Hotărârea nr. 66/2011

HOTĂRÂREA NR.66 pentru aprobarea criteriilor privind veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, sau după caz, ale unei persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.66


pentru aprobarea criteriilor privind veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, sau după caz, ale unei persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 9928/2011 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune aprobarea criteriilor privind veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necessitate pentru nevoile unei familii, sau după caz, ale unei personae singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completărie ulterioare,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin.2, 4 și 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

In baza prevederilor art.22 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 461/2001,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă criteriile privind veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor ee depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, sau după caz, ale unei persoane singure beneficiare dc ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la dala de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann Mariana

i-

Contrasemnează Secretar Nistor Dorin


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. SIBIU

ANEXA la ILC.L.

CRITERII

privind veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor

ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii sau după caz, ale unei persoane singure

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie

Venitul potențial/buc.

- lei -

1. mașina de gătit

460

2. frigider

560

3. combină frigorifică

899

4.congelator

595

5.mașină de spălat

849

6. televizor

279

7. video(DVD player)

240

8. calculator perșon a 1

1.400

Bunurile mobile menționate mai sus trebuie să fie în stare de funcționare, iar pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, valorile vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.

Veniturile potențiale provenite clin vânzarea terenurilor și din valorificarea culturilor agricole

Venitul potențial/ha

- lei - ’

1. terenuri arabile

14.300 *

2.teren intravilan

111.000 *

3. teren intravilan Municipiul București

2.300.000 *

4.teren forestier

6.250 *

5.pășuni

13.750 *

6.fânețe

13.750 *

7. vii nobile

32.500 *

8.culturi agricole - UM -

venit net/ha/an

• grâu

130**

• porumb

108**

o fasole

118**

o orz

150**

© floarea soarelui

102**

© cartofi

2.850**

© pepeni

2.200**

o sfeclă

242**

® Vie - struguri de masa

600**

- struguri de vin

300**

® tutun

645**

© soia

125**

9. livezi

600 **

lOJegume^

___ 1.000**

Prețul de vânzare în lei a unui hectar

* Venitul net în lei/ha

Categorii de animale

Venitul potențial/buc.

- Iei -

1 .bovine

2.500*

2.porcine

650*

3.ovine/caprine

140*

4.cabaline

1.700*

5.păsări

28*

6.familii de albine

150*

7.iepuri de casă

40*

* prețul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familii de albine

NOTĂ:

Prețurile stabilite în prezenta anexa se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferență între bunurile care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale cuprinse în anexa nr. 5 și bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, cuprinse în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 14.G. nr.50/2011.

PREȘEDINTE,


CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR, Dorin UNistor

I’

•]