Hotărârea nr. 7/2011

HOTĂRÂREA NR.7 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 71 mp, situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor şi str. Ceaikovski, din partea numiţilor Crişan Nicolae, Crişan Daniela Elena, Prodea Vasile Adrian şi Prodea Ionela

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.7

privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 71 mp, situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor și str.

Ceaikovski, din partea numiților Crișan Nicolae, Crișan Daniela Elena, Prodea Vasile Adrian și Prodea Ionela

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.2694/2011, privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 71 mp, situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor și str. Ceaikovski, din partea numiților Crișan Nicolae, Crișan Daniela Elena, Prodea Vasile Adrian și Prodea Ionela

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 7 lit. ,”d ” din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 1532-1537 Cod Civil,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(l), art. 121 alin. (3), și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se acceptă donația imobilului - teren identificat în CF nr. 109444 Sibiu, nr cad 109444 ( nr top 5649/5/2 ), in suprafața totala de 71 mp, situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor și str. Ceaikovski, ce va avea destinația : drum.

Art.2. Cheltuielile necesare pentru întocmirea formalităților privind încheierea actului autentic ce urmează a materializa transferul dreptului real, având in vedere caracterul gratuit al actului translativ de proprietate vor fi suportate de către donatori, respectiv numiții Crișan Nicolae și Crișan Daniela Elena domiciliari în Sibiu, str. Gorjului nr. 3, sc. D, et. 3, ap. 57 și Prodea Vasile Adrian și Prodea Ionela domiciliați în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 147, bl. 17, sc. B, et. 1, ap. 13.

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren situat administrativ in intravilanul Municipiului Sibiu, zona cuprinsă între str. Salcâmilor și str. Ceaikovski, identificat in CF nr. 109444 Sibiu, nr cad 109444 ( nr top 5649/5/2 ), in suprafața totala de 71 mp.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze actul de donație în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează

Secretar

Dorin E&îstor


'/ZUM LăM^v\