Hotărârea nr. 70/2011

HOTĂRÂREA NR.70 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Deschidere acces la exterior şi alee acces – parter bloc, în Sibiu, str. N. Iorga nr. 54, - fost bl. 8 - ap. 43+44, benef. Limar Impex SRL

HOTĂRÂREA NR.70

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Deschidere acces la exterior și alee acces - parter bloc, în Sibiu, str. N. lorga nr. 54, - fost bl. 8 - ap. 43+44, benef. Liniar Impex SRL

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 24,02.2011

Analizând raportul nr.9213/2011 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Deschidere acces la exterior și alee acces - parter bloc, în Sibiu, str. N. lorga nr. 54, - fost bl. 8 - ap. 43+44, benef. Liniar Impex SRL. conform proiect nr. 10/2010, întocmit de Biroul de Arhitectură și design - arh. Dorin Boilă,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu 1999 precum și 11.0 525/1996- Regulamentul General de Urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor ari. 36 alin. 2 lit. ,,c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂ RĂ Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația PUD - Deschidere acces la exterior și alee acces - parter bloc, în Sibiu, str. N. lorga nr. 54, (fost bl. 8) ap, 43+44, benef. Limar Impex SRL, conform proiect nr. 10/2010, întocmit de Biroul de Arhitectură și design - arh. Dorin Boilă, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2 Accesul exterior va cuprinde următoarele construcții:

  • - 2 trepte cu dimensiunea de 0,28 m x 1,45 m, în suprafața totală = 0.40 mp și H = 18,5 cm

  • - platformă acces cu dimensiunea de 2,39 m x 1,21 m, în suprafața totală ~ 2,89 mp

  • - rampă pentru persoane cu handicap cu dimensiunea de 0,94 m x 0,87 m, în suprafața totală = 0,81 mp

  • - suprafața totală ocupată de construcție = 4,10 mp

Art. 3 Accese aprobate:

- din strada N. lorga prin intermediul unei alei cu lățimea de 2,39 m, în suprafață de 12,42 mp

Art. 4 Până la obținerea Autorizației de construire, se va concesiona suprafața de 2.94 mp ocupată de construcția amplasată pe teren domeniul public, restul suprafeței de 1,16 mp realizându-sc pe terenul aferent blocului (trotuarul de protecție), identificat în CP 101767, nr. Top 4072/1/1/1/1/3/1/4, conform ridicării topo, vizată OCPI.

Suprafața de 12,42 mp ocupată de alee, se va amenaja și întreține de către beneficiar și va rămâne în domeniul public .

Art. 5 Prezenta documentație de urbanism, are valabilitatea de 12 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art. 6 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte Fritzmann Mariana !/

t contrasemnează

Secretar

Nistor IJlorin

//

CU ORiGlNALUL