Hotărârea nr. 85/2011

HOTĂRÂREA NR.85 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Calea Dumbrăvii în vederea concesionării fără licitaţie publică a două loturi

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.85

privind reglementarea situației juridice a unui imobil - teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Calea Dumbrăvii în vederea concesionării iară licitație publică a două loturi

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 9589/2011, privind reglementarea situației juridice a unui imobil - teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Calea Dumbrăvii în vederea concesionării fără licitație publică a două loturi,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4,art.5 și alcart. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 15 lit.”e” din Legea nr, 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, republicată.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit “c“, alin.(5) lit. “b”, art. 121 alin.fi) și alin. (2), art. 123 alin.(l) și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezlipirea imobilului - teren de construcții proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona străzii Calea Dumbrăvii, identificat în CF 102466 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 nr. cad. 7274/1/1 în suprafață de 75673 mp, cu stare de proprietate neschimbată, conform documentațiilor înregistrate cu nr. 3415/201 1, respectiv 3422/2011 și recepționate în data de 11.02.2011 de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, după cum urmează:

  • -   imobil - teren de construcții - având nr cad 7274/1/1, nr top 3691/30/1/1/1 l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l în suprafață de 75.664 mp ;

  • - imobil - teren de construcții - având nrtop 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 6 mp;

  • - imobil - teren de construcții - având nr top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 în suprafață de 3 mp;

Art.2. - Se aprobă atribuirea nr. cadastral 111558 imobilului - teren dc construcții în suprafață de 6 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17 și înființarea unei cărți funciare pentru acest imobil.

Art.3. - Se aprobă atribuirea nr. cadastral 1 11559 imobilului - teren de construcții în suprafață de 3 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17 și înființarea unei cărți funciare pentru acest imobil.

Art.4. - Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu în domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Calea Dumbrăvii nr. 17, identificat cu nr. cad 111558 în suprafață de 6 mp, conform art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998. privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. - Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Sibiu în domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Calea Dumbrăvii nr. 17, identificat cu nr. cad 111559 în suprafață de 3 mp, conform art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a imobilului - teren de construcții-situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17 , identificat cu nr.cad 111558 în suprafață de 6 mp, în baza art. 15 lit “e“ din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare republicată, în favoarea d-nului Cozac loan, cu domiciliul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17, sc. C, ap. 22 pentru realizarea obiectivului: balcon - aferent imobilului apartament, proprietatea privată situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17, sc. C.

Art.7. - Se aprobă concesionarea Iară licitație publică a imobilului - teren de construcții -situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. (/alea Dumbrăvii nr. 17 , identificat cu nr.cad 111559 în suprafață de 3 mp, în baza art. 15 lit “e“ din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare republicată, în favoarea d-nului Popa Ștefan și a d-nei Popa Mioara Emilia, cu domiciliul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17, sc. G, ap. 77 pentru realizarea obiectivului: acces-podest și scări - aferent imobilului spațiu de birou, proprietatea privată situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr.17, sc. G.

Art.8. - Prețul concesiunii este diferențiat, stabilit conform rapoartelor de evaluare întocmite în baza criteriilor stabilite de către Corpul Experților Tehnici din România,după cum urmează:

  • - 170,4 euro/mp echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data întocmirii contractului de concesiune pentru imobilul teren de construcții identificat cu nr cad 111558, în suprafață de 6 mp, destinat construirii unui balcon aferent apartament proprietate privată,

  • - 409 euro/mp echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data întocmirii contractului de concesiune,pentru imobilul - teren de construcții identificat cu nr. cad 1 11559, în suprafață de 3 mp, destinat construirii unui acces- podest și scări - aferent imobilului spațiu de birou.

Art.9. - Plata concesiunii, pentru imobilele menționate la art.6 și art.7 se va face anual în termen de 3 ani.

Art. 10.- Durata concesiunii este de 49 de ani,pentru imobilele menționate la art. 6 și art.7, care sc poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.l 1 - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzniann MarianaContrasemnează Secretar Nistoit Dorin