Hotărârea nr. 88/2011

HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii „Modernizare str.Ocnei, faza: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoniici modificați la obiectivul de investiții „Modernizare str.Ocnei, faza: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 9805/201 1, prin care Direcția Tehnică propune modificarea indicatorilor tehnico-cconomici la obiectivul de investiții „Modernizare str.Ocnei, faza; Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 36 alin (2) lit. c. alin. (4) lit.d și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă indicatorii tehnico-economici modificați la obiectivul de investiții „Modernizare str.Ocnei, faza: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție”, după cum urmează:

I.Indicatori economici (inclusiv TVA):

TOTAL      3.917.891 mii lei

din care

C+M         3.296,544 mii lei.

II. Indicatori tehnici:

Rețele tehnico-edilitare

 • - Rețea transport apă PE Dn500mm

  L-258 ml

  • 2 buc.

  • 3 buc.

  2 buc.

  2 buc.

  44 buc.


  359,65 ml

  3,00-6.00 ml

  0,50 m


 • - Cămin vane 2,00mx2,00m

 • - Hidrant incendiu subteran DnlOOinm

 • - Masiv dc ancoraj

 • - Echipare cămin vane

 • - Legare clădiri la rețea pluvialătracord cu piesa de curățire)

Reabilitare drum

 • - Lungime sector

 • - Lățimea părții carosabi le-asfaltate

 • - Lățimea casierilor din piatră naturală

 • - Suprafața părții carosabile-asfaltate

  1510.00 mp

  3070,00 mp

  1330.00 mp

  20,00 mp

  910.00 mp


 • - Suprafață parcări și racorduri din piatră naturală

 • - Suprafața trotuare

 • - Suprafața spații verzi

 • - Racordul străzii Ocnei cu străzile adiacente

Art.2. - Prezenta hotărâre modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul mai sus menționat, aprobați prin H.C.L. nr.367/2009.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzniann MarianaContrasemnează Secretar Nistor/|)orin