Hotărârea nr. 89/2011

HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii „Modernizare str.9 Mai, faza: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 89

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificați la obiectivul de investiții „Modernizare str.9 Mai, faza: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 9808/2011, prin care Direcția Tehnică propune modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare str.9 Mai, faza: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 36 alin (2) lit. c, alin. (4) lit.d și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici modificați la obiectivul de investiții „Modernizare str.9 Mai, faza: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție”, după cum urmează:

I.Indicatori economici (inclusiv TVA):

TOTAL      7.419,629 mii lei

din care

C+M         6.201,179 mii Ici.

II. Indicatori tehnici:

Rețele tehnico-ediiitare

 • - Rețea distribuție apă PE Dn90mm

  L=83 ml L=521 ml L=522 ml 5 buc 34 buc 34 buc

  • 8 buc 1 buc 3 buc

  • 9 buc 9 buc


 • - Rețea distribuție apă PE Dn 160mm

 • - Rețea transport apă PE Dn 630 mm

 • - Branșamente Dn32 pe rețea Dn90mm

 • - Branșamente Dn32 pe rețea Dnl60mm

 • - Branșamente Dn40 pe rețea Dnl60mm

 • - Cămin de vane pe rețea de distribuție

 • - Cămin de vane pe rețea de transport

 • - Hidrant incendiu subteran DnlOOmm

 • - Masiv de ancoraj

 • - Echipare cămine de vane

  • - Rețea canalizare menajeră PVC SN 8 Dn3l5mm

  • - Rețea canalizare menajeră PVC SN 8 Dn250mm

  • - Racorduri canal menajer

  • - ('amin canalizare pluvială

  • - Cămin canalizare menajeră

  • - Rețea canalizare pluvială PVC SN 8 Dn.315mm

  • - Racord pluvial de la acoperișurile clădirilor

  • - Guri de scurgere

  • - Dezafectare stâlpi beton

  • - Iluminat public

  L-156ml L=66ml 26 buc 3 buc 6 buc L=165ml 25 buc 33 buc 5 buc 12 buc

  Reabilitare drum

  -1 .ungime sector

  • - Lățimea părții carosabile-asfaltatc

  • - Lățimea casiurilor din piatră naturală

  • - Suprafața părții carosabile-asfaltate

  • - Suprafață pavată cu piatră naturală

  • - Suprafața trotuare

  - intersecția amenajată arhitectural

  498,62 ml

  3,00 și 6,00 ml

  0,50 m

  1905,00 mp

  3700,00 mp

  2574,00 mp

  630,00 mp(260 mp spații verzi și 370 mp pavaj)

  - Suprafața aferentă străzilor adiacente

  276,00mp(76 mp la trotuare și

  200 mp la carosabil)

Art.2. - Prezenta hotărâre modifică indicatorii tehnico-econoniici pentru obiectivul mai sus menționat, aprobați prin H.C.L. nr.424/2009.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzmann MarianaContrasemnează Secretar Nistor Dorin i.h

W CONFORMITATE

CilORIGINALUL