Hotărârea nr. 97/2011

HOTĂRÂREA NR.97 privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.97 privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat ai Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr.12719/2011 prin care Serviciul pentru Situații de Urgență propune aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 13 lit.b și c din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 lit. b și c din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 ,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.6 lit.a pct. 8 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Normele de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al Municipiului Sibiu , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte

Lerner Helmut


Contrasemnează

Secretar Nistor) Dorin

ANEXĂ la H.C.L. nr. din

Norme de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al Municipiului Sibiu

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: REGULI Șl DISPOZIȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC Șl PRIVAT DIN MUNICIPIUL SIBIU

Art. 1. Obligații generale

Art. 2 Obligații privind gospodăriile cetățenești

Art. 3. Obligațiile asociațiilor de proprietari

Art. 4 Obligațiile persoanelor juridice (instituții publice și operatori economici), cu sediu sau filiale, sucursale ori puncte de lucru în municipiul Sibiu, în domeniul apărării împotriva incendiilor

Art. 5. Obligațiile persoanelor care utilizează mijloace de stingere a incendiilor

CAPITOLUL II: REGULI GENERALE DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 6. Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor

Art. 7. Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

Art. 8. Reglementarea fumatului

Art. 9. Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare 11 CAPITOLUL III: REGULI Șl MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

LA CLĂDIRI CU DESTINAȚIE CULTURAL-ARTISTICĂ Șl DE DIVERTISMENT 13

Art. 10. Principalele reguli de apărare împotriva incendiilor în cluburi, discoteci, săli de jocuri

Art. 11. Apărarea împotriva incendiilor în săli de spectacole, teatre, case de cultură, cămine culturale

Art. 12. Arhive, biblioteci, muzee și expoziții care funcționează, respectiv, se organizează pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu

CAPITOLUL IV: APĂRAREA INCENDIILOR ÎN SPAȚIILE CU DESTINAȚIE

SPORTIVĂ Șl DE AGREMENT DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI SIBIU

Art. 13. Reguli generale de apărare împotriva incendiilor la sălile de sport din municipiul Sibiu

Art 14. Reguli generale de apărare împotriva incendiilor aplicabile stadioanelor

Art. 15. Apărarea împotriva incendiilor în școli, grădinițe și creșe

Art. 16. Regulile de apărare împotriva incendiilor aplicabile în târguri, oboare și piețe

Art. 17. Principalele reguli de apărare împotriva incendiilor în lăcașuri de cult

Art. 18. Apărarea împotriva incendiilor în unitățile sanitare (spitale, cabinete medicale, etc.)

CAPITOLUL V: REGULI Șl MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE UNOR SECTOARE DE ACTIVITATE

Art. 19. Ateliere de întreținere și reparații auto

Art. 20. Apărarea împotriva incendiilor la stațiile de reglare a gazelor

Art. 21. Reguli de apărare împotriva incendiilor la stațiile de alimentare cu carburanți

Art. 22. Reguli de apărare la stațiile de livrare butelii GPL

Art. 23. Reguli de apărare împotriva incendiilor în atelierele de prelucrare a metalelor

CAPITOLUL VI: REGULI Șl MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI

Art. 24. Prevederi Generale

Art. 25. Depozite de material lemnos

Art 26. Ateliere pentru prelucrarea lemnului

Art 27 Ateliere de vopsitorie și finisaj

CAPITOLUL VII: REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU

ALTE ACTIVITĂȚI

Art. 28 Prevederi generale de apărare împotriva incendiilor pentru depozite (mărfuri și materii prime)

Art. 29. Principalele reguli de apărare împotriva incendiilor pentru adăposturile destinate animalelor și păsărilor

Art 30. Apărarea împotriva incendiilor în sectorul de mezeluri și preparate din carne

- afumare

Art. 31. Depozite de făină, tărâțe, saci și ambalaje

Art. 32. Magazii de produse finite

Art 33. Produse de laborator, patiserii

CAPITOLUL VIII: REGULI Șl MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA

INCENDIILOR LA UNITĂTI TURISTICE

Art. 34. Reguli generale

Art. 35 Unități de cazare (hoteluri, vile)

Art. 36. Structuri de turism rural (cabane, căsuțe, campinguri și altele)

Art. 37. Unități de alimentație publică (restaurante, pensiuni, cantine, baruri și altele)

CAPITOLUL IX: REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

APLICABILE SISTEMELOR, INSTALAȚIILOR Șl MIJLOACELOR DE ÎNCĂLZIRE 32

Art. 38. Sisteme și instalații de încălzire

Art. 39. Mijloace de încălzire locală

CAPITOLUL X: REGULI PRIVITOARE LA SISTEMELE DE ALARMARE ÎN CAZ

DE INCENDIU, HIDRANȚI Șl MIJLOACE DE STINGERE A INCENDIILOR

Art. 40. Sisteme de alarmare în caz de incendiu

Art. 41. Hidranți de incendiu

Art. 42. Mijloace de stingere

CAPITOLUL XI: DISPOZIȚII FINALE

Art. 43. Intrarea în vigoare și aplicare în spațiu

Art. 44 Armonizare legislativă

INTRODUCERE

La nivelul municipiului Sibiu, analiza sintetică a riscurilor, fie naturale, fie antropice, evidențiază importanța riscului de producere a incendiilor, manifestat atât la locuințele cetățenești (individuale sau colective), cât și la spații cu destinație comercială sau administrativă.

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă un complex de măsuri și acțiuni vizând împiedicarea producerii și propagării incendiilor, asigurarea condițiilor pentru salvarea persoanelor și bunurilor, respectiv asigurarea securității forțelor care intervin.

Totodată, este cunoscut și dovedit în practică faptul că prevenirea incendiilor este mult mai puțin costisitoare și mai ușoară decât intervenția pentru stingerea incendiilor și, cu atât mai mult, recuperarea bunurilor sau chiar restabilirea integrității și sănătății fizice și psihice. în plus, prevenirea poate împiedica pierderea de vieți omenești.

Ținând cont de aceste realități, Consiliul Local al Municipiului Sibiu instituie și aduce la cunoștința cetățenilor, instituțiilor și operatorilor economici din municipiului Sibiu un set de principii, reguli și măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor, adaptate la specificul municipiului Sibiu.

Prezentele reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor sunt aplicabile cetățenilor, și bunurilor publice și private din municipiul Sibiu.

Apărarea împotriva incendiilor a oamenilor și bunurilor publice și private din municipiu, constituie o problemă de interes comun, la gestionarea căreia trebuie să participe cu forțe și mijloace toate persoanele fizice și juridice de pe raza municipiului, sau care desfășoară activități ori se află în tranzit pe teritoriul municipiului Sibiu.

Aplicarea prezentelor reglementări se realizează în mod cumulativ cu celelalte acte normative, iar în cazul unor neconcordanțe se aplică legislația în vigoare.

CAPITOLUL I

REGULI Șl DISPOZIȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC Șl PRIVAT DIN MUNICIPIUL SIBIU

Art. 1. Obligații generale

 • 1) Cetățenii sunt obligați să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul.

 • 2) Persoana care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc serviciile de urgență, primarul sau poliția locală și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului.

 • 3) în cazul în care anunțul de incendiu s-a făcut cu rea-credință, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contravențional sau penal, potrivit legii, și suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forțelor de intervenție.

 • 4) în caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol sau în dificultate, din proprie inițiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanților autorităților administrației publice, precum și a personalului serviciilor de urgență.

 • 5) în cazul incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe, persoanele aflate în apropiere au obligația să intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea și stingerea acestora.

 • 6) în cazurile de forță majoră determinate de incendii, persoanele fizice și juridice care dețin, cu orice titlu, terenuri, construcții, instalații tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligații:

 • a) să permită necondiționat accesul serviciilor de urgență și al persoanelor care acordă ajutor;

 • b) să permită necondiționat utilizarea apei, a materialelor și a mijloacelor proprii pentru operațiuni de salvare, de stingere și de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;

 • c) să accepte măsurile stabilite de conducătorul intervenției pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcții sau a unei părți din construcție, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară a activităților sau evacuarea din zona periclitată și să acorde sprijin, cu forțe și mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri.

Art. 2. Obligații privind gospodăriile cetățenești

 • 1) în locuințele unifamiliale / multifamiliale / gospodăriile populației se interzic:

 • a)  utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecție cu defecțiuni sau cu improvizații;

 • b) suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;

 • c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reșou, radiator sau alte tipuri de aparatură;

 • d) folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liță a fuzibilului calibrat;

 • e)  folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri și altele asemenea;

 • f)  folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spații cu pericol de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât și în lanuri de cereale, pajiști, în păduri și în apropierea acestora;

 • g) așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare;

 • h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite ia capete;

 • i)   folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

 • j)  încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată;

 • k)  transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

 • l)  păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz și altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;

 • m) nesupravegherea copiilor, precum și blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite și/sau aparate electrice aflate în funcțiune.

 • n) depozitarea de materiale lemnoase, furaje și alte materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere și altele asemenea, în podurile clădirilor;

 • o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecționează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se amplasează independent de celelalte construcții din gospodărie.

 • 2) în locuințe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanții sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate și fără a se depăși 25 I.

 • 3)  Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalațiile electrice, de încălzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deșeurilor, precum și cele împotriva descărcărilor electrice atmosferice sau electricității statice se aplică și în locuințele unifamiliale/muitifamiliaie/gospodăriiie populației.

 • 4) Pentru intervenția în primă urgență în caz de incendiu se recomandă existența în fiecare locuință a unui stingător cu pulbere cu o capacitate de minim 6 litri (P6).

 • 5) Pe timpul sezonului secetos, sunt obligatorii următoarele măsuri:

 • a) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

 • b) restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;

 • c) asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

 • d) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole și în locuri cu vegetație forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement;

 • e) asigurarea și verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu;

 • f) evitarea lucrului cu foc deschis (sudură, prepararea hranei etc.) în apropierea clădirilor și anexelor cu risc de incendiu;

 • 6) înainte de începerea sezonului rece se vor controla și se vor înlătura defecțiunile constatate, asigurându-se buna funcționare a:

 • a) instalațiilor și a sistemelor de încălzire existente la operatori economici, instituții publice și la gospodăriile populației (surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum etc.);

 • b) instalațiilor de încălzire din încăperi în care sunt montate instalațiile de stingere cu apă, precum și cele de depozitare a substanțelor chimice de stingere și din spațiile de garare a autospecialelor;

 • c) serpentinelor de încălzire cu aburi sau apă caldă a căminelor, rezervoarelor de depozitare a lichidelor combustibile, a gazelor sau apei pentru stingerea incendiilor;

 • d) dispozitivelor de încălzire a armăturilor de siguranță de la rezervoarele de lichide combustibile sau gaze lichefiate;

 • e) conductelor și furtunurilor de aburi de la instalațiile de stingere, precum și a celor din diverse instalații de producție și auxiliare.

 • 7) Componentele instalațiilor de stingere cu apă, care sunt expuse înghețului în timpul iernii și nu sunt prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire, vor fi protejate împotriva înghețului.

 • 8) Se vor asigura uneltele și accesoriile pentru deszăpezirea drumurilor și a căilor de acces, de evacuare și de intervenție.

 • 9) Căile de acces și accesul la sursele de apă sau la dispozitivele de punere în funcțiune a instalațiilor de stingere se vor curăța de zăpadă și gheață, asigurându-se menținerea permanent liberă a acestora.

 • 10) Personalul destinat să răspundă de aprinderea și de stingerea focurilor va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate și, respectiv, luate pe timpul sezonului rece.

Art. 3. Obligațiile asociațiilor de proprietari

 • 1) Asociațiile de proprietari din municipiul Sibiu au următoarele obligații în domeniul apărării împotriva incendiilor:

 • a) să numească, din rândul membrilor comitetului executiv, un responsabil cu probleme de apărare împotriva incendiilor;

 • b) să asigure executarea controalelor pe linia apărării împotriva incendiilor de către o comisie numită în acest sens luând măsuri de înlăturare a neregulilor constatate;

 • c) să analizeze semestrial activitatea de apărare împotriva incendiilor luând măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

 • d) să desfășoare activitatea de informare a locatarilor privind cunoașterea normelor generale de prevenire precum și a modului de acțiune în caz de incendiu. în acest sens se vor afișa la fiecare scară sarcinile ce revin locatarilor în caz de incendiu, obligația de afișare revenind președintelui asociației de proprietari;

 • e) să primească și să rezolve sesizările locatarilor privind apărarea împotriva incendiilor în limita competenței;

 • f)  să mobilizeze cetățenii (locatarii) la stingerea incendiilor, cu mijloacele pe care le au la îndemână.

 • 2) Conducerea asociației trebuie să interzică:

 • a) blocarea sau îngustarea căilor de acces, evacuare în casele scărilor, poduri, pivnițe, subsoluri tehnice etc.;

 • b) depozitarea materialelor combustibile în poduri, case de scări, subsoluri;

 • c) depozitarea substanțelor inflamabile în locuințe, garaje, dependințe;

 • d) exploatarea instalațiilor de încălzire sau a aparatelor de uz casnic cu improvizații sau contrar normelor în vigoare;

 • e) modificări, schimbări de destinație care ar periclita securitatea la foc a clădirii;

 • f) blocarea hidranților interiori, stradali sau a oricăror surse de apă;

 • g) amenajarea de parcări și garaje precum și parcarea pe căile de acces, prin blocarea hidranților stradali sau conductelor uscate.

 • 3) Regulile pe care fiecare asociație de proprietari este obligată să le stabilească se afișează la loc vizibil, pentru luare la cunoștință de către fiecare locatar (proprietar).

Art. 4. Obligațiile persoanelor juridice (instituții publice și operatori economici), cu sediu sau filiale, sucursale ori puncte de lucru în municipiul Sibiu, în domeniul apărării împotriva incendiilor

 • 1) La fiecare instituție publică și operator economic din municipiul Sibiu, persoana care poartă întreaga responsabilitate în ceea ce privește elaborarea și punerea în practică a regulilor și măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor este administratorul sau, după caz, conducătorul acestora.

 • 2)  Principalele obligații ale administratorilor (conducătorilor) instituțiilor publice și operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu sunt următoarele:

 • a) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și să trimită acestuia raportul de intervenție;

 • b) să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștință salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;

 • c) să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

 • d) să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizațiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcții sau oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor respective;

 • e) să permită, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor de către personalul specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu, să prezinte documentele și informațiile solicitate și să nu îngreuneze sau să obstrucționeze în niciun fel efectuarea acestora;

 • f) să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu și Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • g) să elaboreze instrucțiuni proprii de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

 • h) să verifice dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • i) să asigure (unde este cazul) constituirea, conform legii, a serviciului de urgență propriu, precum și funcționarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgență voluntar sau privat, capabil să intervină operativ și eficace pentru stingerea incendiilor: de asemenea, să asigure instruirea teoretică și practică a serviciului de urgență privat;

 • j) să asigure întocmirea, actualizarea, avizarea și aprobarea planurilor de intervenție și evacuare a persoanelor și a bunurilor materiale în caz de incendiu, precum și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • k) să permită, la solicitare, accesul forțelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru" al Județului Sibiu și al Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu în unitatea sa în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • l) să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • m) să intervină, cu forțe și mijloace proprii, pentru localizarea și stingerea incendiului produs în unitatea sa și să sprijine, în caz de nevoie, acțiunile de stingere a incendiilor la vecinătăți;

 • n) să asigure și să pună la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și tehnica și medicamentele necesare acordării primului ajutor; să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție în situații de urgență;

 • o) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate conform legii;

 • p) să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

 • 3) Deținătorii și utilizatorii de construcții ori de instalații, echipamente tehnologice de producție și de transport au obligația să conlucreze cu autoritățile administrației publice și cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de intervenție în caz de incendiu.

Art. 5. Obligațiile persoanelor care utilizează mijloace de stingere a incendiilor

 • 1) Persoanele care utilizează mijloace de stingere a incendiilor sau dotări și instalații cu această destinație au următoarele obligații principale:

 • a) să cunoască modul de utilizare a mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor

 • b) să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituției, proprietar, producător sau importator, după caz;

 • c) să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de administrator, conducătorul instituției, proprietar, producător sau importator;

 • d) să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului instituției sau proprietarului, după caz, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

CAPITOLUL II

REGULI GENERALE DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 6. Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor

 • 1) Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor privesc:

 • a) controlul/supravegherea din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor a activităților, pe timpul desfășurării și după încheierea acestora;

 • b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecințelor incendiilor;

 • c) menținerea condițiilor realizate pentru evacuarea personalului și bunurilor materiale în siguranță și pentru securitatea echipelor de intervenție în cazul izbucnirii unui incendiu;

 • d) menținerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

 • 2) Exploatarea sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.

 • 3) La utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor este obligatorie respectarea instrucțiunilor de funcționare, verificare și întreținere, precum și a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise și aprobate potrivit legii.

 • 4) Pe timpul exploatării instalațiilor aferente construcțiilor și instalațiilor tehnologice (de gaze, electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare și altele asemenea) se interzic:

 • a) neasigurarea supravegherii conform instrucțiunilor de funcționare;

 • b) funcționarea fără sistemele, aparatele și echipamentele necesare conform instrucțiunilor de funcționare pentru controlul și menținerea parametrilor privind siguranța în funcționare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;

 • c) întreținerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;

 • d) depășirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații sau executarea necorespunzătoare a acestora;

 • e) executarea lucrărilor de întreținere și reparații sau a unor modificări de către personal neautorizat.

 • 5) Menținerea în stare de funcționare a instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcții și instalații, utilaje și echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.

 • 6) Utilizarea sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice conform instrucțiunilor specifice și reglementărilor tehnice este obligatorie.

 • 7) în spațiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaților și al altor persoane fără echipament de protecție adecvat condițiilor de lucru.

 • 8) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor și sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcționare, lovire sau frecare în spații sau în locuri cu risc de explozie este interzisă.

 • 9) Produsele, materialele și substanțele combustibile se amplasează la distanță de siguranță față de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

 • 10) Se interzice folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum și aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile,

 • 11) Verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

 • 12)  Pe timpul transportului, depozitării și manipulării produselor sau substanțelor combustibile se ține seama de proprietățile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.

 • 13) Produsele și substanțele combustibile se transportă, se manipulează și se depozitează în ambalaje adecvate, realizate și inscripționate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu și stabilirii procedeelor și substanțelor de stingere ori de neutralizare adecvate.

 • 14) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.

 • 15) Lâ elaborarea planurilor de intervenție se ține seama de compatibilitatea produselor sau substanțelor combustibile cu substanțele de stingere.

 • 16) Deșeurile și reziduurile se supun următoarelor reguli;

 • a) Deșeurile și reziduurile, scurgerile și depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepărtează ritmic prin metode și mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru, și se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor.

 • b) Deșeurile și reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, căiți, bumbac, rumeguș, care conțin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu căptușeală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu și marcate.

 • c) Deșeurile, reziduurile și ambalajele combustibile care se reutilizează, se depozitează, cu asigurarea distanțelor de siguranță față de clădiri, instalații, culturi agricole, suprafețe împădurite și alte materiale combustibile, în funcție de natura și de proprietățile fizico-chimice ale acestora.

 • d) Deșeurile, reziduurile și ambalajele combustibile, care nu se reutilizează, se distrug conform reglementărilor specifice.

 • 17) Pentru prevenirea autoaprinderii materialelor și substanțelor cu risc, se vor respecta următoarele reguli:

 • a) Materialele și substanțele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiții adecvate naturii lor, bine ventilate și luându-se măsuri de control și preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire.

 • b) Prevenirea apariției fenomenului de autoaprindere se urmărește și la depozitarea furajelor, conform reglementărilor specifice.

 • 18) Amplasarea depozitelor de combustibili și furaje se face la distanțe de siguranță, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătățile.

 • 19) Toate instalațiile/conductele prin care circulă substanțe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanței, respectiv pericolului acesteia, prevăzute de normele tehnice specifice.

 • 20) Tratarea sau protejarea materialelor și elementelor de construcții combustibile și/sau a structurilor din alcătuirea construcțiilor sau a instalațiilor cu substanțe de termoprotecție ori ignifuge se efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice.

 • 21) Luc rările de termoprotecție se execută numai de către personal atestat, conform normelor tehnice specifice.

 • 22) Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii,

 • 23) Elementele de limitare a propagării focului, de izolare termică și de etanșate la fum și la gaze fierbinți din alcătuirea construcțiilor și a instalațiilor se mențin permanent în bună stare, pentru a-și îndeplini rolul stabilit.

 • 24) în construcțiile civile/publice și de producție, cantitățile de materiale și de substanțe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depășirea densității sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentațiile tehnice de proiectare și execuție.

 • 25) în sălile aglomerate și de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activități cu public este interzis accesul publicului cu produse și substanțe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii,

 • 26) Depozitarea și utilizarea în spații publice a mijloacelor, produselor și substanțelor prevăzute la alin. (2) este permisă numai în locurile amenajate în acest scop și cu respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

 • 27) La clădiri administrative/birouri, activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului, care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu.

 • 28) Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor și spațiilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităților de materiale combustibile și a eventualelor surse cu potențial de aprindere a acestora.

 • 29) Apărarea împotriva incendiilor în cazul sălilor aglomerate se realizează cu respectarea următoarelor reguli minimale:

 • a) în sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfășoară activități cu public nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect.

 • b) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere cu lățimi care să permită deplasarea publicului către ieșirile din sală.

 • c) în incintele prevăzute la lit. a), scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu poată fi răsturnate în caz de panică și să asigure evacuarea rapidă și fără accidente a publicului.

 • d) La finalizarea activității în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de verificare pentru depistarea și înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatării.

 • e) Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj preînregistrat.

 • f) Covoarele, preșurile etc. folosite pe culoarele, coridoarele și scările de evacuare vor fi bine fixate de pardoseală, astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor și bunurilor în caz de incendiu.

Art. 7. Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

 • 1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

 • 2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

 • 3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile pe raza municipiului Sibiu este interzisă, atât pentru evitarea producerii de incendii, cât și pentru protejarea mediului înconjurător de efectele poluării.

 • 4) Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

 • 5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc, respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

 • 6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

 • 7) Reglementarea de către administratorul operatorului economic sau conducătorul instituției a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

 • a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, precum și a persoanelor care le supraveghează;

 • b) stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

 • c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

 • d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;

 • e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

 • 8) Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului, numai în locuri și de către persoane autorizate.

 • 9) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.

 • 10) Lucrările prevăzute la alin. 9) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

 • 11) Permisul de lucru cu foc:

 • a) se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent;

 • b) este valabil o singură zi;

 • c) se predă de către executant emitentului, la terminarea lucrului.

 • 12) Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

 • a) pregătirea locului;

 • b) instruirea personalului;

 • c) controlul după terminarea lucrării.

 • 13) Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare.

 • 14) Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

 • 15) în timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

 • a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

 • b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

 • c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;

 • d)  interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

 • e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc;

 • f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

 • 16) După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate din spațiile cu risc ridicat de incendiu trebuie să asigure următoarele măsuri:

 • a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc;

 • b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

 • c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

 • d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

 • e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

 • f) colectarea deșeurilor rezultate în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

 • 17) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităților desfășurate în restaurante sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

 • 18) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situațiile menționate la alin. 17), cu condiția asigurării condițiilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiului, după cum urmează:

 • a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc;

 • b) folosirea unor suporturi incombustibile;

 • c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită etc;

 • d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;

 • e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu;

 • f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;

 • g) anunțarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situații de urgență, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

 • 19) Pentru spectacolele de tipul menționat la alin. 17), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.

Art. 8. Reglementarea fumatului

 • 1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituții publice și se face prin dispoziție scrisă, dată de persoana cu atribuții de conducere.

 • 2) Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau ai amenajării respective, însușită de utilizatorii în cauză.

 • 3) în dispoziția pentru reglementarea fumatului se menționează:

 • a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spațiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje și eșafodaje, realizate din materiale combustibile, precum și lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite;

 • b) locurile amenajate pentru fumat;

 • c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri și sectoare de activitate;

 • d) alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

 • 4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.

 • 5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul „Loc pentru fumat".

 • 6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc, 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.

 • 7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

 • a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

 • b) instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu:

 • c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

 • 8) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

 • 9) Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

 • 10) Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

 • 11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Art. 9. Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare

 • 1) Pentru asigurarea condițiilor de evacuare și salvare a utilizatorilor în siguranță în caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri:

 • a) întreținerea în bună stare de funcționare a sistemelor de decomprimare sau de etanșare la fum și gaze fierbinți, precum și a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcțiilor și instalațiilor;

 • b) păstrarea căilor de evacuare libere și în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate și realizate;

 • c) funcționarea iluminatului de siguranță și a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;

 • d) funcționarea sistemelor de alarmare și semnalizare a incendiilor la parametrii de performanță pentru care au fost proiectate;

 • e) organizarea și desfășurarea, periodic, de exerciții și aplicații cu salariații, în condițiile legii.

 • 2) Căile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marchează cu indicatoare standardizate, conform reglementărilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu ușurință, atât ziua cât și noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.

 • 3) Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la ușile de acces către alte spații și încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.

 • 4) Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecție a golurilor, cele de acționare a trapelor și clapetelor, precum și cele care mențin în poziție închisă ușile încăperilor tampon se mențin în permanență în stare de funcționare.

 • 5) Se interzice blocarea în poziție deschisă a ușilor caselor scărilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uși care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinți și propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală.

 • 6) Dispozitivele de la alin. 4), care asigură închiderea automată a ușilor, se verifică periodic și se mențin în stare de funcționare.

 • 7) Sistemul de închidere a ușilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea ușoară a acestora în caz de incendiu.

 • 8) Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutățește situația inițială.

 • 9) în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de mașini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție.

 • 10) Accesul mijloacelor și personalului pentru intervențiile operative în caz de incendiu, în vederea salvării și acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor și limitării efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanență la toate:

 • a) construcțiile și încăperile acestora;

 • b) instalațiile tehnologice și anexe;

 • c) depozitele închise și deschise de materii prime, semifabricate, produse finite și auxiliare;

 • d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum și la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale și butoane de semnalizare a incendiilor, stații de pompare a apei, hidranți de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare și castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale;

 • e) dispozitivele de acționare a unor mijloace cu rol de protecție în caz de incendiu: cortine de siguranță, sisteme de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți, clapele de pe tubulatura de ventilare și altele asemenea;

 • f) tablourile de distribuție și întrerupătoarele generale ale instalațiilor electrice de iluminat, de forță și de siguranță, precum și la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;

 • g) vanele instalațiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu și punctele de comandă ale acestora: gaze și lichide combustibile, benzi transportoare și altele asemenea;

 • h) alte mijloace utilizate pentru intervenție în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă și altele asemenea.

 • 11) Persoanele fizice sau juridice care dețin sau administrează construcțiile, instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare, potrivit reglementărilor tehnice specifice, prezența mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor și să afișeze regulile specifice care trebuie respectate.

 • 12) Intrările în incintele unităților și circulațiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigură accesul la clădiri și instalații, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt rețele, bazine, râuri, lacuri, traversările de cale ferată și altele asemenea, se mențin, indiferent de sezon, practicabile, curate și libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă și altele asemenea, care ar putea împiedica intervenția operativă pentru stingerea incendiilor.

 • 13) în cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură și se marchează, potrivit reglementărilor tehnice specifice, căi de acces și circulații ocolitoare.

 • 14) Căile de acces și de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiații, locurile în care sunt amplasate utilajele și instalațiile pentru stingerea incendiilor și orice alte instalații care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marchează vizibil, potrivit reglementărilor tehnice specifice.

CAPITOLUL III

REGULI Șl MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CLĂDIRI CU DESTINAȚIE CULTURAL-ARTISTICĂ Șl DE DIVERTISMENT

Art. 10. Principalele reguli de apărare împotriva incendiilor în cluburi, discoteci, săli de jocuri sunt următoarele:

 • 1) Instalațiile electrice utilizate pentru realizarea jocului de lumini, stații de amplificare etc. vor fi executate și exploatate în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.

 • 2) Mesele cu maximum 8 locuri vor avea cel puțin la una din laturi, culoar de trecere.

 • 3) Mesele dreptunghiulare cu maximum 16 locuri vor avea culoare de evacuare la ambele capete, pe laturile scurte nu se prevăd scaune.

 • 4) Dacă numărul locurilor de pe o latură este mai mare de 3 între un culoar de evacuare și perete sau de 6 locuri între două culoare, între mese se vor asigura treceri de acces la culoarele de evacuare.

 • 5) Lățimea liberă a trecerilor între mese pentru accesul la culoarele de evacuare va fi de cel puțin 0,60 m la care se adaugă dimensiunile scaunelor.

 • 6) Lățimea liberă a culoarelor de evacuare se stabilește în raport cu numărul de fluxuri, determinat conform standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

 • 7) Se va asigura un număr suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri scrumierele cu picior vor fi amplasate la o distanță de cel puțin 1,5 m față de perdele, draperii etc..

 • 8) Nu se vor amplasa instalații și mașini de jocuri la o distanță mai mică de 1 m față de sursele de căldură, tablourile electrice sau ușile de acces și evacuare.

 • 9) Montarea, demontarea, reparația și întreținerea instalațiilor de jocuri, a orgilor de lumini etc., se va face numai de către angajați calificați în specialitatea respectivă.

 • 10) După terminarea programului se vor efectua controale pentru depistarea unor focare ascunse.

Art. 11. Apărarea împotriva incendiilor în săli de spectacole, teatre, case de cultură, cămine culturale se supune următoarelor reguli:

 • 1) Pe timpul desfășurării activităților în aceste săli, ușile de pe traseele de evacuare trebuie să fie descuiate, cu deschidere spre exterior la simpla apăsare pe mâner.

 • 2) Se interzice introducerea provizorie a scaunelor mobile în incinta sălilor de spectacole peste numărul de locuri al sălii.

 • 3) înaintea începerii activității în sală se va controla și asigura buna funcționare a iluminatului de siguranță al sălii.

 • 4) în spațiile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va întrerupe înainte de accesul persoanelor în sală.

 • 5) în casa scenei se vor introduce numai decorurile necesare spectacolului din ziua respectivă, iar după spectacol vor fi evacuate și păstrate în magazia de decoruri.

 • 6) Trecerile, culoarele, intrările și ieșirile culoarelor scenei trebuie să fie totdeauna libere.

 • 7) Fumatul în casa scenei este admis numai în măsura în care este absolut necesar desfășurării spectacolului respectiv. în anexele scenei, fumatul este interzis.

 • 8) Materialele combustibile din scenă vor fi ignifugate conform normativelor în vigoare.

 • 9) în sălile în care suprafața ocupată de o persoană este mai mică de 1m2, scaunele, băncile și în general mobilierul se fixează de pardoseală, astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică. Fac excepție lojile în care se admit maximum 12 scaune mobile precum și expozițiile și saloanele de dans în care se recomandă solidarizarea pe pachete (fără fixare de pardoseală).

 • 10) La căminele culturale și în sălile de întruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri, scaunele și băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiția fixării între ele pe pachete de minimum trei rânduri.

 • 11) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se va face astfel încât să se realizeze culoare de trecere corespunzătoare, care să asigure accesul publicului la ieșirile din sală.

 • 12) Spațiul liber de trecere dintre rândurile de scaune trebuie să fie de minimum 45 de cm. La capetele trecerilor dintre rândurile de evacuare nu se admit trepte.

 • 13) La fiecare nivel al sălilor aglomerate precum și la niveluri de loji sau balcoane cu mai mult de 100 de persoane se vor asigura cel puțin 2 uși de evacuare, distincte și judicios distribuite. Aceeași condiție se impune și la foaiere, bufete, garderobe și alte încăperi de servire a publicului cu aria de peste 100 m2.

 • 14) în fața ieșirilor din clădiri cu săli aglomerate trebuie asigurat spațiu liber pentru persoanele ce se evacuează.

 • 15) Pentru asigurarea evacuării persoanelor din sălile aglomerate în caz de incendiu se vor numi salariați care să organizeze și să supravegheze evacuarea persoanelor și bunurilor conform planului de evacuare (întocmit din timp și afișat la loc vizibil).

Art. 12. în ceea ce privește arhivele, bibliotecile, muzeele și expozițiile care funcționează, respectiv, se organizează pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu, se impune respectarea următoarelor principii generale:

 • 1) Depozitele de arhive și depozitele bibliotecilor se amplasează cu respectarea normelor în vigoare.

 • 2) încăperile destinate pentru săli de lectură, camere de lucru, cercetare, conservare, administrație sau dezinfectare trebuie să fie separate de spațiile de depozitare a arhivei și a fondului special al bibliotecilor prin elemente de construcție, incombustibile, rezistente la foc.

 • 3) Corpurile de iluminat incandescente din spațiile de arhivare și magazii se protejează cu globuri de protecție, iar atunci când, prin natura activității, există posibilitatea de a fi lovite, se montează și apărători de protecție.

 • 4) Rafturile, fișierele, dulapurile, rastelele, polițele etc. utilizate în depozite trebuie să fie executate din materiale incombustibile, iar în cazul utilizării materialelor combustibile acestea se tratează cu substanțe ignifuge sau termospumante, asigurându-se împotriva răsturnării sau căderii materialelor depozitate.

 • 5) în muzee, circuitul vizitatorilor va fi indicat prin săgeți, începând cu ușa de intrare în sălile de expunere, până la ieșire. Circulația vizitatorilor se va face numai într-un singur sens și va fi dirijată de către personalul de supraveghere.

 • 6) încăperile folosite numai în scopul păstrării și depozitării obiectelor și documentelor muzeale vor fi separate față de restul construcțiilor prin pereți și uși antifoc.

 • 7) Cărțile, cataloagele, manuscrisele, fișele etc. se depozitează în rafturi sau după caz în stive, în încăperi cu parametrii de mediu și nivele de performanță adecvate, astfel încât să fie ferite de foc.

 • 8) între rafturile sau stivele de depozitare se asigură spații libere pentru accesul și evacuarea ușoară în caz de necesitate.

 • 9) Pentru exemplarele și/sau colecțiile cu valoare deosebită (unicate, cărți rare și cărți de patrimoniu etc.) se va asigura o protecție deosebită, iar în caz de incendiu se va organiza salvarea cu prioritate a acestora.

 • 10) Pentru protecția bunurilor de valoare, bibliotecile vor fi echipate și dotate și cu sistemele, instalațiile și mijloacele corespunzătoare de prevenire și stingere, potrivit reglementărilor tehnice.

 • 11) La amplasarea mobilierului în sălile de studiu și de lectură, se ține seama de următoarele recomandări:

 • a) asigurarea unor culoare de circulație și evacuare corespunzător dimensionate;

 • b) mesele de maxim 8 locuri se amplasează cu cel puțin o parte a lor lângă un culoar de evacuare;

 • c) mesele dreptunghiulare, amplasate cu latura lungă perpendicular pe culoarele de evacuare, vor avea pe fiecare latură cel mult 8 locuri dacă au acces la un singur culoar, sau 16 locuri dacă au acces la două culoare de evacuare. în capetele acestor mese nu se prevăd scaune pe culoarele de evacuare;

 • d) dacă numărul de locuri de pe o latură este mai mare de trei (între culoarul de evacuare și perete) sau de șase (între două culoare) se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare având o lățime liberă de cel puțin 0,45 m;

 • e) lățimea liberă a culoarelor de evacuare se stabilește în raport cu numărul persoanelor (pentru a asigura trecerea numărului de fluxuri determinat prin calcul), fără a fi mai mic de 0,90 m (0,80 m în cazul utilizării scaunelor rabatabile);

 • f) la stabilirea lățimilor libere de trecere se au în vedere și dimensiunile scaunelor (retrase la o distanță de 0,15 m de marginea mesei).

 • 12) în sălile de lectură cu expunere liberă a cărților în rafturi stelaje, se vor asigura spații corespunzătoare de circulație și evacuare. Se recomandă utilizarea rafturilor (stelajelor) executate din materiale incombustibile.

 • 13) Atunci când sălile respective se încadrează în categoria sălilor aglomerate, se respectă în exploatare și măsurile specifice acestora.

 • 14) în sălile de expunere ale muzeelor se va urmări asigurarea în exploatare a următoarelor:

 • a) instalațiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine și panouri să fie realizate și menținute în exploatare conform prevederilor normelor tehnice de specialitate:

 • b) standurile cu exponate vor fi amplasate și realizate în așa fel încât căile de evacuare și de circulație destinate publicului să fie permanent libere:

 • c) circuitul vizitatorilor va fi marcat prin indicatoare corespunzătoare (săgeți), începând cu ușa de intrare în sălile de expunere până la ieșirea din acestea, iar circulația vizitatorilor se va face numai într-un singur sens și va fi dirijată de către personalul de supraveghere instruit special în acest scop:

 • d) întocmirea planurilor de evacuare a vizitatorilor, precum și a exponatelor, (în primul rând a celor cu cea mai mare valoare, precizând locurile de depozitare, personalul de supraveghere etc.), iar pentru obiectele voluminoase ce nu se pot evacua, se prevăd prelate care în caz de incendiu vor fi umezite cu apă înainte de așezarea lor pe obiectele ce urmează să fie protejate de acțiunea focului;

 • e) asigurarea supravegherii permanente a vizitatorilor atât la intrare, pentru a nu introduce substanțe inflamabile în muzeu, cât și pe tot timpul vizionării sălilor;

 • f) neutilizarea pentru încălzire a sobelor metalice sau a altor sisteme de încălzire cu foc deschis sau suprafețe incandescente;

 • g) asigurarea între elementele sistemelor de încălzire și obiectele de artă și documentele de valoare combustibile expuse, a unor spații de siguranță de minimum 1,00 m;

 • h) în muzeele de literatură, documentele prevăzute cu sigilii de ceară și cele scrise pe diferite pergamente, vor fi expuse în vitrine cu sistem electric de iluminat din exterior și așezate la distante corespunzătoare față de sursele de căldură din vecinătate;

 • i) reproducerile textelor, facsimilelor, sigiliilor etc. nu se efectuează în sălile de expunere ale muzeului, ci în încăperi separate și amenajate corespunzător reglementarilor, prevăzute cu instalații electrice corespunzătoare și dotate cu mobilierul necesar (mese îmbrăcate cu tablă, dulapuri metalice pentru păstrarea substanțelor toxice etc.);

 • j) la muzeele de artă, instalarea stelajelor și a vitrinelor pe care sunt expuse țesături, costume, cusături etc. se face la distanță de cel puțin 0,50 m față de elementele de încălzire centrală și sobele cu acumulare de căldură și de cel puțin 1,00 m față de sobele acumulare de căldură;

 • k) atunci când se curăță pardoselile din materiale combustibile (dușumea, parchet, etc.) cu lichide inflamabile și/sau ceară se întrerupe focul în sobe și se aerisesc încăperile până la evacuarea totală a gazelor și uscarea pardoselii. Se interzice curățarea costumelor, stofelor etc. cu substanțe inflamabile în interiorul sălilor de expuneri.

CAPITOLUL IV

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN SPATIILE CU DESTINAȚIE SPORTIVĂ Șl DE AGREMENT DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI SIBIU

Art. 13. Reguli generale de apărare împotriva incendiilor la sălile de sport din municipiul Sibiu

 • l) Accesul publicului în sălile de sport se va admite numai în limita numărului de locuri.

 • 2) Se interzice fumatul și focul deschis, precum și folosirea artificiilor, petardelor sau a oricăror surse de aprindere.

 • 3) Elementele metalice din structura de rezistență vor fi protejate pentru a li se îmbunătăți comportarea la foc; se vor ignifuga materialele combustibile.

 • 4) Schimbarea destinației unor spații din aceste categorii de clădiri se supune avizării și autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor.

 • 5) Instalațiile de iluminat de siguranță, semnalizare și stingere a incendiilor vor fi menținute în permanentă stare de funcționare.

 • 6) Căile de acces și evacuare vor fi în permanență libere și marcate conform standardelor în vigoare; culoarele, scările și porțile situate în zonele spectatorilor trebuie marcate conform regulamentului UEFA.

 • 7) înaintea începerii fiecărui meci și după încheierea lui, organizatorii vor efectua control de prevenire a incendiilor și vor lua măsuri urgente pentru înlăturarea neregulilor constatate.

 • 8) La magaziile de echipament și vestiare fumatul, focul deschis și orice surse de foc sunt interzise.

 • 9) Sursele de alimentare cu apă vor fi în permanență libere și marcate conform standardelor în vigoare.

 • 10) După terminarea meciului, deșeurile combustibile vor fi colectate, depozitate, evacuate sau distruse în locuri special amenajate și sub o strictă supraveghere.

 • 11) în sălile de competiții sportive nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcție de destinația construcțiilor în care acestea sunt amplasate.

 • 12) Se interzice fumatul și utilizarea focului deschis în astfel de încăperi, precum și iluminarea cu flacăra deschisă (lumânări, chibrituri, facle, etc) în poduri, magazii, alte încăperi, spații și locuri cu risc de incendiu din aceste construcții.

Art. 14. Reguli generale de apărare împotriva incendiilor aplicabile stadioanelor

 • 1) La stadioanele prevăzute cu tribune pentru public, înaintea fiecărei manifestări (activitate sportivă, concert etc.) se vor lua următoarele măsuri:

 • a) verificarea ușilor și porților de evacuare, inclusiv a mecanismelor și dispozitivelor de închidere a acestora, pentru a se asigura ca acestea pot fi deschise imediat în caz de necesitate;

 • b) testarea tuturor instalațiilor și sistemelor de detectare, semnalizare și anunțare a incendiilor, pentru iluminat de siguranță si a celorlalte sisteme de comunicare ce se adresează publicului;

 • c) colectarea și evacuarea tuturor deșeurilor combustibile și depozitarea acestora în locuri special amenajate, în afara zonelor de acces al publicului;

 • d) menținerea liberă și ușor accesibilă a căilor de evacuare, astfel încât acestea să poată fi utilizate în condiții de siguranță;

 • e) verificarea existentei indicatoarelor de direcționare a publicului în caz de necesitate și a iluminării corespunzătoare a acestora (în cazul activităților desfășurate în nocturnă);

 • f) asigurarea unui număr suficient de persoane cu atribuții de îndrumare a publicului și de intervenție în caz de incendiu;

 • g) verificarea existenței și funcționarii mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor din dotarea stadionului;

 • h) verificarea, acolo unde este cazul, a tuturor spatiilor amenajate sub tribunele stadionului și eliminarea tuturor surselor potențiale de incendiu.

 • 2) După fiecare manifestare, se vor lua următoarele măsuri:

 • a) inspectarea întregului stadion pentru depistarea oricărei situații necorespunzătoare apărute, asigurându-se înlăturarea imediata a acesteia;

 • b) colectarea și evacuarea din incinta stadionului a tuturor deșeurilor combustibile.

 • 3) Pe timpul pauzelor competiționale, se vor asigura:

 • a) verificarea modului de pregătire a personalului cu atribuții de îndrumare a publicului în caz de necesitate și de asigurare a primei intervenții pentru stingerea incendiilor;

 • b) executarea de exerciții și aplicații pentru însușirea procedurilor de acțiune în caz de urgență.

 • 4) Anual, înaintea începerii sezonului competițional, se vor lua următoarele masuri:

 • a) inspectarea detaliată a stadionului, inclusiv a elementelor de separare dintre sectoarele rezervate publicului (garduri, bariere, parapete, etc );

 • b)  verificarea funcționării tuturor mijloacelor tehnice destinate prevenirii și stingerii incendiilor

 • c) verificarea instalațiilor utilitare ale stadionului (încălzire, electrice - inclusiv a instalației de nocturnă, gaze combustibile, telecomunicații, etc.);

 • d) asigurarea marcării corespunzătoare a căilor de acces și evacuare.

 • 5) Se interzice permiterea accesului spectatorilor peste capacitatea maxima a stadionului.

 • 6) Pe lângă regulile si masurile de apărare împotriva incendiilor precizate în acest capitol, se vor respecta și instrucțiunile și precizările impuse de organele și organismele sportive internaționale (FIFA, UEFA, s.a.) privind organizarea și desfășurarea competițiilor sportive.

Art. 15. Apărarea împotriva incendiilor în școli, grădinițe și creșe

 • 1) Se va asigura o bună întreținere a căilor de acces și evacuare (culoare, case de scări, uși etc.) interzicându-se blocarea sau reducerea lățimii acestora.

 • 2) Periodic, se vor efectua exerciții de evacuare cu elevii din școli și cu copii din grădinițe, în vederea prevenirii panicii, a reducerii timpului de evacuare etc..

 • 3) Se interzice exploatarea cu defecțiuni sau improvizații a instalațiilor electrice și de încălzire, precum și intervenția unor persoane neautorizate la aceste instalații. Personalul de serviciu al școlii va fi instruit pentru aprinderea, supravegherea și stingerea focului în sobe.

 • 4) în încăperile laboratoarelor se vor asigura condiții corespunzătoare de păstrare și utilizare a lichidelor inflamabile sau a altor substanțe periculoase. Lucrările de laborator se vor efectua numai după efectuarea instructajului de apărare împotriva incendiilor și sub stricta supraveghere a profesorului de specialitate.

 • 5) Se va urmări respectarea normelor și regulilor de depozitare a bunurilor materiale interzicându-se păstrarea materialelor combustibile sub casele de scări, în podurile clădirilor etc..

 • 6) Lucrările cu foc deschis se vor executa cu respectarea strictă a normelor, numai în afara orelor de program cu elevii.

 • 7) La creșe și grădinițe se vor stabili din timp măsuri speciale de evacuare a copiilor în caz de pericol (pregătirea unor mijloace adecvate de evacuare, instruirea personalului, amenajarea căilor de evacuare etc.).

Art. 16. Regulile de apărare împotriva incendiilor aplicabile în târguri, oboare și piețe

 • 1) Administratorii unor astfel de locuri publice vor lua măsuri pentru:

 • a) delimitarea locurilor destinate diverselor activități ce se desfășoară în perimetrul târgului (comercializare animale, cereale, bunuri de consum, scânduri și materiale de construcții);

 • b) interzicerea focului deschis pe timpul desfășurării activității în târguri și piețe;

 • c) depozitarea jarului de la grătarele de preparare a gustărilor calde în alte locuri decât cele special amenajate;

 • d) menținerea liberă a căilor de acces și evacuare în caz de incendiu;

 • e) furajele necesare pentru hrana animalelor aduse în târg vor fi aprovizionate numai în cantitățile necesare consumului pe durata târgului;

 • f) amenajarea și dotarea pichetului de incendiu cu mijloace și materialele de primă intervenție;

 • g) stabilirea de către factorii de conducere ai târgului a modului de anunțare a incendiilor la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Sibiu și la Serviciul pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

 • 2) Reglementarea accesului autovehiculelor se face astfel:

 • a) în târgurile pentru autoturisme parcarea acestora se face astfel încât să se asigure gabarite corespunzătoare pentru evacuarea rapidă în caz de incendiu, precum și intervenția pentru stingere;

 • b) în târgurile pentru autoturisme se interzice comercializarea sau distribuirea de combustibil;

 • c) târgurile pentru comercializarea autovehiculelor se vor amplasa la distanțe de siguranță față de vecinătăți;

 • d) se interzice introducerea în târguri a autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil;

 • e) autovehiculele și autoturismele vor fi parcate în târguri grupate, în raport de tipul, de destinație a lor.

Art. 17. Principalele reguli de apărare împotriva incendiilor în lăcașuri de cult

 • 1) Ușile de acces-evacuare să aibă deschiderea spre exterior și să fie dimensionate corect.

 • 2) Gabaritele traseelor de circulație în zona de acces a bisericilor să nu fie reduse prin amenajarea unor puncte de vânzare a obiectelor cu specific bisericesc.

 • 3) La muzeele și expozițiile de carte veche sau manuscrise, instalațiile de detectare și semnalizare a incendiilor să fie menținute în stare de funcționare.

 • 4) Se recomandă dotarea clădirilor cu sisteme adecvate de semnalizare și stingere a incendiilor.

 • 5)  Elementele constructive din structura podurilor, acoperișurilor, șarpantelor și catapetesmelor să fie protejate cu substanțe ignifuge.

 • 6) Este interzisă exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizații.

 • 7) Se interzice utilizarea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură, neomologate sau improvizate, neîntreținerea coșurilor de fum și a instalațiilor de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice.

 • 8) Protejarea termică a coșurilor de fum față de elementele de construcții combustibile.

 • 9) în perioada sărbătorilor religioase, când bisericile sunt aglomerate, se recomandă:

 • a) aducerea la cunoștința enoriașilor a măsurilor de protecție antiincendiu specifice, îndeosebi privind utilizarea focului deschis;

 • b) supravegherea permanentă de către o persoană special desemnată a sobelor sau altor mijloace de încălzit, pe toată durata funcționării lor;

 • c) stingerea focurilor cu scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice de încălzit, înainte de părăsirea și încuierea bisericii;

 • d) amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, la distanța de siguranță față de elementele combustibile din interiorul bisericii, de preferință în tăvi metalice umplute cu nisip;

 • e) stingerea lumânărilor la terminare activităților și evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii.

 • 10) Interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile în poduri sau balcoane și amenajarea unor spații corespunzătoare pentru păstrarea lor.

 • 11) Verificarea periodică, de către o persoană specializată a instalațiilor electrice și de paratrăsnet, precum și a coșurilor de evacuare a fumului.

 • 12) Dotarea lăcașurilor de cult cu mijloace de primă intervenție și menținerea acestora în stare permanentă de funcționare.

 • 13) Marcarea vizibilă a ieșirilor și stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente.

 • 14) Obținerea autorizației de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. Dumitru Croitoru" al județului Sibiu pentru biserici, case de rugăciuni și alte clădiri de cult destinate publicului, indiferent de aria constructivă sau desfășurată.

 • 15) La terminarea activităților se vor verifica toate încăperile și întreaga clădire va fi deconectată de la rețeaua electrică.

 • 16) Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea asigurate cel puțin două căi de evacuare a persoanelor, distincte și independente. Excepție fac cele cu capacitatea maximă simultană de 30 persoane.

 • 17) Clădirile de cult cu subsol, vor avea asigurat accesul separat al subsolului și, în cazul în care acesta cuprinde spații funcționale necesare cultului, se pot realiza și circulații interioare între subsol și parter, cu condiția ca acestea să fie prevăzute cu uși rezistente la foc minimum 30 de minute și echipate cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.

 • 18) Utilizarea focului deschis (lumânări, candele, etc.) în clădirile de cult este admisă numai în condițiile asigurării măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și, după caz, numai în locurile stabilite și amenajate corespunzător.

 • 19) Clădirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane și mai mult, vor avea ușile de evacuare cu deschiderea în exterior.

 • 20) Clădirile de cult prevăzute cu locuri fixe (scaune, bănci, strane), vor avea acest mobilier fixat de pardoseală ori pereți, sau solidarizat pe pachete de scaune (bănci), conform prevederilor în vogare.

 • 21) Instalațiile utilitare aferente clădirilor de cult (sanitare, electrice, încălzire, ventilare, etc.), se proiectează și realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice acestora.

 • 22) Clădirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor în caz de incendiu, cel puțin la o fațadă.

Art. 18. Apărarea împotriva incendiilor în unitățile sanitare (spitale, cabinete medicale etc.)

 • 1) Saloanele pentru bolnavi nu vor fi încărcate peste capacitate, iar căile de evacuare din spitale, policlinici etc. vor fi păstrate în permanență libere.

 • 2) Se vor stabili din timp măsuri și mijloace de evacuare pentru bolnavi sau alte persoane care nu se pot evacua singure (tărgi, coșuri pentru copii etc.).

 • 3) în saloane, pe coridoare, case de scări etc. se va asigura funcționarea în cele mai bune condiții a iluminatului de siguranță.

 • 4) în unitățile spitalicești se vor prevedea, de regulă, instalații de încălzire centrală; unde nu este posibil acest lucru, se vor folosi sobe cu acumulare de căldură care vor avea afișat programul de funcționare, persoanele care răspund de aprinderea, supravegherea și stingerea focului etc.

 • 5) în saloane și în săli de operații buteliile de oxigen (sau alte gaze) vor fi acoperite cu huse de pânză albă sau albastră. închiderea și deschiderea robinetelor se face numai de personal instruit.

 • 6) Pentru prevenirea exploziilor pe timpul anesteziilor generale se va asigura protecția prin conectarea aparatelor, anesteziștilor și a mesei de operație la priza de împământare. Aparatele de anestezie vor avea vaporizatoare etalonate de către personal calificat.

 • 7) Pardoseala sălilor de operație va fi confecționată din material care nu produce scântei; aparatele medicale, cărucioarele, măsuțele mobile etc. vor avea roți sau dopuri de cauciuc.

 • 8) în încăperile laboratoarelor și în secțiile de cercetare se va controla periodic etanșeitatea recipienților cu substanțe inflamabile.

 • 9) Mesele de laborator vor fi folosite numai pentru operații care nu produc degajări de substanțe inflamabile. Lucrările cu substanțe toxice și cu acizi concentrați vor fi executate exclusiv sub nișă, al cărei tiraj va fi controlat în prealabil.

 • 10) Toate lucrările de laborator se vor executa cu foarte mare precauție și cu o temeinică documentare prealabilă.

 • 11) Rețeaua de gaze a laboratorului va avea un ventil central care să permită oprirea gazelor pentru întreg laboratorul.

 • 12) în clădirile pentru sănătate în care sunt spitalizate persoane care nu se pot deplasa singure, se interzic scări cu rampe curbe sau cu trepte balansate, iar scări deschise se admit doar între două niveluri succesive.

 • 13) Casele de scări ale clădirilor pentru sănătate vor fi, pe cât posibil, iluminate natural.

 • 14) în clădirile pentru sănătate etajate, se recomandă dispunerea încăperilor pentru bolnavi transportabili cu targa sau căruciorul, la primele niveluri supraterane.

 • 15) Clădirile pentru sănătate cu locuri de spitalizare, vor avea asigurate condiții de acces ale autospecialelor pompierilor cel puțin la două fațade.

CAPITOLUL V

REGULI Șl MĂSURI APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE UNOR SECTOARE DE ACTIVITATE

Art. 19. Ateliere de întreținere și reparații auto

 • 1)  în atelierele de întreținere se vor introduce numai numărul de autovehicule corespunzător prevederilor proiectului. Numărul de autovehicule ce se vor introduce în secțiile de întreținere, amenajate în clădiri care inițial au avut altă destinație, se va stabili astfel:

 • a) între autovehicule să existe spațiile minime impuse de procesul tehnologic respectiv;

 • b) să se asigure evacuarea rapidă a autovehiculelor din interiorul atelierului în caz de incendiu.

 • 2) Spatiile minime prevăzute între autovehicule sunt:

 • a) 1,2 m între două autovehicule așezate alături (paralele) precum și între autovehicul și perete (autovehiculul paralel cu peretele);

 • b) 1,2 m între două autovehicule așezate unul în spatele celuilalt. Distanța se măsoară de la planul oblonului, de la spatele autovehiculului din față, până la bara de protecție a autovehiculului din spate;

 • c) 1,5 m de la spatele autovehiculului până la perete;

 • d) 1 m de la partea din față a autovehiculului la un banc de lucru așezat la perete.

 • 3) La autovehiculele aduse în atelierele de reparații, combustibilul din rezervoare trebuie să fie evacuat, iar legăturile de la acumulator desfăcute.

 • 4) Deșeurile combustibile (uleiuri, unsori) provenite de la mecanismele autovehiculelor aflate în revizie sau în reparații vor fi colectate în vase speciale acoperite cu capac ce vor fi evacuate din atelier, la terminarea lucrului.

 • 5) Cârpele îmbibate cu ulei, unsori, se vor depune în cutii metalice cu capac care, la sfârșitul zilei de lucru se vor evacua în locuri stabilite sau amenajate pentru aceasta. De asemenea, reziduurile de pe pardoseală se colectează cu nisip care se adună și se evacuează din secție.

 • 6) Este interzis a se depozita, în interiorul secțiilor și atelierelor de reparații auto, bidoane care conțin carbid, vopsele, diluanți, cauciucuri, cherestea și în general, orice alt material combustibil.

 • 7) Lucrările de sudură la autovehicule se vor face numai după înlăturarea uleiului și curățarea pieselor. Operația de sudare a rezervorului de benzină se va face numai după purjarea acestuia cu aburi, apă caldă.

 • 8) Sunt interzise:

 • a) sudura sub autovehicul înainte de curățarea acestuia de ulei;

 • b) sudura la caroserie fără a se lua măsuri de protecție a capitonajelor, conductelor de carburanți, conductorilor electrici;

 • c) sudura la rezervorul de combustibil al autovehiculului, fără o prealabilă curățare radicală interioară a acestuia;

 • d) folosirea canistrelor de benzină și ulei necorespunzătoare (fără capac etanș, nerezistente, uzate sau din material plastic).

 • 9) Este interzisă folosirea în interiorul stației de întreținere a lămpilor de benzină sau a focului deschis pentru diverse necesități de ordin tehnologic, în afară de locurile special amenajate în acest scop.

 • 10) Aprinderea focurilor la cuptoarele forjelor sau la cuptoarele de tratament termic, la cazane de calorifere, cazane de vulcanizare, încălzitoare mobile, funcționând cu combustibil lichid sau cu gaze se va face cu mare atenție pentru a nu se acumula în cuptor gaze care ar putea exploda în momentul introducerii flăcării pentru aprindere. în acest scop, se vor respecta următoarele reguli:

 • a) înainte de aprindere se va ventila cuptorul până la evacuarea completă a gazelor nearse, care eventual ar exista în interiorul acestuia;

 • b) focul în cuptor va fi permanent supravegheat de o persoană instruită în acest sens.

 • 11) Pentru asigurarea unei intervenții imediate în caz de incendiu, secțiile vor fi dotate cu mijloace de stingere iar pentru evacuarea rapidă a autovehiculelor se va întocmi un plan de evacuare cu indicarea precisă a operațiunilor ce trebuie efectuate și a utilajelor ce vor fi folosite în acest scop.

Art. 20. Apărarea împotriva incendiilor la stațiile de reglare a gazelor

 • 1) Clădirile stațiilor de reglare a gazelor nu vor avea etaje sau subsoluri și vor fi marcate cu inscripții STAS de atenționare și avertizare.

 • 2) Pardoseala și tâmplăria încăperilor stației vor fi incombustibiie. Părțile mobile ale tâmplăriei vor fi protejate cu materiale care nu produc scântei prin lovire.

 • 3) Geamurile, ferestrele stației de reglare a gazelor vor fi mate sau vopsite în culori albe, grosimea geamurilor va fi de 2 mm, iar suprafața totală a acestuia se va stabili conform prevederilor normelor de apărare împotriva incendiilor.

 • 4) în încăperile stațiilor de reglare a gazelor este strict interzis fumatul și se va asigura în permanență ventilarea naturală.

 • 5) Iluminatul exterior al stației de reglare a gazelor se va efectua de reflectoare așezate în exterior, la o distantă de 0,5 m de fereastră sau luminator, sau din interior cu instalații de iluminat tip antiexploziv.

 • 6) în încăperile stației de reglare, se interzic improvizațiile la instalațiile electrice (iluminat, curenți slabi).

 • 7) Conductele care pornesc de la stație vor fi marcate vizibil pentru a se cunoaște direcțiile către consumatori, astfel ca, în caz de accident, avarie, etc. să se poată asigura închiderea rapidă a fiecărei conducte în parte.

 • 8) La conductele de intrare în stațiile de reglare a gazelor se va monta un dispozitiv de siguranță, care va închide conducta când presiunea la ieșire depășește valoarea maximă sau minimă admisă.

 • 9) Sistemele și dispozitivele de siguranță vor fi menținute în perfectă stare de funcționare, ele vor fi verificate periodic conform graficelor stabilite.

 • 10) Intrarea și ieșirea conductelor din clădirea stației de reglare a gazelor se va face prin pereți și numai prin tuburi de protecție.

 • 11) în încăperea stației de reglare a gazelor cât și în jurul ei sunt interzise executarea lucrărilor cu foc deschis (sudură) precum și depozitarea oricăror materiale combustibile.

 • 12) La executarea reparațiilor în caz de avarie sau de lucrări în interiorul stației se vor folosi scule și unelte care nu provoacă scântei (la lovire, polizare etc.).

 • 13) Lucrările vor fi executate numai de muncitori calificați și instruiți în acest scop.

 • 14) în încăperile stațiilor de reglare a gazelor este interzis a se face foc. în cazul în care încălzire este necesară, aceasta se va face numai cu sistemele prevăzute de prescripțiile tehnice de specialitate.

 • 15) La intrarea în incinta stațiilor, vor fi afișate toate interdicțiile legate de fumat, foc deschis, producerea de scântei și orice alte pericole la exploatare.

Art. 21. Reguli de apărare împotriva incendiilor la stațiile de alimentare cu carburanți

 • 1) Pentru proiectare, execuție și exploatare se vor respecta prevederile normativelor specifice, în scopul satisfacerii cerințelor de siguranță la foc pe întreaga durată de existență a acestora.

 • 2) Conductele și rezervoarele vor fi controlate permanent în ce privește etanșeitatea.

 • 3) Capacele rezervoarelor vor fi prevăzute cu garnituri de cauciuc.

 • 4) Opritoarele de flăcări de pe conductele de aerisire a rezervoarelor vor fi întreținute și menținute în stare bună de utilizare.

 • 5) Golirea rezervoarelor în vederea verificărilor și reparațiilor se va efectua cu pompe acționate prin motoare protejate antiexploziv sau alte sisteme ce nu prezintă pericol de incendiu sau explozie.

 • 6) Nu se va umbla cu foc deschis și nu se va fuma pe o rază de 50 m de la locurile unde ar putea avea loc degajări de vapori inflamabili.

 • 7) Alimentarea cu carburanți a autovehiculelor se va face la lumină corespunzătoare, cu motorul oprit, ajutajul va face contact cu rezervorul fără lovire, șe va evita deversarea carburantului. Se recomandă coborârea pasagerilor din autovehicule pe timpul alimentării acestora cu carburanți.

 • 8) Scurgerile de benzină se vor îndepărta înainte de pornirea autovehiculului, prin acoperirea acestora cu nisip care după îmbibare se va ridica și se va transporta la loc ferit.

 • 9) Este interzisă alimentarea autovehiculelor din vase deschise, cu excepția motoarelor care necesită alimentarea cu amestecuri de benzină și ulei.

 • 10) Motoarele și echipamentele electrice aferente pompelor vor fi menținute cu gradul de protecție antiexploziv prevăzut. Este interzisă înlocuirea acestora cu altele având grad de protecție mai scăzut.

 • 11) Este interzisă folosirea benzinei pentru curățenie.

 • 12) Se interzice distribuirea carburanților în vase din materiale plastice.

 • 13) în incinta stației se vor folosi numai scule antiscântei.

 • 14) Se interzice orice fel de reparații la autovehicule în incinta stației.

Art 22. Reguli de apărare la stațiile de livrare butelii GPL

 • 1) Pentru proiectarea, execuția, exploatarea și postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori, se vor respecta prevederile normativelor în vigoare.

 • 2) La calculul capacității de stocare, toate buteliile vor fi considerate pline indiferent cât GPL se află efectiv în ele.

 • 3) în interiorul șoproanelor, buteliile se pot stivui în poziție verticală, cu robinetul în sus, pe maximum două rânduri suprapuse, cele pline și pe cel mult trei rânduri cele goale.

 • 4) Buteliile de tipodimensiuni diferite vor fi stivuite separat, pentru a se asigura stabilitatea stivelor.

 • 5) în rastele, buteliile pline și cele goale se pot dispune împreună numai pe două rânduri, cu robinetele în sus.

 • 6) Punctele de desfacere a buteliilor portabile, organizate în rastele sau șoproane, se amplasează față de vecinătăți astfel încât să respecte distanțele minime prevăzute de normativele în vigoare.

 • 7) Pe distanța de 3 m față de punctul de desfacere a buteliilor, nu se vor afla materiale (combustibile sau incombustibile), iar terenul din acest spațiu se acoperă cu nisip sau se sapă periodic.

 • 8) Se pot organiza puncte de desfacere a buteliilor portabile cu GPL, în rastele, fără a depăși cantitatea totală de 500 kg GPL, lângă garduri din beton sau zidărie existente, pline și etanșe, cu înălțimea de minim 1,8 m și rezistența la foc de cel puțin 60 min..

 • 9) Protecția se va realiza prin parapete (paravane) de protecție, incombustibile, înalte de minim 1,8 m.

 • 10) Șoproanele vor fi cu structuri metalice, dimensionate conform reglementărilor în vigoare și funcțional conform cantităților de GPL ce urmează a fi stocate. Ele vor fi fixate pe platformele din beton, cu strat exterior antiscântei, ce va depăși conturul șoproanelor cu 20 cm.

 • 11) Șoproanele vor fi închise perimetral cu plasă de sârmă cu ochiuri de maxim 5 cm., închiderea perimetrală cu plasă de sârmă are rolul de a:

 • a) permite circulația normală a aerului în spațiul de stocare a buteliilor;

 • b) împiedica accesul persoanelor neautorizate;

 • c) împiedica manevrarea robinetelor buteliilor din exteriorul șopronului.

 • 12) Rastelele de desfacere a buteliilor sunt structuri metalice sudate, care permit stocarea pe două rânduri a buteliilor.

 • 13) Pentru a satisface cerințele de mai sus, rastelele sunt închise lateral prin fâșii de tablă, care au și rolul de a proteja buteliile împotriva razelor solare.

 • 14) Rastelele se fixează pe sol împotriva răsturnării și pe una din laturi se prevăd cu uși pentru introducerea și preluarea buteliilor. Ușile vor dispune de încuietori.

 • 15) Punctele de desfacere a buteliilor vor fi prevăzute cu accese amenajate pentru transportul manual al buteliilor din/în stradă.

 • 16) Șoproanele și rastelele vor fi acoperite cu tablă, plană sau cutată, prinsă în puncte de sudură, pentru a asigura:

 • a) protecția la intemperii și razele solare;

 • b) împiedicarea accesului persoanelor neautorizate;

 • c) continuitatea electrică pentru legarea la pământ.

 • 17) Structurile metalice ale punctelor de desfacere a buteliilor (șoproane sau rastele) se vor lega la pământ conform normativelor.

 • 18) Se vor monta indicatoare de avertizare și interzicere pentru:

 • a) Produse inflamabile;

 • b) Pericol de explozie ;

 • c) Fumatul interzis.

 • 19) Punctele de desfacere a buteliilor se dotează cu minimum 2 stingătoare cu praf și CO2 tip P6. Stingătoarele se vor monta în exteriorul punctelor de desfacere, astfel încât să fie ușor accesibile.

 • 20) Pentru alarmare în cazul unor situații periculoase la punctele de desfacere, se vor prevedea dispozitive adecvate. Acestea vor fi folosite pentru a anunța scăpări periculoase de gaze, care implică evacuarea persoanelor din zonă și stingerea focurilor din vecinătatea punctului de desfacere a buteliilor sau pentru alertare în caz de incendii.

 • 21) Punctele de desfacere a buteliilor, de regulă, nu se prevăd cu instalații de iluminat. Dacă, totuși, se impune iluminarea, instalațiile aferente se vor proiecta și realiza în conformitate cu prevederile specifice instalațiilor electrice în medii cu pericol de explozie.

 • 22) Amplasarea punctelor de desfacere a buteliilor, nu trebuie să împiedice sau să primejduiască ieșirile în caz de incendii, din clădirile aflate în aceeași curte sau în vecinătate.

 • 23) Pentru a asigura funcționarea normală, fără accidente, avarii, scăpări de gaze, incendii sau explozii, la toate activitățile ce se desfășoară în punctele de desfacere a buteliilor, trebuie respectate măsurile de operare și de prevenire prevăzute în normativ.

 • 24) Transportul buteliilor pline sau goale de la stația de îmbuteliere la punctul de desfacere și invers, se realizează prin grija personalului stației de îmbuteliere sau a societății autorizate de aceasta, cu mijloace de transport amenajate corespunzător.

 • 25) Descărcarea buteliilor pline din mijlocul de transport amenajat corespunzător, va începe numai după oprirea motorului și asigurarea mijlocului de transport cu frână de siguranță, în prezența conducătorului auto sau a delegatului care îl însoțește

 • 26) Buteliile se descarcă manual, bucată cu bucată, cu mare atenție, pentru a putea verifica dacă fiecare butelie:

 • a) are eticheta de control/garanție sau sigiliul stației de îmbuteliere;

 • b) are capacul de protecție montat și operabil, astfel încât, prin demontare să se poată realiza celelalte controale;

 • c) are robinetul închis;

 • d) are montată piulița înfundată din plastic;

 • e) are termenul de verificare periodică ISCIR;

 • f) nu prezintă urme de striviri sau deformări, care s-ar fi putut produce în timpul transportului;

 • g) nu prezintă scăpări de gaze detectabile de operatori și în nici un caz nu se vor controla scăpările cu flacără.

 • 27) Buteliile care nu satisfac aceste condiții nu vor fi acceptate la punctul de desfacere, fiind returnate cu același mijloc de transport la stația de îmbuteliere.

 • 28) Buteliile goale vor fi aduse la punctele de desfacere cu robinetele închise, curate și cu capacele de protecție montate. Vor fi primite la schimb numai buteliile standardizate. Celor care sunt aduse cu robinetele deschise, li se închid robinetele și sunt însemnate, astfel încât stația de îmbuteliere să poată lua măsurile corespunzătoare.

 • 29) în cazul constatării unei scăpări de gaze se va proceda astfel:

 • a) se identifică butelia cu scăpări;

 • b) se strânge cu atenție robinetul;

 • c) se strânge piulița de plastic înfundată.

 • 30) în cazul aprinderii gazului de la o butelie, se va proceda astfel:

 • a) se dă alarma;

 • b) se încearcă oprirea sursei de scăpări;

 • c) se intervine cu stingătoarele aflate în dotare.

 • 31) în cazul producerii unui incendiu în vecinătate se anunță imediat pompierii, se intervine pentru stingerea incendiului, se stropesc buteliile cu apă și se evacuează buteliile într-un loc ferit de radiațiile termice ale incendiului.

 • 32) Intervenția la buteliile din punctul de desfacere se va efectua numai sub controlul proprietarului.

 • 33) Instruirea practică se va referi la operațiunile ce trebuie efectuate la punctul de desfacere, la măsurile de apărare împotriva incendiilor, precum și de securitate și sănătate în muncă.

 • 34) Personalul de operare va fi dotat cu echipamentul de protecție prevăzut de reglementările în vigoare.

 • 35) La fiecare punct de desfacere a buteliilor se asigură:

 • a) Fișe de instruire a personalului de operare angajat privind securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență;

 • b) Instrucțiuni specifice de operare și desfacere.

Art. 23. Reguli de apărare împotriva incendiilor în atelierele de prelucrare a metalelor

 • 1) La executarea operațiunilor de prelucrare a metalelor cu scule așchietoare, se va evita încălzirea excesivă a mașinilor-unelte și aruncarea șpanului sau așchiilor încinse pe materiale combustibile.

 • 2) Prelucrarea metalelor și a aliajelor cu conținut de magneziu, aluminiu, titan etc. ale căror pulberi sunt pirofore, se va executa cu multă atenție, ținându-se seama că șpanul și pulberile metalice rezultate se pot aprinde, provocând astfel incendii și explozii. Deșeurile rezultate de la prelucrarea acestor aliaje vor fi colectate în recipiente închise și transportate la unitățile specializate în colectarea de asemenea deșeuri.

 • 3) Bumbacul, cârpele, câlții și în general, materialele textile ce s-au folosit la curățarea pieselor și care, fiind îmbibate cu ulei, prezintă pericol de aprindere, vor fi colectate în cutii metalice și evacuate la sfârșitul lucrului în locuri special amenajate pentru aceasta.

 • 4) La controlul cutiilor de viteze, angrenajelor etc. nu se va folosi pentru iluminat flacăra deschisă, vor fi utilizate numai lămpi portative armate, conectate la tensiuni de maxim 24 V.

 • 5) Se interzice instalarea polizoarelor și în general a oricăror mașini care produc scântei în locurile unde se pot degaja gaze combustibile, sau în imediata vecinătate a acestor locuri.

 • 6) Ciocanele de lipit utilizate în ateliere, când sunt încinse, se vor păstra pe suporturi incombustibile. De asemenea, se interzice folosirea sau lăsarea ciocanului de lipit în apropierea materialelor combustibile.

 • 7) Ciocanele de lipit ce se încălzesc la foc trebuie asigurate în așa fel încât să nu cadă pe pardoseală, iar cele electrice se vor ține în priză doar atâta timp cât sunt folosite.

 • 8) Lămpile cu benzină, sobițele pentru încălzit, ciocanul de lipit reșourile și alte aparate cu foc deschis, nu vor fi lăsate în funcțiune fără a fi supravegheate.

 • 9) Degresarea, curățarea sau spălarea pieselor pregătite pentru lipire se face numai cu soluții neinflamabile.

 • 10) Decaparea cu acid azotic (apă tare) a metalelor neferoase se face numai în nișe de decapare cu ventilație forțată.

 • 11) Prepararea soluțiilor diluate din acizi concentrați pentru decapări se va face numai de personal calificat, evitându-se contactul acizilor cu materiale combustibile.

CAPITOLUL VI

REGULI Șl MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI

Art. 24. Prevederi Generale

 • 1) în toate unitățile în care au loc procese de prelucrare a lemnului, în afară de măsurile de mai jos se vor respecta cu rigurozitate și normele generale de prevenire și stingere a incendiilor.

 • 2) Prevederile din aceste norme sunt valabile pentru mai multe categorii de unități de prelucrare și industrializare a lemnului (depozite, fabrici de cherestea, mobilă, tapiserii, ateliere de tâmplărie, fabrici de făină de lemn, uscătorii, parchete, placaje, panele, furnire PAL, PAF, PFL, lăzi, uși, ferestre, depozite și magazii aferente acestora, ateliere mecanice etc.) în care se găsesc secții de fabricație de acest gen.

Pentru produsele, tehnologiile și instalațiile noi, care se vor introduce în viitor, se vor elabora, după caz, măsuri suplimentare corespunzătoare de prevenire și stingere a incendiilor.

 • 3)  Liniile de fabricație, mașinile și orice echipament auxiliar vor fi exploatate cu respectarea strictă a tehnologiei, a instrucțiunilor specifice ale furnizorului și proiectantului, care vor fi folosite și la instructajul personalului ce le utilizează.

 • 4) Utilajele în curs de experimentare vor fi puse sub supraveghere specială în timpul funcționării. Liniile de fabricație și mașinile nu se vor porni, deservi și opri decât de personal anume instruit și desemnat.

 • 5) Este interzis a se folosi scule de lucru uzate sau necorespunzătoare, precum și orice utilaje defecte sau improvizate.

 • 6) Schimbările de tehnologii, instalații, modificări și adaptări ale acestora, se vor face cu respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor.

 • 7) Pentru fabricile sau secțiile din cadrul obiectivelor de prelucrare sau industrializare a lemnului, cu procese tehnologice specifice altor sectoare de activitate decât celor de prelucrare a lemnului, se vor respecta și normele de prevenire și stingere specifice profilului de activitate în care se încadrează tehnologiile respective.

 • 8) Periodic la intervale de o săptămână și ori de câte ori este necesar se va curăți praful combustibil și rumegușul de pe mașini, instalații, construcții.

 • 9) în curtea obiectivelor și în spațiile dintre construcții este obligatorie păstrarea curățeniei, înlăturarea gunoaielor menajere, care conțin substanțe combustibile, a rumegușului, a prafului etc..

 • 10) Este interzisă depozitarea (chiar și în mod provizoriu) a materialelor combustibile, lângă pereții construcțiilor. De asemenea se va înlătura pericolul de propagare a incendiilor din exterior în interiorul construcțiilor.

 • 11) Pentru accesul la intervenție în cazul stingerii incendiilor se vor păstra libere căile de acces.

 • 12) Fumatul este interzis pe întreg teritoriul unităților de prelucrare a lemnului, cu excepția locurilor marcate și amenajate în acest scop.

 • 13) Locurile pentru fumat vor fi marcate cu tăblițe vizibile, cu inscripția “LOC PENTRU FUMAT” și vor fi prevăzute cu lădițe metalice cu nisip sau vase cu apă, în scopul colectării și stingerii resturilor de țigări și a chibriturilor aprinse.

 • 14) Locurile pentru fumat se vor amenaja numai în spațiile libere, amplasându-se la distanțe corespunzătoare evitării pericolului de incendiu.

 • 15) Accesul persoanelor străine în spațiile de producție și depozitare este interzis, fără aprobare.

 • 16) Este interzis accesul cu foc deschis în spațiile de producție și depozitare. Diversele lucrări periculoase: sudură, tăierea cu flacără, topirea bitumului etc. sau lucrări care produc căldură sau scântei, găurire, ciocănire etc., vor fi executate numai cu “PERMIS DE LUCRU CU FOC"

Art. 25. Depozite de material lemnos

 • 1) Articolul de față cuprinde norme specifice pentru depozitele de material lemnos (materii prime, produse industrializate și deșeuri) din cadrul tuturor obiectivelor și se aplică la:

 • a) depozitele de bușteni;

 • b) depozitele de sortimente scurte de lemn (lobde, lemn de foc, lemn rotund etc.);

 • c) depozite de deșeuri mărunte (rumeguș, praf de lemn, așchii, tocătură de lemn, deșeuri de furnir, coaje etc.). Normele se aplică atât la depozitele deschise cât și la cele amenajate sub șoproane și indiferent de modul de depozitare (stivă, vrac etc.).

 • 2) Pentru depozitarea diverselor materiale lemnoase (tocătură, rumeguș, așchii, praf de lemn) în silozuri, buncăre, stații de filtrare, se vor respecta și prevederile normelor generale referitoare la instalațiile de exhaustare și transport pneumatic.

 • 3) Materialul lemnos: bușteni, cherestea, lobde, rămășițe, tocătură, crăci, rumeguș, etc. se depozitează în stive sau halde pe grupe, secții, sectoare, cu distanță de siguranță între ele, în conformitate cu normativul cu privire la distanțele de amplasare a depozitelor de materiale lemnoase și a halelor de prelucrare a lemnului față de sursele de incendii (linii CFR, centrale termice etc.).

 • 4) Drumurile și spațiile de siguranță din depozite nu vor fi blocate cu materiale; ele vor fi astfel întreținute încât să asigure accesul mașinilor de intervenție pentru stingerea incendiilor, în orice anotimp.

 • 5) Teritoriul depozitului va fi clar delimitat (de drumuri de acces, garduri, etc.).

 • 6) Teritoriul depozitului, inclusiv o zonă de cel puțin 25 m în jur, va fi curățat periodic de deșeuri, vegetație uscată sau alte materiale combustibile.

 • 7) Se interzice executarea pe teritoriul depozitului a lucrărilor cu foc deschis (sudură, topirea bitumului sau a asfaltului, încălzirea cu flăcări a conductelor, etc.).

 • 8) Asemenea lucrări se pot admite în cazuri excepționale, numai pe bază de “PERMIS DE LUCRU CU FOC", cu luarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe toată durata lucrării (stabilirea razei de lucru, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere, instruirea muncitorilor, supravegherea, controlul la terminarea lucrului etc).

 • 9) La sosirea la rampa de descărcare a mijlocului de transport cu material lemnos se va controla dacă încărcătura nu prezintă un focar ascuns de incendiu.

 • 10) Locurile de acces în depozite vor avea tăblițe avertizoare pe care se va scrie: "Interzis accesul cu foc deschis în depozit”

 • 11) Se interzice accesul în depozite a mijloacelor de transport cu motoare cu ardere internă care prezintă scurgeri de carburanți sau lubrifianți cu tobe de eșapament defecte sau fără dispozitive para-scântei: scurgerile în depozit se vor îndepărta imediat prin acoperire cu nisip, măturarea și evacuarea acestuia în afara depozitului. Este interzisă efectuarea oricărei lucrări de reparație a mijloacelor de transport pe teritoriul depozitului.

 • 12) Deșeurile de lemn și materiale rezultate la curățirea locurilor de muncă, ce sunt îmbibate cu ulei, lacuri sau substanțe ușor combustibile sau inflamabile se vor îndepărta zilnic. Ele nu se vor depozita ci vor fi selectate astfel ca să nu existe posibilitatea producerii de reacții chimice între substanțele cu care sunt impregnate, în funcție de cantitatea zilnică rezultată, se vor depozita în lăzi de metal, cu capac sau pe platforme împrejmuite cu panouri pline, confecționate din materiale necombustibile. Lăzile sau platformele vor fi amplasate la o distanță corespunzătoare față de depozitele deschise de materiale inflamabile sau combustibile, ținându-se seama de direcția și intensitatea vânturilor dominante. Săptămânal, deșeurile vor fi evacuate din locurile de depozitare. Arderea acestor deșeuri în sobe sau în cazane este interzisă.

 • 13) Pe teritoriul depozitelor este interzisă descărcarea, manipularea sau depozitarea altor substanțe sau materiale combustibile decât cele lemnoase (motorină, păcură, lubrifianți, lacuri, vopsele, diluanți etc.).

 • 14) Se interzice depozitarea rămășițelor de lemn pe instalațiile electrice, motoare, cutii de conexiuni, tablouri de comandă etc. care deservesc depozitul.

 • 15) Legăturile electrice ale motoarelor și instalațiilor electrice din incinta depozitelor se vor controla periodic, înlăturându-se toate defecțiunile care pot provoca supraîncălziri, scurtcircuite, scântei electrice (contacte și legături defecte, deteriorări ale izolației conductoarelor, acoperirea conductoarelor cu deșeuri, supraîncărcarea accidentală a circuitelor etc.).

 • 16) Teritoriul depozitului trebuie asigurat în permanență cu iluminat pe timp de noapte și supravegheat mai ales pe timp de secetă, de căldură și vânturi mari, fiind interzisă folosirea în depozit a iluminatului cu flacără deschisă.

 • 17) Se va asigura în permanență funcționarea la parametri a rețelei de apă sau a bazinelor (în cazul existenței acestora), respectiv, se vor asigura recipiente cu apă, mijloace de primă intervenție etc.

Art. 26. Ateliere pentru prelucrarea lemnului

 • 1) Utilajele și dispozitivele folosite pentru ascuțirea pânzelor de fierăstraie, a cuțitelor mașinilor de prelucrare a lemnului, polizoarele și alte utilaje care pot provoca scântei, vor fi amplasate în încăperi separate de cele pentru prelucrarea materialului lemnos.

 • 2) Materialul lemnos, înainte de a fi introdus pentru prelucrare în mașini, va fi examinat cu grijă pentru înlăturarea eventualelor bucăți de metal înglobat (schije, cuie, sârmă, scoabe etc.).

 • 3) Instalațiile electrice de iluminat și forță vor fi executate în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, verificarea, exploatarea și întreținerea acestora se va face numai de către personal calificat.

 • 4) încălzirea atelierelor pentru prelucrarea lemnului se va face cu instalații de încălzire centrală (apă caldă, abur, aer cald etc.) cu respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare, privind executarea lor și așezarea materialelor combustibile față de elementele instalației.

 • 5) în atelierele mici cu suprafață până la 300 m2 pot fi utilizate și sobe obișnuite cu acumulare de căldură (teracote) executate astfel ca ușițele de alimentare să fie amplasate în afara acestor încăperi.

 • 6) Se interzice folosirea sobelor fără acumulare de căldură (sobe metalice de orice fel) și a radiatoarelor electrice, indiferent de tipul lor.

 • 7)  Se interzice așezarea și uscarea materialelor combustibile pe sobe sau corpuri de încălzire.

 • 8) Materialul lemnos se va introduce în ateliere numai în cantitățile strict necesare ce urmează a fi prelucrat în schimbul respectiv. Acesta se va stivui în mod ordonat, pe platforme, cărucioare, transportoare, palete, grinzi de podea etc., lăsându-se libere căile de acces și evacuare, respectând măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

 • 9) La sfârșitul fiecărui schimb, deșeurile de material lemnos (praf de lemn, rumeguș, talaș etc.) vor fi colectate și evacuate în afara atelierului, în locuri ce se vor stabili în acest scop, cu respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în cazul în care acumulările sunt mari și blochează căile de acces, evacuarea trebuie făcută de mai multe ori într-un schimb.

 • 10) In atelierele de prelucrare a lemnului sunt interzise depozitarea, transportul și manipularea lichidelor inflamabile sau explozive, cu excepția celor strict necesare procesului de lucru și nu mai mult decât pentru un schimb de lucru. Lichidele combustibile se vor păstra în ambalaje închise etanș.

 • 11) Lubrifianții necesari ungerii utilajelor se vor păstra în locuri special amenajate, ferite de orice sursă de foc sau de încălzire.

 • 12) Executarea lucrărilor cu foc deschis, sudură, lipire, este permisă numai pe bază de “PERMIS DE LUCRU CU FOC” și după luarea măsurilor de curățire a locului, protejare, stropire cu apă, asigurarea cu mijloace de stingere și sub strictă supraveghere.

 • 13) La terminarea programului de lucru, șeful de atelier nu va părăsi atelierul până nu va asigura:

 • a) curățirea utilajelor și a locurilor de muncă;

 • b) evacuarea tuturor deșeurilor;

 • c) deconectarea de sub tensiune a tuturor mașinilor și dispozitivelor electrice;

 • d) oprirea tuturor utilajelor;

 • e) verificarea funcționării iluminatului de siguranță;

 • f) întreruperea instalației electrice și de iluminat de la tabloul principal al atelierului;

 • g) închiderea tuturor geamurilor și a ușilor.

 • 14) Se interzice fumatul în atelierele pentru prelucrarea lemnului.

 • 15) Utilajele pentru prelucrarea lemnului vor fi prevăzute cu instalații de exhaustare a prafului, rumegușului etc..

 • 16) Utilajele pentru șlefuirea uscată în alb a lemnului vor avea sistem de exhaustare separat față de restul utilajelor de prelucrare a lemnului, fiind interzisă colectarea comună a talașului, rumegușului cu praful de lemn.

 • 17) Pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit în aceste ateliere se vor lua următoarele măsuri:

 • a) se va opri sistemul de ventilație, se va scoate de sub tensiune instalația electrică de iluminat și forță;

 • b) se va acționa asupra materialelor incendiate cu stingătoarele din dotare, cu apă, nisip etc.;

 • c) concomitent cu stingerea se va organiza și evacuarea persoanelor, utilajelor, materialelor etc..

 • 18) Se interzice blocarea cu materiale sau unelte de lucru a căilor de acces din ateliere.

Art. 27. Ateliere de vopsitorie și finisaj

 • 1) încăperile pentru degresare, preparare, vopsire, grunduire, lăcuire etc., vor fi prevăzute cu sisteme de ventilație corespunzătoare. Evacuarea gazelor din ateliere se face printr-un sistem dublu de ventilație: unul pentru evacuarea aerului viciat și altul pentru introducerea aerului proaspăt, instalații care vor fi separate față de instalațiile de ventilație ale celorlalte ateliere.

 • 2) Sistemul de ventilație se pune în funcțiune cu 10 minute înainte de începerea lucrului și se menține în funcțiune 15 minute după terminarea lui.

 • 3) Instalația de iluminat, ventilație și cea de forță, motoarele și restul utilajelor vor fi de tip antiex.

 • 4) încălzirea acestor spații se face numai prin sistem de încălzire centrală cu abur de joasă presiune, apă sau aer cald. Elementele de încălzire vor fi cu suprafețe netede și vor fi protejate împotriva depunerilor de vopsea, lac, grund, praf etc..

 • 5) Pardoselile acestor spații vor fi rezistente la foc, netede, din materiale care să nu producă scântei, lipsite de rosturi și ușor de curățat.

 • 6) în depozitul tampon al atelierului nu se vor păstra concomitent materiale de vopsit, acizi, baze sau alte substanțe chimice, împreună cu praf de aluminiu ori substanțe de vopsit în ambalaje deschise.

 • 7) Spațiile periculoase din punct de vedere al incendiilor vor fi marcate vizibil cu indicatoare de securitate.

 • 8) înlăturarea crustei de vopsea lac de pe utilaje, conducte, pereți, pardoseli, se va face cu scule care nu produc scântei, apă caldă sau abur, resturile rezultate din această operație se vor colecta în vase metalice închise, se vor distruge în locuri special amenajate, fiind interzisă arderea în sobe, cazane, cuptoare etc..

 • 9) Lucrările de intervenție și reparare, revizii a utilajelor, instalațiilor, se vor executa numai după ventilarea spațiului și după evacuarea tuturor materialelor.

 • 10) La terminarea lucrului, instalațiile se vor opri, goli și spăla, cârpele folosite se vor păstra în cutii metalice închise.

 • 11) îmbrăcămintea va fi din fire de bumbac și se va păstra în afara atelierului, în dulapuri metalice.

 • 12) La sfârșitul fiecărei săptămâni se va executa o curățenie generală a atelierelor (conducte, cabine, pereți, pardoseli, corpuri de încălzire, de iluminat, cărucioare etc.).

 • 13) Transportul, păstrarea vopselelor, lacurilor, grundurilor, diluanților se va face numai în recipiente metalice închise, se interzice folosirea recipientelor din PVC.

 • 14) Materialele pentru vopsire, lăcuire se vor păstra în încăperi separate, rezistente la foc, ferite de acțiunea razelor solare, geamurile ferestrelor acestor spații vor fi vopsite în alb.

 • 15) Degresarea suprafețelor metalice, cu ajutorul solvenților organici se va efectua în spații bine ventilate, folosindu-se inhibitori pentru reducerea cantității de hidrogen.

 • 16) Vopsirea, uleierea, finisarea se va face în camere cu aspirație locală, bazinele vor fi prevăzute cu capace de închidere în caz de aprindere a substanței de finisare.

 • 17) în atelierele în care consumul de material de finisare depășește 10 litri pe schimb, vopsirea prin pulverizare se va face obligatoriu în cabine ventilate, prevăzute cu filtre pentru reținerea particulelor de vopsea și cu ventilație pentru eliminarea vaporilor de solvenți.

 • 18) Cabinele trebuie realizate din materiale incombustibile și ușor de curățat și vor fi iluminate din exterior.

 • 19) Pulverizarea se va face cu aer comprimat, azot sau CO2, neadmițând folosirea oxigenului sau altui gaz combustibil, fiind interzisă pulverizarea fără funcționare integrală a utilajului și instalațiilor auxiliare (perdea de apă, ventilatoare etc.) instalația de pulverizare va fi legată de pământ.

 • 20) încăperile pentru pulverizarea lacurilor pe bază de nitroceluloză vor avea o ventilație separată față de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice.

 • 21) Materialul lemnos în curs de lăcuire, va fi stivuit în mod ordonat pe cărucioare, palete, platforme etc,.

 • 22) Lucrările de reparații a instalațiilor, utilajelor prin sudură sau cu mijloace care produc scântei se vor executa numai pe bază de “Permis de lucru cu foc”.

 • 23) Vopsirea în câmp electrostatic se poate face cu instalații portabile, cu acționare manuală a pistolului, curentul maxim de scurt-circuit nu va depăși 0,2 mA, sau cu instalații fixe și închise acționate de la panoul de comandă, cabina va fi prevăzută cu o ventilație perfectă, între pistol și piesă trebuie păstrată o distanță de siguranță.

 • 24) Ușile de acces în secțiile de finisare vor fi marcate cu plăcuțe avertizoare:

 • a) PERICOL DE INCENDIU

 • b) FUMATUL STRICT INTERZIS

 • c) INTRAREA PERSOANELOR STRĂINE STRICT INTERZISĂ

 • 25) în cazul folosirii mașinilor de turnat lac, se vor respecta regulile de transportare a materialelor, golire și spălare a mașinii. Nu se va lucra simultan cu lacuri diferite (ca de exemplu lac nitro și poliesteric).

 • 26) începerea aplicării lacului prin pulverizare se va face în următoarea ordine:

 • a) pornirea ventilației generale cu 10 minute înainte;

 • b) pornirea instalației de absorbție cu apă, care este obligatorie la fiecare cabină, fiind interzis lucrul fără aceasta;

 • c) așezarea pieselor în fața cabinei în vederea pulverizării.

 • 27) La terminarea lucrului se va lăsa să funcționeze încă 15 minute instalația de producere a perdelei de apă și a instalației de ventilație.

 • 28)  Instalațiile electrice de iluminat și forță vor fi în exclusivitate antiex, conform normativelor în vigoare.

CAPITOLUL VII

REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU ALTE ACTIVITĂȚI

Art. 28. Prevederi generale de apărare împotriva incendiilor pentru depozite (mărfuri și materii prime)

 • 1) Construcțiile de depozitare și în general depozitele de materiale și substanțe vor avea stabilite categoriile de pericol de incendiu funcție de natura activității desfășurate, caracteristicile de ardere ale materialelor și substanțelor utilizate, manipulate și a densității sarcinii termice.

 • 2) Categoriile de pericol de incendiu și clasa de periculozitate se stabilește pe zone și încăperi precum și independent pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, menționându-se obligatoriu în documentația tehnico-economică.

 • 3) La realizarea depozitelor aferente clădirilor civile se respectă și prevederile specifice acestor clădiri.

 • 4) înglobarea încăperilor de depozitare a materialelor și substanțelor combustibile în construcții de producție și în clădirile civile este admisibilă atunci când considerentele funcționale o impun, cu condiția să fie îndeplinite condițiile și măsurile specifice prevăzute în actele normative.

 • 5) Este admisă depozitarea diferitelor materiale și substanțe în aceeași încăpere, dacă amestecul lor sau al vaporilor respectivi nu prezintă pericol de autoaprindere sau explozie, iar în caz de incendiu se pot utiliza aceleași produse de stingere.

 • 6) Depozitele de materiale și produse pot fi amplasate independent, grupate sau comasate atunci când sunt în construcții închise și amplasate numai independent când sunt depozite deschise.

 • 7) Construcțiile independente de depozitare se amplasează față de obiective învecinate la distanțe de siguranță stabilite în reglementările tehnice de specialitate, sau vor fi compartimentate conform normelor.

 • 8) Construcțiile depozitelor pe care beneficiarul le consideră importante sau de mare valoare, se recomandă să fie amplasate independent.

 • 9) La amplasarea depozitelor se are în vedere limitarea posibilităților ca un incendiu produs în depozit să pună în pericol construcții sau instalații vecine importante, centre populate, precum și aprinderea depozitului datorită unui incendiu la un obiectiv învecinat.

 • 10) Depozitele de materiale și substanțe combustibile se amplasează în zone astfel situate încât, pe cât posibil, direcția vântului dominant să nu fie spre construcțiile vecine, iar când nu este posibil, se iau măsuri de protecție corespunzătoare.

 • 11) Depozitele de lichide combustibile, de regulă, se amplasează în zone situate mai jos decât construcțiile vecine astfel încât să nu fie posibilă deversarea sau scurgerea lichidelor și propagarea incendiului la vecinătăți, sau se asigură măsuri de protecție corespunzătoare (diguri, ziduri de protecție). De asemenea prin amplasarea acestor depozite se vor asigura măsuri și distanțe de protecție față de cursuri de apă, lacuri, iazuri, situate în vecinătate.

 • 12)  Depozitarea materialelor combustibile solide împreună cu lichide sau gaze combustibile, de regulă, nu este admisă. Fac excepție situațiile admise în normativ.

 • 13) La depozitarea de materiale și substanțe care prezintă pericol de autoaprindere, este obligatorie stabilirea duratei de depozitare a acestora și luarea măsurilor de verificare a creșterii temperaturii lor.

 • 14) Nu se permite trecerea prin depozite de materiale sau lichide combustibile sau încăperi de depozitare, a conductelor care transportă fluide combustibile sau gaze lichide, a celor de încălzire și ale rețelelor electrice aferente altor consumatori.

 • 15) Atunci când soluția se justifică tehnic aceste treceri vor fi realizate în canalizări proprii închise, cu pereți incombustibili C0 (CA 1) având o rezistență la foc corespunzătoare cu condițiile de separare impuse de depozit.

 • 16) Pozarea conductelor de apă, a produselor care conțin apă ori pe care poate condensa apa în depozite pentru materiale sau substanțe care reacționează periculos cu apa, este interzisă.

 • 17) Materialele și substanțele combustibile se pot păstra în spațiile și încăperile de producție, numai în cantitățile minime necesare fluxului tehnologic pentru un singur schimb. Depozitarea în cantități mai mari se realizează în clădiri proprii, alcătuite, realizate conform normelor în vigoare.

 • 18) Depozitele vor avea asigurate căi de acces, dimensionate și realizate încât să asigure limitarea posibilităților de propagare a focului și să permită intervenția de stingere. Pentru depozitele fără locuri permanente de lucru (vizitabile de max. 8 ori/schimb), nu sunt obligatorii asigurarea căilor de evacuare în caz de incendiu.

 • 19) Depozitele de materialele sau substanțele combustibile se echipează cu instalații de semnalizare și stingere a incendiilor corespunzătoare materialelor și substanțelor depozitate, precum și a cantității și importanței acestora, potrivit prevederilor tehnice de specialitate.

Art. 29. Principalele reguli de apărare împotriva incendiilor pentru adăposturile destinate animalelor și păsărilor

 • 1) Grajdurile pentru animale, căile de acces spre ele și terenul din jurul clădirilor vor fi curățate regulat de paie, bălegar sau alte materiale și deșeuri combustibile, astfel încât accesul oamenilor, animalelor și mijloacelor de stingere să fie posibil în orice moment.

 • 2) Ușile și coridoarele de evacuare a animalelor sau păsărilor vor fi în permanență libere, blocarea lor sub orice formă fiind strict interzisă. Executarea pragurilor sau a treptelor la uși sau pe coridoarele de evacuare a animalelor este interzisă.

 • 3) în clădirile în care sunt adăpostite animale se interzice:

 • a) să se folosească sobe sau coșuri de evacuare a fumului defecte;

 • b) să se folosească sobe cu ușile de alimentare din interior;

 • c) să se instaleze sobe sau coșuri metalice de evacuare a fumului;

 • d) să se încălzească spațiile în timpul nopții fără supraveghere;

 • e) să se așeze sau să se agațe felinarele în locuri unde pot fi lovite sau răsturnate;

 • f) staționarea tractoarelor, autovehiculelor și a altor mașini agricole sau atelaje în adăposturile pentru animale și păsări;

 • g) folosirea focului deschis, a sudurii și fumatul;

 • h) cazarea sub orice formă a lucrătorilor și a altor persoane în adăposturile pentru animale și păsări.

 • 4) în sectoarele avicole, porcine și taurine, pentru încălzirea tineretului se vor respecta următoarele:

 • a) instalarea (montarea) eleveuzelor se va face numai conform notiței tehnice care le însoțește și a proiectelor respective;

 • b) verificarea periodică a sistemului de suspensie al eleveuzei;

 • c) verificarea periodică a legăturilor electrice și înlăturarea eventualelor defecțiuni;

 • d) se interzice folosirea eleveuzelor fără termoregulator individual sau central, defecte sau blocate;

 • e) eleveuzele vor fi menținute permanent în stare curată

 • 5) Adăposturile de animale și păsări vor fi prevăzute cu paratrăznete conform prevederilor normativului de specialitate.

Art. 30. Apărarea împotriva incendiilor în sectorul de mezeluri și preparate din carne - afumare:

 • 1) în cazul folosirii focului cu lemne se va urmări ca în secție să nu se introducă decât necesarul de lemne pentru o șarjă. Depozitul de lemne și cel de rumeguș va fi complet separat față de încăperile unde se folosește focul deschis.

 • 2) înainte de aprinderea focului se va controla prin miros fiecare celulă de afumare, pentru a detecta orice scăpare de gaz.

 • 3) Zgura depusă pe pereții interiori precum și pe piesele boxei de afumare (conducte, grătare, cadre etc.) se va curăța cel puțin de două ori pe lună.

 • 4) în cazul producerii directe a fumului, sub ultimul rând de preparate din carne, la o distanță de minim 50 cm de la arzător, la fiecare cadru se va monta o plasă metalică, pentru evitarea căderii produselor pe foc și aprinderii grăsimii acestora.

 • 5) Pentru afumarea la rece a produselor, distanța dintre grilajul superior și vatra unde se produce fumul va fi de minim 2 m la afumătoriile obișnuite.

 • 6) Elementele interioare de construcție din lemn vor fi ignifugate.

 • 7) Focurile în afumătorie vor fi supravegheate în permanență.

 • 8) Este interzisă depozitarea rumegușului și lemnelor în afumătorie.

Art. 31. Depozite de făină, tărâțe, saci și ambalaje

 • 1) în aceste depozite se interzice păstrarea, chiar temporar, a altor materiale.

 • 2) Sacii și ambalajele se vor depozita în așa fel încât să nu se blocheze căile de acces și evacuare sau mijloacele de primă intervenție în caz de incendiu.

 • 3) Nu se admite intrarea persoanelor străine în depozit.

 • 4) Se vor realiza culoare de circulație longitudinale și transversale, având lățimea de 1,4 m, astfel ca stivele depozitelor de produse în saci să fie deservite fără a bloca circulația.

 • 5) t>e interzice încălzirea depozitelor cu sobe metalice.

 • 6) Distanța dintre stive va fi de minim un metru iar înălțimea unei stive va fi de maxim 10 saci culcați pe lățime.

Art. 32. Magazii de produse finite

 • 1) Se interzice depozitarea chiar provizorie a diverselor materiale în aceste magazii.

 • 2) Se va asigura permanent curățenia spațiilor de depozitare, a grătarelor și a tuturor instalațiilor.

 • 3) Distanța față de sursele de căldură a stivelor cu produse finite trebuie să fie de minim un metru.

 • 4) Depozitarea ambalajelor se va face astfel încât să se asigure căi libere de acces la uși, ferestre și la mijloacele de primă intervenție în caz de incendiu.

Art. 33. Produse de laborator, patiserii

 • 1) Pentru producția de laborator (torturi, prăjituri etc.) unde se folosește flacără deschisă, se vor lua toate măsurile pentru supravegherea permanentă a arzătoarelor și pentru înlăturarea tuturor materialelor combustibile.

 • 2) Arzătoarele de gaze și robinetele de închidere vor fi menținute în stare de funcționare și se vor curăța periodic.

 • 3) Fiecare substanță inflamabilă (esențe, alcool etc.), va fi însoțită de o etichetă cu înscrisul "Inflamabil". Folosirea acestora în secție se va face numai în recipiente din sticlă protejate corespunzător sau metalice închise.

 • 4) La prăjitoare trebuie să existe obligatoriu un sistem de ventilație în perfectă stare de funcționare.

 • 5) Toate canalele orizontale de fum cât și cele pentru evacuarea gazelor din prăjitor, se vor curăța lunar.

 • 6) Coșul prăjitoarelor va fi curățat de funingine cel puțin o dată la fiecare trei luni sau de câte ori este nevoie.

 • 7) Recipientele cu ulei vor fi ținute în dulapuri metalice bine închise și așezate la distanță de prăjitor.

 • 8) Plitele sobelor se vor curăța cel puțin săptămânal de depunerile de grăsimi.

CAPITOLUL VIII

REGULI Șl MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR INCENDIILOR LA UNITĂTI TURISTICE

Art. 34. Reguli generale

 • 1)  Se interzice construirea de anexe provizorii ca: magazii, șoproane, chioșcuri etc. pe lângă hoteluri, vile, cabane, campinguri, precum și depozitarea la o distanță mai mică de 25 m față de acestea a combustibililor solizi (lemne de foc, cărbuni, rumeguș), a ambalajelor etc.

 • 2) Se interzice blocarea căilor de acces interioare și exteriore cu diferite materiale, mărfuri, precum și parcarea pe căile de acces a mijloacelor de transport. Acestea vor fi iluminate pe timpul nopții conform normelor în vigoare.

 • 3) Se interzice blocarea ușilor pe căile de acces. Acestea vor fi păstrate libere, neîncuiate și vor avea sensul de deschidere spre exterior (excepție ușile din geam casabil).

 • 4) Toate clădirile de turism construite din materiale combustibile vor fi ignifugate.

 • 5) în aceste unități se interzice utilizarea pentru încălzit a radiatoarelor electrice, reșouri de ori ce tip, a spirtierelor etc.

 • 6) Se va asigura verificarea permanentă de către personal autorizat și funcționarea în deplină siguranță a tuturor instalațiilor electrice și de încălzire.

 • 7) Referitor la coșurile de fum se vor respecta următoarele:

 • a) vor fi menținute în bună stare;

 • b) vor fi izolate la treceri prin planșee, acoperiș, conform normelor;

 • c) vor fi curățate ori de câte ori este nevoie dar nu mai puțin decât o dată la doi ani de funcționare;

 • d) vor fi verificare prin procedeul “desfumare”;

 • e) nu se vor racorda mai multe focare la același coș de fum.

 • 8) în podurile clădirilor se interzice depozitarea oricăror materiale combustibile, ori amenajarea de boxe, afumătorii, magazii, ateliere, spălătorii etc..

 • 9) Se interzice intrarea în poduri, subsoluri, magazii, șoproane etc., folosind lămpi cu flacără, felinare, lumânări, chibrite, precum și fumatul.

 • 10) Personalul obiectivului va fi temeinic instruit (în conformitate cu normele în vigoare) asupra cunoașterii și respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, precum și asupra modului de acțiune în caz de incendiu.

 • 11) Conducerile unităților vor asigura dotarea cu mijloace de primă intervenție în caz de incendiu conform normelor, menținerea acestora în stare de funcționare și păstrarea acestora în locuri vizibile, la îndemână.

 • 12) Alarmarea și anunțarea în caz de incendiu se va face prin procedee dinainte stabilite, încât să nu producă panică în rândul personalului.

Art. 35. Unități de cazare (hoteluri, vile)

 • 1) La fiecare nivel al clădirilor cu mai multe nivele și la locuri vizibile la celelalte se va afișa planul de evacuare în care se vor prevedea sarcini concrete privind alarmarea, anunțarea, evacuarea oamenilor și materialelor și stingerea incendiilor.

 • 2) Căile de evacuare vor fi marcate vizibil cu săgeți indicatoare, iluminate pe timp de noapte și inscripționate (ex. ușă de evacuare, scară de evacuare etc.).

 • 3) în camerele de cazare se vor afișa schițe cu traseele de evacuare și fluturași cu principalele reguli ce trebuiesc respectate și comportarea în caz de incendiu, de preferință acestea se redactează în mai multe limbi de circulație internațională.

 • 4) Sursele de apă naturale și artificiale și căile de acces spre acestea vor fi marcate vizibil și păstrate libere, după caz se vor amenaja rampe de alimentare.

 • 5) Pe holuri și pe culoare trebuie să existe scrumiere pentru colectarea resturilor de țigări și chibrituri, acestea fiind amplasate la o distanță de cel puțin 1,5 m de draperii, perdele.

 • 6) Pe căile de evacuare nu se vor amplasa oglinzi.

 • 7) Recepțiile vor fi dotate cu lanterne, stingătoare de incendiu, măști contra fumului și gazelor și cordițe de salvare. De asemenea aici se vor afișa sarcinile recepționerilor în caz de incendiu.

 • 8) Pentru sesizarea în fază incipientă a unui început de incendiu spațiile comune se vor verifica pe timpul nopții la intervale de 2-3 ore de către personalul de serviciu.

 • 9) După caz aceste unități vor fi dotate cu scări de incendiu și instalațiile de paratrăznet.

Art. 36. Structuri de turism rural (cabane, căsuțe, campinguri și altele)

 • 1) Pe lângă regulile generale la aceste unități turistice se vor asigura următoarele:

 • a) cabanele și căsuțele izolate se vor dota fiecare cu mijloace de primă intervenție, sursă (rezervor de apă), legătură telefonică, cale de acces;

 • b) acolo unde este cazul acestea se vor realiza pe grupe de case.

 • 2) Amplasarea campingurilor se va face cu avizul organelor administrației publice locale, organelor silvice, agricole, respectându-se următoarele:

 • a) suprafața campingurilor va fi delimitată prin împrejmuire;

 • b) în păduri campingurile se vor amplasa în poiene, respectându-se distanțele de siguranță față de umbra pădurii și se vor marca cu indicatoare de avertizare;

 • c) căsuțele vor fi amplasate astfel încât să se asigure o distanță minimă de siguranță la foc una față de cealaltă și asigurarea accesului autospecialelor de intervenție în interiorul campingului;

 • d) se va întocmi schema de amplasare a căsuțelor pe care se vor marca vizibil locurile posturilor de incendiu și sursele de apă;

 • e) se vor fixa și marca locurile destinate focurilor pentru gătit (grătarelor);

 • f) se vor amenaja, marca și dota corespunzător locurile de fumat;

 • g) se vor stabili, amenaja și marca locurile de parcare ale autoturismelor;

 • 3) în incinta campingurilor se interzice:

 • a) depozitarea materialelor combustibile în apropierea căsuțelor;

 • b) parcarea autoturismelor lângă căsuțe;

 • c) utilizarea focului deschis și fumatului în alte locuri decât cele stabilite;

 • d) blocarea căilor de acces;

 • e) utilizarea pentru încălzire a mijloacelor electrocasnice neomologate sau improvizate;

 • f) executarea de improvizații la instalațiile electrice, ori utilizarea acestora în mod necorespunzător.

Art. 37. Unități de alimentație publică (restaurante, pensiuni, cantine, baruri și altele)

 • 1) Pentru prevenirea și stingerea incendiilor la aceste unități, pe lângă regulile generale, se vor lua următoarele măsuri:

 • a) menținerea permanentă a curățeniei și ordinii interioare;

 • b) amenajarea și marcarea locurilor de parcare și de depozitare a ambalajelor astfel încât să nu se împiedice accesul mașinilor la intervenție, sau să se blocheze sursele de apă;

 • c) asigurarea dotării și funcționării perfecte a mijloacelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor;

 • d) instruirea temeinică a personalului privind cunoașterea normelor de prevenire a incendiilor, cât și asupra modului de acțiune în caz de incendiu;

 • e) organizarea autoapărării împotriva incendiilor pe locul de muncă.

 • 2) Se interzice cu desăvârșire:

 • a) folosirea focului deschis fără supraveghere (sobe, aragaze, plite etc.);

 • b) depozitarea în spațiile pentru produse alimentare a oricăror materiale inflamabile și explozive;

 • c) folosirea pentru iluminat a lămpilor cu flacără, lumânări, chibrituri etc.;

 • d) curățarea pardoselilor cu produse petroliere;

 • f) colectarea resturilor de țigări la un loc cu alte resturi menajere.

 • 3) în bucătării, laboratoare se interzice:

 • a) pregătirea pe plită a diverselor preparate în așa fel încât să prezinte pericol de incendiu;

 • b) prelingerea grăsimilor pe plită din tăvi sau vase umplute peste limită ori manipulate necorespunzător;

 • c) curățarea hotelor prin ardere;

 • d) păstrarea produselor culinare care prezintă pericol de incendiu, în apropierea surselor de căldură.

4 ) Lângă fiecare mașină de gătit se vor afișa instrucțiuni de exploatare.

 • 5) Agregatele frigorifice vor fi verificate permanent de personal calificat, amplasate în încăperi separate, ferite de surse de căldură.

 • 6) Mașinile de gătit se vor amplasa la distanța de cel puțin 1,5 m de pereți sau materiale combustibile. Hotele acestora vor fi degresate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

 • 7) în spațiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere pe masă, iar pe holuri scrumierele cu picior vor fi amplasate la o distanță de cel puțin 1,5 m de perdele, draperii etc..

 • 8) Toate intervențiile la instalațiile de încălzire și electrice se vor efectua numai de personal calificat.

CAPITOLUL IX

REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR APLICABILE SISTEMELOR, INSTALAȚIILOR Șl MIJLOACELOR DE ÎNCĂLZIRE

Art. 38. Sisteme și instalații de încălzire

 • 1) La proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de încălzire centrală (cu abur, apă caldă, aer cald) și locală (cu sobe, radiatoare etc ), precum și a mașinilor și aparatelor de gătit se vor respecta prevederile normelor de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare (normative, standarde, instrucțiuni de folosire etc.).

 • 2) în încăperile în care există pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme de încălzire cu foc deschis, cu suprafețe radiante sau incandescente, a căror temperatură este mai mare decât temperatura de autoaprindere a substanțelor inflamabile din încăpere.

 • 3)  Nu se admite utilizarea unor instalații, aparate, mașini, sobe nestandardizate, neomologate sau improvizate.

 • 4)  Se interzice folosirea instalațiilor de încălzire (cazane, calorifere, sobe, radiatoare, aparate și mașini de gătit etc.) cu defecțiuni.

 • 5) Toate cazanele, mașinile și aparatele cu foc deschis, folosite pentru încălzire sau gătit vor fi supravegheate pe timpul funcționării lor, iar la terminarea programului de lucru se vor opri.

 • 6) între corpurile de încălzire sau conductele neizolate și elementele de construcție din materiale combustibile învecinate se vor asigura distanțele minime indicate în normele specifice în vigoare, în funcție de natura agentului încălzitor. în cazuri speciale, între conductele neizolate și elementele de construcție combustibile care nu satisfac distanțele cerute se vor introduce materiale izolante incombustibile

 • 7) La trecerea conductelor instalațiilor de încălzire prin pereți sau prin planșee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecție și vor fi izolate cu materiale izolante incombustibile. Izolarea termică va fi astfel executată, încât în orice regim de funcționare a instalațiilor să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile.

Art. 39. Mijloace de încălzire locală

 • 1) Construcția, amplasarea și exploatarea mijloacelor de încălzire locală (sobe de orice tip, cazane de spălătorie, mașini și aparate de gătit etc.) se vor face conform prevederilor standardelor în vigoare și a instrucțiunilor de folosire emise de unitatea producătoare.

 • 2) La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură și a mașinilor și aparatelor de gătit se vor respecta următoarele reguli:

 • a) materialele sau elementele combustibile situate în fața focarelor și cenușarelor să fie la o distanță de acestea de minimum 1,25 m, iar cele greu combustibile la 1 m;

 • b) în încăperile în care sunt amplasate sobele nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depășească consumul pentru 24 de ore;

 • c) depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 1 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,5 m la sobele cu acumulare de căldură;

 • d) mașinile și aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum și rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi (a căror protecție termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate și acceptată la omologarea produsului) pot fi amplasate la distanțe mai mici decât cele prevăzute la punctul c), dacă acest lucru este menționat în instrucțiuni de folosire;

 • e) este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobei;

 • f) în fața ușiței de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

 • g) înainte de utilizarea sobelor și coșurilor de fum, acestea trebuie verificate amănunțit, reparate, curățate și date în exploatare în perfectă stare de funcționare;

 • h)  nu se utilizează sobe fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;

 • i) în timpul funcționării sobelor, ușița focarului trebuie menținută închisă și zăvorâtă;

 • j) se interzice aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile, cu excepția celor omologate;

 • k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;

 • l) se vor numi persoane care să răspundă de aprinderea și stingerea focului;

 • m) cenușa se va evacua periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, și numai după ce se vor stinge resturile de jar;

 • n) se interzice supraîncălzirea sobelor;

 • o) se interzice montarea dispozitivelor și a clapetelor de reglare a tirajulu;

 • p) se interzice arderea nesupravegheată a focului în sobe.

NOTĂ: Prin sobe cu acumulare de căldură se înțeleg sobele care nu au un volum activ (masivul încălzit) mai mare de 0,2 m3, pereți exteriori cu o grosime de cel puțin 6 cm în zona focarului și de 4 cm în celelalte porțiuni.

Prin sobe fără acumulare de căldură se înțeleg sobele metalice, precum și sobele de zidărie (cărămidă sau alte materiale), care au volum activ sub 0,2 m3 sau pereți cu grosimi mai mici decât cele prevăzute pentru sobele cu acumulare de căldură.

 • 3) Utilizarea sobelor fără acumulare de căldură se va face respectând următoarele norme:

 • a) distanța dintre sobe sau burlane și materialele combustibile învecinate să fie de cel puțin 1 m, iar față de cele greu combustibile de 0,70 m;

 • b) în cazul sobelor din încăperile cu pereți din materiale combustibile, porțiunea de perete de lângă sobă se execută din materiale incombustibile, care să depășească marginile sobei în toate direcțiile cu minimum 0,5 m. în situația în care acest lucru nu este posibil, amplasarea sobei, a mașinilor și a aparatelor de gătit și protejarea pereților combustibili se vor face conform prevederilor standardelor în vigoare și instrucțiunilor de folosire emise de fabricant.

 • 4) Construcția, amplasarea, protecția termică și exploatarea coșurilor și a canalelor de fum pentru focarele care servesc la încălziri curente se vor efectua în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare.

 • 5) Coșurile de fum vor fi curățate periodic, în funcție de calitatea și de cantitatea combustibilului folosit, iar ușile pentru curățare vor fi bine etanșate.

 • 6) Zidăria și tencuiala coșurilor vor fi verificate periodic și bine întreținute, astfel încât să se evite orice crăpătură care ar permite ieșirea în încăperi sau în poduri a gazelor calde, a fumului sau a scânteilor.

 • 7) Este interzisă racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc focare alimentate cu altfel de combustibil (lemn, păcură, cărbune etc.).

 • 8) Este interzisă montarea de clapete sau capace de obturare în canale sau racorduri, limitarea, respectiv reglarea tirajului, urmând să fie făcută exclusiv prin ușile (prizele) de aer sau prin regulatoarele de tiraj ale focarelor.

 • 9) Pentru instalațiile de alimentare cu gaze naturale a sobelor se vor respecta prevederile “Normativului pentru distribuirea și utilizarea gazelor naturale”, la care se vor adăuga și următoarele reguli:

 • a) verificarea și întreținerea în bună stare de funcționare a instalației (conducte, robinete, arzătoare etc.), înlăturându-se orice posibilitate de scurgere a gazelor;

 • b) în cazul în care se constată miros de gaze înainte de a se aprinde focul, se va aerisi încăperea respectivă și se vor depista și înlătura defectele care au provocat scăpările de gaze;

 • c) aprinderea și stingerea focurilor se vor executa numai de către personal instruit în acest

scop. Pentru aceasta, la fiecare sobă sau aparat de gătit se va pune câte o etichetă pe care se va menționa, pe lângă ora de aprindere și stingere, următorul text: “Pentru aprinderea și stingerea focului răspunde...............

 • d) înainte de aprinderea arzătorului de gaze, robinetul trebuie să fie închis; când arzătorul este în funcțiune, ușa cenușarului va fi deschisă;

 • e) aprinderea focului se face prin apropierea unei torțe aprinse (aprinzător) de arzătorul de gaze, după care se deschide încet robinetul până când gazele se aprind (principiul "gaz pe flacără”);

 • f) este strict interzisă aprinderea “flacără pe gaz”;

 • g) este interzisă aprinderea arzătorului de gaze cu materiale sau deșeuri combustibile;

 • h) atât la aprinderea cât și la stingerea focului, gazele vor fi închise și deschise mai întâi de la robinetul principal, apoi de la cel al arzătorului;

 • i) persoana stabilită pentru aprinderea și stingerea focului va controla periodic dacă tirajul sobei este bun cu ajutorul unei lumânări aprinse, apropiate de ușa întredeschisă a cenușarului, îngrijindu-se însă ca robinetul de gaz să fie închis. Dacă flacăra lumânării nu se îndreaptă spre interiorul sobei, tirajul este defectuos, urmând a nu se mai face focul până după verificarea și remedierea defecțiunilor;

 • j) se interzice folosirea gazelor în sobele nereparate și a căror etanșeitate nu este asigurată;

 • k) depistarea scăpărilor de gaze nu se face în nici un caz cu flacără.

 • 10)  Efectuarea lucrărilor de montaj, reparații, revizii sau a modificărilor la instalațiile de gaze, de către persoane neautorizate și fără avizul prealabil al societății distribuitoare este interzisă.

 • 11)  în cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:

 • a) folosirea de butelii defecte, improvizate sau neomologate;

 • b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază căldură;

 • c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;

 • d) racordarea buteliei, fără reductorde presiune;

 • e) utilizarea furtunului de racordare nefixat corespunzător, uzat sau în stare defectă;

 • f) folosirea furtunurilor executate din materiale plastice.

CAPITOLUL X

REGULI PRIVITOARE LA SISTEMELE DE ALARMARE ÎN CAZ DE INCENDIU, HIDRANȚI Șl MIJLOACE DE STINGERE A INCENDIILOR

Art. 40. Sisteme de alarmare în caz de incendiu

 • l) Pentru anunțarea incendiilor pe teritoriul unităților se vor instala mijloace de semnalizare acustică, care să asigure mobilizarea întregului personal ce poate participa la stingerea incendiului, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu și, respectiv, a Formațiunii de Pompieri Civili Păltiniș (după caz) - 0269 57 40 18 sau 0729 992 074.

 • 2) Se va asigura posibilitatea de anunțare în cel mai scurt timp a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru" al Județului Sibiu (telefon: 112 sau 0269 21 12 12).

 • 3) Personalul încadrat în muncă va fi instruit pentru a cunoaște mijloacele de alarmare și semnalizare în caz de incendiu.

 • 4) Unitățile economice importante și vulnerabile la incendiu vor avea asigurată legătura directă cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu, sistemul de legătură stabilindu-se de comun acord (telefon fix sau mobil, legătură de la instalația de semnalizarea incendiului).

 • 5) La clădirile serviciului de pompieri civili, la centralele și posturile telefonice, se vor afișa la loc vizibil numărul unic de urgență (112), precum și numărul telefoanelor personalului de conducere din unitatea respectivă.

 • 6) La orice început de incendiu, concomitent cu darea alarmei, se va anunța responsabilul cu apărarea împotriva incendiilor sau conducătorul unității și se va apela 112 sau 0269 21 12 12

Art. 41. Hidranți de incendiu

 • 1) Echiparea cu hidranți de incendiu interiori a construcțiilor, compartimentelor de incendiu și a spațiilor se face potrivit scenariilor de siguranță la foc elaborate.

 • 2) în funcție de categoriile de pericol sau riscurile de incendiu, de combustibilitatea și valoarea construcției și a bunurilor, investitorii pot stabili necesitatea echipării suplimentare cu hidranți.

 • 3) Accesul la hidranți nu va fi blocat cu materiale, mobilier sau utilaje, iar cutiile hidranților trebuie să se deschidă ușor.

 • 4) Persoanele care lucrează în secțiile prevăzute cu hidranți interiori trebuie să cunoască poziția și modul de folosire a acestora.

 • 5) Hidranți interiori amplasați în locurile unde se desfășoară activități la lumină artificială se vor marca prin iluminat de siguranță.

 • 6) Alimentarea hidranților exteriori se face din rețelele de distribuție a apei a localităților când se asigură permanent debitele și presiunile necesare pe timpul normat de funcționare al instalației.

 • 7) Alimentarea cu apă a rețelelor de hidranți exteriori se face din gospodăriile proprii de apă alcătuite și dimensionate corespunzător pentru:

 • a) construcții închise de importanță excepțională și deosebite (A și B), indiferent de volum;

 • b) construcții și ansambluri de construcții civile cu mai mult de două niveluri și volum construit mai mare de 5000 m3;

 • c) clădiri înalte, foarte înalte și construcții cu săli aglomerate;

 • d) construcții subterane civile, de producție, depozitare, parcaje sau garaje;

 • e) construcții de producție sau depozitare cu volum mai mare de 5000 m3;

 • f) depozite deschise pentru materiale sau substanțe combustibile, cu aria mai mare de 2000 m2;

 • g) depozite cu stive înalte

 • 8) Alimentarea cu apă prin rețelele de hidranți se poate face prin unul din următoarele sisteme:

 • a) rețele la care presiunea poate asigura intervenția la stingere direct de la hidranți la debitele de calcul;

 • b) rețele la care presiunea disponibilă la hidranții exteriori nu poate asigura stingerea directă pentru intervenție folosindu-se pompe mobile.

 • 9) Hidranții exteriori trebuie să permită servirea tuturor punctelor sau obiectivelor care trebuie protejate, considerând raza de acțiune a hidranților în raport cu lungimea furtunului:

 • a) maximum 120 m la rețelele la care presiunea asigură lucrul direct de la hidranți;

 • b) 150 m în cazul folosirii motopompelor și 200 m în cazul folosirii autopompelor.

 • 10) Hidranții se amplasează la minimum 5 m de zidul clădirilor pe care le deservesc și la 15 m de obiectele care radiază intens căldură în caz de incendiu.

 • 11) Hidranții exteriori vor fi dotați complet cu accesorii și materiale necesare, în funcție de ipotezele de stingere stabilite.

 • 12) Hidranții rețelelor de înaltă presiune vor fi dotați cu furtun B (<j> 70 mm) în role de 20 m, cu racorduri și garnituri de asamblare, țevi de refulare tip B cu orificii de refulare de 20 mm, chei pentru hidranți și hidranți portativi tip B.

 • 13) Ac este materiale vor fi păstrate în cutii fixate pe stâlpi lângă hidranți, pe pereții construcțiilor sau pe cărucioare mobile adăpostite de intemperii.

 • 14) Amplasamentul hidranților exteriori va fi marcat prin indicatoare.

 • 15) Marcarea hidranților se face în conformitate cu reglementările actuale.

 • 16) Hidranții exteriori se vor păstra în stare de curățenie, iar pe timp friguros se vor proteja împotriva înghețului, fiind goliți de apă după întrebuințare. Este interzisă menținerea apei în acești hidranți, mai ales în timp de iarnă.

 • 17) în cazul în care golirea hidrantului nu se produce după închiderea robinetului său, se va proceda la desfundarea orificiului de golire, de la partea inferioară a hidrantului, precum și la eliminarea cauzei care a produs înfundarea orificiului de golire respectiv.

 • 18) înainte de începerea perioadei de îngheț se va controla și asigura buna funcționare a robinetului interior și a orificiului de golire de la baza hidrantului.

 • 19) Nu este permisă folosirea soluției de apă sărată pentru a împiedica înghețul la hidrant, din cauza efectului coroziv al acestei soluții.

 • 20) Rețelele de conducte prin care sunt alimentați cu apă hidranții interiori și exteriori vor fi menținute în permanență pline cu apă la presiunea de regim a rețelei de apă pentru incendiu.

 • 21) Vanele (robinetele) de pe conductele care alimentează hidranții de incendiu vor fi sigilate în poziție deschisă, pentru asigurarea în permanență a debitului de apă și a presiunii necesare la stingerea incendiilor. în caz de avarii, când este necesară închiderea acestor vane, se va scoate din circuit un număr cât mai mic de hidranți de incendiu.

 • 22) Periodic se va face verificarea modului de funcționare a robinetelor de închidere și de golire a hidranților exteriori, luându-se măsuri de reparare sau înlocuire a celor defecte.

Art. 42. Mijloace de stingere

 • 1) Mijloacele de stingere a incendiilor (stingătoare, lopeți, târnăcoape, căngi, vase cu apă etc.) trebuie să fie în stare permanentă de utilizare, amplasate în locuri vizibile, ușor accesibile, la îndemâna personalului care le folosește și ferite de intemperii.

 • 2) Se interzice amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor în locuri în care pot fi cuprinse de incendiu imediat după izbucnirea acestuia.

 • 3) Stingătoarele și rezervoarele cu apă trebuie ferite de îngheț.

 • 4) încărcătura stingătoarelor se verifică periodic, conform instrucțiunilor fabricantului. Pe ele sau pe etichete se marchează data verificării, cine a executat-o și tipul încărcăturii.

 • 5) Nisipul destinat pentru stingerea incendiilor nu trebuie să fie umed sau să conțină materiale cu dimensiuni mari (balast, pietriș etc.).

 • 6) Lăzile cu nisip se vor acoperi cu capace.

CAPITOLUL XI

DISPOZIȚII FINALE

Art. 43. Intrarea în vigoare și aplicare în spațiu

 • 1) Prezentele reguli și măsuri se aplică de la data adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a hotărârii care le conține.

 • 2) Aria de aplicabilitate a prezentelor reglementări o reprezintă teritoriul administrativ a! municipiului Sibiu (inclusiv Păltiniș).

 • 3) De aplicarea și respectarea prezentelor norme răspunde Primarul Municipiului Sibiu prin serviciul specializat din aparatul propriu al acestuia - Serviciul pentru Situații de Urgență.

 • 4) Cetățenii, instituțiile și operatorii economici din municipiul Sibiu au obligația de a permite accesul inspectorilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu în incinta clădirilor, în dependințe, curți, hale, depozite, terenuri împrejmuite etc. în vederea verificării respectării normelor de apărare împotriva incendiilor cuprinse în prezenta hotărâre și în celelalte acte normative.

 • 5) Nerespectarea regulilor, măsurilor și interdicțiilor stabilite prin prezenta hotărâre se supune regimului sancționator cuprins în actele normative emise de autoritățile administrației publice locale și centrale.

Art. 44. Armonizare legislativă

1) Regulile și măsurile cuprinse în prezenta hotărâre sunt întocmite în conformitate cu prevederile cuprinse în actele normative emise de autoritățile administrației publice centrale (legi, hotărâri de guvern, ordonanțe, ordonanțe de urgență, ordine ale miniștrilor) care se referă la temele abordate în prezenta hotărâre.

Președinte Lerner HelmutContrasemnează

Secretar

Nistor Porin