Hotărârea nr. 87/2011

HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei Române de Baschet Bucureşti asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic „C.Noica” Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Federației Române de Baschet București asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic „C.Noica" Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr.10105/2011, prin care Serviciul Public de Administrarea Unităților de Ănvățământ Preuniversitar de Stat propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea federației Române de Baschet București reprezentată prin clubul Sportiv Universitar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic „C.Noica” Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 36, alin 2 lit. c, lit. d, alin.6 lit.a pct.l și ale art.124 și 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și com p 1 etări 1 e u 1 ierioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuita, în perioada 12.03.2011-18.04.2011. în favoarea Federației Române de Baschet reprezentată prin Clubul Sportiv Universitar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic ,,C. Noica” Sibiu.

Art.2. - Se aprobă Protocolul din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu și Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzmann Mariana

»/

Contrasemnează Secretar

Nistor Dorin

I

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                Anexa nr. 7 Ia 1I.C.L. nr._ 1ȚȚ/201 i

PROTOCOL

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Federației Române de Baschet București asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu

Nr..........

încheiat azi........................

CAP. î PĂRȚILE

între:

- Consiliul Loca! al Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr.2, având cod fiscal ni. 14392273, cont IBANR004TREZ5765004X XXOO 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat de către dna Simona Pop • director și dna Heddi Schiau - director adjunct, în calitate de comodant, pe de o parte

Și

-FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Vasile Conta nr. 16, reprezentată prin președinte d-na Carmen Tocală în calitate de comodatar,

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/200'1, cu modificările și completările ulterioare, a 11CL nr..................

CAFTI OBIECTUL

Art.2.1 - Comodantul cedează în folosință gratuită Federației Române de Baschet București:

sala de sport în suprafață de 800 mp situată în Sibiu, str. Oștirii nr.5 în incinta Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu

Art.2.2 - Predarca-pnmirea spațiului se face de către reprezentanții unității școlare și Federația Română de Baschet București reprezentată prin Clubul Sportiv Universitar Sibiu, fiind consemnată în procesul - verbal anexa a protocolului.

Art. 2.3 ■ Spațiul va fi utilizat în scopul desfășurării antrenamentelor sportive la nivel național prin “Programul Național de Dezvoltare UI 5” al Federației Române de Baschet reprezentată la nivel regional de C.S.U. Sibiu și va li folosit în comun de către unitatea de învățîmânt și Clubul Sportiv Universitar Sibiu, respectând următorul program:

-12-13 martie 2011 orele 11,30-13,30 și 20,00-22,00

- 02-03 aprilie 2011 orele 11,30-13,30 și 20,00-22,00

-16-18 aprilie 2011 orele 11,30-13,30 și 20.00-22,00

CAPIII DURATA

Art.3.1. • Termenul pentru care este cedat spațiul în folosință gratuită către Federația Română de Baschet București prin Clubului Sportiv Universitar Sibiu: din data de 12.03.2011 până în deta de 18.04.2011.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 4.1. - Comodantul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. sa asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului.

C \r>cx'uii)c.n(s and Scniiigs\usw\Des4;«.p\imOTOCOI. CSI) 2011 doc ArM.2 ( ’omodatarul se obligă.

 • a. sa efectueze plata utilnăliloi pe baza ancxdoi la protocol încheiate intre federația Română de Baschet București pun Clubul Sportiv Universitar Sibiu și unitatea școlară, conform suprafeței date Spre folosință și f acturilor dc plată;

 • b. să depună toate diligentele pentru ca, prin activitatea desfășurată, sa nu deterioreze, imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care, a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • c. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificăm însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public dc Administrare a Unităților dc învățământ Preuniversitar dc Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • d. să execute la timp și în bune condiții lucrările, de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

c. să nu tulbure liniștea publică ;

L să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

 • g. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității ;

 • h. la data încetării protocolului să elibereze spațiul.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul proprietarului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatului nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) arc obligația să anunțe, cealaltă parte în termen dc 5 zile dc la data producerii evenimentului, iar în următoarele 1 0 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP. VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit ;

 • b. acordul părților,

 • c. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • d. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

 • e. nercspcctarea clauzei prevăzută al Cap. II art. 2.3 din prezentul protocol.

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unității de învățământ protocolul poate fi denunțat unilateral de către comodant, cu condiția înștiințării comodatarului cu 5 zile înainte.

Art.6.2   - în situația prevăzută la art.6.1 lit.c proprietarul este obligat să înștiințeze comodatarul

cu 15 zile înainte.

CAP. VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protocol.

Art. 7.2 - Orice modificări în statutul juridic, act dc înființare, sediu etc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore Comodantului.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.

COMODANT,                       COMODATAR,

Președinte

Fritzmann Mariana


ENTRUWNFORMITATE

Contrasemnează Secretar Nistor D'orin


CU ORIGINALUL