Hotărârea nr. 78/2011

HOTARÂREA NR.78 de aprobare a proiectului ,,SIBIU BAROC UPDATE” şi a cheltuielilor legate de proiect

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.78

de aprobare a proiectului,,SIBIU BAROC UPDATE” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24 februarie 201 I,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „SIBIU BAROC UPDATE” (acceptat spre finanțare în cadrul Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DMI 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică. Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților dc marketing specifice) și a cheltuielilor legate de proiect care reflectă modificările legate de bugetul proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a recalculării bugetului proiectului folosind cota de TVA de 24%,

Analizând Raportul nr. 8946/2011, întocmit de Biroul pentru promovare și dezvoltare în cultură și turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sibiu și avizul favorabil al Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Văzând termenii de referință, criteriile de eligibilitate, evaluare și selecție, etapele procesului de selecție și conținutul cadru al cererii de finanțare aferente privind aplicarea Municipiului Sibiu prin Consiliul local la Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DMI 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare. în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice,

.Având în vedere Ordinul comun 665/2008 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și al Ministrului Economiei și Finanțelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică" al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013

Văzând;

o Programul Operațional Regional 2007-2013

° Cadrul Național Strategic de Referință 2007-2013

o Planul Național de Dezvoltare 2007-2013

° Regulamentul CE nr. 1080/2006 privind Fondul European dc Dezvoltare Regională o Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune

o Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013

e Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare Centru

o HG 765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 - 2013 și a Rcgulamentului-cadru de organizare și funcționare al acestuia

o HG 764/2007 privind aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică și corelare și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestora

o OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificată și completată prin Legea nr. 337/2006, Legea 128/2007, OUGR nr. 94/2007, OUGR nr. 143/2008. OUGR nr. 228/2008, OUGR 19/2009 și Legea nr. 84/2009;

o HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, modificată și completată prin HG nr. 491/14.05.2008.

o Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr.665/2008 și al ministrului economiei și finanțelor nr.2604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică” al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare

o Ordonanței de urgență nr.64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și a Ordinului nr.2548 din 25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

® LEGE nr. 177 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 11/2007 pentni modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinanțare aferente acestora

® L egea 500/2002 privind finanțele publice, eu modificările aduse de: Legea nr. 314 din 8 iulie 2003 ; Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 ; Hotărârea nr. 1.865 din 21 decembrie 2006 ; Ordonanța de urgență nr. 34 din 11 aprilie 2009 ; Hotărârea nr. 406 din 1 aprilie 2009 ; Legea nr. 305 din 6 octombrie 2009 ,

o Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările aduse de: rectificarea nr. 273 din 29 iunie 2006 ; Ordonanța de urgență nr. 46 din 23 mai 2007 ; Ordonanța de urgență nr. 64 din 27 iunie 2007 ; Ordonanța de urgență nr. 28 din 19 martie 2008 ; Ordonanța de urgență nr. 91 din 30 iunie 2009 ; Ordonanța de urgență nr. 111 din 12 octombrie 2009 .

o Strategia națională de protejare a mediului

o OUG 195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările aduse de: rectificarea nr. 195 din 22 decembrie 2005 ; Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 ; Ordonanță de urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 ; Ordonanța de urgență nr. 114 din 17 octombrie 2007 ; Ordonanța de urgență nr. 164 din 19 noiembrie 2008 .

* OUG 152/ 2005 privind prevenirea, modificată și completată prin Legea nr. 84/2006

® Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului național - Secțiunea a - 111 - a, zone protejate

o Legea 202/2002 Republicată privind egalitatea de șanse între femei și bărbați

e ordonanța guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în românia, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 755 din 27 decembrie 2001 ; Ordonanța nr. 5 din 16 ianuarie 2003 ; Legea nr. 229 din 23 mai 2003 ; Ordonanța de urgență nr. 19 din 22 februarie 2006 ; Ordonanță de urgență nr. 123 din 1 octombrie 2008 ; Legea nr. 254 din 30 iunie 2009

In temeiul art. 36(2) lit. b, d, art. 36(4) lit. a, b, art. 36(6) lit. a pct. 10, art. 45 alin. (2) lit. d si ale art. 115 (1) b. din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata, modificata si completata prin OUGR nr. 20/2008, Legea nr. 35/2005, OUGR nr. 66/2008 si Legea 131/2008

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea Municipiului Sibiu prin Consiliul Local la Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. Domeniul major de intervenție 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice prin aprobarea proiectului SIBIU BAROC UPDATE și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările legate de bugetul proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a recalculării bugetului proiectului folosind cota de TVA de 24%(contribuțici proprii a solicitantului necesară pentru implementarea proiectului, cheltuielilor neeligibile și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale), astfel:

NR. CRT.

SURSE DE FIN ANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

1.018.861,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

156.240.00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

666.073,00

c.

TVA

196.548,00

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

169.561,46

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

13.321.46

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

156.240,00

III

TVA

196.548,00

IV

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

652.751,54

Orice cheltuială necligibilă precum și orice cheltuială suplimentară (conexă) ce va apărea în timpul implementării proiectului, urmează să fie suportată de către solicitantul finanțări i nerambursabile.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:

-Direcția Economică

-Direcția Tehnică

-Serviciul Juridic

-Biroul de Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism

-Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională

Art.3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Nr. 125 din data de 25.03.2010.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 24.02.2011.

Președinte

Fritzmann MarianaContrasemnează Secretar Nistor/borin