Hotărârea nr. 94/2011

HOTĂRÂREA NR. 94 privind aderarea Municipiului Sibiu la Asociatia de Proprietari de Terenuri Agricole si Silvice ale Comunelor –Sura Mare, Slimnic si Vurpar din Judetul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂRE A NR. 94

privind aderarea Municipiului Sibiu la Asociația de Proprietari de Terenuri

Agricole si Silvice ale Comunelor-Sura Mare, Slimnic si Vurpar

din Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinara din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 11385/2011, prezentat de Direcția Administrație Publică Locală. Serviciul Juridic privind aderarea Municipiului Sibiu ca membru al Asociației dc Proprietari de Terenuri Agricole si Silvice ale Comunelor -Sura Mare, Slimnic si Vurpar din Județul Sibiu, în vederea gestionării în comun în conformitate cu scopul si obiectul prevăzut in Statutul si Actul Constitutiv al asociației, a terenului proprietatea publică a municipiului Sibiu în suprafață de 1041,1 hectare, constituit ca fond forestier si respectiv ca fond de vânătoare, identificat conform Titlurilor de Proprietate nr.73/27.02.2002 si nr.76/27.02.2002 si a hărții arborctelor anexate constituit ca „trupurile: Tcisel, Rodina, Padina Lungă, Fântâna Rece,, intocmită de către S.C. FQREST DESIGN S.R.L. BRAȘOV,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit e, alin.7 lit.c din Legea nr.215/2001, republicată si actualizată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă aderarea Municipiului Sibiu ca membru al Asociației de Proprietari de Terenuri Agricole si Silvice ale Comunelor Sura Marc, Slimnic si Vurpar din Județul Sibiu, în vederea gestionării în comun în conformitate cu scopul si obiectul prevăzut in Statutul si Actul Constitutiv al asociației, a terenului proprietatea publică a Municipiului Sibiu în suprafață de 1041,1 hectare, constituit ca fond forestier si respectiv ca fond de vânătoare, identificat conform Titlurilor de Proprietate nr.73/27.02.2002 si nr.76/27.02.2002 si a hărții arborctelor anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituit ca „trupurile: Teisel, Rodina, Padina Lungă, Fântâna Rece,, intocmită de către S.C. FOREST DESIGN S.R.L. BRAȘOV.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.


/

Contrasemnează Secr^îar Nistor®orin