Hotărârea nr. 68/2011

HOTĂRÂREA NR.68 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, Amenajare rigolă betonat㔠în incinta Cimitirului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.68

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „ Amenajare rigolă betonată” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.201 L

Analizând raportul nr.8385/2011 prin care Serviciul Public Administrare Cimitir propune aprobarea indicatorilor tehnico-cconomici la obiectivul de investiții „ Amenajare rigolă betonată” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 44 alin. I din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. „c”, și alin. (4) Iii. „d" și art, 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „ Amenajare rigolă betonată” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu, după cum urmează :

Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA):

TOTAL din care C+M


98.022 lei

80.600 lei.


Art,2. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin

h