Hotărârea nr. 92/2011

HOTĂRÂREA NR.92 privind aprobarea încheierii Acordului de Garantare prin Venituri prevăzut de Contractul de Împrumut nr. 40338 încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 19 octombrie 2010

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.92

privind aprobarea încheierii Acordului de Garantare prin Venituri prevăzut de Contractul de împrumut nr. 40338 încheiat între Municipiul Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 19 octombrie 2010

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 10385/21.02.2011 prin care Serviciul Juridic propune aprobarea încheierii Acordului de Garantare prin Venituri între Municipiul Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. 3, art. 10 alin. 2, art. 13 alin. 1, ari. 15, art. 21 al Titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare; art. 5 alin. I lit. a, art.61 alin. (1) si (2), art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, art. 36 alin. 4 lit. b, art.45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările si completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă încheierea Acordului de Garantare prin Venituri între Municipiul Sibiu si Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Art.2 Se aproba proiectul Acordului de Garantare prin Venituri între Municipiul Sibiu si Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu, dl. Klaus Wcrner Johannis, să negocieze clauzele Acordului de Garantare prin Venituri și să semneze Acordul de Garantare prin Venituri în numele Municipiului Sibiu cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, precum și orice modificări sau completări convenite de părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea Acordului de Garantare prin Venituri.

Art.4 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann MarianaJudețul Sibiu

Anexa nr.


Ia HCL fir. Z- /2011


Consiliul Loca! al Municipiului Sibiu

ACORD DE GARANTARE PRIN VENITURI

între

MUNICIPIUL SIBIU

Și

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

CUPRINS

 • 1    DEFINIȚII Șl INTERPRETARE.

 • 2    ASIGURĂRI Șl GARANȚII ................................................... . ..

 • 3   ANGAJAMENT DE A PLĂTI

 • 4    GARANȚIE

 • 5    GARANȚIE CONTINUĂ .  .

 • 6   ANGAJAMENTE DE A FACE ALE MUNICIPIULUI

 • 7   ANGAJAMENTE DE A NU FACE ALE MUNICIPIULUI

 • 8    PUNERE ÎN EXECUTARE .

 • 9   ASIGURĂRI SUPLIMENTARE Șl DESPĂGUBIRI

 • 10   NOTIFICĂRI

 • 11   DIVERSE

 • 12   LEGEA CONTRACTULUI Șl SOLUȚIONAREA DISPUTELOR..........

ANEXA 1 CONTURILE MUNICIPIULUI DESCHISE LA TREZORERIA MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA 2 NOTIFICAREA CONSTITUIRII UNEI GARANȚII REALE MOBILIARE ASUPRA

CONTURILOR DE TREZORERIE

ACORD DE GARANTARE PRIN VENITURI

ACORD DE GARANTARE PRIN VENITURI ("Acordul") din data de

2011 între MUNICIPIUL SIBIU, existând ca municipiu în baza legislației din România și funcționând sub autoritatea Consiliului Local Sibiu ("Municipiul") și BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE o organizație internațională constituită prin Tratatul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare ratificat de România prin Legea nr, 24 din 24 octombrie 1990 ("Banca"),

(fiecare o „Parte”, împreună, „Părțile").

ÎNTRUCÂT:

 • (A)   Printr-un contract de credit din dala de 19 octombrie 2010 între Municipiu și Bancă (“Contractul de Credit”), Banca a consimțit să acorde Municipiului un credit în valoare totală maximă de unsprezece milioane cinci sute de mii de Euro (11.500.000 Euro) ("Creditul"), conform termenilor și în condițiile prevăzute în Contractul de Credit.

 • (B)   Conform Secțiunii 3 01(a)(2) din Contractul de Credit, o condiție precedentă pentru prima tragere conform Contractul de Credit este primirea de către Bancă din partea Municipiului, printre altele, a originalelor valabil semnate ale Acordului de Garantare prin Veniturile Municipiului, în conformitate cu prevederile articolul 63 din Legea Finanțelor Publice Locale (astfel cum este definită mai jos), care să prevadă, printre altele, constituirea unei garanții reale mobiliare asupra acelei părți din veniturile proprii ale Municipiului (astfel cum sunt definite în articolul 5 (1) (a) din Legea Finanțelor Publice Locale) cuprinzând toate veniturile din. impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit, având forma și conținutul satisfăcătoare pentru Bancă

 • (C)   în scopul de a determina Banca să facă sau să consimtă să facă prima plată din Credit, plățile ulterioare precum și orice alte aranjamente financiare în baza sau în legătură cu Contractul de Credit (inclusiv, dar fără a se limita la, reînnoiri sau prelungiri ale Creditului sau ale plăților în baza Creditului) către Municipiu, Municipiul și Banca au convenit să încheie prezentul Acord.

PRIN URMARE, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 • 1 DEFINIȚII Șl INTERPRETARE

  • 1.1 Definiții, în prezentul Acord (inclusiv în Anexe), cu excepția cazului în care se prevede altfel sau din context reiese altfel, următorii termeni vor avea următoarele înțelesuri:

"Acord"             înseamnă prezentul acord de garantare prin venituri;

"Arhivă"             înseamnă Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, astfel cum

este reglementată de Legea Garanțiilor Reale Mobiliare,

"Aviz de Garanție" înseamnă avizul care urmează a fi înregistrat la Arhivă în scopul perfectării sau protejării garanției constituite prin prezentul Acord (sau care se intenționează a fi constituită), precum și în scopul conservării sau protejării drepturilor Băncii din prezentul Acord, așa cum se prevede, inter alia, în articolul 29 din Legea Garanțiilor Reale Mobiliare;

"Banca”

înseamnă Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,

"Contract. de

Credit'

are înțelesul atribuit in preambulul acestui Acord:

''Conturi de Trezorerie”

înseamnă toate conturile Municipiului, atât prezente și viitoare, deschise sau care se vor deschide la Trezoreria Municipiului Sibiu în care acesta încasează Veniturile sub Garanție,

"Conturi sub Garanție"

înseamnă Conturile de Trezorerie în care Municipiul încasează Veniturile sub Garanție, și care, la data acestui Acord, sunt cele listate în Anexa 1 la acest Acord, astfel cum această listă poate fi completată sau modificată la un moment dat în conformitate cu Secțiunea 6 1 (Conturi sub Garanție și Venituri sub Garanție) și toate sumele reprezentând soldul creditor al acestor conturi la un moment dat,

''Credit''

are înțelesul atribuit în preambulul acestui Acord;

"EUR", "Euro” sau

înseamnă moneda oficială a statelor membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda unică în conformitate cu Tratatul stabilind Comunitatea Europeană, modificat prin Tratatul privind Uniunea Europeană și cu Tratatul de la Amsterdam;

“Garanția

Existentă”

înseamnă:

 • (i) garanția creată în favoarea Băncii prin Acordul de Garantare prin Venituri din data de 23 iulie 2007 în scopul garantării obligațiilor Municipiului din contractul de credit nr. 36833 din data de 20 iulie 2006 încheiat între Municipiu și Bancă,

 • (ii) gajul pe veniturile proprii ale Municipiului creat în legătură cu contractul de credit nr 100531 din data de 11 mai 2007 încheiat între Municipiu și Dexia Kommunalkredit Bank AG prin care Dexia Kommunalkredit Bank AG a acordat Municipiului un împrumut de până la 70.000.000 RON cu o scadență de 25 de am, și

 • (iii) gajul pe veniturile proprii ale Municipiului creat în legătură cu contractul de credit nr. 100631/100632 din data de 16 aprilie 2008 încheiat între Municipiu, județul Sibiu și Dexia Kommunalkredit Bank AG prin care Dexia Kommunalkredit Bank AG a acordat Municipiului și județului Sibiu un împrumut de până la 20.000 000 RON cu o scadență de 25 de ani;

Lege a Garanțiilor

Reale Mobiliare"

înseamnă Titlul VI din Legea nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial nr. 236 din 27 mai 1999, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 89 din 29 august 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 1 septembrie 2000 și astfel cum a fost ulterior modificată până în prezent, și astfel cum poate fi modificată sau înlocuită de acte normative similare, la un moment dat;

"Municipiu"

înseamnă Municipiul Sibiu;

' Lege a Finanțelor Publice Locale”

înseamnă Legea nr 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, astfel cum poate fi modificată sau înlocuită de legislație similară la un

"RON"


Sarcină"


"Sumă Garantată”


"Trezoreria

Municipiului

Sibiu"

"Venituri sub

Garanție”


"Zi lucrătoare”


moment dat,

înseamnă moneda legală a României;

înseamnă orice gaj, ipotecă, drept de retenție, privilegiu, servitute, drept de prioritate, sarcină, cesiune, sechestru, drept de compensare, poprire sau altă garanție reală de orice natură sau orice alt contract sau aranjament având drept efect constituirea unei garanții asupra ori în legătură cu, sau orice separare ori alt aranjament preferențial in legătură cu orice bun, venit sau drept prezent ori viitor, inclusiv, dar fără a se limita la, orice impozit sau taxă datorată oricărui organ public or orice desemnare a unui beneficiar ori a beneficiarilor, sau orice altă înțelegere din cadrul unei polițe de asigurare;

înseamnă toate sumele de bani datorate în acest moment sau care vor fi datorate la un moment dat de către Municipiu sau pentru care Municipiul este sau poate deveni răspunzător față de Bancă în conformitate cu termenii Contractul de Credit, incluzând toate cheltuielile efectuate de către Bancă nemijlocit sau în numele ei, pentru conservarea sau punerea în executare a oricărora dintre drepturile sale în calitate de creditor garantat, conform prezentului Acord, precum și pentru protecția sau punerea în executare a oricărui alt drept al său născut din sau în legătură cu prezentul Acord în scopul articolului 15 din Legea Garanțiilor Reale Mobiliare, Părțile estimează prin prezentul Acord, cu bună-credință, că valoarea maximă a sumei garantate conform prezentului Acord este de paisprezece milioane trei sute șaptezeci și cinci de mii de Euro (14.375.000 Euro), sumă care reprezintă valoarea Creditului de unsprezece milioane cinci sute de mii de Euro (11.500.000 Euro), precum și o sumă suplimentară de două milioane opt sute șaptezeci si cinci de mii Euro (2 875.000 Euro), reprezentând o estimare cu bună-credință a oricăror altor sume datorate sau care ar putea fi datorate de către Municipiu Băncii conform Contractul de Credit,

înseamnă Trezoreria Municipiului Sibiu;

înseamnă veniturile proprii ale Municipiului, astfel cum sunt definite în articolul 5(1)(a) din Legea Finanțelor Publice Locale, cuprinzând toate veniturile rezultate din; impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit; și

înseamnă o zi (alta decât sâmbătă și duminică) în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții generale (inclusiv tranzacții in valută și depozite în valută) în București, România și Londra, Marea Britanie.

 • 1,2 Număr și Persoană. în acest Acord, cuvintele la singular vor include și pluralul și vice versa, cuvintele la genul masculin vor include genul feminin și neutru și vice versa, iar cuvintele care denumesc persoane vor include unități administrativ-teritoriale, regn autonome, societăți comerciale precum și alte persoane juridice, iar referința la o persoană include succesorii acesteia și cesionarii acceptați

1 3 Secțiuni, Anexe și Referințe, împărțirea acestui Acord in Secțiuni și Anexe, precum și inserarea titlurilor au scopul doar de a ușura referința și ele nu vor afecta structura sau interpretarea acestui Acord. Termeni ca “acest Acord”, “de aici", “de mai jos", "conform prezentului Acord” și alte expresii similare se referă la prezentul Acord și nu la o Secțiune sau Anexă anume și includ orice contract sau instrument adițional sau auxiliar la acest Acord, in cazul în care există neconcordanțe sau din context reiese altfel, referirile de aici la Secțiuni sau Anexe vor fi interpretate ca referiri la Secțiunile sau Anexele din prezentul Acord.

 • 1 4 Amendamente la Contracte. Orice referire din prezentul Acord la un contract, va fi

interpretată ca o referire la respectivul contract, așa cum poate fi acesta modificat, completat, novat sau cesionat la un moment dat

 • 2 ASIGURĂRI Șl GARANȚII

Prin prezentul Acord, Municipiul asigură și garantează Băncii după cum urmează

 • 2.1     este proprietarul unic și absolut al Conturilor sub Garanție în care își încasează Veniturile sub Garanție;

 • 2.2    are drepturi depline, valabile și opozabile de a încasa Veniturile sub Garanție,

 • 2.3    are dreptul de a garanta Creditul cu o garanție reală mobiliară asupra Veniturilor sub Garanție și Conturilor de Trezorerie în care încasează Veniturile sub Garanție, astfel cum este prevăzut în prezentul Acord,

 • 2 4 nu există Sarcini constituite de Municipiu asupra Conturilor sub Garanție și a Veniturilor

sub Garanție, altele decât sarcinile sau drepturile obligatorii prevăzute imperativ de lege, cu excepția Garanției Existente,

 • 2.5    Anexa 1 la prezentul Acord conține o listă și o descriere reală și completă, la data prezentului Acord, a tuturor Conturilor de Trezorerie grevate în scopul prezentului Acord, iar Municipiul nu are alte conturi deschise la Trezoreria Municipiul Sibiu în care să încaseze Veniturile sub Garanție;

 • 2.6    este o unitate administrativ teritorială (municipiu), legal organizată și care funcționează în mod valabil în conformitate cu

 • (i)       Constituția României;

 • (ii)       Legea nr. 2 din 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, modificată, și Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, astfel cum a fost modificată: și

 • (iii)      orice alte legi române aplicabile,

și are putere deplină de a-și desfășura activitatea astfel cum este desfășurata în prezent, deține capacitatea și autoritatea necesară pentru a se angaja și a-și executa obligațiile conform prezentului Acord, și

 • 2.7    semnarea, transmiterea și executarea de către Municipiu a prezentului Acord se încadrează în limitele puterilor Municipiului, și au fost sau vor fi, după caz, autorizate în mod legal prin toate acțiunile necesare, inclusiv, aprobarea Consiliului Local, și nu contravin niciunei legi în vigoare, documentelor constitutive ale Municipiului sau oricărei restricții contractuale prin care este ținut Municipiul sau activele sale, și nu va avea ca efect nerespectarea și nici nu va constitui o încălcare a niciunui contract sau instrument la care Municipiul este parte sau prin care poate fi ținut sau pot fi afectate Municipiul sau activele sale, precum și că a întreprins toate acțiunile necesare pentru a asigura că garanțiile create prin prezentul Acord reprezintă obligații legale, valabile și angajante pentru Municipiu, și pot fi puse în executare în conformitate cu prevederile corespunzătoare.

 • 3   ANGAJAMENT DE A PLĂTI

Municipiul se angajează și convine să plătească Băncii orice parte și întreaga Sumă Garantată datorată de către Municipiu sau pentru care Municipiul poate fi sau poate deveni într-un alt mod răspunzător față de Bancă, potrivit prevederilor din Contractul de Credit.

 • 4   GARANȚIE

  • 4.1     Drepturi de garanție. Conform articolului 63 din Legea Finanțelor Publice Locale și Legii Garanțiilor Reale Mobiliare, în scopul garantării obligației Municipiului potrivit Secțiunii 3 (Angajament de a plăti) din prezentul Acord precum și a plății tuturor sumelor datorate de către Municipiu Băncii conform Contractului de Credit atunci când acestea vor deveni exigibile, indiferent dacă la scadența stabilită, prin accelerare sau într-un alt mod, prin prezentul Acord Municipiul gajează fara deposedare absolut toateConturile sub Garanție și Veniturile sub Garanție în favoarea Băncii, pentru garantarea sumei maxime garantate de 14.375 000 de Euro.

  • 4.2    Desfășurarea activității. Independent de cele prevăzute în Secțiunea 4.1 de mai sus, până la momentul apariției unui Caz de încălcare a Obligațiilor în baza Contractului de Credit (așa cum este definit in Contractul de Credit), prin prezentul Acord, Banca autorizează Municipiul (expresie care nu include autorizarea acțiunilor interzise expres în Secțiunea 7 (Angajamente de a Nu Face ale Municipiului) să continue să folosească Conturile sub Garanție și, respectiv, Veniturile sub Garanție, în cursul desfășurării obișnuite a activității, Municipiul fiind singurul îndreptățit la toate drepturile, titlul, dobânda și beneficiile în baza acestora

  • 4.3    înregistrare. în scopul perfectării drepturilor de garanție reală a Băncii decurgând din prezentul Acord, Municipiul se angajează și convine față de Bancă următoarele:

   • 4.3.1    în termen de două (2) Zile Lucrătoare de la data prezentului Acord sau de la data oricărei modificări a acestuia, va înregistra garanția prevăzută în prezentul Acord în registrul special ținut de către Municipiu în conformitate cu legislația României și în termen de două (2) Zile Lucrătoare de la acel moment va pune la dispoziția Băncii dovada depunerii și înregistrării, satisfăcătoare pentru Bancă;

   • 4.3.2   în termen de două (2) Zile Lucrătoare de la data prezentului Acord sau de la data oricărei modificări a acestuia, va depune la Arhivă un Aviz de Garanție, având o formă și un conținut satisfăcătoare pentru Bancă, iar în termen de două (2) Zile Lucrătoare după aceea, va transmite Băncii dovada depunerii și înregistrării, satisfăcătoare pentru Bancă;

   • 4.3.3   în ceea ce privește Conturile sub Garanție și Veniturile sub Garanție enumerate în Anexa 1:

 • (a) în termen de două (2) Zile Lucrătoare de la data prezentului Acord sau de la data oricărei modificări a acestuia, va transmite o notificare către Trezoreria Municipiului Sibiu, având forma și conținutul celei din Anexa 2; Și

 • (b) în termen de două (2) Zile Lucrătoare după aceea, va transmite Băncii dovada acestei notificări transmise Trezoreriei Municipiului Sibiu, satisfăcătoare pentru Bancă,

 • 4.3.4    pe întreaga durată a prezentului Acord, va înregistra sau va notifica în alt mod terții în cazul în care, la un moment dat, legislația română cere sau permite ca orice înregistrare a drepturilor de garanție ale Băncii asupra Conturilor sub Garanție sau a Veniturilor sub Garanție să fie înregistrată sau notificată în alt mod terților, și Municipiul se angajează să înregistreze imediat această garanție și să întreprindă orice alte acțiuni necesare pentru a asigura că Banca continuă să aibă o garanție valabilă și care poate fi pusă în executare cu privire la Conturile sub Garanție și Veniturile sub Garanție;

 • 4.3.5    va notifica în scris Banca cu privire la această înregistrare, imediat ce aceasta este efectuată; și

 • 4.3.6     cel mai târziu cu nouăzeci (90) de Zile Lucrătoare înainte de împlinirea a cinci ani de la data semnării prezentului Acord, va depune va sprijini Banca în depunere unui nou Aviz de Garanție pentru a asigura valabilitatea și publicitatea continuă în ceea ce privește garanția constituită prin prezentul Acord, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare la acel moment.

 • 5   GARANȚIE CONTINUĂ

J

 • 5.1     Drepturile de garanție constituite potrivit acestui Acord vor constitui o garanție continua pentru plata scadenta, compensarea si degrevarea in totalitate a Sumei Garantate si aceasta sarcina nu va fi considerata ca satisfăcuta sau degrevata de nicio plata intermediara, compensare a oricărei parti a Sumei Garantate de către Municipiu.

 • 5.2    Drepturile si remediile prevăzute in acest Acord sunt cumulative si nu exclud orice alte drepturi si remedii prevăzute fie de legea aplicabila, fie de alte contracte încheiate intre Parti.

 • 5.3    Garanția creata prin prezentul Acord va fi suplimentara si nu va fi in mciun fel prejudiciata sau afectata de, si nici nu va prejudicia sau afecta orice alta Sarcina, hotarare judecătoreasca, ordin, drept de despăgubire sau garanție (in fiecare caz indiferent daca exista in prezent sau vor aparea la orice data ulterioara) create in favoarea Băncii.

 • 5.4    Părțile reconosc si confirma in mod expres prin prezentul Acord ca drepturile de garanție create potrivit acestui Contract vor constitui drepturi de garanție pe seama Bancn separat de orice alt drept de garanție care a fost sau va fi acordata de către Municipiu sau de către orice alta persoana pentru garantarea in intregime sau parțiala a Sumei Garantate.

 • 5.5    Părțile convin prin prezentul Acord ca Banca poate sa isi exercite drepturile sale rezultând din prezentul Acord indiferent de orice alt drept de garanție pe care il are cu privire la întreaga Suma Garantata sau la orice parte din aceasta.

 • 6   ANGAJAMENTE DE A FACE ALE MUNICIPIULUI

  • 6.1 Conturi sub Garanție si Venituri sub Garanție. Prin prezentul Acord, Municipiul se angajează și convine față de Bancă ca pe întreaga durată a prezentului Acord, de fiecare dată când deschide un nou Cont de Trezorerie nelistat în Anexa 1 sau dacă oricare dintre Conturile sub Garanție este modificat, sau când un nou Venit sub Garanție care nu este menționat in Anexa 1 este plătit printr-un Cont de Trezorerie.

 • (i)       să notifice Banca în mod corespunzător;

 • (ii)       să încheie un act adițional la prezentul Acord pentru a include respectivul Cont de Trezorerie și/sau Venit sub Garanție în Anexa 1, și

 • (iii)      să respecte cerințele prevăzute în Secțiunea 4 3 (înregistrare) cu privire la fiecare astfel de Cont de Trezorerie și/sau Venit sub Garanție nou.

6 2 Angajamente suplimentare. Prin prezentul Acord, Municipiul se angajează și convine față de Bancă după cum urmează:

 • 6.2.1    să asigure ca Veniturile sub Garanție să fie încasate prin Conturile sub Garanție la timp,

 • 6.2.2    să furnizeze Băncii o listă și o descriere centralizate a Veniturilor sub Garanție, la cererea Băncii, dar în orice caz cel puțin o dată pe trimestru, în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului; și

 • 6.2.3    să obțină și să mențină pe cheltuiala sa orice licență, permis, aviz sau autorizație care poate fi necesară pentru a permite Băncii să beneficieze pe deplin de oricare dintre garanțiile constituite prin prezentul Acord., in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 • 6.3 Credite bugetare. Prin prezentul Acord, Municipiul se angajează și convine față de Bancă după cum urmează:

 • 6.3.1    să ia sau să determine să fie luate toate acțiunile necesare sau recomandabile pentru ca obligațiile de plată izvorând din prezentul Acord sau din Contractul de Credit, chiar și în caz de executare silită conform Secțiunii 8 (Punere în Executare), să fie incluse la titlul de cheltuieli din bugetul Municipiului la care se încadrează obligația respectivă; și

 • 6.3.2    să ia sau să determine să fie luate toate acțiunile necesare pentru ca ordonatorii principali de credite bugetare să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, pentru asigurarea efectuării valabile a plăților în baza prezentului Acord sau a Contractului de Credit, chiar și în caz de executare silită conform Secțiunii 8 (Punere în executare) din acest Acord.

 • 7 ANGAJAMENTE DE A NU FACE ALE MUNICIPIULUI

Venituri sub Garanție. Prin prezentul Acord, Municipiul garantează și convine față de Bancă că Municipiul:

 • (i)       nu va renunța, elibera, compensa, face un compromis sau abandona niciunul dintre Veniturile sub Garanție, cu execpiia cazurilor in care asemenea acțiuni sunt impuse de dispoziții legale imperative, sau nu va face sau nu va omite să facă orice alt act sau fapt prin care poate fi împiedicată recuperarea deplină a oricăruia dintre Veniturile sub Garanție, astfel cum și atunci când vor deveni scadente, și

 • (ii)       nu va închide, transfera sau lichida într-un alt mod niciunul dintre Conturile sub Garanție, fără notificarea prealabilă scrisă a Băncii.

 • 8 PUNERE ÎN EXECUTARE

8 1 Punere în executare. Banca beneficiază de oricare dintre și de toate drepturile de executare silită acordate unui creditor garantat conform Legii Garanțiilor Reale Mobiliare, astfel cum au fost amendate, extinse sau/și modificate prin prezentul Acord. Conform Articolului 62(1) din Legea Garanțiilor Reale Mobiliare Banca are dreptul sa aleaga inițierea procedurii de executare reglementata de Codul de Procedura Civila Roman sau sa execute garanția creata prin acest Contract potrivit Legii Garanțiilor Reale Mobiliare.

 • 8.2    Prioritate. în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale și Legea Garanțiilor Reale Mobiliare, pretențiile Băncii vor fi satisfăcute cu prioritate, față de oricare altă pretenție, din sumele ce reprezintă soldul creditor al Conturilor sub Garanție și din Veniturile sub Garanție, cu excepția pretențiilor garantate prin Garanția Existentă.

 • 8.3    Cazuri de executare. Drepturile Băncii de a executa garanția prevăzută în prezentul Acord se vor naște la semnarea prezentului Acord și vor putea fi puse în executare de către Bancă in orice moment, urmând procedura de executare prevăzută de Codul de Procedura Civila Roman sau de Legea Garanțiilor Reale Mobiliare, potrivit Articolului 62(1) din Legea Garanțiilor Reale Mobiliare, , în ceea ce privește orice parte din Conturile sub Garanție și Veniturile sub Garanție:

 • 8.3.1     la apariția unui Caz de Nerespectare a Obligațiilor (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Credit) conform Contractului de Credit; sau

 • 8.3.2    în cazul în care Banca, în baza unor motive comerciale rezonabile stabilește că:

 • (i)     este pe cale să intervină sau a intervenit o circumstanță sau un eveniment care va îngreuna sau va face imposibil pentru Bancă să pună în executare silită drepturile sale decurgând din prezentul Acord, în calitatea sa de creditor garantat, asupra Conturilor sub Garanție sau a Veniturilor sub Garanție;

 • (ii)     este pe cale să intervină sau a intervenit o circumstanță sau un eveniment care pune în pericol grav Conturile sub Garanție sau Veniturile sub Garanție; sau

 • (iii)     este pe cale să intervină sau a intervenit o circumstanță care, în opinia justificată a Băncii, ar putea influența negativ Municipiul în ceea ce privește executarea obligației de plată conform acestui Acord sau Contractului de Credit.

 • 8.4 Renunțare. Orice renunțare de către Bancă la orice Caz de Nerespectare a Obligațiilor (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Credit) sau orice încălcare a oricăreia dintre asigurările, garanțiile, angajamentele, termenii sau condițiile prevăzute în prezentul Acord sau în Contractul de Credit sau sau în legătură cu orice alt credit acordat de către Bancă Municipiului sau orice contract încheiat între Bancă și Municipiu sau altă facilitate sau scutire acordată în orice moment de către Bancă Municipiului va fi considerată, fără nicio altă prevedere expresă în acest scop, a nu prejudicia în nicio privință exercitarea la orice moment ulterior de către Bancă a tuturor sau a oricăror drepturi și acțiuni izvorând din prezentul Acord ca și cum nicio astfel de renunțare nu a avut loc sau nu a fost acordată nicio facilitate sau scutire.

 • 8.5 Autorizare- Imediat ce garanția constituită prin prezentul Acord poate fi pusă în executare, Banca și fiecare din funcționarii acesteia sunt prin prezentul Acord, autorizați și împuterniciți să ia orice măsuri care pot fi necesare sau utile pentru efectuarea executăm sau realizarea în alt mod a drepturilor de garanție reală ale Băncii asupra Conturilor sub Garanție precum și asupra Veniturilor sub Garanție.

8 6 Titlu executoriu Părțile confirmă că prezentul Acord reprezintă titlu executoriu în conformitate cu articolul 17 din Legea Garanțiilor Reale Mobiliare

8.7 Muioace oropni ÎN CAZ DE NEEXECUTARE, CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE  PROPRII   PENTRU

LUAREA ÎN POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARANȚIEI.

8 8 Municipiul se obligă să realizeze și să îndeplinească orice și toate formalitățile cerute de legea română pentru a permite Băncii să execute Conturile sub Garanție și Veniturile sub Garanție și, de asemenea, se obligă să nu împiedice sau să amâne procedurile de executare a Conturilor sub Garanție și Veniturilor sub Garanție sau a oricărei părți din acestea

$ ASIGURĂRI SUPLIMENTARE Șl DESPĂGUBIRI

Asigurări suplimentare Municipiul va încheia toate asigurările, actele, contractele și va întreprinde toate acțiunile pe care Banca, in limitele prevederilor legislației aplicabile, la libera sa alegere, le poate solicita inclusiv dar fără limitare în scopul de a

 • (a)     perfecta sau proteja garanția constituită prin prezentul Acord (sau care se intenționează a fi constituită);

 • (b)     conserva sau proteja oricare dintre drepturile Băncii izvorând din prezentul Acord sau din orice alt contract încheiat între Bancă și Municipiu

 • (c)     facilita obținerea sau punerea în executare a Conturilor sub Garanție și a Veniturilor sub Garanție sau a oricărei părți din acestea; sau

 • (d)     pentru a conserva sau proteja oricare dintre drepturile Băncii sau exercițiul oricărei atribuții, autorități sau drept atribuit Băncii în baza prezentelor prevederi;

în oricare dintre aceste situații, imediat la cererea Băncii și pe cheltuiala Municipiului.

10 NOTIFICĂRI

Orice notificare, cerere sau corespondență care va fi transmisă sau făcută în cadrul acestui Acord către Bancă sau către Municipiu va fi în scris. O astfel de notificare, cerere sau corespondență va fi considerată a fi valabil transmisă sau făcută atunci când va fi înmânata personal, transmisă cu poșta aeriană sau prin telefax celeilalte Părți căreia se solicită sau se permite a fi transmisă sau făcută, la adresa Părții specificată mai jos sau la o altă adresă pe care Partea o va notifica Părții care transmite sau face o astfel de notificare, cerere sau corespondență.

Pentru Municipiu:

MUNICIPIUL SIBIU

Adresa: Str. Samuel Brukenthal nr. 2 , 550178 Sibiu, județul Sibiu, România în atenția: Dl Klaus Werner lohannis, Primar al Municipiului Sibiu

Fax: +40 269 208811


Pentru Bancă:

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE /dresa:

One Exchange Square,Londra EC2A 2JN Marea Britanie

în atenția' Operation Administration Unit

Fax- +44 20 7338 6100

11 DIVERSE

11-1 Amendamente. Niciun amendament la acest Acord nu va produce efecte decât dacă este făcut în scris și semnat de o persoană legal autorizată în numele fiecăreia dintre Părți și înregistrat în conformitate cu Secțiunea 4 3 (înregistrare).

 • 11.2 Nerenunțare. Neexercitarea sau neexecutarea de către Bancă a oricărui drept conferit prin acest Acord nu va fi considerată ca fiind o renunțare la un astfel de drept sau nu va opera ca o piedică în exercitarea sau punerea în executare a acestuia în orice moment sau momente după aceea.

11 3 Succesori și cesionari Acest Acord va fi opozabil Municipiului și succesorilor săi și va profita Băncii, succesorilor și cesionarilor săi Municipiul nu va cesiona sau transfera în orice alt mod drepturile și obligațiile sale din acest Acord, fără aprobarea expresă în scris a Băncii. Banca are dreptul să cesioneze sau să transfere în orice alt mod toate sau orice parte din drepturile sau obligațiile sale din prezentul Acord în conformitate cu Secțiunea 6.07 (Succesori și Cesionari; Drepturile Terților) din Contractul de Credit și cu legislația română privind formalitățile de transfer

11 4 Nulitate parțială. Invalidarea sau inaplicabilitatea oricărei părți din acest Acord nu va prejudicia sau afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi

 • 11.5   Limba Acordului. Toate documentele care vor fi transmise și toată corespondența în cadrul acestui Acord dintre Municipiu și Bancă, vor fi în limba engleză, sau dacă sunt într-o altă limbă, vor fi însoțite de o traducere în limba engleză certificată de către Municipiu, traducere care va guverna în relațiile dintre Municipiu și Bancă

 • 11.6   Anexe. Anexa 1 (Conturile Municipiului Deschise la Trezoreria Municipiului Sibiu) și Anexa 2 (Notificarea Constituirii unei Garanții Reale Mobiliare Asupra Conturilor de Trezorerie) fac parte integrantă din prezentul Acord

 • 11.7   Originale Prezentul Acord va fi semnat în trei (3) exemplare originale în limba engleză, dintre care două (2) exemplare originale pentru Bancă și un (1) exemplar original pentru Municipiu, precum și în trei (3) exemplare originale în limba română, dintre care două (2) exemplare originale pentru Bancă și un (1) exemplar original pentru Municipiu. în cazul unor neconcordanțe sau inconsecvențe între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, va prevala versiunea în limba engleză

LEGEA CONTRACTULUI Șl SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

 • 12.1   Prezentul Acord va fi guvernat și interpretat sub toate aspectele in conformitate cu legea română Orice obligație necontractuală care ia naștere din sau este în legătură cu acest Acord va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legea română.

 • 12.2   Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau este în legătură cu (i) acest Acord, sau (ii) încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, sau (iii) orice obligații extracontractuale care iau naștere din sau sunt în legătură cu acest Acord vor fi soluționate prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, așa cum este acesta în vigoare în acest moment. Va fi un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi Curtea Internațională de Arbitraj din Londra Orice prevedere din aceste reguli referitoare la naționalitatea unui arbitru nu se vor aplica in acea privința Arbitrajul se va desfășura la Londra, Marea Britanie și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi de a ataca oricare dintre deciziile arbitrale sau pentru pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Marea Britanie. Tribunalul arbitrai nu este autorizat să admită și nici Municipiu nu este autorizat să solicite de la nici o altă autoritate judiciară, nicio măsura procedurală provizorie de protecție sau degrevare, indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. La cererea Băncii (excluzând orice altă parte), tribunalul arbitrai va avea autoritatea să ia în considerație și să includă în procedurile, deciziile sau hotărârile sale orice altă dispută care ia naștere din acest Acord sau din orice alt contract prevăzut în prezentul Acord, dar nici o altă parte și nici o altă dispută nu va putea fi inclusă în procedurile arbitrale sau conexată cu acestea.

 • 12.3   Independent de prevederile Secțiunii 12 2 de mai sus, prezentul Acord și celelalte contracteprevăzute aici pot fi puse în executare, la alegerea Băncii, la orice instanțe care sunt competente. Nici una din prevederile de aici nu va aduce atingere dreptului Băncii de a începe o acțiune în justiție împotriva Municipiului, în orice modalitate care este în conformitate cu legislația din orice jurisdicție competentă

 • 12.4   încheierea prezentului Acord de către Bancă nu va aduce atingere nici unuia dintre drepturile, puterile sau remediile Băncii (inclusiv dreptul de a iniția o perioadă de remediere sau să invoce un Caz de Nerespectare a Obligațiilor (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Credit) sau o încălcare a altor contracte (în limba engleză "cross-default”)) în legătură cu orice Caz de Nerespectare a Obligațiilor (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Credit) sau orice Potențial Caz de Nerespectare a Obligațiilor (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Credit) toate acestea fiind păstrate în mod expres. încheierea prezentului Acord nici nu va fi interpretată ca un consimțământ tacit sau o renunțare la vreunul din drepturile Băncii conform, sau în legătură cu, Contractul de Credit, toate acestea fiind păstrate în mod expres

 • 12.5   Nicio prevedere din prezentul Acord nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a imumtăților, privilegiilor sau excepțiilor acordate Băncii conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau oricărei legi aplicabile.

  CA MĂRTURIE LA CELE DE MAI SUS, PĂRȚILE AU SEMNAT ACEST ACORD SAU AU DISPUS SEMNAREA ÎN NUMELE LOR DE CĂTRE REPREZENTANȚII LOR LEGAL AUTORIZAȚI LA DATA MENȚIONATĂ PE PRIMA PAGINĂ


  BANCA EUROPEANĂ PENTRU

  RECONSTRUCȚIE Șl DEZVOLTARE


  MUNICIPIUL SIBIU


  Nume: [o]


  Nume. Klaus Werner lohannis


  Funcție: [o]


  Funcție: Primarul Municipiului Sibiu


  Președinte, Mariana Fritzmann


  Secri

  Dorin J
ANEXĂ 1

CONTURILE MUNICIPIULUI DESCHISE LA TREZORERIA MUNICIPIULUI SIBIU

Nr.

Tipul Venitului

Nr. Contulm/Sub-contuîui deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu

1

Impozitul pe profit de la agenții economici

RQ25TREZ57621010201XXXXX

2

Cote defalcate din impozitul pe venit

RO97TR EZ57621040201XXXXX

3

Sume alocate de consiliul județean pt echilibrarea bugetului local

R008TREZ57621040204XXXXX

4

Cote defalcate din impozitul pe salarii- restanțe

R083TREZ57621060202XXXXX

5'7

Impozit pe clădiri ce a persoane fizice

RO95TREZ5762107020101 XXX

6

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

RO45TREZ5762107020102XXX

7

impozit pe terenuri de ia persoane fizice

R042TREZ5762107020201XXX

8

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

RQ89TREZ5762107020202XXX

9

Taxe timbru judiciar

RO45TREZ57621070203XXXXX

10

Alte impozite și taxe de proprietate

RO41TREZ57621070250XXXXX

11

Impozit teren extravilan

RQ39TREZ5762107020203XXX

12

Taxe hoteliere

R014TREZ57621120207XXXXX

13

Impozit pe spectacole

RO70TREZ57621150201 XXXXX

14

Alte taxe pe servicii specifice

RO3.9TREZ57621150250XXXXX

15

Taxa asupra mijloacelor de transport - persoaneTizice

RO17TREZ5762116020201XXX

16

Taxa asupra mijloacelor.de transport -persoane juridice

RO64TREZ5762116020202XXX

17

Taxe și tarife pt eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

RO67TREZ57621160203XXXXX

18

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizații, utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități

RQ63TREZ57621160250XXXXX

19

Alte impozite și taxe

R014TREZ57621180250XXXXX

20

Vărsăminte din profitul.net al regiilor autonome , societăților și companiilor naționale

RO42TREZ57621300201XXXXX

21

Venituri din concesiuni și închirieri

RO85TREZ57621300205XXXXX

22

Venituri de la alti plătitori

RO52TREZ5762130020802XXX

23

Alte venituri din proprietate

RO11TREZ57621300250XXXXX

24

Alte venituri din dobânzi

RO39TREZ57621310203XXXXX

25

Venituri din prestări de servicii

RO68TREZ57621330208XXXXX

26

Contribuția parintilor/sustinatorilor legali pt intretinerea copiilor in crese

RO41TR EZ57621330210XXXXX

Nr.

Tipul Venitului

Nr. Conîuiui/Sub-coniului deschis Sa Trezoreria Municipiului Sibiu

! i

-O

Contribuția persoanelor benef ale cantinelor de ajutor social

RO14TREZ57621330212XXXXX

28

Taxe din activitati cadastrale si agricole

RO46TREZ57621330224XXXXX

29

Contribuția lunară a părinților pt întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

RO54TREZ57621330227XXXXX

30

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecală, imputații, despăgubiri

RO89TREZ57621330228XXXXX

31

Alte venituri din prestări de servicii, alte activități

RO83TREZ57621330250XXXXX

32

Taxe extrajudiciare de timbru

RO76ȚREZ57621340202XXXXX

33

Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise

R010TRE.Z57621340250XXXXX

34

Venituri din. amenzi,.alte, sancțiuni legale

RO65TREZ57621350201XXXXX

35

Penalități pt nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor de impozite si taxe

RO03TREZ57621350202XXXXX

36

încasări din confiscări

RO38TREZ57621350203XXXXX

37

Alte amenzi, penalități si confiscări

RO34TREZ57621350250XXXXX

38

Vărsăminte din veniturile $i/sâu disponibilitățile instituțiilor publice

RO35TREZ57621360205XXXXX

39

Vărsăminte din ajutorul de stat recuperate

RO51TREZ57621360211XXXXX

40

Alte venituri

RO58TREZ57621360250XXXXX

41

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

RO64TREZ57621390201XXXXX

42:

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

RO37TREZ57621390203XXXXX

43

Venituri din privatizare

RO72TREZ57621390204XXXXX

44

Venituri din vânzarea unor bunuri ale domeniului privat al statului

R080TREZ57621390207XXXXX

Președinte,

Secretar, Dorin jNistor


MarianarFritzmann

ANEXĂ 2

NOTIFICAREA CONSTITUIRII UNEI GARANȚII REALE MOBILIARE ASUPRA CONTURILOR DE TREZORERIE

Către. Trezoreria Municipiului Sibiu

Ref Garanția asupra Conturilor de Trezorerie/Veniturilor

Stimați Domni,

Vă comunicăm prin prezenta faptul că prin Acordul de Garantare prin Venituri din da‘a de 2011, Municipiul Sibiu (“Municipiul") a constituit o garanție reală mobiliară asupra veniturilor sale proprii incluzând toate veniturile rezultate din impozite, taxe, contribuții, alte vărsămmte, și alte venituri, astfel cum sunt prevăzute în articolul 5(1 )(a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, și toate drepturile Municipiului cu privire la acestea, precum și conturile de trezorerie și subconturile deschise la Trezoreria Municipiului Sibiu, în care se încasează aceste venituri, în favoarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("Banca"), pentru garantarea sumei rnaxime garantate de 14.375.000 de Euro

in consecință vă rugăm să aveți în vedere faptul că asupra următoarelor venituri și conturi/subconturi deschise la Trezoreria Municipiului Sibiu, este constituită o garanție reală mobiliară în favoarea Băncii.

Nr.

Tipul Venituîui

Nr. Conîului/Sub-conîului deschis ia Trezoreria Municipiului Sibtu

1

Impozitul pe profit de la agenții economici

RO2.5TREZ57621010201XXXXX

2

Cote defalcate din impozitul pe venit

RO97TREZ57621040201 XXXXX

3

Sume alocate de consiliul județean pt echilibrarea bugetului local

RO08TREZ57621040204XXXXX

4

Cote defalcate din impozitul pe salarii -restanțe

RO83TR EZ57621060202XXXXX

5

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

RO95TREZ5762107020101 XXX

6

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

RO45TREZ5762107020102XXX

7

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

R042TREZ5762107020201XXX

8

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

RO89TREZ5762107020202XXX

9

Taxe timbru judiciar

RO45TREZ57621070203XXXXX

10

Alte impozite și taxe de proprietate

RO41TREZ57621070250XXXXX

11

Impozit teren extravilan

RO39TREZ5762107020203XXX

12 '

Taxe hoteliere

RO14TREZ57621120207XXXXX

13

Impozit pe spectacole

R070TREZ57621150201XXXXX

14

Alte taxe pe servicii specifice

RO39TREZ57621150250XXXXX

15

Taxa asupra mijloacelor de transport - persoane fizice

RO17TREZ5762116020201 XXX

16

Taxa asupra mijloacelor de transport - persoane juridice

RO64TREZ5762116020202XXX

17

Taxe și tarife pt eliberarea.de licențe si autorizații de funcționare

RO67TREZ57621160203XXXXX

18

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizații, utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități

RO63TREZ57621160250XXXXX

Nr.

Tiput Venitului

Nr. Conîului/Sub-contuîui deschis ia Trezoreria Municipiului Sibiu

19

Alte impozite și taxe

R014TREZ57621180250XXXXX

20

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome . societăților și companiilor naționale

RO42TREZ57621300201XXXXX

21

Venituri din concesiuni și închirieri

RO85ȚREZ57621300205XXXXX

22

Venituri de la alti plătitori

RO52ȚREZ5762130020802XXX

23

Alte venituri din proprietate

RO11TREZ5762130025CXXX.XX

24

Alte venituri din dobânzi

RO39TREZ57621310203XXXXX

25

Venituri din prestări de servicii

RO68TREZ57621330208XXXXX

26

Contribuția părinților/susținătorilor legali pt întreținerea copiilor m creșe

RO41TREZ57621330210XXXXX

27

Contribuția persoanelor benef ale cantmelor.de ajutor social

R014TREZ57621.330212XXXXX

A

Taxe din âctivitățicâdastrale și agricole

RO46TREZ5762133Q224XXXXX

29

Contribuția lunară a părinților p! întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

RO54TREZ57621330227XXXXX

30

Venituri din recuperarea cheltuielilor de Judecată, imputații, despăgubiri

RO89ȚREZ57621330228XXXXX

31

Alte venituri din prestări de servicii, alte acțivităti

RQ83TREZ57621330250XXXXX

32

Taxe extrajudiciare de timbru

RO76TREZ57621340202XXXXX

33

Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise

R010TREZ57621340250XXXXX

34

Venituri din amenzi, alte sancțiuni legale

RO65TREZ57621350201 XXXXX

35:

Penalități pt nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor de impozite și taxe

RO03TREZ57621350202XXXXX

36

încasări din confiscări

RO38TREZ57G21350203XXXXX

37

Alte amenzi, penalități si confiscări

RO34TREZ57621350250XXXXX

38

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

RO35TREZ57621360205XXXXX

39

Vărsăminte din ajutorul de sfat recuperate

RO51TREZ57621360211 XXXXX

40

Alte venituri

RO58TREZ57621360250XXXXX

41

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

RO64TREZ57621390201 XXXXX

42

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

RO37TREZ57621390203XXXXX

43.

Venituri din privatizare

RO72TREZ57621390204XXXXX

44

Venituri din vânzarea unor bunuri ale domeniului privat al statului

RO80TREZ57621390207XXXXX

Președinte, Mariana Fritzmann