Hotărârea nr. 63/2011

HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru cazarea participanţilor din alte judeţe la Concursul Interjudeţean de Matematică Gheorghe Lazăr, în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LUI SIBIU privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Inspectoratului Școlar Județean pentru cazarea participanților din alte județe la Concursul Interjudețean de Matematică Gheorghe Lazăr, în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu


Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02,2011,

Analizând raportul nr.9296/2011 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu pentru cazarea participanților din alte județe la Concursul Interjudețean de Matematică Gheorghe Lazăr, în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate, cu prevederile art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

în temeiul dispozițiilor art. 124 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită în favoarea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu pentru cazarea participanților din alte județe la Concursul Interjudețean de Matematică Gheorghe Lazăr. în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu, pentru zilele de vineri 25.03.2011 și sâmbătă 26.03.2011, pentru un număr estimativ de 60 persoane.

Art.2 Se aprobă proiectul de Protocol pentru transmiterea în folosință gratuită în favoarea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu pentru cazarea participanților din alte județe la Concursul Interjudețean de Matematică Gheorghe Lazăr, în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu, conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann MarianaContrasemnează

,                  Secrețar

Nistor Dorin a                  |

rhl/'u:., ...

.Județul Sibiu                                 Anexa nr. I la HCL nr. 63/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROTOCOL

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Inspectoratului Școlar Județean pentru cazarea participanților din alte județe Ia Concursul Internațional de Matematică Gheorghe Lazăr, în incinta Colegiului Tehnic de Industrie

Alimentară Terezianum Sibiu

Nr......

încheiat azi.....................

CAP. I PĂRȚILE

Intre:

Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, S. Brukenthal, nr. 2, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XX00 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin în calitate de comodant, pe de o parte,

Și

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Berăriei nr.2, reprezentat prin Inspector Școlar General, în calitate de comodatar,

s-a încheiat prezentul protocol privind transmiterea în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Sibiu a unui imobil din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară 'ferezianum Sibiu, Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, în aplicarea prevederilor art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, republicată și a HCL nr...................

CAP II OBIECTUL

Art.2.1 - Comodantul cedează în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Sibiu cazarea tuturor participanților din alte județe la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ferezianum Sibiu, pentru un număr estimativ de 60 persoane.

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului sc face de către reprezentanții celor două instituții, în baza unui table nominal cu persoanele ce urmează a fi cazate, prezentat de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, situație consemnată într-un proces - verbal anexă a protocolului.

CAPIII DURATA

Art.3.1. - Termenul pentru care este cedat imobilul in folosința gratuită Inspectoratului Școlar Județean Sibiu este de 2 zile, respectiv vineri 25.03.2011 și sâmbătă 26.03.201 1.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. - Comodantul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c.  să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a.  să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin în starea în care

a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept comodantului, comodatarul neavând drept la despăgubiri.

 • b. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al comodantului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuni verși tar de Stat. Prin anexele în sensul prezentului protocol se înțeleg: schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • c. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

 • d. să nu tulbure liniștea publică ;

 • e. să efectueze lunar plata utilităților pe baza unui protocol încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Școala cu cls. 1-VIII nr. 8 Sibiu, conform suprafeței dale spre folosință si facturilor de plată;

 • f. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare; specifice activității desfășurate;

 • g. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității;

 • h. în termen de 10 zile de la încetarea protocolului să elibereze imobilul.

CAP.V RĂSPUNDEREA

Art.5.1 -Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul comodantului la despăgubiri, în condițiile legii;

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de picirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, nici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează în următoarele situații :

 • a. împlinirea termenului stabilit;

 • b. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • c. pieirca bunului ce face obiectul prezentului protocol

Art.6.2    - în situația prevăzută la art.6.1 lit.b comodantul este obligat să înștiințeze

comodatarul cu 30 de zile înainte.

CAP.VII C LAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protcol.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.

COMODANT,


Președinte

Fritzmann Mariana


COMODATAR,

Contrasemnează Secrețar Nistor Dorin