Hotărârea nr. 83/2011

HOTĂRÂREA NR.83 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.83


privind rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 9510/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze econom ico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu și a bugetului


Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preunivcrsitar de Stat Sibiu, conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sc aprobă rectificarea în consecință a bugetelor unităților de învățământ, după cum urmează:

Grădinița nr. 33 Sibiu, prin suplimentare cu suma de 0.63 mii Ici;

  • -  Grădinița frații Grimm Sibiu, prin suplimentare cu suma de 0,63 mii lei;

  • -   Grădinița nr. 19 Sibiu, prin suplimentare cu suma de 1,16 mii Ici;

  • -   Grădinița nr. 41 Sibiu, prin suplimentare cu suma de 1,16 mii lei;

Școala cu clasele 1-VI11 nr. 2 Sibiu, prin suplimentare cu suma de 2,00 mii lei;

Grădinița nr. 5 Sibiu, prin suplimentare cu suma de 0,50 mii lei;

Grădinița nr. 26 Sibiu, prin suplimentare cu suma de 1,00 mii lei.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului Grădiniței nr. 17 Sibiu, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Clinic dc Pediatrie Sibiu pe anul 2011, conform anexelor nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea în consecință a listei obiectivelor de investiții a municipiului Sibiu pe anul 2011.

Art.5 Se aprobă drepturile bănești aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare - navetă, în sumă de 8X9,00 lei, conform prevederilor art. 104 alin. 3 din Legea 128 / 1997 privind statutul personalului didactic.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzniann MarianaCon t rasem n ează Secrgtar Nistor Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr._A_ ia H.C.L. nr. -0/2011


inii le;

Președinte

brîtzmann Mariana


Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

rectificai an ual

PSan inițial trim 1

influențe

flătr— rectificat trim 1

Plan inițial

trim 2

influente

7 -pi’arr— rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

rectificat trim 3

Pian inițial

trim 4

influente

recbOc

tuni 4

■;■ ■■ Pământ ■ Bunuri și servicii

65 02 20

9,163.00

7.08

9,170 08

2.555.00

7 08

2.562.08

2,099.00

0.00

2.099.00

2,100.00

0 00

2,100.00

2.409 00

7 a      .

■ it-i și sponsorizări

37.02.01

„ ----

0.00

7.C8

7.08

0 00

7 08

7.08

e.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Contrasemnează

Nisțetr Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local ai Municipiului Sibiu                                                                        .          «} ,      ,

r                                                                           Anexa nr. la H.C.L. ni

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

anul 2011

iRd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial tem I

Influen te

Plan rectificat trim >

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan recti ficat trim III

Plan inițial trim IV

influente

Plan rectificat trim ,V

GRĂDINIȚĂ NR. 17

____1_

TOTAL VENITURI

000110

120 00

-20.00

100.00

25.00

0.00

25 00

35.00

-10.00

25.00

35.00

-10 00

25.00

25.00

0 00

25.0

2

li venituri curente

120.00

-20.00

100 00

25.00

0.00

25.00

35.00

-1000

25.00

35 00

-10 00

25.00

25.00

0 00

25 0

3

C. VENITURI NEFISCALE

0012

120 00

-20 00

100 00

25.00

0.00

25.00

35 00

-10.00

25 00

35.00

-10.00

25 00

25 00

0.00

2rt 0

4

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERViCII(33.10+34.10+35.10+36. <0+37. 1 0!

0014

120.00

-20 00

100.00

25.00

0.00

25.00

35.00

-10 00

25.00

35.00

-10.00

25.00

25 00

0.00

25 0

1

1

5

Venituri din prestări de servicii si alte activitatifcod

33.10.05+33.10 08+33.10 13 + 33.10 14+33 .10 16+33 10.17+33.10.19+33.10.21+33.1

0.30 la 33.10 32)

3310

100.00

0.00

100.00

25 00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0 00

25 0i

6

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

100 00

0.00

100.00

25.00

0 00

25 00

25.00

0.00

25.00

25 00

0.00

25.00

25.00

0.00

25 0:

7

Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10 01+37 10.50)

3710

20.00

-20.00

0.00

0 00

0.00

0.00

10.00

-10.00

0 00

10.00

-10.00

0 00

0.00

0.00

0 0t

8

Donații si sponsorizări

371001

20 00

-20.00

0.00

0 00

0.00

000

10.00

-10.00

0 00

10.00

-10.00

0.00

0.00

0.00

0 01'

9

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE (00.02+00.17)

Y000110

120.00

-20.00

100 00

25.00

0.00

25.00

35.00

-10.00

25 00

35.00

-10.00

2500

25 00

0 00

25 (X

10

VENITURI CURENTE (cod 00 03+00.12)

Y0010

120.00

-20.00

100 00

25 00

0.00

25.00

35.00

-10.00

25.00

35.00

-10 00

25.00

25 00

0.00

11

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

Y0012

120.00

-20.00

100.00

25.00

0.00

25.00

35.00

-10.00

25.00

35.00

-10.00

25.00

25 00

0.00

25 Ot

. 12

C2 VANZARI DE BUNURI SI

SER VICI!(33.10+34.10+35.10+36 10+37.1

0)

Y0014

120 00

-20.00

100.00

2500

0.00

25.00

35.00

-10 00

25 00

35.00

-10.00

25.00

25 00

0 00

25 C’i

! 13

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33 10,50)

Y3310

100 00

0.00

100 00

25 00

0.00

25.00

25 00

0.00

25 00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

i 14

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

Y331014

100.00

0.00

100.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0 00

25 00

25 00

0 00

25 0<

Transferuri voluntare, altele decât

‘ 15 |subventii!e(cod 37.10.01+37.10.50)

Y3710

20.00

-20 00

0.00

0.00

0 00

0 00

10.00

-10.00

0 00

10 00

-10.00

0.00

0.00

C.00

fi flf

. 16

Donații si sponsorizări

Y3710O1

20.00

-20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 00

-10.00

0.00

10.00

-10.00

0 00

0.00

0.00

i : ("f

i

TOTAL CHELTUIELI (ccd

50.10+59 10+63.10+69 10+79.10)

4910

120.00

-20 00

100.00

25.00

0 00

25 00

35 00

-10 00

25 00

35.00

-10.00

25 00

25.00

0.00

18

PARTEA A III-A CHELTUIELI SOCIAL-

C'JLTURALEțcod

65.10+66.10+67 10+68.10)

6310

120 00

-20.00

100.00

25.00

000

25.00

35.00

-1000

25.00

35.00

-10.00

25.00

25 00

ooo

i’ii

19

lnvatamant(cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65

10.11+65 10.50)

6510

120.00

-20.00

100.00

25.00

0.00

25.00

35 00

-10 00

25.00

35.00

-10.00

25.00

2500

noo

25 C"

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6510.20

120 00

-20.00

100.00

25.00

0 00

25.00

35 00

-10.00

25.00

35.00

-10 00

25 00

25 00

0.00

Ti'

21

Hrana pentru oameni

200301

120.00

-20 00

100.00

25.00

0.00

25.00

35.00

-10.00

25 00

35.00

-10.00

25 00

25.00

0 00

25 0<

22

Invatamant preșcolar si primar

651003

120 00

-20 00

100.00

25 00

0 00

25.00

35.00

•10.00

25 00

35.00

-10.00

25.00

25.00

0 00

25 i '•(

23

Invatamant preșcolar

65100301

120.00

-20 00

100.00

2500

0.00

25.00

35.00

-10.00

25 00

35.00

-10 00

25.00

25.00

0.00

25 0«

24

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE (COD

50 10+59 10+63.10+69 10+79.10)

Y4910

120.00

-20.00

100.00

25.00

0.00

25.00

35 00

-10 00

25.00

35.00

-1000

25.00

25.00

0.00

• -

25

PARTEA .A ill-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod

65 10+66.10+67.10+68.10)

Y63.10

120.00

-20.00

100.00

25.00

0 00

25.00

35.00

-10.00

25.00

35.00

-10.00

25 00

25 00

000

*' I I 1'

26

Invatamant

Y6510

120.00

-20.00

100 00

25.00

0 00

25.00

35 00

-10.00

25.00

35 00

-10.00

25 00

25.00

000

■ •5 Ca

27

CHELTUIELI CURENTE

Y6510 01

120.00

-20 00

100.00

25.00

0 00

25.00

35.00

-10.00

25.00

35.00

-10.00

25.00

25.00

0.00

25.0i

28

Titlul II Bunuri si servicii

Y6510.20

120 00

-20.00

100 00

25.00

0.00

25.00

35.00

-10.00

25.00

35.00

-10.00

25.00

25.00

0.00

25 0(

29

Hrana pentru oameni

200301

120.00

-20.00

100.00

25.00

0.00

25.00

35.00

-10.00

25.00

35.00

-10.00

25.00

25 00

0.00

25 0<

30

Invatamant preșcolar si primar

Y651003

120 00

-20 00

100.00

2500

0.00

25.00

35.00

-10 00

25.00

35.00

•10.00

25.00

25.00

0.00

2’5 0

31

Invatamant preșcolar

Y651003C

120 00

-20.00

100.00

25.00

0.00

25.00

35.00

-10.00

25 00

35.00

-10.00

25 00

25.00

0.00

25.CK

Președinte

Fritzmann Mariana

Sep^tar

TJ

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                            Anexa h H C.L. nr. ĂA/2011

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

Februarie - 201'i

(mii iei'


Denumire

Cod

Rând

Credite de Angajament

Prevederi An

Prev.

Trim. ț

Prev.

Tfim. !l

Prev.

Trim. iii

Prev.

Trim. EV

TOTAL VENITURI

000110

r 1

0,00

7.497.87

6.277,13

406.00

406,00

; VENITURI CURENTE

0010

r2

0.00

6.297,87

5.977.13

106 00

1O6.CC

-ițj£ 74

C VENITURI NEFISCALE

r 7

0,00

6.297,87

5.977.13

106

106,00

1v8.“ •!

C2 VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII(33.lO+34.10+35 10+36 +0+37 10)

0014

(13

0,00

6.297,87

5.977,13

106,00

106.00

108 " T

Venituri cm preslarr Ce servicii si alte activitati(ccd

33 10 05+33 10 08+33 1C.13+33 10 14+33.10 '6+33 IC 17+33.10 19+33 10 21+33.

3310

r 14

0.00

6 269,8’

5.949,13

106,00

106.00

108 '

.■eni'.ur; dm prestări de servicii

331008

r 16

0,00

72,00

72.C0

0.00

0.00

VenlLV! din con’.racie’e încleiate cu casele ce asigurar. sociale de sar.atate

331021

'22

0,00

4.002,41

3.631,67

106.00

106,00

108 74

Venituri din conl-act.nchelate cu direcțiile de sanat pub'ica alocate de a bug de stat

331030

r23

0,00

300,00

300.00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si a.te activilati

331050

r26

C.GC

1.895,46

1 895.4 6

0.00

0,00

Transteruri voluntare, altele decât suDventule(cod 37 10 Ci+3? 10.50)

3710

r33

0.00

28,00

28,00

0.00

0,00

Q.OOi

Donat ii st sponsorizări

371001

r34

0,00

28,00

28.00

0,0'0

0,00

IV SUBVENTIIțcod 0018)

0017

r 42

0.00

1.200,00

300,00

300,00

300 00

500 00l

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUB'JCE(42 10+43 10)

0013

r43

0,00

1.200,00

300,00

300,00

300.00

3C-    |

Subvenții ce ta alte administratn( coc

43 10 09+43 10 10+43 10'4+43 10 15+43 1C 16+43 10.17)

4310

r ^8

0,00

1.200,00

300.00

300.00

300.00

300 jC|

1

Subvenții de ia bugetul local pentru toantarea cheltuielilor de capital din domemui sanalato

431014

r 51

0,00

1.200,00

300,00

300.00

300.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(0O02+0C17)

Y00011(;

r 106

0,00

6.297.87

5.977,13

106.00

106,00

* +l

i VENITURI CURENTE (cod 00 03+00 12)

¥0010

r 107

0.00

6.297,87

5.977,13

106,00

106,00

IC»? 4

C VENITURI NEFISCALE(D013+0014)

Y0012

r 112

0.00

6.297,87

5.977,13

106.00

106,00

108 7-t

C2 VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII(33 10+34 10+35 10+36 10+37 10)

Y0014

r 118

0,00

6.297,87

5.977,13

105,00

106,00

108 /-

Venituri <f:n prestări de servicii si alte activitalrțcod 33 10 05 la 33.10 50)

Y3310

r 119

0.00

6.269,87

5.949,13

106,00

106,00

168, J

venituri din prestări de servicii

Y331008

r 121

0,00

72,00

72.00'

0.00

Q,00

0- 00

î Venituri dm contractele incheiale cu casele de asigurări sociale de sanatate

Y331021

r 127

0.00

4 002,41

3 601,67

106,00

106,00

‘C? " -

j venituri din contract încheiate cu direcțiile de sanat publica alocate de la bug de stat

Y331030

128

0.00

300,00

300,00

C.OC

0.00

li.26

■Alte venituri din prestări de servicii si alte acti vitati

Y331050

r 131

0,00

1.895,46

1.895,46

0.00

C.OC

C.OC-

■ Transferuri voluntare. altele decât subventiilefcod 37 10 01+37 10 50)

Y3710

138

0.00

28,00

28,00

0.00

0,00

o.oc

; Donații si sponsorizări

Y371001

r 139

0.00

28,00

28,00

0.00

0.00

0 0-J

■ VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Y000110

r 151

' 200,00

300,00

300.00

300.00

300 ?

i iV SUBVENȚII (cod 00.18)

Y0017

r160

0,00

1 200,00

300,00

300,00

300,00

300.07

; Subvenții de ia alte nivele ale administrației publice (cod 42 10+43.10)

Y0018

r +61

0.00

1.200,00

300.00

300.00

390,00

309.9.1

! Subvenții de >a alte adm-nistratii (coc 43 10.14+43.10 16+43.10.17)

Y4310

r 164

0.00

1.200,00

300.00

300,00

300,00

300

!••;!> sCF i -SICO • Sj.-îalu! Cîmic de Pediatre S:o>u                                                                                                                                                                                                                                       p

De» urnire

Cod

Rând

Credite de

Angajament

Prevederi

An

Prev.

Trim. !

Prev.

Trim. M

Prev.

Trim. iii

Prev.

Trim. IV

Subvenții de Fă bug locale pentru finanțarea ctiel.uie'llor <3e capital din domeniul sanaiatn

Y431014

r "65

0,00

1.200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

TOTAL CHELTUIELIțCOd 50 10+59 10+63.10+69 10+79 1-3)

4910

r 219

0,00

10.426.20

9.205,46

406,00

406.00

408.7

PARTEA A III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE'cod 65 10+66 10+67 10+68.10)

6310

r 231

0,00

'0.426 20

9.205.46

406,00

406,00

408,

Sanatatetcod 66 10 -06+66.10 08+66 10 50)

6610

r 248

0.00

10 426,20

9.205,46

406,00

406,00

408.74

Servicii medicale ;n unilali sanitare cu paturi

661006

r 250

0.00

10.426,20

9 205,46

406.00

4.06,00

406,74

Spitale generale

661CC6Q1

r251

0,00

10.426,20

9 205,46

406.00

4C6.CC)

438,7-

VI! REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

9610

r 310

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

EXCEDENT(ccd 00 01-49 10)

9810

r311

0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

r.

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONAREjCOD

50 10+59.10+63 10+69 Î0+79 10)

Y4910

r 3'3

0,00

10 426.20

9.205.46

406,00

405.00

408 74

PARTEA A III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTUP.ALE(cod 65 10+66 10+67 10+68 10)

Y63.10

r 325

0,00

10.426,20

9 205,46

406,00

406.00

Sanatalejcod 66 10 06+66 10 08+66 10 50;

Y6610

r342

o.oc

10.426,20

9.205 46

406,00

406,od

4C8 7 4

Servicii medicale in umtab sanitare cu palur:

Y661006

r 344

0,00

10.426,20

9.205,46

406,00

406 00

408 74

Spitale generale

Y66100601

r345

0,00

10.426,20

9.205 46

406,00

406.00

>108, 74

VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

Y9610

1403

0.00

4.128,33

3.228,33

3 <>0,00

300,00

300.C :

EXCEOENTțcod 00.01-49 10)

Y9810

- 404

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICITțCOD 49.10-00 01)

Y9910

r 405

0,00

4.128,33

3 228,33

300,00

300,00

300.00

PARTEA A III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEfCOD 65 10+66 10+67 10+68 10)

Y6310

1418

0,00

10.426,20

9.205.46

406.00

406. CC

438.'' ■

Sanatate(cod 66.10 06+66 10.08+66 10 50)

Y6610

1435

0,00

10.426,20

9.205,46

406,00

406,00

408.7 :

Servicii medicale ;n uniați sanitare cu paturi

Y661006

r437

0,00

10.426.20

9.205.46

406,00

-■

498, '

Spitale generale

YS6100601

r438

0,00

10.426,20

9.205,46

406.00

4" ■

408.7 ’

VI! REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Y9615

1497

9,00

1.200.00

300.00

300,00

300.00

300.00

EXCEDENTfCOD 00 01-49 10)

Y9810

(498

0,00

1.200,00

300,00

300,00

300.0(

300,

DEFICIT(COO49 10-00 01)

Y9910

1499

0,00

0.00

0 OC

0,00

0,00

0.00

Președinte

Fritzmann Mariana

Contrasemnează

Secțefar


ri~>


Nisțor Djs


rin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 'f la JH.C.L. nr. .2611


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE SI ALINIATE CAP 66.10 - SANATATE - 6610

Februarie - 2011

Page I of 2


Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Credit de Angajament

Prevederi

An

Prev.

Trim. i

Prev.

Trim. ii

Prev.

Trim. 311

Prev.

Trim. EV

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

o.oc

10.426,20

9.205,46

406.00

406.00

408,74

2

SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+80+81+84)

0,00

8.339,86

8.019,12

106,00

106.00

105,74

3

CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50 + 51SF + 55SF+57+59)

01

0,00

8.339,86

8.019,12

'06.00

106.00

108.74

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALfCOO 10.01 la 10.03)

10

0,00

3.080,00

3 080.00

C.OO

0.00

0.00,

5

Cheltuieli salariate in bani (cod 10 01.01 la 10 01 16+10.01 30)

1001

0,00

2.261.00

2.261.00

0.00

0.00

o.co

5

Salarii de baza

100101

0,00

1.523,00

1.523,00

0,00

0,00

c.oo

7

Sporim pentru condiții de manca

100105

0,00

123,00

123.00

0.00

0,00

00c

8

Alte sporuri

100106

o.oo

372,00

372,00

0,00

0,00

G.00

13

Fond aferent plătii cu ora

10C111

0.00

232,00

232.00

0.00

0,00

0,00

-;5

Iroemnrzali de delegare

100113

0.00

1.00

1,00

o.oc

o.oc

0 00

Alte drepturi salanale in bani

100130

0.00

10,00

10,00

0.00

0.00

o.oc

20

Cheltuieli salariate in natura (cod 10 02 01 la 10.02 30)

1002

0,06

165,00

165.00

0.00

o.oc

0.00

21

Tichete de masa

100201

o.oc

165.00

165.C0

c.oo

0,00

0.00

28

Contnbutiifcod 10.03 01 la 10 03 06)

1003

0,00

654,00

654 00

0.00

0,00

0.00

29

Contribuții de asigurări sociaie de stat

100301

0,00

507,00

507.00

0.00

0,00

c 00

30

Contribuții de asigurau de șomaj

100302

0.00

17,00

17.00

0,00

0,0c

0 00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.00

88,00

88,00

0 30

0,00

0.00

32

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si beli profes'onaie

100304

0.00

10,00

10,00

0,00

0,00

n

34

Contribuții pt concedii si inaemn.zatu

100306

o.co

32,00

32,00

0,00

0.00

35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0.00

5.259,86

4.939,12

106.00

106.00

108.74

' 36

Bunuri si serwicii(cod 20.01 Ol la 20.01.09+20.01.30)

2001

O.Qt

875,96

875,96

0,00

0,00

C.OO

37

Furnituri de birou

200101

c.oo

25,00

25,00

0.00

o.oc

0 00

38

Materiale pentru curățenie

200102

o.oc

50,00

50 00

0,00

0.00

0,00

l 39

încălzii. Iluminai si forța metrica

200103

0.00

284.96

284,96

0,00

0.00

0 00

I 40

Apa, canal si salubritate

200104

0,00

76.00

76,00

0.00

n nn u,Vl

0 00

1 41

lCarburanți si lubrefianli

200105

0.00

10,00

10.00

0,00

0.00

0,0C

i 42

■ Piese de schimb

200106

0,00

3,00

3,00

0,00

o.co

0,00

I 44

(Posta, telecomunicații, radio, tv internet

200108

0.00

10,00

10,00

0,00

o.oc

0 30

! 45

| Materiale s; prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.00

194.50

194,5c

0 00

0.00

0 00

‘.iiDSOFT-SiC 0 - Spiia'.ui C<;cîc de Pediatrie S'biu

Rând

Denumirea indicatoriîcr

Cod

Credit de Angajament

Prevederi

An

Prev.

Trim. 1

Prev.

Trim. S’

Prev.

Trim. ill

Prev.

Trim. IV

46

Alte bunuri j> servo pentru tntrel r.ere s. funcționare

200130

0,00

222,50

222,50

0,00

0,00

0,00

47

Reparați curente

2002

0,00

1.303,00

1.303,00

0,00

0.00

0.02

48

Hrana(cod 20 03 01+20.03.02)

2003

0,00

266,64

266,64

0,00

0,00

0,0'J

49

Hrana pentru oameni

200301

0,00

26664

266,64

0,00

0,00

0.00

' 51

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04 01 ia 23 04 04)

2004

0,00

2.483.26

2.162,52

106,00

106.00

108.74

i 52

Medicamente

200401

0,00

1.427,20

1.106,46

106,00

106,00

108,74

53

Materia e sanitare

200402

0.00

315,00

315,00

0.U0

0,00

0,00

i 54

Reactivi

200403

0,00

591,06

591.06

0,00

0,00

0.00

i 55

Dezinfectant,

200404

0,00

150,00

150,00

0.00

0.00

0.00

i

Bunuri de natura obiectelor ce inventar (cod 20 05 31 la 20 05 03+20.05.30)

2005

0.00

105.00

105.00

0,00

0.00

O.CO

57

Un.forme si echipament

200501

0.00

45,00

45,00

0,00

v'.Cv'

0,00

58

Lenjerie s accesorii de pat

200503

0,00

10.00

10,00

0.00

0,00

0 00

59

Alte obiecte de inventar

200530

0.00

50,00

50.00

3,00

0,00

O.C0

60

Deplasări, detasan, transferat, (cod 20 06 01+20 06.02)

2006

0,00

2,00

2.00

0.00

0.00

0,00

■' 61

Deplasări interne, detasan, transferat.

200501

0,00

2.00

2.00

0,00

0.00

A r <

| <*

Materiale de laborator

2009

0,00

100.00

100,00

0,00

0.00

0.00

i 67

Pregătire profesionala

2013

0.00

13,00

10,00

0,00

0,00

3.G0

j 68

Proiecția muncii

2014

0,00

14.00Î

14.00

0 00

0.00

0,00

| 83

Alte cheltuieli (cod 20 30 CI la 20 30 04+20.30.06+20 30 07+20 30.09+20 30 30)

2030

0.00

103.00

ioo.oo

0,00

0.00

0 i-'<J

i 91

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203330

0,00

100,00

100.00

0,00

0.00

0.00

| 164

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)

0,00

2.086,34

1.186,34

300,00

300,00

300,00

i 231

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0.00

2 086,34

1.186,34

300,00

300,00

300,00

I 232 L

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011a 71.03)

71

Ț

2.086,34

1 186,34

300,00

300,00

300.00

! 233

Active frxe (cod 71 01.01 la 71 CI 03+71 01.30)

7101

0,00

2.086,34

1 186.34

300,00

300,00

300.00

I 236

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

0,00

886,34

886,34

0.00

0.00

0,00

| 237

Alte active fixe

710130

0.00

1.2CO.OO

300,00

309,00

300.00

300.00

Președinte Fritzjmann MarianaContrasemnează

Secretar

Nisțof-'Dorin