Hotărârea nr. 64/2011

HOTĂRÂREA NR.64 privind subînchirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 5,5 mp, aparţinând Comunităţii Surorilor Franciscane Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf, din incinta Colegiului Tehnic Textil Sibiu, str. Dealului, nr. 2-4, jud. Sibiu în vederea amenajării unui punct de comercializare a produselor alimentare pentru elevi

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


(£}


HOTĂRÂREANR.64

privind subînchirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 5,5 mp, aparținând Comunității Surorilor Franciscane Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf, din incinta Colegiului Tehnic Textil Sibiu, str. Dealului, nr. 2-4, jud. Sibiu în vederea amenajării unui punct de comercializare a produselor alimentare pentru elevi

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr.9293/2011, prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea subînchirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 5,5 mp, aparținând Comunității Surorilor Franciscane Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf, din incinta Colegiului Tehnic Textil Sibiu, str. Dealului, nr. 2-4, jud. Sibiu în vederea amenajării unui punct de comercializare a produselor alimentare pentru elevi.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

In conformitate, cu prevederile Legii nr. 123/2008, pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, coroborate cu reglementările Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) și art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit.c, ale art. 45 alin. (3), precum și ale art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă subînchirierea pin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 5,5 mp, aparținând Comunității Surorilor Franciscane Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf, din incinta Colegiului Tehnic Textil Sibiu, str.Dealului, nr.2-4, în vederea amenajării unui punct de comercializare a produselor alimentare pentru elevi.

Art.2 Se aprobă durata subînchirierii de 2 (doi) ani și șase luni, începând cu data semnării contractului de subînchiriere.

Art.3 Se aprobă prețul de pornire la licitație de 106 lei/mp/lună.

Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta.

Art.5 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data dc 24.02.2011

Președinte Fritzmanri Marianai Contrasemnează Secretar

Nistoif.Dorin

Județul Sibiu

<t onsiliul Loca! al Municipiului Sibiu

Anexa nr.J_ la I1.C.L. nr. (^-Ț /2011

C A 1 E T D E S A R C I N I !■ ■■ I I ■-      • <MA«UWMMaMMM»‘-W>l>rr -'O . «LaMBMHMMauaMManaBUMUMBJ

privind subînchinerea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 5,5 mp, aparținând Comunității Surorilor Franciscane Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf,

din incinta Colegiului Tehnic Textil Sibiu, str.Dealului nr.2-4, jud.Sibiu, în vederea amenajării unui punct de comercializare a produselor alimentare pentru elevi

L TEMEIUL JURIDIC

In conformitate cu:

 • - Prevederile art.123 alin.(2) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia “vânzarea, concesionarea și închirierea se fac pun licitație publică, organizată în condițiile legii”.

 • - Prevederile art.14 alin.(2) și art. 15 din Legea ni .213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic aplicabil acesteia “Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitație publică, în condițiile legii”.

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.417/2010 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.

 • II. OBIECTUL SUBÎNCHIRIERII

Spațiul (precizat în schița de amplasament anexată) cu o suprafață de 5,5 mp, este situat în incinta Colegiului Tehnic Textil, Sibiu, str.Dealului nr.2-4.

Subînchinerea spațiului se va face în vederea amenajăm unui punct de comercializare a produselor alimentare pentru elevi, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 123/2008, pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuni verși tar, coroborate cu reglementările Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1563/2008 privind aprobarea Listei alimentelor ncrecomandate preșcolarilor și școlarilor și principiile care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, fără a afecta desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ.

Desfacerea și comercializarea băuturilor alcoolice și tutunului sunt interzise sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de subînchiriere în 10 zile de la data constatării contravenției de către organele abilitate. Programul de funcționare va li între orele 8,00-20,00.

 • III. DURATA SUBÎNCHIRIERII

Durata închirierii este de 2 ani și 6 luni, începând cu data încheierii contractului.

 • IV. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

Racordarea la rețeaua de utilități cade în sarcina adjudecătorului.

 • V. ELEMENTE DE PREȚ

Prețul minim pentru subînchiriere, care reprezintă și prețul de pornire la licitație este de: 106 lei/mp/lună.

Prețul subînchirierii licitat va fi indexat lunar cu rata inflației prevăzută în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul “Servicii”, Iară a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de subînchiriere.

Plata chinei se va face lunar, anticipat, până la data, de 25 a fiecărei luni pentru luna următoare.

Pentru fiecare întârziere după data de 25 a lunii anterioare, se vor percepe majorări de întârziere în valoare de 2 %, calculate la valoarea chiriei, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la dala stingerii chiriei datorate inclusiv.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Subînchirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

Neînceperea activității în termen de 45 de zile de la data semnăm contractului, duce la rezilierea de drept a contractului fără punere în întârziere și fără intervenția instanței.

Subînchirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în prezentul contract.

La data încetării contractului, chiriașul are obligația să predea bunul care a făcut obiectul contractului de subînchirierc gratuit și liber de orice sarcini cel puțin în starea în care a fost primit.

Investițiile la imobil realizate de către chiriaș rămân în proprietatea domeniului public fără ca chiriașul să poată emite pretenții asupra acestora.

In situația nevoilor proprii Primăriei Municipiului Sibiu, contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar cu condiția înștiințării chiriașului cu 30 de zile înainte.

Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale părțile pot solicita instanței de judecată rezilierea contractului de subînchirierc.

VIL CONTROLUL

Controlul general al respectării de către chiriaș al caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de subînchirierc, se efectuează de către proprietar respectiv administrator și de către organele abilitate de lege.

VIII. SOLUȚIONAREA litigiilor

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulăm contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, daca nu pot li rezolvate pe cale amiabilă între părți.

LX. DISPOZIȚII FINALE

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de subînchirierc.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea taxei de participare și a garanției de participare la licitație.

Nu vor participa Ia licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a) au debite față de Municipiul Sibiu, DGFP și/sau Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

 • b) sunt în litigii cu Municipiul Sibiu și/sau Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

 • c) au fost adjudecatari ai unei licitații anterioare și/sau nu au încheiat contract cu Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

Subînchirierea, împrumutul de folosință sub orice formă în totalitate sau în parte a spațiului închinat sau cesiunea contractului de subînchinere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

X. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Licitația se va desfășura în data de .................. ora ........., la sediul Serviciului

Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr.2, cam. 305, scara E, etaj III .

înscrierea ia licitație se va face în perioada ........   inclusiv,

între orele 8,00 și 16,00 ( vineri intre orele 8,00 și 13,30) la sediul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, str. Sainuel Brukenthal, nr.2, cam 305, scara E, etaj III .

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

 • - taxa dc participare la licitație în valoare de 50 Iei.

 • - garanția de participare la licitație, în valoare dc 1.200 lei.

Taxa de participare la licitație și garanția dc participare la licitație se vor vira în contul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat R044T.REZ5765006XXX000220 deschis la Trezoreria Sibiu sau se vor depune la casieria instituției.

Restituirea garanției în cazul ofertanților care nu au fost declarați adjudecatan se efectuează la cerere prin virament în contul societății.

Prețul de pornire la licitație este dc:

1.06 lei/mp/Iima, iar pasul de strigare va fi de 1 leu/mp.

Ofertanții vor depune un plic sigilai care v-a cuprinde următoarele documente:

I .cererea tip;

2.oferta financiară în plic separat și sigilat;

 • 3. copie după chitanțele care atestă plata taxei de participare la licitație și a garanției de participare la licitație;

 • 4. copie după statutul societății, dacă este cazul;

 • 5. certificat dc atestare fiscală eliberat de biroul taxe locale din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local;

 • 6. dovadă de la Serviciul Juridic al Primăriei din care să rezulte că ofertantul nu se află în litigiu cu Primăria Municipiului Sibiu, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și penalităților aferente rezultate din derularea contractelor de subînchiriere perfectate anterior de părți ,

 • 7. certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Sibiu, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul de stat;

«.adeverință din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Invățămînt Preuniversitar de Stat, din care să rezulte că nu au debite și nu sunt în litigiu cu acesta;

y.certificat constatator, dacă este cazul, emis de Oficiul Registrului Comerțului eliberat cu maxim 4 zile lucrătoare înainte de data licitației;

10.copie după certificatul dc înregistrare emis dc Camera de Comerț și Industrie;

Neprezentarea unui document in forma solicitată la data înscrierii, la licitație duce la descalificare.

Cererile tip vor fi distribuite ofertanților dc către Serviciul Public de Administrare a Unităților Școlare cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam. 305, scara E, etaj IU .

Adeverința de la pct.8 va fi eliberată de Serviciul Public de Administrare a Unităților dc învățământ Preuniversitar de Stat.

Câștigătorul licitației va lî desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste prețul dc strigare plus pasul de strigare de 1 leu.

Dacă la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, se prezintă un singur participant, organizarea licitației se amână peste 7 zile. Se vor verifica documentele de calificare, fără a se deschide oferta financiară.

Se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar dacă la data și ora stabilită pentru desfășurarea licitației se prezintă din nou un singur ofertant, amplasamentul va fi atribuit acestuia, la prețul din oferta financiară (care nu va fi mai mic decât cel prevăzut în caietul de sarcini), plus un pas dc strigare, în vederea susținerii ofertei financiare depuse.

Contractul de subînchinerc sc va încheia în termen de maxim 30 de zile . de la data adjudecăm.

Nesemnarea de către adjudecatar a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea amplasamentului pentru o noua licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de subînchiriere din garanția depusă pentru înscrierea la licitație sc va reține cuantumul dunei pe două luni, restituind u-se diferența, dacă este cazul.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

In cazul repetării licitației indifierent de cauză, sc percepe o taxă de participare la licitație pentru acoperirea diferenței de cheltuieli ce se vor efectua.

Președinte

Fritzmann Mariana


Contrase ih n cază

Secrefyar Nistorpborin