Hotărârea nr. 72/2011

HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea taxei speciale pentru activitatea de eliberare a certificatului de divorţ prin acordul părţilor şi stabilirea amenzii contraventionale pentru pierderea sau deteriorarea certificatului de divorţ eliberat de către Compartimentul Stare Civilă (Art. 1 și 3 revocate prin HCL NR. 160/2013)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 72privind aprobarea taxei speciale pentru activitatea de eliberare a certificatului de divorț prin acordul părților și stabilirea amenzii contravenționale pentru pierderea sau deteriorarea certificatului de divorț eliberat de către Compartimentul Stare Civilă

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 2754/04.02.2011. prin care Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu propune aprobarea taxei speciale pentru activitatea de eliberare a certificatului de divorț prin acordul părților și stabilirea amenzii contravenționale pentru pierderea sau deteriorarea certificatului de divorț eliberat de către Compartimentul Stare Civilă ,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art II din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea soluționării proceselor, art. 30, art. 67-68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare , art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, art. 15-16 din HCL nr. 285/26.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Mun. Sibiu , art. 20-21 din O.G nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, art. 66-67 din Legea nr, 119/1996) cu privire la actele de stare, civilă, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. 4 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. b precum și ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă perceperea unei taxe speciale pentru activitatea de eliberare a certificatului de divorț prin acordul părților desfășurată de către Compartimentul Stare Civilă în suma dc 50 lei.

Art. 2 Se aprobă perceperea unei sume de 100 lei reprezentând amendă contravențională pentru pierderea sau deteriorarea certificatului de divorț prin acordul părților eliberat de către Compartimentul Stare Civilă .

Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor se vor face de către persoane împuternicite din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu-Compartimentul Stare Civilă, în aceleași condiții ca și în cazul certificatelor de stare civilă .

Art. 3 Taxa specială pentru activitatea de eliberare a certificatului de divorț prin acordul părților va li încasată prin casieriile Direcției fiscale Locale din cadrul Consiliului Local al municipiului. Sibiu și se va constitui ca venit propriu al Serviciului Public Comunitar de Evidență al Municipiului Sibiu.

Art. 4 Suinele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice in conformitate cu legislația in vigoare vor fi încasate prin casieriile Direcției Fiscale Locale din cadrul Consiliului Local al mun. Sibiu și se vor face venit integral la bugetul local, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 5 Primarul Muncipiului Sibiu și Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează


Secretar

Nistor Dorin