Hotărârea nr. 90/2011

HOTĂRÂREA NR.90 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.90 privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activității de publicitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 9920/2011 al Serviciului Patrimoniu , privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. MAX MEDIA S.R.L.,în vederea exploatării activității de publicitate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 251 256 Cod Comercial și H.C.L. nr. 138/2000 modificată prin H.C.L. nr.25/2001,H.C.L. nr.363/2003.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) , lit. “a” și ale art. 45 alin (1) și alin (2) lit.T din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L - Se aprobă asocierea în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. MAX MEDIA S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Lungă nr. 18 în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamentele cuprinse în Anexa nr. 1 -lista amplasamentelor care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă încheierea Contractului de asociere în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. MAX MEDIA S.R.L, pe o perioadă de 6 luni, conform Anexei nr.2-Contractul de Asociere cu Anexa nr. 1-PV de predare primire a amplasamentelor și Anexa nr.2-prețuri minimale, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul cu cele 2 anexe va intra în vigoare începând cu data de 21.03.2011.

Art. 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează Secretar

Nistor Dorin

’cNl

.Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.l la HCL 90/2011

LISTA AMPLASAMENTE MAX-MEDIA 2011

Nr.crt.

Tip panou

Amplasament

Dimenisuni

1

Stație Bus

B-dul Victoriei

2P/1,10x1,60/4 fețe

2

Stație Bus

Calea Dumbrăvii - Finanțe

2P/1,10x1,60/4 fețe

3

Stație Bus

B-dul Vasile Milea - Carpatica

2P/1,10x1,60/4 fețe

4

Stație

Bus

B-dul Corneliu Coposu vis a vis de Spitalul Vechi

4P/1,10x1,60/8 fețe

5

BKL

B-dul Vasile Milea - Omniasig

4,00x3,00/2 fețe

6

BBS

Șoseaua Alba lulia vis a vis Panificație

6,00x3,00/2 fețe

7

BBS

Șoseaua Alba lulia Panificație

6,00x3,00/2 fețe

8

BBS

Str. Lungă - Gladiolelor

6,00x3,00/1 față

9

BBS

Șoseaua Alba lulia - Vamă

4,00x3,00/2 fețe

10

Mobil

Șoseaua Alba lulia - Morilor

6,00x3,00/1 față

11

Mobil

Str.Bâlea - Magazin Nina

6,00x3,00/2 fețe

12

Mobil

Str. Argeșului

6,00x3,00/2 fețe

13

Mobil

B-dul Mihai Viteazu - Calea Cisnădiei

6,00x3,00/2 fețe

14

Mobil

B-dul Mihai Viteazu- dreapta sens spre Str. Nicolae lorga

6,00x3,00/2 fețe

Nr.cr t.

Adresa Panoului (prismei)

Nr. A.C.

Nr.

fețe

Obser vații

Dimensiuni

15

Str. Coposu - stație

Tursib

1316/2001

2

Monta t

4x3

16

Str. Coposu - parc

2899/2001

2

Monta t

4x3

17

Str. Bâlea - în fată

Magazin Nina

215/2003

2

Monta t

4x3

18

Calea Dumbrăvii - în față Cadastru

483/2004

2

Monta t

4x3

19

Calea Dumbrăvii -Roger

189/2005

2

Monta t

4x3

20

Calea Dumbrăvii # Str.

Oituz

781/2005

2

Monta t

4x3

21

Calea Dumbrăvii - în față Magazin Roger ___

484/2004

2

Monta t

4x3

Nr.cr t.

Adresa Panoului (prismei)

Nr. A.C.

Nr.

fețe

Obser vații

Dimensiuni

22

Calea Dumbrăvii #

Vasile Milea

479/2004

1

Monta t

4x3

23

Str. Constituției -Parcul Tineretului

3784/2001

2

Monta t

4x3

24

Piața Unirii - Hotel Continental

849/2002

2

Monta t

4x3

25

Piața Unirii # B-dul

Coposu

2763/2001

2

Monta t

4x3

26

B-dul Mihai Viteazu # Str. Rahova

480/2004

2

Monta t

4x3

27

Str. Vasile Milea vis a vis de Petrom

118/2004

2

Monta t

4x3

28

Alba lulia - Magazin Bosch

482/2004

2

Monta t

4x3

29

Str. Transilvaniei #

Str. Moldovei

481/2004

2

Monta t

4x3

30

Str. Nicolae lorga # Mihai Viteazu

485/2004

2

Montat

4x3

31

Str. Argeșului -

Școala nr. 9

213/2007

2

Montat

4x3

32

B-dul. Mihai Viteazu -Banca Carpatica

211/2007

2

Montat

4x3

33

Str. Octavian Goga -Str. Transilvania

214/2007

2

Montat

4x3

34

Str. Rahovei - Str.

Oștirii

212/2007

2

Montat

4x3

35

Calea Dumbrăvii # Str.

Nicolae Olahus

422/2007

2

Montat

4x3

36

Str. Semaforului nr.28

424/2007

2

Montat

_

4x3

37

Str. Herman Oberth -Parc

421/2007

2

Montat

4x3

38

Str. Herman Oberth -Policlinică

184/2007

2

Montat

4x3

39

Calea Dumbrăvii # str.

Oituz

46/2006

3

Montat

4x3

40

B-dul. Mihai Viteazu -dreapta

44/2006

3

Montat

4x3

41

Str. Lungă # Str. Țiglari

45/2006

3

Montat

4x3

42

B-dul Mihai Viteazu -intersecție str.Nicolae lorga

508/2008

2

Montat

4x3

43

B-dul V.Milea-intersecție str. Luptei

507/2008

2

Montat

4x3

44

Str. Lungă -intersecție str. Reconstrucției

509/2008

2

Montat

4x3

45

Str. N.lorga-farmacie

San Marco

1036/2006

2

Montat

4x3

46 _

Str. N.lorga-Gorăslău____

___1028/2004

2

Montat

4x3

Nr.cr

1- L - -

Adresa Panoului (prismei)

Nr. A.C.

Nr. fețe

Obser vații

Dimensiuni

47

Str.Râului-înainte de

Gladiolelor

-

2

-

4x3

48.

Str. Bd.M.Viteazu-scuar în dreptul ag.CEC

2

4x3

49.

Panouri pubLstâlp

-

2

250 buc

0,80x1,20

Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin

i

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.2 la HCL 90/2011

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN

PARTICIPAȚIUNE

NR................/........................2011

CAP. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. MUNICIPIUL SIBIU reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis cu sediul în Sibiu, str.S.Bnikenthal nr. 2, cod fiscal 4270740 cont RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la RN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar,

și

 • 2. S.C. MAX MEDIA S.R.L. reprezentată prin dl. Marcu loan. în calitate de Director

general, cu sediul în Sibiu, , str. Lungă nr!8, tel. 0269/213037, având cod unic de înregistrare R-13700219, înregistrată la Rcg.Comerțului       J 32/74/2001, cont nr.

RO43BUCU698077502511R001 deschis la banca ALPHA BANK, în calitate de asociat,

Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în participațiune în conformitate cu prevederile ari. 251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art. 36 alin. (7) lit. “ a “ din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată, II.C.L,. nr. .../2011

In cadrul asocierii în participațiune părțile își vor desfășura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul asocierii în participațiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate și reclamă ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu și construirea și amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Sibiu cu respectarea II.C.L. nr ..../2011

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de:

 • - panouri simple de afișaj general

 • - prisme

-panouri ind,luminoase,publicitare,bennere (în situații speciale) montate pe stâlpi amplasate în intravilanul Mun.Sibiu,în conformitate cu Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare republicată.

Art.3. Amplasamentele puse la dispoziție de Primăria Mun.Sibiu

și care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai în scopul desfășurării activității de reclamă-publicitate.

Art.4. Prcdarea-primirea amplasamentelor se face pe bază de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 Ia prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizează conform H.C.L. nr..../2011

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 6 luni începând cu 21.03.2011.

Art.7. S.C MAX MEDIA este obligată ca în termen de 15 zile de la data expirării termenului contractului de asociere să elibereze amplasamentele și să le predea în starea inițială, considerându-se că au fost în stare bună.

CAP.IV. CONTRIBUȚIA PÂRTILOR

Art.8. Primăria Municipiului Sibiu, pune la dispoziție terenul necesar care va fi utilizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.9. Societatea Comercială pune la dispoziție :

 • * servicii de publicitate și reclamă efectuate prin orice modalitate de informare și în orice mediu de comunicații, pentru beneficiarii români și/sau străini.

 • * activități de producție pentru orice modalitate de publicitate și reclamă

și realizarea din producția proprie de: imprimate, tipărituri, suportul audio, video, foto și de orice altă natură, destinate a face publicitate și reclamă pentru bunuri și servicii aparținând beneficiarilor interni și/sau externi.

 • * întreaga sa experiență în domeniul publicității

 • * întreaga sa clientelă internă și externă constituită sau în curs de constituire și totodată interesată să facă reclamă pe spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.

 • * personalul și echipamentele necesare desfășurării activității de reclamă publicitate.

CAPA. - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

ArtlO. Primăria Municipiului Sibiu acordă S.C MAX MEDIA un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durată a asocierii.

Art.ll a) Asociatul se obligă să dcslășoare activitățile de sondare a pieței interne și externe pentru căutare de clienți. Coordonarea propriu-zisă a operațiunilor de reclamă, negocierea și încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adică S.C. MAX MEDIA

 • b) închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă.

 • c) Asociatul se obligă să confecționeze, întrețină , să repare și să modernizeze mijloacele de publicitate așa cum sunt prevăzute în art. 2.

 • d) Asociatul întocmește și prezintă Primăriei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri dc amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afîșaj, benere,etc.

Publicitatea și/sau reclama prin banncrc este permisă numai pe baza unei aprobări speciale și exclusiv pentru perioada desfășurării evenimentului respectiv.

ejRacordarea la rețeaua de iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului . Racordarea se va efectua cu avizul SC. ELECTRICA SA. Asociatul arc obligația de a încheia un protocol cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, pentru panourile luminoase în vederea stabilirii obligațiilor de plată pentru consumul de curent.

 • f) Asociatul are obligația de a prezenta lunar situația noilor amplasamente pentru care s-au obținui aprobările legale și acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

 • g) Asociatul are obligația să aducă la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu situația tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

 • h) Asociatul are obligația să-și desfășoare activitatea prin filială/sucursală în Municipiul Sibiu.

 • i) Asociatul arc obligația dc a -și inscripționa mijloacele dc publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participațiune cu denumirea societății.

 • j) Asociatul are obligația să solicite Primăriei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construcție pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentații întocmite de asociat, și să prezinte în scris Serviciului Patrimoniu situația noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele dc publicitate, în caz contrar Municipiul Sibiu are dreptul de reziliere unilaterală a contractului de asociere în participațiune.

 • k) Asociatul are obligația de a aduce la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu data montării fiecărui nou mijloc de publicitate, dată la care se va încheia și un proces verbal de recepție între cele două părți contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va înștiința, în prealabil, Primăria Municipiului Sibiu cu minim 2 (două) zile înainte cu privire la data, locul și ora întâlnirii. De la data întocmirii procesului verbal de recepție se va percepe obligația financiară conform contractului de asociere în participațiune.

Dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor Iară înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației,conform prevederilor art. 7 alin.(8) din Legea nr.50 din 1991, cu modificările și completările ulterioare, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei dc emitere a autorizației.

 • 1) Asociatul S.C. MAX MEDIA are obligația de a ține evidența contabilă conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art. 12. a. In cazul existenței unei singure solicitări de autorizație dc construire pentru un amplasament, Primăria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizația dc construire după expirarea unui interval de 10 zile.

 • b. în condițiile în care în intervalul de maxim 10 zile dc la solicitarea unei autorizații dc construire se solicită autorizația de construire pentru același amplasament, sc organizează licitație, urmând ca autorizația de construire să se elibereze câștigătorului licitației.

 • c. Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism nu ține loc dc solicitare de amplasament în sensul ari. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 13. Părțile convin ca pe durata asocierii S.C. MAX MEDIA să achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obținute din activitatea dc reclamă-publicitate a S.C. MAX MEDIA, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a monedei euro calculați conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. la dala efectuării plății.

Asociatul arc obligația să încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclamă, publicitate și să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate eoni. Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevăzute în art. anterior se va face lunar cel târziu până la data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Odată Cu plata S.C. MAX MEDIA va prezenta Primăriei Municipiului Sibiu situația completă a contractelor încheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art. 13. va avea loc în luna februarie a anului următor ( după încheierea anului financiar) până la data de 01 martie.

Art. 16. Pentru întârzierea plății S.C. MAX MEDIA va plăti majorări de întârziere 0,1 %lci/zi, iar dacă întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul de asociere se consideră reziliat dc drept pe baza unei notificări comunicată dc Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 17. în cazul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lăsate fără postere pe o perioadă mai mare de 7 zile. Până la apariția altor reclame firma de publicitate va expune postcrele firmei sale sau ale Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. IX. laxa de reclamă și publicitate rezultată din valoarea fiecărui contract încheiat de S.C. MAX MEDIA cu clienții . care are o durată mai marc de un an, se va achita conform legislației în vigoare și Hotărârii Consiliului Local privind impozitele și taxele locale aprobată pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA $1 CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 19. (1) Coordonarea activității asociației se va face în comun de către un comitet de direcție format în părți egale de către 2 membri ai asociației de către fiecare parte.

 • a) Din partea Primăriei Municipiului Sibiu

 • - Reprezentant al Direcției Economice

 • - Reprezentant al Serviciului Patrimoniu

 • b) Din partea S.C. MAX MEDIA

 • - Director general

 • - Director economic

 • (2) Numirea în calitate de membru al comitetului de direcție al asociației se face de către primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar și de către acționarul majoritar- administrator- pentru S.C MAX MEDIA.

Condițiile de revocare a membrilor comitetului de direcție:

 • a) - pierderea calității de asociat

 • b) -neloialitatea față de interesele asociației

 • (3) Controlul asupra respectării condițiilor asocierii se face săptămânal.

Hotărârile, concluziile și deciziile ce se impun în urma controlului vor fi menționate în registrul unic de control al asociației.

Deciziile comitetului de direcției sunt obligatorii pentru asociați.

 • (4) Municipiul Sibiu, prin aparatul de specialitate al Primarului are dreptul de a verifica pe tot parcursul derulării contractului de asociere toate documentele operative și contabile în baza cărora se stabilește /calculează suma ce se cuvine conform clauzelor contractuale.

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociați ca aport la constituirea asociației rămân în proprietatea exclusivă a acestora.

Art.21, în situația în care S.C. MAX MEDIA intenționează vânzarea aportului, Primăria Municipiului Sibiu, are drept de preemțiune la cumpărare, drept care și-l poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirării contractului ori a notificării intenției de vânzare.

Art.22. Prețul de vânzare va li stabilit la valoarea contabilă rămasă iar preluarea se va face

prin contract de vânzare-cumpărare.

CAP. IX. FORȚA MAJORĂ

Art-23. In caz de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru ncîndeplinirea obligațiilor contractuale, determinată de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen dc 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art. 25. Forța majoră este produsă de un eveniment aliat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate parțial sau total.

CAP. X.ÎNCETAREA ȘI REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în următoarele situații:

- pierderea calității de asociat

-neloialitatea față de interesele asociației

Art. 27, Asocierea încetează de drept:

-a) - la expirarea contractului.

-b) -prin acordul ambelor părți.

-c) -în cazul ncîndeplinirii sau executării defectuoase a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.28. în cazul lichidării ( faliment, divizare, fuziune) S.C. MAX MEDIA, notificată obligatoriu în scris Primăriei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile dc la data apariției cauzei, contractul de asociere încetează.

CAP. XI. - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 29. Eventualele litigii care pot apare între părți în derularea asocierii se vor soluționa pe cale amiabilă în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

( AP. XII. - DISPOZIȚII FINALE

Art.30. în relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale cu aceștia revine părții care s-a obligat.

Art.31 Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate prin acte adiționale.

Art.32. Pentru panourile montate pe stâlpi și panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, asociatul va prezenta în termen de o lună de la data încheierii contractului o situație centralizată pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de afișaj și suprafața utilă a fiecăruia în vederea autorizării conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatărilc ulterioare, republicată.

Art.33. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți, face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 34 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 35. Contractul de asociere în participațiunc va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislația în vigoare.

Încheiat la Sibiu, astăzi......................., în 3 (trei) exemplare toate cu valoare de

original.

PROPRIETAR,

ASOCIAT,


Președinte

Fritzmann MarianaContrasemnează Secretar Nistoi^Dorin

Anexa nr.l la CT...../. ...2011

PROCES VERBAL NR........../.........2011

încheiat astăzi.........................

între:

 • - Municipiul Sibiu, reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis, cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr.2, cod fiscal 4270740. cont RO66TREY57621170230xxxxx deschis la B.N. Trezoreia Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar

Și

 • - S.C. MAX MEDIA, reperezentată prin Dl.Marcu loan în calitate de Director, cu sediul în Sibiu, str. Lungă nr.l8. , CUI R-l3700219, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/32/74/2001, cont nr.R()43BUBU698077502511R001. deschis la ALPHA BANK ,în calitate de asociat

/Am procedat la prcdarca/primirea amplasamentelor:

Nr.crt.

Tip panou

Amplasament

Dimenisuni

1

Stație

Bus

B-dul Victoriei

2P/1,10x1,60/4 fețe

2

Statie

Bus

Calea Dumbrăvii - Finanțe »

2P/1,10x1,60/4 fețe

3

Stație

Bus

B-dul Vasile Milea - Carpatica

2P/1,10x1,60/4 fețe

4

Stație

Bus

B-dul Corneliu Coposu vis a vis de Spitalul Vechi

4P/1,10x1,60/8 fețe

5

BKL

B-dul Vasile Milea - Omniasig

4,00x3,00/2 fețe

6

BBS

Șoseaua Alba lulia vis a vis Panificație

6,00x3,00/2 fețe

7

BBS

Șoseaua Alba lulia Panificație

6,00x3,00/2 fețe

8

BBS

Str. Lungă - Gladiolelor

6,00x3,00/1 față

9

BBS

Șoseaua Alba lulia - Vamă

4,00x3,00/2 fete

10

Mobil

Șoseaua Alba lulia - Morilor

6,00x3,00/1 față

11

Mobil

Str.Bâlea - Magazin Nina

6,00x3,00/2 fețe

12

Mobil

Str. Argeșului

6,00x3,00/2 fețe

13

Mobil

B-dul Mihai Viteazu - Calea Cisnădiei

6,00x3,00/2 fețe

14

Mobil

B-dul Mihai Viteazu- dreapta sens spre Str.

Nicolae lorga

6,00x3,00/2 fete

1 »

Nr.cr t.

Adresa Panoului (prismei)

Nr. A.C.

Nr.

fețe

Obser vații

Dimensiuni

15

Str. Coposu - stație Tursib

1316/2001

2

Monta t

4x3

16

Str. Coposu - parc

2899/2001

2

Monta t

4x3

Nr.cr t.

Adresa Panoului (prismei)

Nr. A.C.

Nr.

fețe

Obser vații

Dimensiuni

17

Str. Bâlea - în fată

Magazin Nina

215/2003

2

Monta

t

4x3

18

Calea Dumbrăvii - în față Cadastru

483/2004

2

Monta t

4x3

19

Calea Dumbrăvii -Roger

189/2005

2

Monta t

4x3

20

Calea Dumbrăvii # Str.

Oituz

781/2005

2

Monta t

4x3

21

Calea Dumbrăvii - în față Magazin Roger

484/2004

2

Monta t

4x3

22

Calea Dumbrăvii #

Vasile Milea

479/2004

1

Monta t

4x3

23

Str. Constituției -

Parcul Tineretului

3784/2001

2

Monta t

4x3

24

Piața Unirii - Hotel Continental

849/2002

2

Monta t

4x3

25

Piața Unirii # B-dul

Coposu

2763/2001

2

Monta

t

4x3

26

B-dul Mihai Viteazu # Str. Rahova

480/2004

2

Monta t

4x3

27

Str. Vasile Milea vis a vis de Petrom

118/2004

2

Monta t

4x3

28

Alba lulia - Magazin Bosch

482/2004

2

Monta t

4x3

29

Str. Transilvaniei #

Str. Moldovei

481/2004

2

Monta t

4x3

30

Str. Nicolae lorga # Mihai Viteazu

485/2004

2

Montat

4x3

31

Str. Argeșului -

Școala nr. 9

213/2007

2

Montat

4x3

32

B-dul. Mihai Viteazu -Banca Carpatica

211/2007

2

Montat

4x3

33

Str. Octavian Goga -Str. Transilvania

214/2007

2

Montat

4x3

34

Str. Rahovei - Str.

Oștirii

212/2007

2

Montat

4x3

35

Calea Dumbrăvii # Str.

Nicolae Olahus

422/2007

2

Montat

4x3

36

Str. Semaforului nr.28

424/2007

2

Montat

4x3

37

Str. Herman Oberth -

Parc

421/2007

2

Montat

4x3

38

Str. Herman Oberth -Policlinică

184/2007

2

Montat

4x3

39

Calea Dumbrăvii # str.

Oituz

46/2006

3

Montat

4x3

40

B-dul. Mihai Viteazu -dreapta

44/2006

3

Montat

4x3

41

Str. Lungă # Str. Țiglari

45/2006

3

Montat

4x3

42

B-dul Mihai Viteazu -

508/2008

2

Montat

4x3

Nr.cr t.

Adresa Panoului (prismei)

Nr.A.C.

Nr. fețe

Obser vații

Dimensiuni

intersecție str.Nicolae lorga

43

B-dul V.Milea-intersecție str. Luptei

507/2008

2

Montat

4x3

44

Str. Lungă -intersecție str.

Reconstrucției

509/2008

2

Montat

4x3

45

Str. N.lorga-farmacie

San Marco

1036/2006

2

Montat

4x3

46

Str. N.lorga-Gorăslău

1028/2004

2

Montat

4x3

47

Str. Râului-înainte de Gladiolelor

-

2

-

4x3

48.

Str. Bd.M.Viteazu-scuar în dreptul ag.CEC

2

Panou nou

4x3

49.______

Panou publ.stălp____

-

2

250 buc.

4x3

Terenul se predă liber de sarcini și în stare de a fi folosit conform contractului. Prezentul PV întocmit în 3 exemplare constitue anexa nr.1 la CT.

PROPRIETAR

ASOCIAT


Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează Secretar Nistor

brin


ANEXA NR.2 LA CT.........../2011


PRETURI MINIME-Actuaie

Pe tipuri de mijloace de publicitate

Nr.crt.

Tip panou

Euro/panou/

ună

(mp)

1 față

2 fețe

3 fețe

1

1,20 x 1,80

6,6 (casetă)

-

2

3x2

13,2

19,8

3

4x2

22

33

4

4x3

25,3

35,2

5

6x3

38,5

49,5

6

8x3

46,2

60,5

7

5,04 x 2,38

25,3

35,2

8

12x3

71,5

93,5

9.

4X3

25,3

35.2

50

Panouri/cascte/2 fețe montate pe stâlpi 3.3 EURO/panou/lună.

Bannere montate pe stâlpi 3,3 EURO/mp./lună.

PROPRIETAR

ASOCIAT


Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin