Hotărârea nr. 69/2011

HOTĂRÂREA NR.69 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Extindere hotel existent. Restaurant la parter şi spaţii de cazare la etajul 1 şi 2, în Sibiu, strada Darwin Charles nr.16. Beneficiari : Citrea Emil şi Citrea Paraschiva pentru S.C. REDDISON S.R.L.

HOTĂRÂREA NR.69

privind aprobarea documentației de urbanism

PUD - Extindere hotel existent. Restaurant la parter și spații de cazare la

etajul 1 și 2, în Sibiu, strada Darwin Charles nr.16.

Beneficiari: Citrea Emil și Citrea Paraschiva pentru S.C. REDDISON S.R.I

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 24.02.2011.

Analizând raportul nr.9197/2011 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Extindere hotel existent. Restaurant la parter și spații de cazare la etajul 1 și 2, în Sibiu, strada Darwin Charles nr.16. Beneficiar: S.C. REDDISON S.R.L., pe teren proprietate privată a dl.Citrea Emil și d-nci Citrea Paraschiva, în suprafață de 539 mp, identificat în C.F. Sibiu nr. 109666 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 14936), nr.top: 1827/2/2/5/14, conform proiect 15/2010, întocmit de Birou Individual de Arhitectură 5 - arh. Ion Ene

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PU(i Sibiu și Regulamentul Local de Urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor ari. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă RÂ Ș T E :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „PUD - Extindere hotel existent. Restaurant la parter și spații de cazare la etajul 1 și 2, în Sibiu, strada Darwin Charles nr.16”, beneficiari: Citrea Emil și Citrea Paraschiva pentru S.C. REDDISON S.R.L., pe teren proprietate privată în suprafață dc 539 mp, identificat în C.F. Sibiu nr. 109666 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 14936), nr.top: 1827/2/2/5/14, conform proiect intocmit de Biroul Individual de arhitectura 5 - arh. Ion Ene, cu respectarea condițiilor impuse în avizele dc specialitate.

Art. 2. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a. Procentul de ocupare al terenului :

 • - P(.)T maxim admis = 80,00 %.

 • b. Coeficientul de utilizare :

 • - CUT maxim admis = 2,40.

 • c. Regimul maxim de înălțime = S+P+2E și S+P.

 • d. Retrageri față de limitele proprietății:

Amplasamentul pe lot se realizează respectând următoarele coordonate:

 • - extinderea se amplasează la aliniament în continuarea hotelului,

 • - față de limita proprietății dc nord, extinderea sc amplasează la 0,50 m.

 • - față de limita de est a proprietății, extinderea sc amplasează la 1,99 m și 2.00 m.

 • - față de limita de sud a proprietății, extinderea se amplasează la 1,90 m și zona casei scării la limita proprietății.

 • e. Accesele aprobate:

Accesul in zona hotelului se face prin inelul str. Turismului, str. Onisifor Ghibu și str. Charles Darwin.

Art, 3 Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate de 12 luni dc la data adoptării.

Art. 4 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzn|ann MarianaContrasemnează Secretar

Nistor D^rin

CU .