Hotărârea nr. 80/2011

HOTĂRÂREA NR.80 privind dezlipirea imobilului – str. N. Teclu, proprietatea publică a Municipiului Sibiu în vederea alipirii unui tronson la str. Ocnei

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.80

privind dezlipirea imobilului - str. N. Teclu, proprietatea publică a Municipiului Sibiu în vederea alipirii unui tronson ia str. Ocnei

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunii în ședința ordinală din data de 24.02.2011, Analizând iaporh.il Serviciului Patrimoniu nr. 9375/2011, privind dezlipirea imobilului - str N. Teclu, proprietatea publică a Municipiului Sibiu în vederea alipirii unui tronson la str. Ocnei In conformitate cu dispozițiile art. 5 aim(l) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze econoinico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In temeiul prevederilor ari 36, alin.(2) lit “c“ și ale ari 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. li. ■ Se aprobă dezlipirea imobilului-stradă, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str Micolac Teclu, identificat în CF 1 10113 Sibiu nr top 3 i I 5. în suprafața de 3265 inp mp , cu stare de proprietate neschimbată, conform documentației înregistrată cu nr.5799/2011 și recepționată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, după cum urmează, str. Ocnei în suprafața de 1453 mp primind nr. cad 11 1499.

Ar O. - Se aprobă atribuirea nr cadastral 1 i 1499, imobilului -strada, în suprafață dc 1453 mp. situat în Sibiu, str. Ocnei, tronson între Liceul Independenta si intersecția cu strada Târgul Fânului și înființarea unei cărți funciare pentru acest imobil.

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului -strada, situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str Ocnei, tronson intre Liceul Independenta si intersecția cu strada Târgul Fânului, identificat cu nr. cad I 11499, în suprafață de 1453 mp.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezenței hotărâri

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

i

)

Președinte

Fr i t z m a n n M a r i a n a


î

CoistraseiiHieaza

Secretar

Nistor'Dorim

i I