Hotărârea nr. 93/2011

HOTĂRÂREA NR.93 privind aprobarea încheierii Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei, prevăzut de Contractul de Împrumut nr. 40338 încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 19 octombrie 2010

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI SIBIU
HOTĂRÂREA NR.93

privind aprobarea încheierii Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei, prevăzut de Contractul de împrumut nr. 40338 încheiat între Municipiul Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 19 octombrie 2010

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 10383/21.02.2011 prin care Direcția Administrație Publica Locala, Serviciul Juridic propune aprobarea proiectului de Contract privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei, precum și mandatarea Primarului Municipiului Sibiu, în persoana domnului Klaus Werner lohannis ca semnatar al Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei, pentru executarea Proiectului "România - Sibiu Transport Urban - Faza II",

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. 1 lit. a, art.61 alin. (1) si (2), art. 64 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art, 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. b, art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă încheierea Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei, între Municipiul Sibiu, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Proiectului.

Art.2. Se aproba proiectul Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei al Municipiului Sibiu, între Municipiul Sibiu, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Proiectului, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu, domnul Klaus Werner Johannis, să negocieze și să semneze Contractul privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei în numele Municipiului Sibiu cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și cu Banca Proiectului, precum și orice modificări sau completări convenite de părțile contractante, sau alte documente referitoare la derularea Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann Mariana
Contrasen/nează

Secretar

""T"'


Județul Sibiu

Consiliul! Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.\u Ia HCL nr.^^


/20H


CONTRACT PRIVIND CONTUL ESCROW AL SERVICIULUI DATORIEI între

MUNICIPIUL SIBIU

și

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Ș’

[ BANCA PROIECTULUI]

CUPRINS

ARTICOL! DEFINIȚII ...........................................-

Secțiunea 1.01. Definiții

Secțiunea 1.02. Interpretare

ARTICOLUL II - NUMIRE.........................................................................................

Secțiunea 2.01. Numirea Băncii Proiectului

Secțiunea 2.02. Obligațiile și Responsabilitățile Băncii Proiectului..........

Secțiunea 2.03. Niciun Drept cu privire la Fondurile Escrow...................................................—

ARTICOLUL III - DESCHIDEREA CONTULUI Șl AUTORIZĂRI...........

Secțiunea 3.01. Deschiderea Contului Escrow...................................................

Secțiunea 3.02. Autorizarea BERD

ARTICOLUL IV - OPERAȚIUNILE ÎN CONTUL ESCROW

Secțiunea 4.01. Angajamentul de a Plăti

Secțiunea 4.02. Alimentarea Contului Escrow

Secțiunea 4.03. Transferuri din Contul Escrow

Secțiunea 4.04. Dobânda [.Notă: . .Secțiune deschisă pentru negocieri intre

Municipiu și Banca Proiectului]

Secțiunea 4.05. Notificarea Persoanelor cu Drept de Semnătură

ARTICOLUL V - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII

Secțiunea 5.01. Asigurări și Garanții din partea Băncii Proiectului........

Secțiunea 5.02. Asigurări și Garanții din partea Municipiului

Secțiunea 5.03. Repetarea Asigurărilor și Garanțiilor

ARTICOLUL VI - ANGAJAMENTE

Secțiunea 6.01. Angajamente de A Face ale Băncii Proiectului

Secțiunea 6.02. Angajamentele de A Nu Face ale Băncii Proiectului

Secțiunea 6.03. Angajamente de A Face ale Municipiului

ARTICOLUL vii - SUPORTAREA COSTURILOR LEGALE........

Secțiunea 7.01. Costuri și Cheltuieli [Notă: Secțiune deschisă pentru negocieri

între Municipiu și Banca Proiectului]

ARTICOLUL VIII - PUNEREA ÎN EXECUTARE.....

Sectiunea 8.01. Punerea în executare

ARTICOLUL IX - DIVERSE

Secțiunea 9.02. Amendamente și Renunțări

Secțiunea 9.03. Notificări

Secțiunea 9.04. Limba Engleză

Secțiunea 9.05. Drepturi și Renunțări...............

Secțiunea 9.06. Consultanți

Secțiunea 9.07. Legea Contractului

Secțiunea 9.08. Arbitraj și Jurisdicție

Secțiunea 9.09. Privilegii și Imunități BERD

Secțiunea 9.10. Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților...............

Secțiunea 9.11. Dezvăluirea de Informații

Secțiunea 9.12. Limba Contractului

Secțiunea 9.13. Limitarea Răspunderii Băncii Proiectului................

Secțiunea 9.14. Instrucțiuni

ANEXA A - PERSOANELE CU DREPT DE SEMNĂTURĂ... .

ANEXA B - DETALII PRIVIND CONTUL ESCROW

ANEXA C - DETALII PRIVIND CONTUL. BERD.... .

ANEXA 1) SPEZELE Șl COMISIOANELE PRACTICATE PENTRU OPERAȚIUNILE

BANCARE ÎN CONTUL ESCROW

ACEST CONTRACT PRIVIND CONTUL ESCROW AL SERVICIULUI DATORIEI (“Contractul”) a fost încheiat la data de     _ _     între:

(.1) MUNICIPIUL SIBIU, un municipiu localizat, organizat și care există în conformitate cu legislația din România ("Municipiul"), reprezentat de Dl. Klaus Werner lohannis, în calitate de Primar;

(2) BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE ("BERD"); și

(3)    [___J (“Banca Proiectului”), o bancă autorizată în România, cu sediul social situat

în [_ | România și înregistrată sub CUI nr. [__], reprezentată împreună de

domnul / doamna [__], în calitate de [__) și de domnul / doamna [ j, în calitate

de L J;

(fiecare, o "Parte", împreună, "Părțile").

ÎNTRUCÂT

 • (A) Printr-un contract de credit încheiat la data de 19 octombrie 2010 între Municipiu și BERD ("Contractul de Credit"), BERD a consimțit să acorde Municipiului o facilitate de credit de până la unsprezece milioane cinci sute de mii de Euro (11.500.000 Euro) ("Creditul") conform termenilor și în condițiile prevăzute în Contractul de Credit.

 • (B) Conform Clauzelor 4.01(1) și (m) din Contractul de Credit, Municipiul trebuie să încheie un contract privind contul escrow al serviciului datoriei (“Contractul privind Contul Escrow ai Serviciului Datoriei”) cu BERD și cu o bancă românească (sau o sucursală a unei bănci străine autorizate să desfășoare activități bancare în România) pentru deschiderea și menținerea în mod valabil a unui cont escrow al serviciului datoriei (“Contul Escrow al Serviciului Datoriei”) în care Municipiul va depune anumite sume astfel încât, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de orice Dată dc Plată a Dobânzii care cade la sau este ulterioară datei primei Trageri conform Contractului de Credit, să asigure că soldul creditor al Contului Escrow al Serviciului Datoriei este egal cu nu mai puțin decât Suma Seviciului Datoriei (astfel cum aceasta este definită mai jos) datorată și exigibilă la respectiva Dată dc Plată a Dobânzii.

 • (C) în scopul îndeplinirii condițiilor menționate anterior conform Contractului de Credit, Părțile au convenit să încheie prezentul Contract în scopul, printre altele, de a deschide și a menține un cont escrow al serviciului datoriei în termenii și condițiile descrise în prezentul Contract.

 • (D) în conformitate cu prevederile Arf. 5(11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 146 din 2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice a avizat deschiderea Contului Escrow (astfel cum acesta este definit mai jos) conform avizului nr. [    ] din data de [ J.

PRIN URMARE, ÎN CONSIDERAREA PROMISIUNILOR ȘI ANGAJAMENTELOR RECIPROCE CONȚINUTE ÎN ACEST CONTRACT, PĂRȚILE LA PREZENTUL CONTRACT AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ARTICOL I - DEFINIȚII

Secțiunea LOL Definiții J

Ori de câte ori sunt folosiți în acest Contract (inclusiv în Anexe), cu excepția cazului în care contextul impune o altă interpretare, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

“Banca Proiectului”

înseamnă [__|;

“BERD”

înseamnă Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

“Contract”

înseamnă prezentul contract privind contul escrow al serviciului datoriei;

“Cont BERD”

înseamnă Contul în Euro menținut în numele BERD, pe care BERD îl va notifica Băncii Proiectului conform Secțiunii 3.01 (d);

“Contract       de

Credit”

are înțelesul atribuit în expunerea de motive;

“Cont Escrow”

înseamnă contul în Euro deschis în conformitate cu Legislația Aplicabilă și menținut în numele Municipiului la Banca Proiectului, în care Municipiul, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, va depune și menține anumite fonduri de rezervă pentru garantarea plății obligațiilor conform Contractului de Credit;

“Dată de Depunere în Escrow”

înseamnă orice zi din oricare an în care Municipiul depune bani în Contul Escrow în conformitate cu Secțiunea 4.02 (Alimentarea Contului Escrow) din prezentul Contract sau în alt mod;

“Dată de Plată a

Dobânzii”

înseamnă orice zi care cade la data de 25 martie sau 25 septembrie din orice an; cu condiția ca, în cazul în care oricare din Datele de Plată a Dobânzii cade într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, Data de Plată a Dobânzii va fi Ziua Lucrătoare imediat următoare;

“Deficit”

înseamnă situația în care Fondurile Escrow sunt mai mici decât Suma Escrow corespunzătoare datei respective;

“Euro”

înseamnă moneda oficială a statelor membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda unică în conformitate cu Tratatul privind Comunitatea Europeană, astfel cum a fost modificat de Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul de la Amsterdam:

“Fonduri Escrow”

înseamnă toate și oricare dintre sumele (inclusiv dobânda) aflate la un moment dat în soldul creditor al Contului Escrow;

“Cred st”

arc înțelesul atribuit în expunerea de motive:

“Legislația

Aplicabilă”

înseamnă:

 • (i)     articolul I paragraful 5 din Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3604 din 9 decembrie 2008 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Eegea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003;

 • (ii)    articolul 5.9.4.2 din Norme Metodologice din 19 septembrie 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1235 din 19 septembrie 2003; și

 • (iii)   articolul 5 alineatul 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr 201/2003;

“Municipiul”

înseamnă Municipiul Sibiu;

“Obligații”

înseamnă toate sumele de bani, datoriile și obligațiile, prezente și viitoare, scadente, datorate și asumate de către Municipiu față de BERD care iau naștere din sau sunt în legătură cu Contractul de Credit;

“Perioadă       de

Dobândă”

înseamnă orice Perioadă de Dobândă, astfel cum este stabilită în conformitate cu Contractul de Credit;

“Persoasîă cu Drept de Semnătură”


înseamnă orice persoană autorizată să transmită instrucțiuni obligatorii Băncii Proiectului în numele

fiecăruia dintre BERI) și Municipiu în urma unei notificări emise în conformitate cu Secțiunea 4.05 (Notificarea Persoanelor cu Drept de Semnătura) având forma și conținutul similar celui stabilit în Anexa A;

“Sarcină”

înseamnă orice ipotecă, gaj, garanție, privilegiu, prioritate, sarcină, cesiune, drept de retenție, sechestru, compensare sau orice garanție reală de orice fel sau orice alt contract sau aranjament având drept efect crearea de garanție pe sau cu privire la, sau orice divizare a sau orice aranjament preferențial cu privire la, orice bunuri, venituri sau drepturi, prezente și viitoare, incluzând, orice desemnare a persoanelor caro vor primi despăgubire sau a beneficiarilor sau orice aranjament similar în baza oricărei polițe de asigurare;

“Suma Serviciului

Datoriei”

suma în Euro, care include fără limitare, taxele, comisioanele, capitalul sau dobânda, exigibile și care se vor plăti de către Municipiu către BERD în baza Contractului de Credit la o Dată de Plată a Dobânzii, astfel cum această suma este determinată de BERD și notificată Municipiului;

“Sumă Eserow”

înseamnă, la orice dată anterioară cu 30 de zile calendaristice față de orice Dată de Plată a Dobânzii care cade la sau este ulterioară datei primei Trageri conform Contractului de Credit, o sumă în Euro egală cu nu mai puțin decât Suma Serviciului Datoriei datorată și exigibilă la respectiva Dată de Plată a Dobânzii; si

“Zi Lucrătoare'1

înseamnă o zi (alta decât sâmbătă și duminică) în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții generale (inclusiv tranzacții în valută și depozite în valută) în Londra, Marea Britanic, în care Sistemul Trans-European Autornatcd Real-Time Gross Settlemcnt Express Transfer (TARGET) este deschis și în care băncile comerciale și piețele dc schimb valutar efectuează plăți în ROM în București, România.

Secțiunea 1.02. Interpretare

 • (a)    în prezentul Contract, cu excepția cazului în care contextul impune o altă interpretare, cuvintele la singular includ și pluralul și viceversa, cuvintele care denumesc persoane includ unități administrativ-teritoriale, regii autonome, societăți comerciale și alte persoane juridice, iar referirile la o persoană includ și succesorii și cesionarii săi legali.

 • (b)    în prezentul Contract, orice referire la un anumit Articol, Secțiune sau Anexă va fi interpretată ca o referire la Articolul, Secțiunea sau Anexa respective din prezentul Contract.

 • (c)     în prezentul Contract, orice referire la un contract va fi interpretată ca o referire la respectivul contract, astfel cum poate fi acesta modificat, amendat, suplimentat, novat sau cesionat la un moment dat.

 • (d)    în prezentul Contract, titlurile și Cuprinsul au fost inserate doar pentru a ușura referința și ele nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.

(c) In acest Contract, timpul este esențial în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de orice fel.

ARTICOLUL II - NUMIRE

Secțiunea 2.01. Numirea Băncii Proiectului

Prin prezentul Contract, fiecare dintre BERD și Municipiul numește Banca Proiectului să acționeze în calitate de administrator de cont în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract, iar Banca Proiectului acceptă această numire.

Secțiunea 2.02. Obligațiile și Responsabilitățile Băncii Proiectului

Acest Contract prevede expres toate obligațiile Băncii Proiectului în calitate de administrator de cont în legătură cu oricare și toate aspectele prevăzute în prezentul Contract și nici o obligație sau nici o răspundere implicită în cadrul prezentului Contract nu vor incumba Băncii Proiectului.

Secțiunea 2.03. Niciun .Drept cu privire la Fonduri

Banca Proiectului nu are nici un drept asupra, sau. niciun drept de compensare împotriva, oricăror fonduri (sau asupra dobânzilor acumulate la aceste fonduri) primite în legătură cu oricare dintre obligațiile Părților care iau naștere din sau în legătură cu prezentul Contract, și va acționa numai în calitate de administrator de cont în legătură cu acestea.

ARTICOLUL III - DESCHIDEREA CONTULUI ȘI AUTORIZĂRI

Secțiunea 3.01. Deschiderea Contului Escrow

 • (a)    BERD, Municipiul și Banca Proiectului confirmă prin prezenta că respectivul Cont Escrow a fost deschis și, în momentul semnării acestui Contract, contul va deveni operațional conform prevederilor din prezentul Contract, din convenția standard de deschidere cont client a Băncii Proiectului, din legislația română și în reglementările bancare în materie.

 • (b)    în cazul existenței unor neconcordanțe între prevederile convenției standard de deschidere cont client a Băncii Proiectului și prezentul Contract, în relațiile dintre Părți vor prevala prevederile acestui Contract; în cazul unor neconcordanțe între prevederile acestui Contract și cele ale Contractului de Credit, între BERD și Municipiu vor prevala prevederile acestui Contract.

 • (c) In termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la data semnării prezentului Contract, Banca Proiectului va transmite BERD și Municipiului, prin fax, detaliile privind Contul Escrow, sub forma unei notificări care va avea forma și conținutul similare cu cele prevăzute în Anexa B.

(d) BERI) va transmite din când în când Băncii Proiectului, prin fax, detaliile privind Contul BERD, sub forma unei notificări care va avea forma și conținutul similare celor prevăzute în Anexa C.

Secțiunea 3.02. Autorizarea BERD

 • (a)    Prin acest Contract, Municipiul numește BERD în calitate de reprezentant al său și autorizează BERD să dea instrucțiuni Băncii Proiectului in conformitate cu prevederile prezentului Contract, să efectueze trageri, să se angajeze în operațiuni de schimb valutar și de transfer de Euro și / sau RON, și să primească informații de la Banca Proiectului cu privire la Contul Escrow.

 • (b)    Prin acest Contract Municipiul renunță la orice drepturi conferite de reglementările din România privind păstrarea secretului bancar sau de orice alte prevederi legale aplicabile în ceea ce privește informațiile care sunt dezvăluite BERD și / sau Municipiului de către Banca Proiectului.

ARTICOLUL IV - OPERAȚIUNILE ÎN CONTUL ESCROW

Secțiunea 4.01. Angajamentul de a Plăti

Municipiul se angajează și convine să plătească BERD, la cererea BERD, și să îndeplinească orice și toate Obligațiile datorate sau scadente în prezent sau care vor li datorate sau scadente la un moment dat, sau pentru care Municipiul răspunde sau poate răspunde în fața BERD conform termenilor și condițiilor din Contractul de Credit și / sau din prezentul Contract.

Secțiunea 4.02. Alimentarea Contului Escrow

Pe toată perioada în care Municipiul are obligații în baza Secțiunii 4.01 (Angajamentul de a Plăti) care nu au fost încă îndeplinite, Municipiul va întreprinde sau va dispune să fie întreprinse toate acțiunile necesare pentru a asigura:

 • (i)     că nu există sau nu survine nici un Deficit;

 • (ii)    Municipiul va plăti sau va asigura plata în Contul Escrow a sumelor în Euro care sunt cel puțin egale cu Suma Escrow;

 • (iii) că Fondurile Escrow sunt disponibile în permanență pentru a fi plătite în Contul BERD atunci când și dacă este astfel necesar conform acestui Contract sau Contractului de Credit; și

 • (iv) că depunerile în Contul Escrow se fac regulat, pc măsură ce, și atunci când, este necesar pentru a asigura respectarea promptă și integrală a prevederilor Secțiunii 4.02 (i) și (ii).

Secțiunea 4.03. Transferuri din Contul Escrow

 • (a)    Municipiu] poate da instrucțiuni Băncii Proiectului și Banca Proiectului va fi autorizată să transfere din Contul Escrow sumele de bani care vor fi necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de plată scadente ale Municipiului, reieșind din, sau conform Contractului de Credit, Iară a fi necesar acordul BERD. Municipiul va transmite Băncii Proiectului instrucțiunile de plata prevăzute in acesta Secțiune 4.03 (a) cu cel puțin trei (3) Zile Lucratoare înainte de fiecare Data de Plata a Dobânzii

 • (b)    Dacă în orice moment pc parcursul derulării prezentului Contract, Banca Proiectului primește o notificare de la BERD privind apariția unui caz de încălcare a obligațiilor conform Contractului de Credit, Banca Proiectului va fi autorizată să transfere și va transfera de îndată acea sumă din Fondurile Escrow, din Contul Escrow în Contul BERD, după cum va solicita BERD, și va duce la îndeplinire orice alte instrucțiuni pe care le primește de la BERD.

 • (c)    Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 4.03 (a) și Secțiunea 9.01 (d), Banca Proiectului nu va accepta în nici un moment instrucțiuni de la Municipiu privind retragerea sau transferul din Contul Escrow și nu va permite nici o retragere sau transfer al fondurilor din Contul Escrow, fără consimțământul scris prealabil al BERD.

 • (d)    Toate instrucțiunile transmise Băncii Proiectului conform prezentului Contract vor li transmise în copie Municipiului și BERD și vor fi considerate valabil emise doar dacă sunt semnate de o Persoană cu Drept de Semnătură și transmise în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul Contract, caz în care vor fi imediat aduse la îndeplinire dc Banca Proiectului, cu condiția ca Fondurile Escrow să permită îndeplinirea instrucțiunilor și / sau transferurilor în cauză.

Secțiunea 4.04. Dobânda [Notă: Secțiune deschisă pentru negocieri între Municipiu și Banca Proiectului]

 • (a) Părțile convin că Fondurile Escrow depuse în Contul Escrow vor fi purtătoare de dobândă la o rată anuală egală cu !___] comunicata de BNR

in ziua deschiderii contului, iar pentru lunile următoare, rata .....

comunicata de BNR la sfârșitul fiecărei luni, anterioare depunerii sumelor in contul escrow.

 • (b) Toate dobânzile acumulate potrivit Secțiunii 4.04 (a) vor fi creditate de Banca Proiectului în Contul Escrow și calculate lunar.

Secțiunea 4.05. Notificarea Persoanelor cu Drept de Semnătură

BERD și Municipiul vor informa, din când în când Banca Proiectului cu privire la Persoanele cu Drept de Semnătură ale fiecăruia, printr-o notificare transmisă prin fax Băncii Proiectului, care va avea forma și conținutul similare cu cel prezentat în Anexa A.

ARTICOLUL V - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII

Secțiunea 5.01. Asigurări și Garanții din partea Băncii Proiectului

Prin prezentul Contract Banca Proiectului asigură și garantează BERD și Municipiul că la data încheierii acestui Contract și la datele prevăzute în Secțiunea 5.03 {Repetarea Asigurărilor și Garanțiilor'), după cum urmează:

 • (a)    este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, este organizată și funcționează legal conform legislației românești și este înregistrată la toate autoritățile de înregistrare din România, deține toate autorizațiile, licențele și avizele de ia Banca Națională a României și celelalte autorități administrative relevante pentru deschiderea de conturi în Euro, acceptarea de depozite și efectuarea de transferuri în conformitate cu și astfel cum se prevede în prezentul Contract:

 • (b)    are capacitatea și autoritatea legală necesară de a-și asuma și îndeplini obligațiile care izvorăsc din prezentul Contract;

 • (c)    prezentul Contract a fost autorizat și semnat în mod valabil de Banca Proiectului și prezentul Contract constituie o obligație legală și opozabilă pentru Banca Proiectului, care poate fi pusă în executare în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

 • (d)    încheierea acestui Contract și respectarea prevederilor acestuia nu duc la încălcarea actelor constitutive ale Băncii Proiectului sau a prevederilor legale aplicabile Băncii Proiectului și nu contravine niciunui contract, înțelegere sau alt aranjament la care Banca Proiectului este parte sau care sunt în orice alt mod obligatorii; și

 • (e)     au fost obținute, dacă este cazul, toate autorizațiile, licențele, aprobările, avizele autorităților publice și au fost depuse sau înregistrate toate documentele necesare în vederea semnării, transmiterii și executării de către Banca Proiectului a prevederilor acestui Contract.

Secțiunea 5.02. Asigurări și Garanții din partea Municipiului

Prin prezentul Contract Municipiul asigură și garantează BFRD și Băncii Proiectului că la data acestui Contract și la datele prevăzute în Secțiunea 5.03 {Repetarea Asigurărilor pi Garanțiilor'):

 • (a)     este o entitate legală recunoscută și care funcționează în conformitate cu legislația din România și este în posesia tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor necesare în vederea deschiderii de conturi bancare în Euro, acceptării de depozite și retragerii de sume din cont în conformitate cu și astfel cum este prevăzut în prezentul Contract;

 • (b)    prezentul Contract a fost legal autorizat și semnat de Municipiu și constituie obligații legale și valabile opozabile Municipiului, care pot fi puse în executare în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

 • (c)    încheierea acestui Contract și respectarea prevederilor sale nu duc la încălcarea, sub nici un aspect, (i) a legilor și reglementărilor emise de orice autoritate guvernamentală, autorități sau alte organisme oficiale, sau (ii) a actelor constitutive sau a regulamentelor interne de funcționare sau a prevederilor legale aplicabile Municipiului, sau (iii) a acordurilor, contractelor sau angajamentelor la care Municipiul este parte sau prin care sunt ținute Municipiul sau oricare din activele sale;

 • (d)     a obținut toate autorizațiile, licențele, aprobările și avizele autorităților publice necesare în vederea semnării, transmiterii și executării acestui Contract de către Municipiu, incluzând, țară a se limita la, aprobarea Ministerului Finanțelor Publice, emisă conform articolului 5(11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 146 din 2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;

 • (c) pentru ca acest Contract să fie legal, valabil, să poată fi pus în executare sau să poată fi admis ca probă nu este necesar ca acesta sau orice alt document în legătură cu acesta să fie înregistrat, depus sau înscris pe rolul nici unei instanțe sau la nici o autoritate din nici o jurisdicție și nici nu este necesară plata vreunei taxe de înregistrare, de timbru sau a nici unei alte taxe similare pentru sau în legătură cu acest Contract;

 • (f)     nu și-a încălcat obligațiile din nici un contract, angajament sau datorie la care este parte sau prin care Municipiul sau oricare dintre proprietățile sau bunurile sale sunt ținuți și nu există nici un caz de încălcare a vreunor obligații sau un eveniment care prin acordarea unui notificări, prin trecerea timpului, sau prin luare oricărei hotărâri, sau orice combinație a acestora ar putea deveni un caz de încălcare a obligațiilor;

 • (g)    toate plățile efectuate sau care vor fi efectuate de Municipiu, în baza sau în legătură cu prezentul Contract, vor fi efectuate liber de orice taxe și fără nici un fel de deduceri sau rețineri la sursă pentru sau în contul unor taxe; și

 • (h)    acest Contract și asumarea de către Municipiu a obligațiilor născute în baza sau în legătură cu acest Contract reprezintă un act comercial mai degrabă decât un act public sau guvernamental și prin urmare Municipiul nu are dreptul să ceară imunitate de la nici un act de procedură cu privire la Municipiu sau oricare din bunurile sale (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public, astfel cum sunt definite potrivit legislației din România) invocând motive de suveranitate sau alte motive în baza unor legi sau în orice jurisdicție unde a fost intentată o acțiune în justiție privind punerea în executare a oricăreia din obligațiile din sau în legătură cu acest Contract. în măsura în care Municipiul sau oricare din bunurile sale a dobândit sau va dobândi, după data prezentului Contract, dreptul la imunitate față de exercitarea drepturilor de compensație, față de actele de procedură, actele de sechestru înainte de judecată, alte forme de sechestru sau de executare a sentinței pe motive de suveranitate sau altfel, prin prezentul Contract, Municipiul renunță în mod irevocabil la orice astfel de drepturi de imunitate cu privire la obligațiile sale care iau naștere sau sunt în legătură cu acest Contract (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public, astfel cum sunt definite potrivit legislației din România).

Secțiunea 5.03. .Repetarea Asigurărilor și Garanțiilor

Asigurările și garanțiile Municipiului și ale Băncii Proiectului prevăzute în Secțiunile 5.01 (Asigurările, și Garanțiile Băncii Proiectului) și 5.02 (Asigurările și Garanțiile Municipiului) de mai sus vor rămâne în vigoare și vor produce efecte și după semnarea prezentului Contract și se vor considera repetate la fiecare Dată de Plată a Dobânzii cu privire Ia faptele și circumstanțele existente la data respectivă, ca și cum ar fi date la data respectivă.

ARTICOLUL VI - ANGAJAMENTE

Secțiunea 6.01. Angajamente de A Face ate Băncii Proiectului

Prin prezentul Contract, Banca Proiectului recunoaște, confirmă și se angajează după cum urmează:

 • (a)    renunță și nu va avea dreptul să facă operațiuni de compensare cu Fondurile Escrow sau să le folosească cu titlul de garanție, nici pentru sumele datorate Băncii Proiectului de către Municipiu și l sau BERD și nici în alt mod;

 • (b)    în prima Zi Lucrătoare imediat următoare fiecărei Date de Plată a Dobânzii, va transmite prompt prin fax BERD și Municipiului o copie a extrasului de cont oficial caic va reflecta suma totală a Fondurilor Escrow;

 • (c)    la fiecare Dată de Depunere în Escrow sau, în cazul în care o astfel de depunere are loc după ora 2 p.m., ora României, în următoarea Zi Lucrătoare, va transmite prin fax BERD și Municipiului o declarație privind primirea depozitului și o confirmare privind soldul contului în care va confirma în scris suma depusă în Contul Escrow la respectiva Dată a Depunerii în Escrow și suma totală a Fondurilor Escrow;

 • (d)    la primirea unei cereri scrise din partea BERD din când în când (dar nu mai des decât este rezonabil), va furniza BERD copii de pe confirmările privind soldul contului sau alte informații relevante cu privire la Fondurile Escrow și / sau Contul Escrow;

 • (e)    va notifica BERD imediat ce ia cunoștință sau primește vreo notificare cu privire la constituirea vreunei Sarcini asupra Contului Escrow și / sau asupra Fondurilor Escrow sau cu privire la orice încercare de constituire a unei Sarcini asupra drepturilor și / sau intereselor Municipiului la și în legătură cu Contul Escrow și/sau Fondurile Escrow;

 • (f)    nu va avea nici o pretenție împotriva BERD pentru comisioanele, costurile și cheltuielile în legătură cu deschiderea, menținerea și operarea Contului Escrow și numai Municipiul, și nu BERD, va răspunde exclusiv pentru toate comisioanele, costurile și cheltuielile cu privire la deschiderea, menținerea și operarea Contului Escrow;

 • (g)    cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din motive independente de controlul său, va duce imediat la îndeplinire toate instrucțiunile primite în orice moment de la BERD cu privire la Fondurile Escrow și / sau Contul Escrow,

 • (h)    va asigura că orice transfer din Fondurile Escrow care este efectuat sau care urmează să fie efectuat în favoarea BERD în baza sau conform prezentului Contract poate fi efectuat fără nici o restricție și liber de orice taxe și (ară nici o deducere sau reținere la sursă pentru sau în contul oricăror taxe; și

 • (i)     va notifica și / sau va confirma, după caz, BERD imediat după efectuarea unui transfer sau a unei retrageri din Contul Escrow și motivele transferului în cauză.

Secțiunea 6.02. Angajamentele de A Nu Face ale Băncii Proiectului

Banca Proiectului nu va întreprinde nici una din următoarele acțiuni (cu excepția cazului în care BERD se declară în prealabil de acord în scris):

 • (a)    nu va accelera plata nici unor sume datorate Băncii Proiectului de către Municipiu în baza prezentului Contract sau nu va declara în nici un alt mod O astfel de sumă ca fiind datorată sau exigibilă înainte de scadență;

 • (b)    nu va acționa în judecată pentru recuperarea creanțelor (inclusiv prin ordonanța prcședințială, poprire, executare, impunere, sechestru sau gaj judiciar, fie înainte, fie după data judecății) cu privire la Fondurile Escrow și / sau Contul Escrow în legătură cu nici una din obligațiile (indiferent dacă este vorba sau nu de o obligație de plată a unor sume de bani) care trebuie îndeplinite față de Banca Proiectului și care se referă la oricare din sumele datorate Băncii Proiectului de către Municipiu;

 • (c)    nu va depune, nu va cere (sau nu va vota în favoarea nici unei hotărâri cu privire la) sau nu va iniția sau nu va sprijini sau nu va lua nici un fel de măsuri cu privire la nici un fel de act de procedură pentru declararea insolvenței, pentru lichidare, reorganizare, punere sub administrare specială sau dizolvare sau cu privire la orice tranzacție sau cesiune în favoarea creditorilor .Municipiului sau cu privire la orice act de procedură în care este implicat Municipiul în temeiul prezentului Contract, fie printr-o petiție, prin convocarea unei adunări, fie prin votarea unei hotărâri sau în orice, alt mod;

 • (d)    nu va iniția sau nu va sprijini nici un fel de proceduri legale împotriva Municipiului sau nu va depune nici o cerere de ordonanță, interdicție, acțiune pentru executare în natură sau orice altă acțiune expresă de executare cu privire la Municipiu în legătură cu oricare din obligațiile sale rezultate din sau în legătură cu prezentul Contract; sau

 • (e)    nu va sprijini constituirea nici unei Sarcini asupra Contului Escrow și/sau Fondurilor Escrow.

Secțiunea 6.03. Angajamente de A Face ale Municipiului

Municipiul se angajează după cum urmează;

 • (a)    va obține, se va conforma cu și va întreprinde prompt toate acțiunile necesare pentru ca prezentul Contract să rămână în vigoare și să producă efecte și pentru a obține și a menține în vigoare orice autorizație, aviz, aprobare, decizie, licență, dispensă și va îndeplini toate formalitățile notariale sau va face toate înregistrările prevăzute de legea și actele normative din România care să îi permită să își îndeplinească obligațiile din acest Contract și pentru a asigura legalitatea, valabilitatea, punerea în executarea sau admiterea ca probă a prezentului Contract în România;

 • (b)     va respecta în toate privințele toate legile care îi pot fi aplicabile, în cazul în care nerespectarea acestora ar afecta în mod semnificativ capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile în cadrul acestui Contract;

 • (c)    va păstra Contul Escrow deschis și va menține Contul Escrow în conformitate cu prezentul Contract pe întreaga durată a prezentului Contract;

 • (d)    va apăra și va garanta drepturile BERD din prezentul Contract împotriva oricăror pretenții și cereri din partea unor terți și va informa prompt BERD asupra unor astfel de pretenții sau cereri ale vreunei persoane în legătură cu Fondurile Escrow sau Contul Escrow;

 • (e)    va redacta, semna, obține și transmite BERD, în mod corespunzător și valabil, toate instrumentele și documentele necesare sau care pot fi cerute de BERD pentru a fi în măsură să se bucure de toate beneficiile din prezentul Contract și pentru a putea exercita drepturile și beneficiile acordate prin prezentul Contract; și

 • (f)     va fi răspunzător pentru toate comisioanele, costurile și cheltuielile în legătură cu deschiderea, menținerea și operarea Contului Escrow în conformitate cu Anexa D.

Secțiunea 6.04. Angajamente de A Nu Face ale Municipiului

Municipiul nu va întreprinde nici una din următoarele acțiuni (cu excepția cazului în care BERI) consimte în prealabil în scris altfel);

 • (a)    nu va constitui sau nu va permite existența nici unei Sarcini asupra Contului Escrow și / sau asupra Fondurilor Escrow;

 • (b)    nu va încheia (sau nu consimți să încheie) nici o tranzacție sau serii de tranzacții (fie că au legătură între ele sau nu, fie că sunt voluntare sau involuntare) cu privire la transferul, cesiunea sau înstrăinarea în orice alt mod a tuturor sau a unei părți din Fondurile Escrow și / sau a Contului Escrow,

 • (c)    nu va retrage sau nu va transfera sau nu va încerca să retragă sau să transfere nici o sumă, sau nu va dispune retragerea sau transferul nici unei sume, din Contul Escrow cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 4.03 (a) și Secțiunea 9.01 (d);

 • (d)    nu va modifica, nu va completa sau nu va anula (sau nu va încerca să modifice, să completeze sau să anuleze) instrucțiunile transmise de BERE) Băncii Proiectului în legătură cu Fondurile Escrow și / sau Contul Escrow; sau

 • (e)    nu va întreprinde nici o acțiune care ar putea afecta negativ drepturile contractuale constituite în favoarea BERI) prin prezentul Contract.

ARTICOLUL VII - SUPORTAREA COSTURILOR LEGALE

Secțiunea 7.01. Costuri și Cheltuieli [Notă: Secțiune deschisă pentru negocieri între Municipiu și Banca Proiectului]

 • (a)     Banca Proiectului nu va fi răspunzătoare sa despăgubească Banca Proiectului pentru niciun fel de costuri și cheltuieli suportate de Banca Proiectului în legătură cu încheierea, transmiterea, executarea silită, executarea și administrarea acestui Contract.

 • (b)    Pentru a elimina orice dubiu, Banca Proiectului admite și confirmă că nu va avea nici un drept dc compensare sau de garanție cu privire la Fondurile Escrow, fie în virtutea sumelor datorate Băncii Proiectului de către Municipiu în baza acestei Secțiuni 7.01 (Costuri și Cheltuieli), fie în alt mod.

ARTICOLUL VIII - PUNEREA ÎN EXECUTARE

Secțiunea 8.01. Punerea în executare

în momentul în oare Banca Proiectului primește o notificare din partea BERI) în care se indică apariția unui caz de neîndepiinire a obligațiilor izvorând din Contractul de Credit. BERD este îndreptățită, fără limitare, și fără nici o altă notificare sau cerere adresată Băncii Proiectului sau Municipiului, să transmită instrucțiuni Băncii Proiectului în baza Secțiunii 4.03 (b) pentru ca Banca Proiectului să transfere oricare dintre sau toate fondurile Escrow din Contul Escrow în Contul BERD. sau în alt cont desemnat dc BERI), fără a mai fi necesară nici o altă notificare, punere în întârziere, chemare în judecată sau alte formalități.

ARTICOLUL IX - DIVERSE

Secțiunea 9.OL Termenul Contractului

 • (a)    Prezentul Contract va rămâne în vigoare și își va produce efectele, cu excepția cazului în care Părțile convin astfel în scris, până în momentul în care:

 • (j) BERI) notifică Banca Proiectului privind denunțarea unilaterală a Contractului; sau

ții) o sută douăzeci (120) de zile calendaristice după data la care Banca Proiectului dă o notificare scrisă prealabilă BERI) și Municipiul cu privire la intenția sale de a înceta acest Contract; sau

(iii) BERD declară că toate Obligațiile au fost integral și irevocabil plătite, și că toate facilitățile care ar putea da naștere unor Obligații au luat sfârșit.

 • (b)    în momentul în care toate Obligațiile au fost plătite integral și irevocabil, BERD va emite și va transmite Băncii Proiectului și Municipiului un certificat prin care va confirma îndeplinirea completă a Obligațiilor, în scopul încetării prezentului Contract, conform Secțiunii 9.01 (a)(iii).

 • (c)    în cazul în care acest Contract încetează conform Secțiunii 9.01(a)(i) sau 9.01(a)(ii) de mai sus, Banca Proiectului, la primirea notificării sau la sfârșitul perioadei de 120 de zile de la notificarea făcută de Banca Proiectului către BERD și Municipiu, după caz, va transfera Fondurile Escrow, pe cheltuiala Municipiului, în contul indicat în instrucțiunile BERD. în cazul încetării acestui Contract din inițiativa Băncii Proiectului potrivit Secțiunii 9.01(a)(ii), costurile de transfer Suportate de Municipiu potrivit Secțiunii 9.01 (c) vor fi rambursate de către Banca Proiectului în termen dc treizeci (30) de zile calendaristice.

 • (d) In cazul în care acest Contract încetează conform Secțiunii 9.01(a)(iii), Municipiul va notifica Băncii Proiectului pentru ca aceasta să închidă imediat Contul Escrow și să transfere orice sold creditor în contul bancar al Municipiului, pc care Municipiul îl va notifica.

Secțiunea 9.02. Amendamente și Renunțări

Orice amendament sau renunțare din partea BERI) la oricare dintre condițiile și temenii din acest Contract, sau orice consimțământ dat dc BEICD în baza acestui Contract (inclusiv, fără a se limita la această Secțiune 9.02 (Amendamente și Renunțări')') va fi în scris și semnat de BERD și, în cazul amendamentelor, de Municipiu și Banca Proiectului.

Secțiunea 9.03. Notificări

Toate notificările, punerile în întârziere, cererile, aprobările sau orice altă corespondență în baza acestui Contract vor fi în scris și transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare dc primire, printr-un curier aerian internațional de reputație, prin fax sau vor fi înmânate personal cu semnătură de primire la adresa Părților menționate mai jos, sau la orice alte adrese care vor fi desemnate printr-o notificare scrisă dată dc o Parte celorlalte Părți. Notificările vor fi considerate primite în cazul înmânării personale, al transmiterii prin scrisoare recomandată sau prin curier aerian la data semnării confirmării de primire, iar în cazul faxului, la data menționată pe confirmarea faxului (transmis corespunzător la numărul corect de fax al Părții destinatare); cu toate acestea, orice transmitere făcută după ora 5:00 p.m. ora locală a Părții care o primește, va fi considerată primită următoarea Zi Lucrătoare.

Pentru Municipiu:                       Pentru Banca Proiectului:

Municipiul Sibiu                         [Nume]

Strada Samuel Brukenthal, nr. 2, cod [Adresa]

poștal 550178, Sibiu, România               ? 4 r,T . a ... , , ,    ,

In atenția: [Nume] - in calitate de[_______];

în atentia: Dlui. Klaus Werner lohannis rxT , „    .. „ , r .

[Nume] in calitate dc [ _J.

Primarul Municipiului Sibiu                 pa*. j.

Fax: +40 269 208 811

Pentru BERD:

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

One Exchange Square

London EC2A 2JN

Marca Britanic

în atenția: [Opcration Administration Unit]

Operațiunea nr,: 40338

Fax: [ i-44 20 7338 6100]

Secțiunea 9.04. Limba Engleză

'Poate documentele care vor fi furnizate sau transmise în baza prezentului Contract vor fi în limba engleză sau, dacă sunt în altă limbă, vor fi însoțite de o traducere certificată în limba engleză, traducere care fi versiunea ce va guverna relațiile dintre Părți.

Secțiunea 9.05. Drepturi și Renunțări

Nici o acțiune și nici o întârziere în exercitarea, precum și nici o omisiune în exercitarea, oricărui drept al BERI) nu va aduce atingere respectivului drept, putere sau remediu sau nu va li interpretat ca o renunțare la acestea. Drepturile și remediile prevăzute în prezentul Contract și în celelalte contracte prevăzute aici sunt cumulative și nu exclud alte drepturi sau remedii, fie în bazei legii aplicabile, fie altfel.

Secțiunea 9.06. Consultanți

Municipiul și Banca Proiectului confirmă fiecare că BERD nu a acționat în calitate de consultant al Municipiului sau al Băncii Proiectului. Municipiul și Banca Proiectului asigură fiecare că, în momentul încheierii acestui Contract, s-au bazat pc consultanța acordată de proprii lor consultanți juridici, financiari sau alți specialiști și nu s-au bazat și nici nu se vor baza în viitor pe nici o consultanță oferită de BERD.

Secțiunea 9.07. Legea Contractului

Prezentul Contract și orice dispută în legătură cu acesta vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea română. Orice obligații non-contractuale reieșind din sau în legătură cu prezentul Contract vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.

Secțiunea 9.08. Arbitraj și Jurisdicție

 • (a)   Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau este în legătură (1) cu acest Contract (2) încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, sau (3) orice obligații extracontractuale reieșind din sau în legătură cu prezentul Contract vor fi soluționate prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, așa cum este acesta în vigoare în acest moment. Va ti un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi Curtea internațională de Arbitraj din Londra. Orice prevedere din aceste reguli referitoare la naționalitatea unui arbitru nu se vor aplica in acea privința. Stabilirea și desfășurarea arbitrajului va avea loc la Londra, în Marea Britanic și se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi din Actul de Arbitraj 1986 sau orice alte drepturi de a ataca oricare dintre deciziile arbitrale sau pentru prestabilirea unei legi aplicabile dc către instanțele din Anglia, Tribunalul arbitrai nu este autorizat să acorde și atât Municipiul cat si Banca Proiectului sunt de acord sa nu solicite de la nici o altă autoritate judiciară, vreo măsură procedurală provizorie dc protecție sau degrevare, indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. La cererea BERI) (excluzând orice altă parte), tribunalul arbitrai va putea include în orice procedură, decizie sau hotărâre orice altă dispută care ia naștere din acest Contract sau din orice alt contract prevăzut în prezentul Contract, dar nici o altă parte și nici o altă dispută nu va putea fi inclusă în procedurile arbitrale sau conexată cu acestea. In orice procedura arbitrata, un certificat emis de BERD cu privire la orice suma datorata către BERD conform acestui contract va fi dovada prezurnata (prima facie) a acelei sume.

 • (b)  Independent de prevederile Secțiunii 9.08(a) de mai sus, prezentul Contract orice drepturi ale BERD in legătura cu acest contract, pot fi puse în executare de către Bancă, la alegerea Băncii, la instanțele din Anglia, România sau orice alte instanțe care au jurisdicție. Prin prezentul Contract, atât Municipiul cat si banca Proiectului sunt de acord în mod irevocabil, în beneficiul BERD, cu jurisdicția alternativă a instanțelor din Anglia pentru orice pretenții care iau naștere din prezentul Contract sau din încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia. Lipsa notificării Municipiului si /sau a Băncii Proiectului de către un agent pentru procese cu privire la disputa nu va invalida respectiva procedura. Prin prezentul Contract, cat si Municipiul, cat si Banca Proiectului sunt irevocabil de acord ca notificarea proceselor să se facă prin transmiterea copiilor prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa Municipiului specificată aici. Atât Municipiul, cat si Banca Proiectului convin și sunt de acord ca, atâta timp cât au obligații în baza acestui Contract, să mențină un agent numit corespunzător care să primească citații și orice alte cereri de chemare în judecată în Anglia pentru orice acțiune în justiție sau procedură intentată de BERD în legătură cu acest Contract și să mențină BERD informată în legătură cu identitatea și situarea acestui agent. Orice acțiune în justiție inițiată de BERD în una sau mai multe jurisdicții nu va afecta dreptul BERD de a introduce o acțiune în orice altă jurisdicție, fie în același timp, fie nu. Atât Municipiul, cat si Banca Proiectului renunță în mod expres la orice obiecție pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract, indiferent de motive, privind stabilirea jurisdicției competente pentru acțiuni în instanță sau acte dc procedură și la orice reclamație pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract referitoare la introducerea acțiunii sau la acte de procedură efectuate de o instanță necompetentă.

Secțiunea 9.09. Privilegii și Imunități BERD

Nici o prevedere din prezentul Contract nu va 11 interpretată ca o renunțare, repudiere sau altă modificare a intimităților, privilegiilor sau excepțiilor acordate BERD conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru .Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau altor legi aplicabile.

Secțiunea 9.10. Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților

 • (a)    Prezentul Contract va fi opozabil și va profita succesorilor și cesionarilor legali ai Părților, cu excepția faptului că nici Municipiul, nici Banca Proiectului nu pot cesiona sau transfera în orice alt mod drepturile sau obligațiile lor din prezentul Contract sau o parte din acestea fără consimțământul prealabil scris al BERD.

 • (b)    Municipiul și Banca Proiectului consimt expres prin prezentul Contract la orice viitoare vânzare, transfer, cesiune, novație sau alt mod de a dispune în totalitate sau parțial de drepturile și obligațiile BERD conform acestui Contract.

Secțiunea 9.11. Dezvăluirea de Informații

BERD poate să facă publice documente, informații și alte date cu privire la Municipiu, Banca Proiectului și prezentul Contract după cum consideră potrivit în legătură cu orice dispută în care este implicat Municipiul sau Banca Proiectului, în scopul conservării sau punerii în executare a drepturilor BERD izvorând din acest Contract sau în scopul încasării sumelor datorate către respectiva parte sau în legătură cu orice propunere de vânzare, transfer, cesionare, novație sau alt mod de înstrăinare prevăzut în Secțiunea 9.10 [Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților).

Secțiunea 9.12. Limba Contractului

Prezentul Contract va fi semnal în 8 (opt) exemplare originale la data menționată pe prima pagină, dintre care 4 (patru) exemplare originale vor fi în limba engleză și 4 (patru) exemplare originale vor fi în limba română. în cazul unor neconcordanțe între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză a prezentului Contract, versiunea în limba engleză va prevala și va guverna în relațiile dintre Părți.

Secțiunea 9.13. Limitarea Răspunderii Băncii Proiectului

(a) Banca Proiectului nu va fi în nici un caz răspunzătoare față de nici o parte din prezentul Contract pentru pierderile apărute ca urmare a respectării de către aceasta a unei hotărâri judecătorești definitive sau a vreunui ordin al oricărei alte instanțe competente (sau a unui titlu executoriu al unei autorități fiscale sau al unei alte autorități competente).

(b) Nici Banca Proiectului, nici afiliații. administratorii, cadrele de conducere, angajații sau agenții săi nu vor răspunde pentru nici o acțiune care a fost întreprinsă, sau a fost omisă, de Banca Proiectului sau de oricare din afiliații, administratorii, cadrele de conducere, angajații sau agenții săi, cu excepția cazului în care este vorba de culpă sau de intenție frauduloasă.

Secțiunea 9.14. Instrucțiuni

Banca Proiectului poate acționa în baza instrucțiunilor primite în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cu condiția ca Banca Proiectului să aibă elementele necesare pentru a considera și aprecia că instrucțiunile în cauză sunt originale, autorizate în mod valabil și autentice, în baza comparării atente a specimenelor de semnătură puse la dispoziție de o Persoană cu Drept de Semnătură, și nu va răspunde pentru acțiunile întreprinse în conformitate cu instrucțiunile respective, cu excepția cazului în care este vorba de culpă sau de intenție frauduloasă.

Președinte,


Mariana FritzjnannCA MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, Părțile au dispus semnarea prezentului Contract, în numele lor, de către reprezentanții lor legal autorizați la data menționată pe prima pagină.

MUNICIPIUL SIBIU

De către:

Dl. Klaus Werncr lohannis

Primar

BANCA PROIECTULUI

De către:

[Nume]                           [Nume]

[Funcția]                                [Funcția]

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

De către:

[Reprezentant autorizat]

[Funcția]

ANEXA A - PERSOANELE CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

[Data]

Către: [Banca Proiectului]

Adresa. [

TRANSMISIE PRIN FAX în atenția: [__]

Fax: [____]

Rcf: CONTRACTUL PRIVIND CONTUL ESCROW AL SERVICIULUI DATORIEI AL MUNICIPIULUI

Stimate Domn / Doamnă,

în legătură cu Contractul privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei din data de (“Contractul privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei”) încheiat între Municipiul Sibiu (“Municipiul”), |    ] (“Banca Proiectului”) și Banca

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD”), subsemnatul, [Reprezentant Autorizat / Administrator] al [Municipiului / BER.D] prin prezenta certific că următoarele sunt numele, funcțiile și specimenele de semnătură ale persoanelor care sunt autorizate și care vor continua să fie autorizate, (până în momentul în care Banca Proiectului primește notificare scrisă expresă din partea [Municipiului / BERD] în sens contrar), să întreprindă, individual, următoarele acțiuni în numele [Municipiului / BERD]:

 • (1)   să încheie și să semneze instrucțiuni de la [Municipiu / BERD] și să le trimită către Banca Proiectului astfel cum se prevede în Contractul privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei; și

 • (2)  să ia orice alte măsuri necesare sau permise de [Municipiu / BERD] conform Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei:

NUME              FUNCȚIA           SPECIMEN DE

SEMNĂTURĂ

CA MĂRTURIE LA CELE DE MAI SUS, semnal la dala menționată mai sus.

Al dumneavoastră,

[MUNICIPIUL/BERD]

[Nume]

[Funcție]

[Notă: specimenele de semnătură trebuie legalizate de notarul public.]

ANEXA B - DETALII PRIVIND CONTUL ESCROW

[Data]

Către: Municipiul Sibiu                       Cc: Banca Europeană pentru Reconstrucție

Strada Samucl Brukenthal, nr. 2, cod poștal Dezvoltare

550178, Sibiu, România                     TRANSMISIE PRIN FAX

TRANSMISIE PRIN FAX                       atenția: Operation Administration Unit

în atenția: Dlui. Klaus Werner lohannis           Fax: +'44 20 7338 6100

Fax: 140 269 208 811

Rci’: CONTRACTUL PRIVIND CONTUL ESCROW AL SERVICIULUI DATORIEI AL MUNICIPIULUI

Stimate Domn / Doamnă:

în legătură cu Contractul privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei din data de (“Contractul privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei”) încheiat între Municipiul Sibiu (“Municipiul”), [___] (“Banca Proiectului”) și Banca

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD”), noi, [Reprezentanți Autorizați], reprezentanți autorizați ai Băncii Proiectului, prin prezenta vă notificăm că detaliile Contului Escrow privind contul și transferul sunt următoarele:

NUMELE BĂNCII / SUCURSALEI

ADRESA:

NUMELE CONTULUI:

NUMĂRUL CONTULUI:

CODUL SWIFT:

ALTE INSTRUCȚIUNI DE

TRANSFER:

[NUMELE BĂNCII PROIECTULUI], J SUCURSALA

De către:

Nume:     |

Funcție:     |


De către:

Nume:      j

Funcție:      [


ANEXA C- DETALII PRIVIND CONTUL BERD

[Data]

Către: [Banca Proiectului] [Adresa]

TRANSMISIE PRIN FAX

In atenția: [Nume]

[Nume]

Fax: [._,.]

Ref: CONTRACTUL ESCROW AL SERVICIULUI DATORIEI AL MUNICIPIULUI

Stimate Domn / Doamnă:

In legătură cu Contractul privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei din data de ____________ ________ (“Contractul privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei”) încheiat între Municipiul Sibiu (“Municipiul”), [_ J (“Banca Proiectului”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD”). noi, subsemnații [Reprezentanți Autorizați], reprezentanți autorizați ai BERD, prin prezenta vă notificăm deschiderea în numele BERD a Contului BERD ale cărui detalii privind transferul / alimentarea sunt menționate mai jos:

NUMELE BĂNCII/ SUCURSALEI

ADRESA:

NUMELE CONTULUI:

NUMĂRUL CONTULUI:

CODUL SWIFT:

ALTE INSTRUCȚIUNI DE

TRANSFER:

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

De către:

Nume:

Funcția:    [®]

ANEXA I) - SPEZELE ȘI COMISIOANELE PRACTICATE PENTRU OPERAȚIUNILE BANCARE ÎN CONTUL ESCROW

[Notă: Secțiune deschisă pentru negocieri intre Municipiu și Banca Proiectului]