Hotărârea nr. 84/2011

HOTĂRÂREA NR.84 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 9593/2011 . prezentat de Serviciul Patrimoniu privind modificarea și completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Apă Canal SA,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile ari.70 din OUG nr.54/2006 privind regimul Contractelor de Concesiune de bunuri propietatc publică și Legii nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare,art.3 lit.”i”,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.c și alin.5 lit a și ale art.45 din Legea nr. 215/2001. privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se aprobă modificarea art.5 din Contractul de Concesiune nr.3/2000 cu modificările și completările ulterioare încheiat între Mun.Sibiu și S.C.Apă Canal S.A care va avea următorul conținut:

„Art.5 - Infrastructura și suprastructura aferentă activităților concesionate este formată din totalitatea bunurilor, instalațiilor și echipamentelor existente și predate în folosință concesionarului conform anexei 2, parte integrantă a Contractului de Concesiune. Valoarea totală a bunurilor de natura construcțiilor fiind de 136.418.866,46 lei, iar valoarea totală a bunurilor de natura terenurilor fiind de 93.326,73 lei.

Această listă a fost actualizată cu intrările și ieșirile de mijloace fixe până la data de 15.02.2011, în valoare de 10.850.482,73 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. ”

Art.2. - Modificările cuprinse la art. 1 din prezenta hotărâre vor fi realizate prin încheierea unui Act Adițional la Contractul de Concesiune nr.3/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Al t. 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

i

Contrasemnează Secre Jar Nistor Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local ai Municipiului Sibiu

Anexa nr. la H.C.L. nr. /2011


Intrări mijloace fixe

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Valoare

Nr. inventar

SAP

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, document intrare

1

Rețea apă str. Movilei

236.257,66

1009470

22/19.11.2010

2

Rețea canal menajer str. Movilei

3)5.376,02

1009471

22/19.11.2010

3

Rețea canal pluvial str. Movilei

150.671,23

1009472

22/19.11 2010

4

Rețea cana! pluvial str Bieltz

322 230,12

1009469

20/21 10 2010

5

Rețea apă str. Șerptiită

246 296,40

1009473

113427/30.04 2009

6

Rețea apă str. Alcu Russo

137.349,27

1009474

113427/30.04.2009

7

Rețea apă str. Praga

171 501,25

1009475

113427/30.04.2009

8

Rețea apă str Progresul

140.059,42

1009476

113427/30.04.2009

o

Rețea canal str. Șerpuilă

438.207,05

1009478

113427/30 04 2009

10

Rețea canal str. Alecu RuSSfi

269.658,95

1009479

113427/30.04 2009

11

Rețea canal str. Praga

264.523,68

1009480

113427/30 04.2009

12

Rețea canal str. Progres

293.785,86

1009481

113427/30.04 2009

13

Rețea apă str. Decebăl

101 686,69

1009477

164264/04.12 2009

14

Rețea canal pluvial str. Tipografilor

95.613,19

1009468

12/21.06.2007

15

Rețea apă str Șiretului

3 410 771,70

1009485

24/03.12.2010

16

Rețea canal str. Șiretului

705.747,97

1009487

24/03.12.2010

17

Rețea apă str. Ruscioruiui

2.558.452,52

1009488

23/02 12 2010

18

Rețea canal str. Ruscioruiui

322.442,68

1009489

23/02. J 2.2010

19

Rețea canal pluvial str. Ruscioruiui

345.056,81

1009490

23/02.12.2010

20

Rețea apă str. G-ral Dragai ina

126.784,3.5

1009491

21/16 11.2010

21

Rețea Canal menajer Dragalina

159 024,24

1009492

21/16.11.2010

22

Rețea apă str. Dima

430 844,75

1009465

Adresa 151821/2010

23

Rețea cana! menajer str Dima

599 589,42

1009466

Adresa 151821/2010

24

Rețea canal pluvial str. Dima

49.301,40

1009467

Adresa 151821/2010

25

Rețea apă str. Masărilor

425.138,72

1009463

Adresa 151820/2010

26

Rețea canal pluvial str. Masărilor

904.646,47

1009464

Adresa 151820/2010

27

Rețea apă str. 13fdce.se u

1 410.522,53

1009461

Adresa 151813/2010

28

Rețea canal str. Bălcescu

1 409.903,22

1009462

Adresa 151813/2010

AAA      A.\i 'A   IAJ'A'aAA 1

16.041.443,57

Ieșiri mijloace fixe

Nr.

Crt.

Denumite mijloc fix

Valoare

Nr. inventar

SAP

1

Reabilitare rețele apă canal str Bălcescu

2.795.736,06

1006654

2

Reabilitare rețele apă canal Str. Dima

1.073.424,78

1006638

3

Reabilitare rețele apă canal str. Masărilor

1.321 800

1006642

TOTAL

5 190.960,84

TOTAL GENERAL DE SUPLIMENTAT 16.041.443,57 • 5.190.960,84 - 10.850.482,73 I.Ei

/


/

Contrasem nează

Secretar

Nistoț'porin