Hotărârea nr. 81/2011

HOTĂRÂREA NR. 81 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 81privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 9479/2011, prin care se propune retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 Z2003,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze econom ico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) și alin (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. (1), alin (2) lit. c și ale art. 45 alin.(I) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15/2003, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează

Secretar

Nistor liorin

PFf

< U. I

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 81/201 1

Lista cu tineri beneficiari ai Legii nr. 1 5/2003 cărora Ii se retrage dreptul de folosință gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartier Tineretului

î NR. CRT.

NUMELE SI PRJENU\1EI.E

"ADRESA TERENULUI

CTT7aC

Valabilitate

nr. top

MP

T

BORGEA DANA 1EODOKA

str. Ocnei nr. 10

ALEEA RLBENS MR 7.

Aleea L 2-3

AC 302/20.03.2007

nnrrzoKF"

5029/7-1-477----

“264

2"

BUCUR LJVIU ALEXANDRU

str Ștrandului nr.29/9

STR ORHIDEELOR NR.53

Strada B-5

AC 17,16.6) .2900

15.01.2008

5029/7.5 5

264

3T"

1

CiRLAN ELENA DANIELA

str. Muncel bl.9/17 sc.A

A1.EEA MICHELANGELO NR. 15

Aicea B-34

cu

230 19.02.2010

IS.OTȚȚiTI

50297'5/6

264

4

“DANIL’.VGIANI FLORIN

str.Oștirii nr.7/18

sTR. TUXEMBURUTăUîT

Strada F-41

CU 199.12.02.2010

LI .02.2011

5033/171/1/2/7

264

3“

DRLMBAREAN MIRELA

CORNELIA, str.Dealului nr.5/5

STR/BERLIN NR 2

Strada F-l

CU 2287'29.09.2008

28.09.2010

5029/3.1/2/22

288

6.

HAN SILVIA CAMELIA

str. Valea Aurie nr.6/15

STR. ORHIDEELOR NR.29

Strada B-17

CU 1634 16.10.2009

ry.io.20T0

5029/7/3.< 11

TO3--

"KOVACS alexandru

Str. Aleea Frafii Buzești nrl 2/46

ALEEA RAFAEL NTT4

Aleea 1-29

AC 471 18.04.2008

17.04.2010

50297J/6727

264

MĂRGINEANU ELENA

DANIELA. Str. Nicolae Teclu nr. 1

S TR. ROMA NR 14

Strada J-7

AC 903 13.08.2007

12.08.2010

5029.7'9,'34

264

i

9.

"MUNTEAN VASILE OVIDTU

Str. Prof.Lazăr Victor nr. 16

8 IR.KLAGENFUR1 NR.lt)

Strada D-29

CU 1719'05.11.2009

04.11.2010

5029 / 5 15

264 j

10.

MUNTEAN VERONA MAR1A

CAS.BUTU str. Morilor nr. 10/4

STR.’OSEOTTRTB

Strada A-l 3

CU 1949/20.12.2009

19.122010

'5029.7'4 28

"264

H

MUTlU 1OAN MARIL'S

str.Cristian nr.8

Al.EEA MICHELANGELO NR.I7

Aleea B-35

AC 887 28.08.2006

27.08.2008

5029/7 5-1"

264

F2“~

’NUȚU MIOARA Bl ANCA str.Aleea Pajiștei bl.42/28

S 1 R. BERLIN NR. 26

Strada F-l3

AC 1455' 16.12.2008

15.12.2010

5029 3 L'2/5

492

IT

OPREAN CRĂCIUN VALER1U

str.D D.Roșea nr.77

STR OSLO NR. 26

Strada A-4

CU 1651 ‘ 19.10.2009

18.10.2010

50297,5.24

164

M< ( Rl.

NUMELE SI PREsl VTEEE

ADRESĂ 1 1 RENI 1.1 1

VAI ABILI 1 Al E

NR. TOP’ "

VII

tt

OPRJSL VASILE

Aleea Seviș nr.3/20

STR. OSLO NR. 3T

Strada M-S

5029 ” 6/11

264

ry

PANTEA DANIELA ANA

str,Calea Turnișorului 152

S IR. LONDRA NR.13

Strada 1-7

AC 31/16.01.2009

nronorr

TO2WTTT2

264

TK

~PT5PA NELICA

str. Valea Aurie 1/66

STR LISABONA NR.46

Strada L-21

"AC 357/02.05.7006 ”

01.05.2008

5029/7/7/8

254”'

T

RĂU LACRĂ"MARI A

str Prof.Aure) Popa nr. 1A/50

STR LUXEMBURG NR. 10

Strada F-l 8

CU 796/26.05.2009

25.05.2010

5033.1.1 -1/1/19

29'2

1K

SANDU 10AN CATaLIN

str.G-ral V.Milea nr. 10/72

STR. MADRID NR.r

Strada G-9

AC 1137-06.10.2008

05.1 0.2010

5033/1'1.1'1/2

255

19.

SCHNAP WOLFGANG

str. Drumul Ocna Sibiului nr.2A

STR ORHIDEELOR KR3T~

Strada B-15

AC 879.08.08.2007

5029 7 4 15

264

S1ANCIU CR1S1 IAN MLHA1

str.Șoseaua Alba Inlia nr.71 ap.2

“STR. KLAGENFURTNR.14

Strada D-31

CU 1730/09.11.2009

08.11 20ICT

5029 7 5 13

275

TE

SI ROE ELENA R.OXANA str. Paltinul

S LR VIENA NR. 30

Strada K-1

.VO7R0 1 1.07.2007

10.07.2009

5029/7.9-75

264

~~TL

VASIU IOANA ANDREEA

Str.Maramureșului nr.4/58

STR1 ROMA" N'R. 23“

Strada J-12

CU 1978/30.12.2009

"29.12.2010

5029/7/9,42

264

23.

VLAD SORIN E.MlL.

str. Calea Cisnădiei nr. 11A/9 __

SLR. BERLIN NR. 16

Strada F-8

AC 112/30.01.2007

29.01.2009

5029/3.1.-2.13

377

Președinte

Fritzmann Mariana

Contrasemnează


Secretar

Nistor Dorin


’ 3 55