Hotărârea nr. 67/2011

HOTĂRÂREA NR.67 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.67

privind modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 9867/2011 prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.03.2011 se aprobă modificarea statului de funcții la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, după cum urmează:

se desființează un post vacant de balerin, treapta profesională III ;

se înființează un post vacant de solist balet, gradul IA ;

Art.2. Se aprobă statul de funcții conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmanii’, Mariana

Contrasetn nează


Secretar

Nistor Dorin

STAT DE FUNCȚII

1 Nr.

i crt

Funcția de execuție

Funcția de conducere.

Nivel

studii

Grad/ trp.prof.

Nr. posturi

CONDUCERE                                           2

1 .

1

Manager

(director)

M

II

1

2.

Contabil sef

S

II

1

COMPARTIMENT PREGĂTIRE SI ORGANIZARE EVENIMENTE CUL1T ARTISTICE

RAL-

4

3.

Referent

-

S

I

1

4-5.

Referent

-

M

1

2

6.

Corepetitor

-

S

II

1

CORPUL DE BALET                                        10

7.

Solist balet

-

s

IA

1

8.

Balerin

s

11.

1

9-15

Balerin

-

III

7

16.

Maestru balet-dans

-

1

]

COMP AR'HMENT TEI INI C                                     8

17-18

Maestru lumini

-

UI

2

19-20

Maestru sunet

-

111

9

21.

Muncitor din activitatea specifica instituțiilor de spectacole (croitor-confectioner imbracaminte)

I

1

22-24

Muncilor din activitatea specifica instituțiilor de spectacole (mânuitor montator decor)

*

III

3

CENTRUL DE INFORMARE A TURIST!

LOR                         10

25-30

Referent

-

s

1

6 ......

31.

Referent

-

SSD

11

1

32-34

Referent

-

M

1

3 i

COMÎ’ARllMENICÎURlbTcRESURSE UMANIE,’ÂCHIZITil'PUBLÎC1E

2_

35.

Consilier Juridic

-

s

11

1

36.

Referent

-

M

JA_

_______1

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, ADMINISTRATIV

37.

Contabil

-

M

IA

1

38.

Contabil

-

M

11

39.

Casier

-

M

-

1

40.

Administrator

-

M

1

1

41

Șofer

_ 1_

]

JPOTAL POSTUrT ' _ \'r________JJ

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr._j_ la ll.C.L. nr. /2011


Președinte

Fritzmann Mariana


pJcO'iFOMiîATE

CU’îi'uSîNALbi-


/

Contrasemnează Secretar

Nistor Dorin