Hotărârea nr. 65/2011

HOTĂRÂREA NR.65 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei asupra unor săli de clasă din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr. 4 Sibiu

JUDEȚUL SIBIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.65

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Universității “Babeș-Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației asupra unor săli de clasă din incinta Școlii cu cls. I-VTII nr. 4 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 24.02.2011,

Analizând raportul nr.9292/2011 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Universității “Babeș Bolyai” Cluj Napoca -Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației asupra unor săli de clasă din incinta Școlii cu cls. I-VIII nr.4 Sibiu.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, lit.d, alin.6 lit.a pct. 1 coroborate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, în favoarea Universității “Babeș Bolyai” Cluj Napoca-Extcnsia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, asupra unor săli de clasă din incinta Școlii cu cls. I-VIII nr.4 Sibiu, pentru perioada 24.02.20 II -01.10.2011 cu posibilitatea de prelungire.

Art.2 Se aprobă Protocolul din anexa nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar dc Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann Mariana
/ontrasehinează

Secretar

Nistor Dorin

Județul Sibiu

Anexa nr. 1 la HCL nr. 65/2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROTOCOL

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Universității “Babeș-Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației asupra unor săli de clasă din incinta Școlii cu cls. I-VIII nr. 4 Sibiu

Nr..................

încheiat azi...................

CAP. I PĂRȚILE

între:

- Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal nr.2. având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XX00 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat de către dna Simona Pop - director și dna Hcddi Schiau - director adjunct, în calitate dc comodant, pe de o parte

Și

 • - UNIVERSITATEA “Babeș Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu-Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației cu sediul în Cluj Napoca, str Mihail Kogălniceanu, nr. 1, tel. 0264/405300. reprezentată prin rector Prof. Univ. Dr. Andrei Marga în calitate de comodatar,

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, a HCL nr......................

CAP.II OBIECTUL

Art.2.1 Comodantul cedează în folosință gratuită Universității “Babeș Bolyai’’ Cluj Napoca-Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologic și Științe ale Educației, în condițiile prevederilor art. 2.3, asupra:

5 săli de clasă de la parter - dc luni pana sâmbătă după ora 15,00

I sală pentru secretariat- utilizare permanentă

Isală pentru arhivă- utilizare permanentă

I sală pentru material didactic- utilizare permanentă

 • -  Accesul la sala de sport- o dată pe săptămână

Accesul la laboratorul de informatică- de două ori pe săptămână

Accesul cadrelor didactice ale facultății la sala profesorală

 • -   Accesul la sala de festivități

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentantul unității de învățământ și Universitatea “Babeș Bolyai “ Cluj Napoca- Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, fiind consemnată în procesul - verbal .

Art. 2.3 Spațiul va fi utilizat în scopul desfășurării dc activități didactice și administrative prevăzute în planurile de învățământ ale programelor de studii universitare din anul universitar în curs și va fi folosit în comun de către unitatea de învățământ și Universitatea “Babeș Bolyai “ Cluj Napoca- Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației după un program stabilit dc comun acord, de luni până sâmbătă după ora 15,00.

CAP.III DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este cedat spațiul în folosință gratuită Universității “Babeș Bolyai” Cluj Napoca- Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației: începând cu data de 24.02.2011 până la data de 01.10.2011, cu posibilitatea de prelungire.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Comodantul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c. să asigure utilitățile necesare desfășurării activității. în funcție de solicitările comodatarului.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a. să efectueze plata utilităților lunar pe baza anexelor la protocol încheiate între Universitatea “Babeș Bolyai “ Cluj Napoca- Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologic și Științe ale Educației și unitatea de învățământ, conform suprafeței date spre folosință si facturilor de plată;

 • b.  să depună toate diligențcle pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • c. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • d. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

 • e. să nu tulbure liniștea publică ;

 • f. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

 • g. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității;

 • h. la data încetării protocolului să elibereze spațiul.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul proprietarului la despăgubiri, în condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. acordul părților,

 • c. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • d. pieirea bunului ce face obiectul prezentului protocol

 • e. ncrespectarea clauzei prevăzută al Cap. 11 art. 2.3 din prezentul protocol.

în situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu sau unității de învățământ protocolul poate fi denunțat unilateral de către comodant, cu condiția înștiințării comodatarului cu 5 zile înainte.

Art.6.2 - în situația prevăzută la art.6.1 lit.c proprietarul este obligat să înștiințeze comodatarul cu 15 zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPEC IALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protocol.

Art. 7.2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu ctc.vor trebui anunțate în termenul limită de 4X orc comodantului.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.

COMODANT,


COMODATAR,

Președinte

Fritzmann Mariana

Secretar Nistor lioVin