Hotărârea nr. 79/2011

HOTĂRÂREA NR.79 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.79 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 9961/2011, prin care Direcția Administrație propune aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile ari. 84 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.9 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.unic Se aprobă Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri, conform anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzmann MarianaContrasemnează Secretar Nistor borin

PATE

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.l la H.C.L. nr.79/2011

Reguiament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri

Art.L Conform prevederilor art.52 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu dreptul de a iniția proiecte de hotărâri ale consiliului local , aparține primarului, viceprimarilor, consilierilor și cetățenilor. Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Art.2. Proiectele de hotărâri propuse de primar și viceprimari vor fi însoțite de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, raport care va cuprinde și motivația inițiatorului.

Art.3. Proiectele de hotărâri propuse de consilieri vor fi însoțite de o expunere de motive semnată de inițiatori și se vor înscrie în ordinea de zi a ședinței consiliului local numai dacă sunt însoțite de raportul de specialitate întocmit de compartimentul dc resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4. Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de unul sau mai mulți cetățeni cu drept de vot dacă există susținerea, prin semnături, a ccl puțin 5% din populația cu drept de vot a Municipiului Sibiu, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Potrivit art. 44 alin.l din Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, republicată, proiectele de hotărâri înscrise în ordinea de zi a ședinței Consiliului Local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.6. La redactarea rapoartelor compartimentelor dc resort din cadn.ll aparatului de specialitate al primarului, care se vor înainta comisiilor de specialitate și, mai apoi. Consiliului Local al Municipiului Sibiu, alături de proiectele de hotărâri, serviciile de specialitate vor ține seama de următoarele elemente :

  • -  raportul va cuprinde denumirea generică a actului și obiectul

propunerii exprimat sintetic (ex, RAPORT privind..........);

  • -  în cazul în care se solicită modificarea sau completarea unui alt act titlul va exprima această operațiune de modificare sau completare;

  • -  enunță, în sinteză, scopul propunerii și va cuprinde, unde este cazul, mențiuni privind existența unor avize prevăzute de lege;

  • -  va include motivarea cu referire la : cerințele ce reclamă intervenția respectivă, afectele avute în vedere, compatibilitatea celor solicitate cu reglementări similare; temeiurile juridice pe baza și în executarea cărora se face propunerea ( situația de drept ) . Pe lângă temeiurile legale speciale, se va menționa obligatoriu Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, republicată.

  • -  propunerile concrete vor fi formulate sub forma unei succesiuni logice redactate pe articole ( exact cum sunt inserate în hotărârile Consiliului Local)

  • -  la redactarea unui raport se pot folosi ca părți componente ale acestuia anexe (regulamente, metodologii, tabele, etc.) Textul - cadru trebuie să facă trimitere expresă la anexa respectivă, cu mențiunea că face parte integrantă din actul inițial.

Art.7. Proiectele de hotărâri se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă stabilite prin Legea nr. 24/2000 . în acest scop secretarul municipiului și personalul din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin și asistență tehnică de specialitate.

Art.8. Proiectele de hotărâri vor fi redactate într-un limbaj normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie. în limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni. Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare în text, la prima folosire.

Art.9. La elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și altor acte de nivel superior. Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni Constituției României și reglementărilor din actele normative de nivel superior.

Art.10. Structura proiectului de hotărâre va fi următoarea: aJTitlul

Tilul cuprinde denumirea generică a actului (ex. Hotărârea nr. ...) precum și obiectul reglementării exprimat sintetic ( ex. privind aprobarea bugetului local al municipiului Sibiu)

Se interzice ca denumirea unui proiect de hotărâre să fie aceeași cu cea a altei hotărâri aflate în vigoare.

In cazul proiectelor de hotărâri prin care se modifică ori se completează alte hotărâri, titlul actului va exprima operațiunea de modificare sau dc completare a hotărârii avute în vedere.

Ca element de identificare, titlul se întregește, după adoptarea hotărârii, cu un număr de ordine.

  • b) Formida introductivă șz preambulul

formula introductivă constă într-o propoziție care cuprinde denumirea autorității emitente (Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința (extra)ordinară din data dc...).

Preambulul enunță. în sinteză, scopul și. după caz, motivarea reglementării. 1:1 precedă formula introductivă si cuprinde referiri la propunerea inițiatorului, raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizele prevăzute dc lege și temeiurile juridice pe baza și în executarea cărora actul va fi emis. In aceasta parte, se va menționa, la redactarea hotărârii raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local care a luat în discuție proiectul.

  • c) Partea dispozitivă

Partea dispozilivă reprezintă conținutul propriu-zis al reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor ce fac obiectul acestuia, structurate pe articole.

Dacă, în cadrul aceluiași articol, sunt mai multe ipoteze, pentru coerența textului se vor folosi alineate.

Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înțelesul lor curent din limba română modernă. Redactarea este subordonată dezideratului înțelegerii cu ușurință a textului dc către destinatarii acestuia.

Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicații sau justificări.

în redactarea actului normativ, dc regulă, verbele se utilizează la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziției respective.

In cazul în care se solicită modificări sau completări, articolele se numerotează cu cifre romane păstrându - se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate. Când modificarea sau completarea privește o marc parte din conținutul inițial, acesta va fi revocat, urmând a fi înlocuit dc unul nou.

De asemenea, la introducerea unor noi completări, se va avea în vedere corecta succesiune a articolelor.

Dispozițiile finale vor cuprinde măsurile necesare pentru punerea în aplicare a actului normativ, data intrării în vigoare sau implicațiile asupra altor acte normative, ca: abrogări, modificări, completări, dacă este cazul.

Art.ll. Proiectele de hotărâri însoțite de rapoartele dc specialitate, expunerile de motive și celelalte documente justificative, necesare după caz, se vor prezenta Serviciului administrație locală până, cel târziu, în ziua de marți, ora 13,00, din săptămâna anterioară datei ședinței Consiliului Local.

Art.12. Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea dc zi a ședințelor prin menționarea titlului și a inițiatorului și se se aduc la cunoștința consilierilor cu 3 zile înaintea ședințelor comisiilor de specialitate, prin grija secretarului municipiului, de către Direcția Administrație Publică Locală, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise pentru întocmirea rapoartelor și cu invitația dc a formula și depune amendamente.

Art.13. Proiectele de hotărâri și celelalte materiale se transmit spre dezbatere și întocmirea rapoartelor comisiilor de specialitate ale consiliului local, potrivit competențelor. Nominalizarea comisiilor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul municipiului.

Art.14. După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmește un raport cu privire la adoptarea sau, după caz. respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente. Modificarea de esență, prin a proiectului de hotărâre , va avea drept consecință inițierea unui alt proiect de către cei care au propus modificarea lui, cu respectarea procedurii prevăzute de lege și de prezentul regulament.

Art.15. Raportul comisiei dc specialitate, prin grija secretarului acestei comisii, se transmite secretarului municipiului , în ziua următoare desfășurării ședinței comisiei dc specialitate, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar și către consilieri.

Art.16. Proiectele de hotărâri și celelalte propuneri , însoțite de raportul favorabil sau nefavorabil al comisiei de specialitate și de raportul compartimentului dc resort din aparatul propriu al consiliului, se supun dezbaterii și votului consiliului în prima ședință ordinară a acestuia.

Inițiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunța , în orice moment, la susținerea lor,

Art.17. Hotărârile adoptate de către consiliul local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de secretarul municipiului.

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale de la data comunicării. Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ sc face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Președinte

Fritzmann MarianaContrasem nează Secretar

Nistoi^Dorin