Hotărârea nr. 76/2011

HOTĂRÂREA NR.76 privind aprobarea proiectului "Modernizare centru de recuperare şi reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu" şi a cheltuielilor legate de proiect (Modificată de HCL NR. 134/2011)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


privind aprobarea proiectului „Modernizare centru de recuperare și reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr.8, Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011.

Analizând raportul nr. 9092/2011, al Biroului pentru proiecte cu finanțare internațională prin care se propune aprobarea proiectului „Modernizare centru de recuperare și reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr.8, Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b și art.45 din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul „Modernizare centru de recuperare și reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr.8, Sibiu” și cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului este de 2.166.433,16 lei cu TVA, structurată astfel:

  • A. Total cheltuieli eligibile: 1.614.126,31 lei din care:

1.581.843,79 lei - reprezintă valoarea asistenței nerambursabile (98% din totalul cheltuielilor eligibile)

  • - 32.282.52 lei - reprezintă contribuția proprie eligibilă a Municipiului Sibiu (2% din totalul cheltuielilor eligibile)

  • B. Total cheltuieli neeligibile: 552.306,85 lei, din care:

  • - 134.205,69 lei - reprezentând cheltuiala neeligibilă

  • - 418.101,16 lei - reprezentând TVA

Art. 2. Se aprobă suportarea de către Municipiul Sibiu a contribuției la cheltuielile eligibile, a cheltuielilor neeligibile precum și a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.

Art.3. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Sibiu a sumelor necesare pentru acoperirea conntribuției din fondurile structurale și bugetul de stat în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Sibiu, până la rambursarea cheltuielilor de Autoritatea de Management.

Art.4. La data adoptării prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 58/25.02.2010.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.201 1,

Președinte

Fritzmann MarianaI

Contrasemnează Secretar

Nistof ;Dorin