare, participarea la programe naționale, europene și internaționale.

o Finanțarea Festivalului Internațional de Teatru - piesa de rezistență, temelia Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu, an de an, s-a realizat atât din bugetul local cât și din fonduri provenite de la Ministerul Culturii și Cultelor, Consiliul Județean și sponsori.

 • 7. Eficienta, eficacitatea și economia în managementul mijloacelor financiare și resurselor umane și materiale ale instituției publice de cultura.

o Instituție publică de spectacole finanțată de Consilul Local Sibiu, Teatrul Național “Radu Stanca” Sibiu reușește să facă față prin muncă tenace și viziunea proiectelor în care se implică beneficiind de un numă de cca. 140 angajați, cu două secții : germană și română.

 • 8. Participarea la programe de perfecționare profesională în domeniul managementului.

® Subsemnatul, Constantin Chiriac, posed atestatul de impresariere artistică seria 00559/2004, fapt ce m-a ajutat să duc la îndeplinire proiectele teatrului. Impresarierea artistică presupune cunoștințe solide de management cultural, de realizare și coordonare proiecte culturale.

 • 9. Viziunea strategica pe termen scurt, mediu și lung asupra dezvoltării instituției publice de cultura.

o Punctul E din proiectul managerial propus, Dezvoltarea unei platforme de creativitate, dialog și mobilitate a artiștilor pentru 2008-2013 presupune folosirea abilă a bazei materiale create în 2007 (Sibiu - Capitală Cuturală Europeană), a capitolului imagine pentru o continuitate în calitate și a exploatării ei în domeniul serviciilor.

Și această coordonată a fost dusă la îndeplinire, fapt ce rezidă din desfășurarea impecabilă a F1TS 2010, amploarea acestuia și standardele cele mai ridicate, cel puțin ca în anii aneriori. Stă mărturie dosarul de presă pentru FITS 2010 și 61 de spectacole diferite aflate în repertoriul permanent.

Mai mult decât atât, în anul 2011 Teatrul Național „Radu stanca” Sibiu a perfectat, ca urmarea a calității și recunoașterii producțiilor proprii, următoarele turnee:

„ELECTRA” în regia lui Mihai Mănuțiu în Turcia, Adana,3-6 aprilie 2011.

„ELECTRA” în regia lui Mihai Mănuțiu în Polonia, Poznan, 11-16 aprilie 2011.

„Eu, Rodin” în regia lui Mihai Mănuțiu, în Portugalia, Lisabona, 7-18 iulie 2011.

„FAUST” în regia lui Silviu Purcărete, în Germania, Bochum, 23 octombrie-2 noiembrie 2011.

„FAUST” în regia lui Silviu Purcărete, în Belgia, Brixelles, 7-17 octombrie 2011.

„Cumnata lui Pantagruel” în regia lui Silviu Purărete, Luxemburg, Esch, 9-13 noiembrie 2011.

„ELECTRA” în regia lui Mihai Mănuțiu în Franța, Paris, noiembrie-decembrie 2011.

„Breaking the waves”în regia lui radu alexandru Nica, Franța, Paris, noiembrie-decembrie 2011.

„ELECTRA” în regia lui Mihai Mănuțiu în Marea Britanie, Londra.

„Felii” în regia Liei Bugnar, Ungaria, Budapesta

 • 4. Criterii de performantă:

1. Cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • - din subvenție;

 • - din venituri proprii.

Nr.crt.

2008’

2009

2010 realizat

2011 prognozat

1. Cheltui lei pe beneficiar

22

45.12

29.83

34

2. Cheltuieli pe beneficiar din subvenție

13

34.81

24.80

25,12

3. Cheltuieli pe beneficair din venituri proprii

9

10.31

5.03

8,68

2. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)

Nr. Crt.

2008

2009

2010 realizat

2011 prognozat

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției (%)

39%

23%

17%

26%

3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%)

Nr. Crt.

2008

2009

2010 realizat

2011 prognozat

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor, inclusiv colaboratori (%)___________

41%

54%

53%

37%

 • 4. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%) : 100%

 • 5. Gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%); 26%

 • 6. Numărul proiectelor proprii pentru anul 2011 în cadrul programelor (producții artistice: spectacole/concerte, expoziții, cercetări etc.), 90 de specacole din care:

 • - la sediu: 65 spectacole

 • - în afara sediului (turnee, deplasări etc.): 25 spectacole din care 15 în țară și 10 în străinătate

 • - altele - nu este cazul

 • 7. Numărul beneficiarilor, pentru anul 2011: 437.530,00 de spectatori din care:

 • - la sediu: 427.530,00 de spectatori

 • - în turnee: 10.000,00 de spectatori

 • - altele.

 • 8. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc prevăzute pentru anul 2011.

-10 participări la festivaluri

 • 9. Proiecte realizate ca partener/coproducător:

- 8 proiecte inițiate ca partener.

 • 10. Indice de ocupa re a șălilor/spatiilor (iești fia te_ț) ublicu lui (la sed iu) (%)

 • ■ 99,3%

 • 11. Apariții în presa de specialitate: 3000 din care:

 • - națională: 2500 de apariții

 • ■ internațională: 500 de apariții

 • 12. Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari.

In cadrul proiectelor noastre din anul anterior au fost elaborate și aplicate chestionare privind profilul spectatorilor și participantelor la proiectele T.N.R.S și la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, precum și privind gradul de îndeplinire a nevoilor publicului participant la programele derulate în 2008.

Astfel, au fost decelate următoarele categorii de public-țintă pentru care au fost propuse evenimentele și programele realizate în anul 2009 :

 • - publicul tânăr, de vârstă școlară (8 - 12 ani,) pentru recitaluri de poezie (Secția Române), șpectacole-lectură Secția Germană), spectacole din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

 • - public tânăr si familii (14 -18 ani, 18 -24 ani) - spectacole cu conținut educativ sau pedagogic, aflat în programa școlară : « O noapte furtunoasă » de I L. Caragiale, « Take, lanche și Kadâr », de V.l. Popa, « Aforisme pentru un actor tânăr». « Conu Leonida față cu reacțiunea » de I.L Caragiale (Secția Germană), « Hamlet », după W. Shakespeare, « Visul unei nopți de vară », după W. Shakespeare (Secția Germană), « Balul » (istoria României) după o idee a Theatre de Compagnol ;

 • - adulți activi (24-60 ani) și vârstnici (pensionari) peste 60 de titluri din repertoriul T.N.R.S, recitaluri ale actorilor, evenimente din cadrul F.I.T.S. (spectacole.concerte, spectacole de stradă, conferințe, simpozioane, lansări de carte, lansări de material multi-media, evenimente speciale ,

-peste 60 de ani, pensionari - spectacole care au ca public țintă în principal această categorie de vârstă : « Gaițele », de Al Kirițescu, « Omul care a văzut moartea », de Victor Eftimiu, « Take, lanche și Kadâr », de V.l Popa, « Oscar și Buni-Roz », de E.E. Schmitt, « Cest l'amour», recitaluri de poezie și one man show-uri ;

 • - specialiști români si străini (cercetători în domeniul muzicologiei) - punerea la dispoziție a unor materiale documentare dm patrimoniul instituției, colaborare pentru realizarea unor lucrări și publicații de specialitate ; conferințele speciale din cadrul F.I.T.S.. programul publicistic al instituției ;

 • - creatori români si străini prin invitarea unor regizori, scenografi sau artiști dm diverse arii de activitate să contribuie la creațiile artistice ale 1 .N.R.S. sau prin participarea acestora la F.I.T.S.

■ artiști interpreți - punerea la dispoziție a textelor și materialelor video existente în arhiva și biblioteca Teatrului Național «Radu Stanca » ;

 • - personal din diferite domenii în formare - în cadrul panencriatelor de practică încheiate cu facultăți din cadrul Universității « Lucian Blaga » Sibiu ;

 • - turiști români si străini- în parteneriat cu agenții de turism, în cadrul unor vizite ghidate pe teme ce pun în valoare latura culturală a Sibiului și direct, prin promovarea spectacolelor T.N.R.S. și a ofertei F.I.T.S.

Apreciem că, pe parcursul anului 2011, vom reuși să atragem noi categorii depublic prin diversitatea ofertei culturale a instituției noastre.

 • 13. Perfecționarea personalului:

 • - numărul de angajați care au urmat diverse forme de perfecționare;

anul 2010-1 angajat: dl. Constantin Chiriac și-a reînnoit atestatul de impresariere artistică, fapt ce a dus la obținerea atestatului de impresariere artistică și de către instituția publică. Teatrul Național “Radu Stanca” Sibiu fără costuri suplimentare.

 • - durata și lipul cursului: 2 zile - Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

In anul 201 I salariații vor urma cursuri de prgătire profesională conform actelor normative în vigoare, dacă va fi necesar.

Președinte

Lerner Helmut


Contrasemnează

Secretar

Nistor (Dorin