Hotărârea nr. 71/2011

HOTĂRÂREA NR.71 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire corp B de clădire, locuinţă S+P+E+M (în volumul podului) - 3 apartamente -în Sibiu, str. Verzăriei nr. 14 beneficiar : Bâra Brâcoveanu-Toma şi Mariana

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.71

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Construire corp B de clădire, locuință S+P+E+M (în volumul podului) - 3 apartamente -în Sibiu, str. Verzăriei nr. 14 beneficiar : Bâra Brâcoveanu-Toma și Mariana

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 24.02,2011

Analizând raportul nr.9211/2011 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Construire corp B de clădire, locuință S+P+E+M (în volumul podului) - 3 apartamente - în Sibiu, str. Verzăriei nr. 14 beneficiar: Bâra Brâcoveanu-Toma și Mariana pe un teren proprietate privată a beneficiarului. în suprafață de 615 mp, identificat în CF nr. 102794 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 4964/Turnișor, nr. Cad/nr. Top 102794(nr. Cad/nr. Top vechi imobil : CAD 83203/XI, top: 11199/1/1/1) conform proiect nr. 26/IV-2010, întocmit de S.C. S&B Arch SRL arh. Tudor Smaranda,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999 precum și HGR 525/1996- Regulamentul General de Urbanism

Văzând raportul Comisiei dc organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și dc arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂ RĂ Ș T E :

Art. 1 Sc aprobă documentația de urbanism PUD - Construire corp B de clădire, locuință SH’+E+M (în volumul podului) - 3 apartamente -în Sibiu, str. Verzăriei nr. 14 beneficiar : Bâra Brâcoveanu-Toma și Mariana pe un teren proprietate privată a beneficiarului, în suprafață de 615 mp, identificat în CF nr. 102794 (provenită din conversia dc pe hârtie a CF 4964/Turnișor, nr. Cad/nr. Top 102794(nr. Cad/nr. Top vechi imobil : CAD 83203/XI, top: 11199/1/1/1) conform proiect nr. 26/1V-2010, întocmit dc S.C. S&B Arch SRL - arh. Tudor Smaranda, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2 Lucrările dc racordare, respectiv branșare la rețelele de utilitate publică, se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia, odată cu eliberarea Autorizația de Construire. Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul dc finanțare, intră in proprietate publică, conf. art. 29 din HGR 525/1996. (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)

Art. 3- Documentația sc aprobă cu principalii indici urbanistici:

 • a. - Procentul de ocupare existent pe parcelă POT = 14,8%

- Procentul de ocupare maxim pe parcelă POT = 35%

 • b. - Coeficientul de utilizare al terenului, existent pe parcelă CUT = 0,22 F:\Adminlocl\WORDDOC\Hot 71.doc

 • - Coeficientul de utilizare maxim a terenului, pe parcela CUT -■ 0,7

 • c. - înălțimea maximă a construcției:

-1Imax la cornișă - 8,00 m

 • - Umax la coamă = 12,00 m

 • d. - Regimul de înălțime = S+P+E+M

c. - Suprafața construită existentă : 91,00 mp

 • - Suprafața construită propusă : 77,80 mp

 • f. - Suprafața desfășurată existentă : 91,00 mp

 • - Suprafața desfășurată propusă : 300,00 mp

 • g. - Numărul locurilor de parcare ;

 • - existent: 1 loc parcare

 • - propus : 3 locuri de parcare în incinta proprie

 • h. - Retrageri :

 • - 3,50 m față de limita nordică a proprietății (calea de acces ce leagă str. Verzărici dc str. Grâului )

 • - 5,00 m față dc LEA existentă în zonă

 • - 10,03 m față de limita estică a proprietății

 • - 15,63 rn față de imobilul existent pe parcelă

 • - 1,00 m, respectiv 1,90 m față de limita sudică a proprietății (imobil str. Verzărici

nr. 12)

Art. 4 Accese aprobate :

 • - din calea de acces ce face legătura între strada Verzărici și strada Grâului.

Art. 5 Prezenta documentație dc urbanism, are valabilitatea de 12 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art. 6 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann Marianaj

Contrasemnează Secretar

Nistor JJorin

r

t-AAdmmloc l\WORDDOC\Hot 71 .doc