Hotărârea nr. 91/2011

HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Local: Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 91

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Local: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Casa de

Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 10104/2011, prin care Serviciul Resurse Umane propune aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, respectiv Teatrul „Radu Stanca'' Sibiu și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin, și art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, după cum urmează:

  • -   nota finală 10;

  • -  continuarea managementului d-lui Constantin Chiriac, director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Art.2. - Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, după cum urmează:

  • -   nota finală 10;

  • -  continuarea managementului d-lui Dragoman Ovidiu, director al Casei De Cultură a Municipiului Sibiu.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data dc 24.02.2011.

Președinte

Fritzmann Mariana
!

Contrasemnează

Secretar

Nistorj iDorin