Hotărârea nr. 82/2011

HOTARAREA NR. 82 privind casarea a trei autobuze VOLVO şi organizarea unei licitaţii publice în vederea dezafectării şi valorificării materialelor rezultate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


privind casarea a trei autobuze VOLVO și organizarea unei licitații publice în vederea dezafectării și valorificării materialelor rezultate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 9481/2011, prin care Serviciul Patrimoniu propune aprobarea casării a trei autobuze VOLVO și organizarea, de către SC TURSIB SA, a unei licitații publice în vederea dezafectării și valorificării materialelor rezultate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In temeiul prevederilor ari.36, alin.2, lit.c. precum și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă casarea a trei autobuze VOLVO, primite ca donație din partea întreprinderii de Transporturi Publice din Lausannc Elveția, identificate după cum urmează:

  • -  autobuz VOLVO cu nr. de înmatriculare SB 02 JTV, nr.de identificare B6F42000404;

autobuz VOLVO cu nr. de înmatriculare SB 02 JTX, nr. de identificare B6F42000393;

  • -  autobuz VOLVO cu nr. de înmatriculare SB 02 JTW, nr. de identificare B6F4M2000403.

Art.2. Sc aprobă organizarea, de către SC TURSIB SA. a unei licitații publice în vederea dezafectării celor trei autobuze prevăzute la art.l și valorificării materialelor rezultate.

Art.3. Sumele rezultate în urma dezafectării și valorificării celor trei autobuze sc vor constitui venit la bugetul local.

Art.4. Directorul general al SC TURSIB SA va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzmann MarianaContrasemnează

Secretar Nistor j)orin