Hotărârea nr. 62/2011

HOTĂRÂREA NR.62 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa Nr. 1 revocată prin HCL NR. 204/2011)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.62

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011, Analizând raportul nr. 9864/2011 prin care Serviciul Resurse Umane propune aprobarea

Regulamentului de organizare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Având în vedere modificările intervenite în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul art. 36 alin.2 lit. a și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate ai Primarului Municipiului Sibiu conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă anexa nr. I la H.C.L. nr. 33/29.01.2009

Art,3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann Mariana

*


Contrasem nează F

Secrejtar

Nistor Dorin

JUDEȚUL S1B1U

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

4                            : 0

Anexa nr. la H.C.L. nr. Z2011

REGULAMENT .DE ORGANIZARE $1 FUNCȚIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL

HlFț '                      * : -—ii ff-yi - —■ ■ ■■ IM ■ ■ . ■ ■     , ■ 1 1 ■ 1 ■ . miiiii.j j».ii ,i .i.m iwmWIHTI-tttw -«=3 U HI

PRIMARII LU I M UNI C1PIUL UI SIBIU

exj L.UI*. 1-ig'..' —1—l^l—LTgrrii'nwi ..II'.I '111-UTjrrj:—u ■ riii'ini—lu ui—ManBaam<M*M ■ i numn                          I i? -’L.a'CTffTTrron

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Administrația publică în unitățile administrat! v-teritori ale sc organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

ArL2. Primăria Municipiului Sibiu, formată din primar, viceprimari, secretar și aparatul de specialitate a] primarului, se organizează și funcționează ca o structură funcțională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, în vederea soluționării problemelor curente ale colectivității locale. )

Art.3, Sediul Primăriei este în municipiul Sibiu, str. Samuel Bruk.ent.hal nr.

 • 2, telefon 0269/208800, fax 0269/208811, e-mail: pnmarie@sibiu.ro.

ArL4. Structura aparatului de specialitate al primarului și numărul de personal sunt stabilite în concordanță cu specificul activității conform competențelor stabilite prin lege, în limita mijloacelor financiare de care dispune și cu respectarea dispozițiilor legale.

CAPITOLUL H

STRUCTURA ORGAMZATOR.il CĂ. A APARATULUI DE SPECIALITATE AL. PRIM AR UT Al I M UN ICIPIUI AI1 SIBIU

Art.5. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu cuprinde următoarele compartimente funcționale:

 • I. Direețiai administrație publică locală

 • I.A. Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații

proprietari

 • I.A.l Compartiment Administrație locală, agricol

 • I. A.2 Compartiment Coordonare asociații de proprietari

Î.B. Serviciul juridic

 • I. C. Serviciul resurse umane, pregătire profesională și secretariat

i.D. Biroul autoritate tutelară

 • II. Directiai economică

 • II. A. Serviciu] buget-contabilitate

 • II. B. Serviciul de autorizare și control

H..B.1. Compartiment. Control comercial și autorizare liberă inițiativă

 • II. B.2. Compartiment de Autorizare pentru serviciile de transport

public local

 • III. Serviciul informatică

 • III. A - Compartiment Administrare infrastructură informatică

 • III.B • Compartiment Aplicații informatice

11 l.C - Compartiment G1S

 • III.D Compartiment Internet/intranet, document digital

 • IV. Serviciul administrativ

 • V. Serviciul patrimoniu

 • VI. Direcția tehnică

 • VI.A. Serviciul tehnic și management energetic

 • VI.A. 1 Compartiment tehnic

'CI.A.2. Compartiment management energetic.

VLB. Serviciul investiții

VLB. 1. Compartiment investiții

VLB. 2. Compartiment achiziții publice

VI.C. Serviciul gospodărire și protecția mediului

VLC. l Compartiment gospodărire și protecția mediului

VI.C.2 Compartiment reparații străzi

VLD. Unitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice.

 • VII. Arhitect Șef

VILA. Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

VI1.B. Serviciul autorizare construcții

)

 • VII. C. Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

 • VIII. Direcția Comunicare și Relații Internaționale

 • VIII. A. Serviciul de presă și comunicare

 • VIII.B. Serviciul dezvoltare economică și relații externe

VIII.C. Centrul de informații pentru cetățeni

 • IX. Compartiment Audi! Intern

 • X. Biroul Unitate de implementare a programelor de finanțare

 • XI. Serviciul pentru situații de urgență

XL I Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

X1.2 Compartiment gestionare situații de urgență

 • XII. Compartiment Cabinet al Primarului

 • XIII. Biroul de promovare și dezvoltare în cultură și turism

 • XIV. Serviciul Disciplina în construcții

 • XV. Birou pentru proiecte cu finanțare internațională

CAPITOLUL m

ATRIBUȚII

Art.6. In scopul îndeplinirii competențelor conferite de lege Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Primarului Municipiului Sibiu, Viceprimari lor și Secretarului Municipiului Sibiu, compartimentele funcționale menționate la art. 5 vor realiza următoarele atribuții specifice:

L DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

 • 1. Elaborează și prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului și regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, precum și propunerile de modificare și completare ale acestora.

 • 2. Propune primarului organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local.

 • 3.  Propune primarului: înființarea instituțiilor publice, a societăților comerciale și a serviciilor publice de interes local; instituirea cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, a normelor de organizare și funcționare pentru instituțiile și serviciile publice de interes local; numirea și eliberarea din funcție, în condițiile legii, a conducătorilor serviciilor publice de interes local, precum și a celor ai instituțiilor publice din subordinea consiliului local; aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii, persoanelor pe care le-a numit în funcție.

 • 4. Organizează activitatea și conduce evidența de urmărire a modului cum sunt îndeplinite prevederile Constituției și ale legilor țării, ale decretelor Președintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, ale hotărârilor Consiliului Județean, ale hotărârilor consiliului local și dispozițiilor primarului, de către aparatul de specialitate al primarului și de către instituțiile publice, societățile comerciale, regiile autonome și serviciile publice de interes local aducând la cunoștința primarului eventualele ilegalități.

 • 5. Coordonează activitatea de întocmire a informărilor privind starea economică și socială a municipiului Sibiu și le prezintă primarului anual sau ori de câte ori este necesar, la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzător atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei, în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local.

 • 6. întocmește materialele și documentele necesare pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce revin municipiului în calitate de persoană juridică civilă și le prezintă primarului; de regulă, reprezintă, prin juriști împuterniciți de Primar, Municipiul Sibiu și Consiliul local în fața instanțelor judecătorești sau alte situații care impun asistență juridică, asigurând respectarea procedurii legale și apărarea intereselor acestora.

 • 7. Asigură cadrul juridic și buna funcționare a activităților cu caracter juridic din cadrul aparatului de specialitate și pentru consiliul local. Juriștii din cadrul Serviciului Juridic vor asigura asistență de specialitate pentru toate direcțiile, serviciile și birourile din cadrul Primăriei și pentru servicile sau instituțiile publice de interes local care nu dispun de personal de specialitate.

 • 8. Stabilește procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului, precum și a tuturor celorlalte acte emise în numele consiliului local și al primarului.

 • 9. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește realizarea răspunsului în termenul legal.

 • 10. Asigură efectuarea tuturor lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, legalitatea acestora, multiplicarea și difuzarea materialelor, etc.), prezentându-le secretarului municipiului.

 • 11. Asigură convocarea consiliului local și a comisiilor de specialitate în ședințele ordinare și extraordinare și aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și dispozițiilor de interes general.

 • 12. Pune la dispoziția membrilor consiliului local întreaga documentație legată de ședințele de consiliu, precum și actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.

 • 13. Comunică și înaintează sub semnătura secretarului municipiului, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităților și persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar; asigură respectarea dispozițiilor legale privind transparența decizională.

 • 14. Organizează activitatea și răspunde de arhivarea în condițiile legii a documentelor emise de consiliul local și primar în numele acestora, cu excepția documentelor Direcției Arhitect Șef, eliberează sub semnătura secretarului municipiului, copii de pe orice act din arhiva consiliului local, cu excepția celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

 • 15. întocmește și conduce evidența tuturor documentelor prevăzute de lege și organizează acțiunile ce revin autorităților publice locale pentru desfășurarea alegerii Președintelui României, Parlamentului, autorităților publice județene și locale, pentru recensămintele populației și animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populației.

 • 16. Organizează și conduce evidențele necesare completării și actualizării conform normelor legale a registrului agricol, asigură eliberarea biletelor de proprietate pentru deținătorii de animale și a certificatelor de producător; asigură întocmirea tuturor documentelor (situații statistice, dări de scamă, rapoarte, etc.) cu privire la datele evidențiate în Registrul Agricol.

 • 17. Asigură și răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la fondul funciar.

 • 18.  Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 19. Asigură activitatea de cabinet la primar, viceprimari, secretar.

 • 20. Asigură editarea documentelor și secretariatul pentru direcțiile aparatului de specialitate al primarului, în limita personalului disponibil.

 • 21.  Urmărește utilizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor sau instituțiilor publice de interes local, aflate sub autoritatea sa, și propune măsuri pentru repartizarea și utilizarea mai judicioasă a acestuia.

 • 22. Urmărește justa aplicare a prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu, asigurând sprijin, îndrumare și control, în această privință, instituțiilor și serviciilor publice de interes local înființate sau preluate, în condițiile legii de Consiliul Loca] al Municipiului Sibiu.

 • 23. Asigură relația de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

 • 24. fine evidența carnetelor de muncă și a registrului general de evidență a salariaților, din aparatul de specialitate al primarului, le păstrează și le completează cu toate modificările survenite.

 • 25.  Asigură centralizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din aparatul de specialitate, și le propune spre aprobare primarului, urmărind aplicarea lor.

 • 26. Primește sesizările, ia declarațiile, întocmește notele de cercetare și referatele privind salariații angajați cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului care săvârșesc abateri, le supune soluționării în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului regulament de organizare și funcționare, și ține evidența dispozițiilor de sancționare.

 • 27. Ține evidența fișelor posturilor pe direcții, servicii și compartimente funcționale întocmite cu respectarea prevederilor legale.

 • 28.  Urmărește și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților aparatului de specialitate al primarului, care se întocmesc de directori și șefii de compartimente.

 • 29. Efectuează lucrările privitoare la întocmirea și predarea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligației de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • 30.  Propune primarului proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal din aparatul de specialitate și al serviciilor publice din subordinea consiliului local, atribuțiile de serviciu, fișa postului și salarizarea acestuia.

 • 31. întocmește statul de funcții, în baza organigramei aprobate, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții.

 • 32. întocmește raportările lunare și trimestriale privind fondul de salarii, veniturile salariate realizate, efectivul de personal, timpul de lucru, precum și alte situații și raportări legate de activitatea de personal și salarizare.

 • 33. Conduce evidența declarațiilor de avere, incompatibilitate și conflictului de interese, ale funcționarilor publici și aleșilor locali.

 • 34. Conduce întocmirea, la solicitarea organelor de cercetare penala, a anchetelor sociale pentru minorii delincvenți;

 • 35.  Asigură întocmirea, pe baza investigațiilor efectuate pe teren a referatelor în baza căruia asistă persoana vârstnică, la notar în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlul oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparțin în scopul întreținerii și îngrijirii sale, conform art. 30 din Legea nr. 1 7/2000 ;

 • 36. Asigură înregistrarea și evidența la zi a hotărârilor Comisiei pentru protecția copilului și asigură întocmirea listelor cu minorii pentru care Primăria Municipiului Sibiu asigură finanțarea activității de protecție în cunatumul stabilit în condițiile art.4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 457/2000;

 • 37. Asigură întocmirea referatelor la solicitarea unităților de psihiatrie în conformitate cu prevederile Legii nr. 487/2002;

 • 38. Asigură aprobarea, la solicitarea părinților sau tutorilor, lichidării depozitelor bancare sau a libretelor CEC înregistrate pe numele minorului sau al bolnavului pus sub interdicție, în vederea achiziționării unui bun în numele acestuia (minor sau bolnav pus sub interdicție).

 • 39. Asigură asistarea minorilor care urmează să dea declarație cu privire la faptele penale săvârșite de aceștia la cererea organelor de cercetare penală;

 • 40. Asigură, în situația în care părinții nu au nume comun și nu se înțeleg asupra numelui unui minor nou născut, efectuarea propunerilor privind stabilirea numelui minorului și deasemenea asigură stabilirea numelui și prenumelui copilului abandonat;

 • 41. Asigură încuviințarea tutorelui a posibilității de a face acte de dispoziție referitoare la bunurile minorului;

 • 42. Asigură aprobarea inventarului bunurilor minorului;

 • 43. Asigură efectuarea propunerilor de ridicare a tutelei, curatele! sau decăderea din drepturile părintești, conform legii;

 • 44. Asigură întocmirea referatelor în vederea eliberării dispoziției Primarului în cazurile de încuviințarea acceptării succesiunii, vânzării, cumpărării, ieșirii din indiviziune, donației, uzucapiunii, în favoarea minorilor sau bolnavilor puși sub interdicție;

 • 45. Asigură încuviințarea minorului care a împlinit vârsta de 14 ani să schimbe felul învățăturii ori a pregătirii profesionale, stabilită de părinți sau să aibă locuința pe care o cere desăvârșirea învățăturii sau pregătirii profesionale.

 • 46. Asigură întocmirea referatelor în vederea soluționării unor sesizări, scrisori, memorii, ctc. ale cetățenilor.

 • 47. In rezolvarea atribuțiilor specifice colaborează cu Direcția Muncii și Solidarității Sociale, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapați, Inspectoratul școlar, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului Sibiu, Comisia pentru Protecția Drepturilor Copilului de pe lângă Consiliul Județean Sibiu, parchet, poliție, culte, alte primării din țară, diverse instituții, etc.;

 • 48. Asigură și verifică modul în care se conduce evidența problematicii din cadrul Biroului autoritate tutelară în Registrul unic precum și operările efectuate lunar ca urmare a modificărilor ce se ivesc;

 • 49. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 50. Direcția exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local ori dispoziții ale primarului.

LA. Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații proprietari

 • 1. Elaborează și prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului și regulamentul de funcționare al consiliului local, precum și propunerile de modificare și completare ale acestora.

 • 2. Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor privind starea economică și socială a municipiului Sibiu și le prezintă primarului anual sau ori de câte ori este necesar, la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzător atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei, în vederea prezentării lor consiliului local.

 • 3. Propune procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor consiliului local și dispozițiilor primarului, precum și a altor acte administrative emise în numele consiliului local și al primarului.

 • 4. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, multiplicarea și difuzarea materialelor, procesele verbale ele), prezentându-le secretarului municipiului.

 • 5. Pune la dispoziția membrilor consiliului local întreaga documentație legată de ședințele de consiliu, precum și actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.

 • 6. Asigură convocarea consiliului local și a comisiilor de specialitate în ședințele ordinare și extraordinare.

 • 7. Asigură redactarea, multiplicarea și difuzarea materialelor ce se supun dezbaterii Comisiilor de specialitate și conduce evidența ședințelor pentru toate comisiile.

 • 8. Asigură redactarea temeinică și documentată a proiectelor de hotărâri și redactează hotărârile consiliului local, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege, conduce evidența lor, asigură difuzarea și publicarea lor, conform legii.

 • 9. întocmește minutele și procesele-verbale de ședință și asigură păstrarea documentelor în condițiile prevăzute de lege.

 • 10. Comunică și înaintează în termen prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar.

 • 11. întocmește listele privind prezența consilierilor locali la ședințele de consiliu precum și la cele ale comisiilor de specialitate.

 • 12. Redactează dispozițiile primarului, conduce evidența, asigură difuzarea lor și publicitatea.

 • 13. întocmește și conduce evidența tuturor documentelor prevăzute de lege (registre, liste electorale) și organizează acțiunile ce revin autorităților publice locale pentru desfășurarea alegerii Președintelui României, Parlamentului, autorităților publice județene și locale, pentru recensămintele populației și animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populației.

 • 14. Asigură punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind activitatea de administrație locală.

 • 15. întocmește rapoarte, referate și informări privind activitatea de administrație locală pentru consiliul local și primar .

.16. Conduce evidența registrului cu ordinele de proprietate emise dc Instituția Prefectului Sibiu în condițiile art. 36 din Legea nr. 18/1991.

 • 17. Comunică cetățenilor ordinele prefectului județului privind trecerea în proprietatea privată a unor terenuri proprietate dc stat, în condițiile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată.

 • 18. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.

 • 19. îndeplinește procedura de afișare a citațiilor și altor publicații, conform Codului dc procedură civilă, a Codului de procedură Penală precum și a altor prevederi legale care instituie această procedură.

 • 20. Primește, înregistrează, distribuie și expediază corespondența Primăriei municipiului Sibiu și a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • 21. Difuzează actele provenite de la Guvern, Ministere, Instituția Prefectului, Consiliul Județean etc.

 • 22. Organizează și conduce evidențele necesare completării și actualizării conform normelor legale a Registrului Agricol.

 • 23. Completează și eliberează adeverințele cu privire la Registrul Agricol.

 • 24. Completează și eliberează bilete de proprietate pentru deținătorii de animale.

 • 25. Completează și eliberează certificatele de producător cu respectarea procedurii legale și adeverințe legate de terenuri agricole.

 • 26. întocmește dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producțiile, construcțiile gospodărești, mașini agricole și alte date, conform formularisticii transmise de Direcția județeană de statistică.

 • 27. Verifică modul de folosire a terenurilor declarate la Registrul agricol și existența efectivelor dc animale, colaborând în acest sens și cu circumscripțiile sanitar veterinare.

 • 28. Colaborează cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor și la combaterea bolilor apărute la animale.

 • 29. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 30. Ține evidența asociațiilor înființate, potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 400/2003, modificată și completată, precum și ale asociațiilor de locatari care nu au fost transformate în asociații de proprietari.

 • 31. Sprijină și îndrumă asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor dc apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii.

 • 32. Consiliază asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu.

 • 33. întocmește și distribuie materiale informative dc interes pentru asociația de proprietari prin care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora.

 • 34. Organizează și asigură exercitarea controlului financiar - contabil și gestionar asupra activității asociațiilor de proprietari, în condițiile legii, iar în situația descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune sesizează organele competente îndrumând totodată comitetul executiv al asociației să folosească căile legale de a acționa Injustiție persoanele vinovate.

 • 35. Confirmă achitarea la zi a cheltuielilor prin dovada eliberată de președintele comitetului executiv și de administratorul asociației de proprietari în situația în care proprietarii doresc să-și înstrăineze apartamentele sau spațiile cu altă destinație.

 • 36.   Organizează examinarea persoanelor fizice pentru atestarea administratorilor de imobile;

 • 37. Asigură eliberarea atestatelor de administrator de imobil în urma evaluării capacității solicitantului de către comisia de atestare;

 • 38. Constată și aplică sancțiunile prevăzute de O.G. nr. 85/2001 și Hotărârea nr. 71/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin agenții constatatori împuterniciți de Primarul Municipiului Sibiu.

 • 39.  îndeplinește procedura legală privind transparența decizională în administrația publică.

 • 40. Organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

 • 41. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat pentru primar.

 • 42. Asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

 • 43. întocmește acte de vechime în muncă pentru foștii membri CAP de pe raza municipiului Sibiu.

 • 44. Soluționează în condițiile legii cereri și sesizări ale cetățenilor.

 • 45. Ține evidența corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 46. Asigură arhivarea actelor consiliului local și ale primăriei cu excepția documentelor Direcției arhitect -șef.

 • 47. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 48. Serviciul administrație locală exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

LB. Serviciul juridic

 • 1. Asigură asistența juridică în toate cauzele și la toate instanțele în care poate sta municipiul Sibiu, consiliul local sau primarul municipiului Sibiu.

 • 2. Asigură asistență juridică a municipiului Sibiu, în fața notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale și a executorilor judecătorești.

 • 3. La solicitarea autorității pe care o reprezintă, promovează acțiuni judecătorești și uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligcnțcle pentru câștigarea acestora.

 • 4. Formulează întâmpinări și cereri reconvenționale, în cauzele în care municipiul Sibiu este pârât, inclusiv în soluționarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le susține în fața diferitelor instanțe judecătorești.

 • 5. Răspunde de întocmirea și depunerea la instanța competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol.

 • 6. Conduce evidența cauzelor, prin registrul de cauze și condica de termene.

 • 7. Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii.

 • 8. Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, întabulări imobile.

 • 9.  Conduce evidența proceselor verbale de contravenție, verificând legalitatea acestora și dă în debit procesele verbale de contravenție, încheiate de împuterniciți! din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • 10. Verifică și avizează sub aspectul legalității referatele și celelalte acte care stau la baza emiterii dispozițiilor primarului și la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării consiliului local.

 • 11. Acordă consultanță juridică pentru direcțiile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • 12. Participă la ședințele comisiilor pe domenii de specialitate, acordându-le consultanță juridică, atunci când consilierii locali solicită acest lucru.

 • 13. Participă la ședințele consiliului local, la solicitarea Primarului și/sau a Secretarului Municipiului Sibiu.

 • 14. Asigură secretariatul comisiilor organizate pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 550/2002.

 • 15. Fundamentează prin referat motivat și propune primarului emiterea dispozițiilor privind retrocedarea în natură sau acordarea despăgubirilor legale conform Legii nr. 10/2001.

 • 16. Primește, înregistrează corespondența și se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 17. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.

 • 18. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 19. îndeplinește și alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, sau dispoziții ale Primarului.

 • I.C. Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat

1. Propune Primarului structura organizatorică și numărul de personal din aparatul de specialitate, atribuțiile de serviciu și fișa postului pentru personalul din subordine precum și salarizarea întregului personal.

 • 2. In baza organigramei aprobate, întocmește statul de funcții, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții.

 • 3. Urmărește utilizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor sau instituțiilor publice de interes local, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, și propune măsuri pentru repartizarea și utilizarea mai judicioasă a acestuia.

 • 4. Avizează proiectele de state de funcții și organigrame precum și modificările ulterioare, la instituțiile și serviciile publice de interes local, nou înființate sau preluate de consiliul local al municipiului Sibiu, în condițiile legii.

 • 5. Urmărește aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea și salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu, asigurând sprijin, îndrumare și control, în această privință, instituțiilor și serviciilor publice de interes local, înființate sau preluate, în condițiile legii, de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • 6. Execută prevederile hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care privesc obiectul de activitate al serviciului.

 • 7. Asigură relația de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

 • 8. Face propuneri pentru întocmirea proiectului bugetului local.

 • 9. Ține evidența carnetelor de muncă și a registrului general de evidență a salariaților, le păstrează și le completează cu toate modificările survenite,

 • 10. Răspunde de organizarea examenelor și a concursurilor pentru încadrare și promovare în muncă privind aparatul de specialitate al primarului, și de verificarea îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege pentru aceasta.

 • 11. Asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv ai comisiilor de soluționare a contestațiilor.

 • 12. Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu.

 • 13. Întocmește dosarele necesare în vederea pensionării salariaților din aparatul de specialitate al primarului.

 • 14. Organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu.

 • 15.  Asigură centralizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din aparatul de specialitate, și le propune spre aprobare Primarului, urmărind aplicarea lor.

 • 16. Elaborează contractele încheiate de Primăria municipiului Sibiu cu angajații care urmează cursuri de perfecționare, în condițiile legii.

 • 17. Primește sesizările, ia declarațiile, întocmește notele de cercetare și referatele privind salariații angajați cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului care săvârșesc abateri, le supune soluționării în conformitate cu prevederile legale și a prezentului regulament de organizare și funcționare, și ține evidența dispozițiilor de sancționare.

 • 18. întocmește, conduce și răspunde de evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și ale personalului angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului.

 • 19. Ține evidența fișelor posturilor pe direcții, servicii și compartimente funcționale întocmite cu respectarea prevederilor legale.

 • 20. Urmărește și ține evidența fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților aparatului de specialitate al primarului, care se întocmesc de directori și șefii de compartimente.

 • 21. Supune aprobării primarului referatele de modificare a drepturilor salariale ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, survenite ca urmare a evaluării anuale.

 • 22. Asigură eliberarea, evidența și vizarea legitimațiilor de serviciu și a celor date persoanelor împuternicite de primar să constate contravenții și să aplice amenzi.

 • 23. Stabilește drepturile salariale lunare cuvenite angajaților, și întocmește statele de plată pentru personalul aparatului de specialitate al primarului, în baza pontajelor întocmite de șefii de birouri și servicii.

 • 24. întocmește statele de plată pentru indemnizațiile consilierilor locali, pe baza listei de prezență întocmită de Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații de proprietari.

 • 25. Pune în aplicare prevederile legale privind indexarea salariilor.

 • 26. Elaborează statele de plată pentru concediile de odihnă și concediile de boală.

 • 27.  Calculează drepturile salariale cuvenite salariaților aparatului de specialitate al primarului, pentru orele suplimentare și sporul pentru orele lucrate în timpul nopții, conform pontajelor prezentate de șefii de servicii, însușite de conducerea unității. Urmărește respectarea programului de muncă prin conducerea evidenței de prezență, concedii de odihnă, concedii de boală, recuperări, concedii tară plată, etc.

 • 28. întocmește lista de plată a premiilor acordate în cursul anului, la propunerea șefilor de compartimente și cu aprobarea conducerii.

 • 29. întocmește fișele personale ale salariaților, cuprinzând veniturile lunare realizate.

 • 30. întocmește raportările lunare și trimestriale privind fondul de salarii, veniturile salariale realizate, efectivul de personal, timpul de lucru, precum și alte situații și raportări legate de activitatea de personal și salarizare.

 • 31. Efectuează lucrările legate de stabilirea impozitului pe venit în conformitate cu prevederile legislației fiscale.

 • 32. Efectuează lucrările privitoare la întocmirea și predarea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligației de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • 33. Eliberează adeverințe solicitate de personalul aparatului de specialitate al primarului, privind încadrarea, veniturile realizate, etc.

 • 34. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

 • 35. Asigură activitatea de cabinet la viceprimari și secretar.

 • 36.  Asigură editarea documentelor pentru aparatul de specialitate al primarului, în limita personalului disponibil.

 • 37. Conduce registrul cu evidența declarațiilor de avere, incompatibilitate și conflictului de interese pentru funcționarii publici și aleșii locali.

 • 38. în scopul asigurării gestionării unitare și eficiente a resurselor umane, precum și pentru urmărirea carierei funcționarului public, răspunde de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea și evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și a registrului de evidență a funcționarilor publici.

 • 39. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 40. Serviciul Resurse umane, pregătire profesională, secretariat îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Județean sau încredințate de consiliul local, de către primar sau de șefii ierarhici.

 • 41. Primește, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese ale consilierilor locali, ale primarului și viceprimarilor precum și ale altor categorii prevăzute de lege și eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire.

 • 42. La cerere, pune la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și interese.

 • 43. Oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor de declarații și pentru depunerea în termen a acestora.

 • 44. Evidențiază declarațiile de avere și de interese în Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, al căror model se stabilește prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției.

 • 45. Asigură publicarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, pe pagina de internet a instituției, în termen de cel mult 30 de zile de la primire.

 • 46. Trimite Agenției, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declarațiilor de avere și declarațiilor de interese primite.

 • 47. Publică pe pagina de internet a instituției numele și funcția persoanelor care nu depun declarația de avere sau declarația de interese, în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenției.

 • 48. Acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și verificarea averilor, conflictele de interese și incompatibilitățile și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor.

 • 49. Acordă consultanță și asistență funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu privire la respectarea normelor de conduită.

 • 50.  Monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

5 1. întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

LD. Birou autoritate tutelară

 • 1. Exercită în mod permanent un control efectiv cu privire la ocrotirea minorilor și a persoanelor majore lipsite de capacitate de exercițiu, în cazurile prevăzute de lege.

 • 2. întocmește lucrările necesare pentru instituirea tutelei și curatelei pentru minori și majori, în cazurile prevăzute de lege.

 • 3. Urmărește modul în care se gestionează patrimoniul persoanelor puse sub tutelă și pretinde anual tutorilor să prezinte dări de seamă pentru descărcarea de gestiune.

 • 4. întocmește, pe baza investigațiilor efectuate în teren, anchete sociale în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, privind încredințarea minorilor spre creștere, îngrijire și educare, reîncredințarea acestora, stabilirea domiciliului minorilor la unul din părinți, stabilirea contribuției de întreținere, tăgada paternității, stabilirea paternității, încuviințarea purtării numelui, divorțul etc.;

 • 5. întocmește anchete sociale în vederea acordării dispensei de vârstă pentru căsătorie în cazurile prevăzute de lege;

 • 6. întocmește, la solicitarea organelor de cercetare penală, anchetele sociale pentru minorii delincvenți;

 • 7. întocmește pe baza investigațiilor efectuate pe teren, referat în baza căruia asistă persoana vârstnică, la notar în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlul oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparțin în scopul întrețineri și îngrijirii sale, conform art. 30 din Legea nr. 17/2000 ;

 • 8. înregistrează și ține evidența la zi a hotărârilor Comisiei pentru protecția copilului și întocmește liste cu minorii pentru care Primăria Municipiului Sibiu asigură finanțarea activității de protecție în cuantumul stabilit în condițiile art.4 din Normele metodologice aprobate prin 1LG. 457/2000;

 • 9. întocmește referate la solicitarea unităților de psihiatrie în conformitate cu prevederile Legii nr. 487/2002;

 • 10. Aprobă la solicitarea părinților sau tutorilor lichidarea depozitelor bancare sau a libretelor CEC înregistrate pe numele minorului sau al bolnavului pus sub interdicție, în vederea achiziționării unui bun în numele acestuia (minor sau bolnav pus sub interdicție).

 • 11. Asistă minorii care urmează să dea declarație cu privire la faptele penale săvârșite de aceștia la cererea organelor de cercetare penală.

 • 12. In situația în care părinții nu au nume comun și nu se înțeleg asupra numelui unui minor nou născut, face propuneri privind stabilirea numelui minorului și, de asemenea stabilește numele și prenumele copilului abandonat;

 • 13.  încuviințează tutorelui posibilitatea de a face acte de dispoziție referitoare la bunurile minorului;

 • 14. Aprobă inventarul bunurilor minorului;

 • 15.  Propune ridicarea tutelei, curatelei sau decăderea din drepturile părintești, conform legii;

 • 16. întocmește referatele în vederea eliberării dispoziției Primarului în cazurile de încuviințarea acceptării succesiunii, vânzării, cumpărării, ieșire din indiviziune, donației, uzucapiune, în favoarea minorilor sau bolnavilor puși sub interdicție;

 • 17. încuviințează minorului care a împlinit vârsta de 14 ani să schimbe felul învățăturii ori a pregătirii profesionale, stabilită de părinți sau să aibă locuința pe care o cere desăvârșirea învățăturii sau pregătirii profesionale.

 • 18. Întocmește referate în vederea soluționării unor sesizări, scrisori, memorii, ele. ale cetățenilor.

 • 19. In rezolvarea atribuțiunilor specifice colaborează cu Direcția Muncii și Solidarității Sociale, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapați, Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului Sibiu, Comisia pentru Protecția Drepturilor Copilului de pe lângă Consiliul Județean Sibiu, Parchet, Poliție, culte, alte primării din tară, diverse instituții, etc.;

 • 20. Ține evidența problematicii din cadru biroului în registrul unic operând lunar modificările ce se ivesc;

 • 21. Efectuează descărcarea documentelor instrumentate în cadrul biroului ;

 • 22. Ia măsuri de arhivare și predare a documentelor create, la arhiva instituției publice;

 • 23. Primește, înregistrează corespondența și se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 24. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 25. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 26. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

 • II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 • 1. Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local.

 • 2. Propune pentru aprobare, consiliului local al municipiului Sibiu, în urma analizelor efectuate pe baza unor studii de eficiență, virările de credite și soluții pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetară.

 • 3.  Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea, evidențierea și valorificarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 4. Stabilește și propune măsurile ce se impun pentru funcționarea eficientă a serviciilor publice, inclusiv pentru societățile comerciale de interes local aflate sub autoritatea consiliului local.

 • 5. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă consiliului local.

 • 6. Asigură inventarierea anuală și ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin municipiului și administrarea corespunzătoare a acestora.

 • 7.  Urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și informează lunar ordonatorul principal de credite.

 • 8. Organizează, asigură și răspunde de exercitarea, conform prevederilor legii, a controlului financiar preventiv.

 • 9. Asigură, pe baza documentației tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna funcționare a unităților subordonate din domeniul învățământului, asistenței sociale, cultură, sănătate, sport, turism.

 • 10. Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor consiliului local și a celorlalte acte normative în domeniul economico-financiar.

 • 11. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale și anuale.

 • 12. Urmărește și verifică activitatea contabilă la unitățile extrabugetare și autofinanțate din subordinea consiliului local.

 • 13.  Asigură desfășurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor; participă la realizarea aplicațiilor specifice.

 • 14. Asigură plata prin casierie a drepturilor bănești cuvenite personalului din aparatul de specialitate, precum și ale consilierilor locali .

 • 15. Fundamentează, întocmește anual și propune primarului, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Sibiu, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și consiliului local al municipiului Sibiu, în vederea aprobării bugetului anual; asigură și răspunde de respectarea termenlor și procedurilor legale de elaborare și adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice și instituțiile care colaborează la finalizarea proiectului și adoptarea bugetului.

 • 16.  Urmărește permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.

 • 17. Urmărește întocmirea contului de încheiere a exercițiului bugetar și îl supune aprobării consiliului local.

 • 18. Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării consiliului local.

 • 19.  Realizează studiile necesare și supune aprobării consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.

 • 20. Prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori este necesar, datele necesare pentru evidențierea stării economice și sociale a municipiului; colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă consiliului local.

 • 21. întocmește lunar contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor bugetare.

 • 22. Asigură personal specializat pentru comisiile de specialitate.

 • 23. Efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și atragerea de noi surse de finanțare.

 • 24. Interpretează și prezintă datele cu privire la evoluția plăților și încasărilor.

 • 25. Negociază și încheie contracte economice împreună cu serviciile de specialitate.

 • 26. Analizează achizițiile publice și participă la licitații, în conformitate cu prevederile legale; face propuneri la documentația de licitație care se pune Ia dispoziția contractanților.

 • 27. Propune, în condițiile legii cu colaborarea Serviciului Public Direcția Fiscală Locală, impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale pe timp limitat, ce trebuie stabilite de consiliul local.

 • 28. Analizează volumul impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale, stabilite prin hotărâri ale consiliului local.

 • 29. Verifică nivelul încasării a sumelor din bugetul local și prezintă ordonatorului principal de credite și consiliului local al municipiului Sibiu situația realizării veniturilor și propune măsuri în acest sens.

 • 30. Colaborează cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual cu privire la bilanțul contabil și contul de execuție a] realizării veniturilor și executării cheltuielilor, ce se prezintă consiliului local.

3 1. Verifică modul de respectare și aplicare a hotărârilor consiliului local și a celorlalte acte normative referitoare la taxele și impozitele locale, face propuneri ordonatorului principal de credite și consiliului local pentru mai buna utilizare a acestora.

 • 32. întocmește și ține registrul de casă pe baza documentelor justificative, conform legislației în vigoare.

 • 33. Efectuează controlul inopinat la casierie cel puțin o dată pe lună, conform legislației în vigoare.

 • 34. Propune în condițiile legii, în colaborare cu instituția publică Direcția Fiscală Locală, modificarea cuantumului impozitelor și taxelor locale, stabilirea cuantumului unor taxe atunci când legea prevede încadrarea între anumite limite, precum și instituirea unor taxe speciale pe timp limitat, care trebuiesc aprobate de către consiliul local.

 • 35. îndrumă activitatea de constatare, stabilire, impunere și urmărire a încasării impozitelor și taxelor de la persoane fizice și juridice.

 • 36. Pe baza informațiilor, situațiilor statistice etc., pe care le întocmesc serviciile de specialitate, cu privire la modul de stabilire și încasare a taxelor și impozitelor, face propuneri împreună cu instituția publică Direcția Fiscală Locală consiliului local în vederea îmbunătățirii și adoptării nivelului unor taxe și impozite, precum și cu privire la modificarea legislației în domeniul taxelor și impozitelor locale.

 • 37. Verifică dacă comcrcianții efectuează acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și date în competență și dacă desfășoară activități comerciale în locurile aprobate de consiliul local Sibiu.

 • 38. Urmărește dezvoltarea ordonată a unităților comerciale și de prestări servicii din municipiu și aplicarea hotărârilor consiliului local luate în acest domeniu.

 • 39. Verifică dacă activitatea de comerț stradal se desfășoară potrivit hotărârilor luate de consiliul local, dispunând măsuri pentru respectarea întocmai a acestora.

 • 40. Controlează piețele agroalimentare și celelalte centre publice de desfacere, locuri de agrement și parcurile de distracții, luând sau propunând măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

 • 41. Elaborează împreună cu alte compartimente de specialitate și supune spre aprobare consiliului local programul de organizare și dezvoltare a rețelei comerciale pe întreg teritoriul municipiului Sibiu.

 • 42. Urmărește aplicarea hotărârilor consiliului local în domeniul comerțului, prestărilor de servicii și producție, exercitarea acestor activități numai în locurile autorizate, întocmește autorizațiile si avizele prevăzute de lege pentru desfășurarea acti vităti i corn erei ale.

 • 43. Interzice livrarea produselor sau punerea în vânzare a mărfurilor depreciate calitativ și eu termen de garanție depășit.

 • 44. Verifică îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare a activităților comerciale de producție, prestări de servicii, întocmește referatele pentru autorizarea funcționării acestora.

 • 45.  Constată contravențiile la dispozițiile legale în materie și aplică sancțiunile corespunzătoare.

 • 46. Sesizează când este cazul organele abilitate pentru intrarea în legalitate a agenților economici.

 • 47. Urmărește și conduce activitatea de efectuare a controalelor pe teritoriul municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii dispozițiilor legale referitoare la respectarea normelor care reglementează activitatea de transporturi rutiere, deținerea și utilizarea de vehicule agabaritice pe rețeaua stradală din administrare.

 • 48. Urmărește și conduce activitatea de efectuare a controalelor pe raza municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii reglementărilor legale în vigoare în ceea ce privește executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi și a autorizațiilor taxi pentru fiecare licență de execuție pe vehicul.

 • 49. întocmește fișa postului pentru persoanele cu funcții de conducere din subordine și le modifică ori de câte ori starea de fapt și schimbările legislative impun aceasta.

 • 50.  Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 51. Direcția îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

 • 52. Sesizează compartimentul de audit intern cu privire la necesitatea auditării unor activități din cadrul primăriei municipiului Sibiu.

II.A. Serviciul buget — contabilitate

 • 1. Fundamentează strategii și programe economice pe baza unor studii de specialitate și, întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Sibiu, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și consiliului local, în vederea aprobării bugetului anual; asigură și răspunde de respectarea termenelor și procedurilor legale de elaborare și adoptare a bugetului local, antrenând toate compartimentele funcționale care colaborează la finalizarea proiectului și adoptarea bugetului.

 • 2. Stabilește dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.

 • 3. Urmărește permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.

 • 4. întocmește contul de încheiere a exercițiului bugetar și îl supune aprobării consiliului local.

 • 5.  Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării consiliului local.

 • 6.  Realizează studiile necesare și supune aprobării consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.

 • 7. Prezintă ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori se impune, datele necesare pentru evidențierea stării economice și sociale a municipiului.

 • 8. întocmește lunar contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor bugetare.

 • 9. Asigură persoane specializate pentru comisiile de specialitate.

 • 10. Urmărește execuția bugetului și rectificarea acestuia pe parcursul anului bugetar în condiții de echilibru bugetar.

1 1. Efectuează analiza privind elaborarea, inventarierea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și atragerea dc noi surse de finanțare.

 • 12. Organizează și conduce întreaga evidență contabilă la nivelul autorităților publice ale municipiului Sibiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 13.  Asigură desfășurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor; participă la realizarea aplicațiilor specifice.

 • 14. Organizează și conduce întreaga evidență contabilă la nivelul primăriei municipiului Sibiu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe următoarele acțiuni:

 • - contabilitatea mijloacelor fixe și evidența operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerințelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

 • - contabilitatea materialelor și obiectelor de inventar - contabilitatea sintetică a valorilor materiale se ține valoric cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitică a materialelor și obiectelor de inventar se ține cantitativ și valoric;

 • - contabilitatea mijloacelor bănești;

 • - contabilitatea deconturilor;

 • - contabilitatea cheltuielilor - se organizează pe clasificația bugetară (capitole, articole, paragrafe, aliniate).

 • 15. Organizează, asigură și răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului financiar preventiv intern propriu.

 • 16. Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local.

 • 17. Propune, pentru aprobare, consiliului local, în urma analizelor efectuate pe baza unor studii de eficiență, virările de credite și soluții pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetară.

 • 18.  Asigură realizarea tuturor măsurilor necesare pentru actualizarea evidenței, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 19. Asigură și răspunde de respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite.

 • 20. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului Local.

21 Asigură inventarierea anuală și ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale și valorilor bănești ce aparțin municipiului și administrarea corespunzătoare a acestora.

 • 22. Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor consiliului local și a celorlalte acte normative în domeniul economico-fmanciar.

 • 23. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale și anuale.

 • 24. Răspunde de organizarea, în condițiile legii, a evidenței gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor și materialelor de întreținere.

 • 25. Asigură plata prin casierie a drepturilor bănești cuvenite personalului din aparatul de specialitate, ale consilierilor locali și ale persoanelor asistate social.

 • 26.  Urmărește și verifică activitatea financiar-contabilă la unitățile extrabugetare și autofmanțate din subordinea consiliului local.

 • 27.  Urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare și informează lunar ordonatorul principal de credite.

 • 28. Răspunde de organizarea, în condițiile legii, a evidenței gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor dc inventar, rechizitelor și materialelor de întreținere.

 • 29. Verifică respectarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea și gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate și a documentelor de evidență tehnică și operativă în gestiunea proprie și a unităților subordonate.

 • 30.  Interpretează și prezintă datele cu privire la evoluția plăților și încasărilor.

 • 31. Analizează achizițiile publice și participă la licitații împreună cu Compartimentul achiziții publice, în conformitate cu prevederile legale; face propuneri la documentația de licitație care se pune la dispoziția contractanților.

 • 32. Răspunde de necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare în limita și cu destinația aprobată prin bugetul local.

 • 33. Stabilește și propune măsurile ce se impun pentru funcționarea eficientă a serviciilor publice.

 • 34. Asigură pe baza documentației tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna funcționare a unităților subordonate din domeniul învățământului, asistenței sociale, cultură, sănătate.

 • 35. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale și anuale .

 • 36. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau primite de la șefii ierarhici.

 • 37. își exercita atribuțiile prevăzute de OMF 1792/2002 în legătură cu angajarea, lichidarea, asigură ordonanțarea și plata cheltuielilor, evidența și raportarea angajamentelor legale și bugetare.

 • 38. 'fine evidența contractelor privind vânzarea spațiilor comerciale evidența încasărilor și distribuirea acestora între bugetul local și de stat în conformitate cu dispozițiile legale.

 • 39. Tine evidența încasărilor privind taxa pentru autovehiculele de tonaj greu și distribuirea acestora între bugete conform dispozițiilor legale.

 • 40. Face plata și ține evidența subvențiilor cuvenite agricultorilor.

 • 41. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 42. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • II.B. Serviciul de Autorizare și Control

Urmărește dezvoltarea armonioasă pe raza municipiului Sibiu a unităților de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție și aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu luate în acest domeniu.

 • 1. Analizează documentația depusă la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește acordurile de funcționare pentru spațiile destinate desfășurării activitățiilor de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție, în temeiul Hotărîrii Consiliului Local nr. 243/2003 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr. 333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 • 2. Analizează documentația depusă privind autorizarea funcționării unităților comerciale, de alimentație publică, prestări servicii și producție, urmărind încadrarea în profilul de activitate stabilit de Consiliul Local al Municipiului Sibiu și eliberează acordurile de funcționare aprobate pentru aceste unități.

 • 3.  Analizează cererile și supune spre aprobare solicitările privind modificarea ori completarea acordurilor eliberate, ca urmare a depunerii documentației suplimentare.

 • 4. Analizează și propune spre avizare programele de funcționare a unităților de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție, verifică reclamațiile și supune spre soluționare contestațiile privitoare la programele de funcționare aprobate.

 • 5. Analizează contestațiile la profilul de activitate aprobat pentru unele unități de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție și propune spre aprobare măsurile necesare conform legislației în vigoare.

 • 6. întocmește și supune spre aprobare solicitările privind sistarea unor activități pentru care a eliberat acordul de funcționare conform legislației în vigoare, împreună cu celelalte instituții abilitate.

 • 7. Analizează și controlează modul de desfășurare a practicilor comerciale în ceea ce privește “vânzarea de lichidare” și “vânzarea de soldare” în conformitate cu Legea nr. 650/2002 de aprobare a O.Ci. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 • 8. Analizează și supune spre aprobare cererile privind desfășurarea de activități de comerț și de alimentație publică în spațiile publice existente, precum și cele stabilite de Primăria Municipiului Sibiu (piețe, târguri, oboare, manifestări cultural artistice) întocmind documentația necesară în vederea eliberării avizelor de funcționare pentru desfășurarea legală a activităților de comerț stradal, colaborând în acest sens cu Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.

 • 9. Face propuneri privind organizarea de noi spații publice, precum și măsurile necesare pentru amenajarea și modernizarea celor existente.

 • 10. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu în vederea eliberării avizelor pentru gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, conform art. 7 din Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea OUG nr.16/2001.

 • 11. Efectuează controale în vederea stabilirii compatibilității documentelor depuse cu situația existentă la locul desfășurării activităților de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție în vederea eliberării acordului de funcționare.

 • 12. Ține evidența tuturor agenților economici din municipiu care desfășoară activități de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție, furnizând informațiile necesare servirilor existente în Primăria Municipiului Sibiu și a altor instituții interesate.

 • 13. Pregătește referate și informări referitoare la acordurile de funcționare eliberate agenților economici.

 • 14. Verifică dacă comercianții efectuează acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și dacă desfășoară activități comerciale în locurile aprobate.

 • 15. Verifică și menține sub supraveghere agenții economici care prin activitatea lor perturbă ordinea și liniștea publică.

 • 16. Interzice livrarea, preluarea și punerea în vânzare a mărfurilor depreciate calitativ împreună cu instituțiile abilitate.

 • 17. Verifică dacă activitatea de comerț stradal se desfășoară potrivit hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispunând măsuri pentru respectarea întocmai a acestora.

 • 18. Controlează piețele agroalimentare și celelalte spații publice, locurile de agrement și parcurile de distracții, luând sau propunând măsuri pentru înlăturarea deficientei or constatate.

 • 19. Exercită controlul asupra activității de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție desfășurate de agenții economici din municipiul Sibiu, în baza Legii 12/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, și stabilește măsurile contravenționale în conformitate cu acestea și a Q.G. nr. 55/1994.

 • 20. Exercită controlul privind igiena și salubritatea localurilor publice, aplicând sancțiunile legale și măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea deficientelor.

J

 • 21. Elaborează împreună cu alte compartimente de specialitate și supune spre aprobare Consiliului Local a] Municipiului Sibiu programul de organizare și dezvoltare a rețelei comerciale pe întreg teritoriul Municipiului Sibiu.

 • 22.  Stabilește măsurile necesare și le prezintă Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea asigurării libertății comerțului și a concurenței loiale, precum și pentru încurajarea liberei inițiative în condițiile legii.

 • 23. Urmărește aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu în domeniu] comerțului, alimentației publice, prestărilor servicii și producție, exercitarea acestor activități numai în locurile autorizate, întocmește acordurile si avizele prevăzute de lege pentru desfășurarea acestor activități.

 • 24. Colaborează cu Direcția de Sănătate Publică, Politia Economică, Politia Sanitar Veterinară, Garda Financiară, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, Agenția de Protecția Mediului, Pompieri în vederea desfășurării corespunzătoare a activității unităților comerciale de alimentație publică, prestări servicii și producție.

 • 25. Participă la licitațiile organizate pentru spațiile aparținând Primăriei Municipiului Sibiu.

 • 26. Organizează întâlniri periodice și acțiuni comune cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Agenția de Protecția Mediului, Pompieri, Direcția de Sănătate Publică, Politia Sanitar Veterinară.

 • 27. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu pentru modificarea, suspendarea și anularea autorizațiilor de PF/AF conform Legii nr. 507/2002.

 • 28. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu pentru eliberarea, modificarea, suspendarea și anularea autorizațiilor de PF/AF conform Legii nr. 300/2004.

 • 29. Vizează anual autorizațiile PF/AF conform Legii nr. 507/2002 și Legii nr. 300/2004.

 • 30. Colaborează cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu și Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu în vederea emiterii, completării, suspendării și anulării autorizațiilor de PF/AF emise în baza Legii nr. 300/2004 și a Legii nr. 507/2002.

 • 32. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu în vederea eliberării autorizațiilor de circulație pentru autovehicule, atunci când masa totală a autovehiculului depășește limita reglementată prin indicatoarele amplasate pe rețeaua stradală și infrastructura permite accesul în zonă, conform O.U.G. nr.195/2002 și FI.C.L. nr.84/2003.

 • 33. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu în vederea eliberarării, suspendării și anulării autorizațiilor pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi și a autorizațiilor taxi pentru fiecare licență de execuție pe vehicul, conform Legii nr.38/2003 (modificată prin O.G. nr.93/2004 și Ordinul nr.275/2004 al Ministerului Administrației Publice) și H.C.L. nr. 1/2004.

 • 34. Vizează anual autorizațiile taxi.

 • 35. Face propuneri pentru instituirea de tarife pentru transportul de mărfuri, cu vehicule înmatriculate și înregistrate care depășesc limitele masice și/sau dimensionale prevăzute de lege.

 • 36. Eliberează permisii] de acces în locurile de așteptare pentru fiecare auto vehicul taxi.

 • 37. Efectuează controale pe teritoriul Municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii dispozițiilor legale referitoare la respectarea normelor care reglementează activitatea de transporturi rutiere, deținerea și utilizarea de vehicule agabaritice pe rețeaua stradală din administrare.

 • 38. Efectuează controale pe raza Municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii reglementărilor legale în vigoare în ceea ce privește executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi și a autorizațiilor taxi pentru fiecare licență de execuție pe vehicul.

 • 39. Sesizează, când este cazul, organele abilitate în legătură cu neregulile constate în vederea intrării în legalitate a agenților economici.

 • 40.  Constată contravențiile la dispozițiile legale în materie și aplică sancțiunile corespunzătoare.

 • 41. Răspunde în termenul stabilit de lege la toate cererile, sesizările, propunerile și reclamațiile referitoare la problemele legate de activitatea specifică Serviciului de Autorizare și control.

 • 42. Colaborează cu toate compartimente de specialitate din Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfășurării unor activități complexe.

 • 43. întocmește informări și rapoarte cerute de Consiliul Local a] Municipiului Sibiu, avizate de către primar.

 • 44. întocmește raportul de specialitate pentru problemele dezbătute în ședințele Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind activitățile pe care le are în atribuții Serviciul de Autorizare și control.

 • 45. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 46. Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 47.  întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 48. Acordă, modifică, prelungește, suspendă și retrage autorizații de transport pentru următoarele servicii de transport public local:

 • a. de persoane efectuat cu troleibuze

 • b. de persoane efectuat cu tramvaie

 • c. de persoane în regim de taxi

 • d. de mărfuri în regim de taxi

 • e. de persoane în regim de închiriere

 • f. de mărfuri în regim contractual

 • g. de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci

 • h. de persoane pe cablu

 • i. efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

 • j. alte servicii de transport public local, definite conform legii

 • 49. Nu eliberează autorizații de transport dacă solicitantul se află în una din situațiile prevăzute de legislație care interzice acest lucru.

 • 50. Are obligația să respecte procedura de acordare a autorizațiilor de transport local.

 • 51. Trebuie să aplice procedura de modificare a autorizației de transport.

 • 52. Trebuie să aplice procedura de prelungire a valabilității autorizației de transport.

 • 53.  Are obligația să aplice procedura de suspendare și retragere a autorizațiilor de transport.

 • 54. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Sibiu, ori primite de la șefii ierarhici.

ILB.l. Compartimentul control comercial și autorizare liberă inițiativă

 • 1. Analizează documentația depusă la Primăria Municipiului Sibiu și întocmește acordurile de funcționare pentru spațiile destinate desfășurării activitățiilor de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție, în temeiul Hotărîrii Consiliului Local nr. 243/2003 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 11.G. nr. 333/2003. a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 • 2. Analizează documentația depusă privind autorizarea funcționării unităților comerciale, de alimentație publică, prestări servicii și producție, urmărind încadrarea în profilul de activitate stabilit de Consiliul Local al Municipiului Sibiu și eliberează acordurile de funcționare aprobate pentru aceste unități.

 • 3.  Analizează cererile și supune spre aprobare solicitările privind modificarea ori completarea acordurilor eliberate, ca urmare a depunerii doc u m ent ați ei sup 1 i mentare.

 • 4. Analizează și propune spre avizare programele de funcționare a unităților de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție, verifică reclamațiile și supune spre soluționare contestațiile privitoare la programele de funcționare aprobate.

 • 5. Analizează contestațiile la profilul de activitate aprobat pentru unele unități de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție și propune spre aprobare măsurile necesare conform legislației în vigoare.

 • 6. Întocmește și supune spre aprobare solicitările privind sistarea unor activități pentru care a eliberat acordul de funcționare conform legislației în vigoare, împreună cu celelalte instituții abilitate.

 • 7. Analizează și controlează modul de desfășurare a practicilor comerciale în ceea ce privește “vânzarea de lichidare” și “vânzarea de soldare” în conformitate cu Legea nr. 650/2002 dc aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 • 8. Analizează și supune spre aprobare cererile, privind desfășurarea de activități de comerț și de alimentație publică în spațiile publice existente, precum și cele stabilite de Primăria Municipiului Sibiu (piețe, târguri, oboare, manifestări cultural artistice) întocmind documentația necesară în vederea eliberării avizelor de funcționare pentru desfășurarea legală a activităților de comerț stradal, colaborând în acest sens cu Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.

 • 9. Face propuneri privind organizarea dc noi spații publice, precum și măsurile necesare pentru amenajarea și modernizarea celor existente.

 • 10. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu în vederea eliberării avizelor pentru gestionarea deșeurilor industriale rcciclabile, conform art. 7 din Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea OUG nr. 16/2001.

1 1. Efectuează controale în vederea stabilirii compatibilității documentelor depuse cu situația existentă la locul desfășurării activităților de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție în vederea eliberării acordului de funcționare.

 • 12. fine evidența tuturor agenților economici din municipiu care desfășoară activități de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție, furnizând informațiile necesare servicilor existente în Primăria Municipiului Sibiu și a altor instituții interesate.

î

 • 13. Pregătește referate și informări referitoare la acordurile de funcționare eliberate agenților economici.

 • 14. Verifică dacă comercianții efectuează acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și dacă desfășoară activități comerciale în locurile aprobate.

 • 15. Verifică și menține sub supraveghere agenții economici care prin activitatea lor perturbă ordinea și liniștea publică.

 • 16. Interzice livrarea, preluarea și punerea în vânzare a mărfurilor depreciate calitativ împreună cu instituțiile abilitate.

 • 17. Verifică dacă activitatea de comerț strada] se desfășoară potrivit hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dispunând măsuri pentru respectarea întocmai a acestora.

 • 18. Controlează piețele agroalimentare și celelalte spații publice, locurile de agrement și parcurile de distracții, luând sau propunând măsuri pentru înlăturarea deficientelor constatate.

 • 19. Exercită controlul asupra activității de comerț, alimentație publică, prestări servicii și producție desfășurate de agenții economici din municipiul Sibiu, în baza Legii 12/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, și stabilește măsurile contravenționale în conformitate cu acestea și a O.G. nr. 55/1994.

 • 20. Exercită controlul privind igiena și salubritatea localurilor publice, aplicând sancțiunile legale și măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea deficientelor.

 • 21. Elaborează împreună cu alte compartimente de specialitate și supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu programul de organizare și dezvoltare a rețelei comerciale pe întreg teritoriul Municipiului Sibiu.

 • 22.  Stabilește măsurile necesare și le prezintă Consiliului Local al Municipiului. Sibiu în vederea asigurării libertății comerțului și a concurenței loiale, precum și pentru încurajarea liberei inițiative în condițiile legii.

 • 23. Urmărește aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu în domeniul comerțului, alimentației publice, prestărilor servicii și producție, exercitarea acestor activități numai în locurile autorizate, întocmește acordurile si avizele prevăzute de lege pentru desfășurarea acestor activități.

 • 24. Colaborează cu Direcția de Sănătate Publică, Poliția Economică, Poliția Sanitar Veterinară, Garda Financiară, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor,

Agenției de Protecția Mediului, Pompieri în vederea desfășurării corespunzătoare a activității unităților comerciale de alimentație publică, prestări servicii și producție.

 • 25. Participă la licitațiile organizate pentru spațiile aparținând Primăriei Municipiului Sibiu.

 • 26. Organizează întâlniri periodice și acțiuni comune cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Agenția de Protecția Mediului, Pompieri, Direcția de Sănătate Publică, Poliția Sanitar Veterinară.

 • 27. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu pentru modificarea, suspendarea și anularea autorizațiilor de PF/AF conform Legii nr. 507/2002.

 • 28. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu pentru eliberarea, modificarea, suspendarea și anularea autorizațiilor de PICAI’’ conform Legii nr. 300/2004.

 • 29. Vizează anual autorizațiile PF/AF conform Legii nr. 507/2002 și Legii nr, 300/2004.

 • 30. Colaborează cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu și Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu în vederea emiterii, completării, suspendării și anulării autorizațiilor de PF/AF emise în baza Legii nr. 300/2004 și a Legii nr. 507/2002.

 • 31. Sesizează, când este cazul, organele abilitate în legătură cu neregulile constate în vederea intrării în legalitate a agenților economici.

 • 32. Constată contravențiile la dispozițiile legale în materie și aplică sancțiunile corespunzătoare.

 • 33.  Răspunde în termenul stabilit de lege la toate cererile, sesizările, propunerile și rcclamațiile referitoare la problemele legate de activitatea specifică Serviciului Control Comercial și Autorizarea Liberei Inițiative.

 • 34. Colaborează cu toate compartimente de specialitate din Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfășurării unor activități complexe.

 • 35. întocmește informări și rapoarte cerute de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, avizate de către primar.

 • 36. întocmește raportul de specialitate pentru problemele dezbătute în ședințele Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind activitățile pe care le are în atribuții Serviciul de Autorizare și Control.

 • 37. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 38. Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 39.  întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 40. Compartimentul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului Municipiului Sibiu, ori primite de la șefii ierarhici.

ILB.2.Compartimentul de Autorizare pentru servicii de transport public local

1 .Acordă, modifică, prelungește, suspendă și retrage autorizații de transport pentru următoarele servicii de transport public local:

 • a. de persoane efectuat cu troleibuze

 • b. de persoane efectuat cu tramvaie

 • c. de persoane în regim de taxi

 • d. de mărfuri în regim de taxi

 • e. de persoane în regim de închiriere

 • f. de mărfuri în regim contractual

 • g. de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci

 • h. de persoane pe cablu

 • i.  efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

 • j.  alte servicii de transport public local, definite conform legii

 • 2. Nu eliberează autorizații de transport dacă solicitantul se află în una din situațiile prevăzute de legislație care interzice acest lucru ;

 • 3. Are obligația să respecte, procedura de acordare a autorizațiilor de transport local ;

 • 4. Trebuie să aplice procedura de modificare a autorizației de transport ;

 • 5. Trebuie să aplice procedura de prelungire a valabilității autorizației de transport;

 • 6. Are obligația să aplice procedura de suspendare și retragere a autorizațiilor de transport.

 • 7. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu în vederea eliberării autorizațiilor de circulație pentru autovehicule, atunci când masa totală a autovehiculului depășește limita reglementată prin indicatoarele amplasate pe rețeaua stradală și infrastructura permite accesul în zonă, conform O.U.G. nr’195/2002 și H.C.L. nr.84/2003.

 • 8. Analizează documentațiile depuse la Primăria Municipiului Sibiu în vederea eliberarării, suspendării și anulării autorizațiilor pentru executarea serviciului public de transport persoanc/bimuri în regim de taxi și a autorizațiilor taxi pentru fiecare licență de execuție pe vehicul, conform Legii nr,38/2004 (modificată prin O.G. nr.93/2004 și Ordinul nr.275/2004 al Ministerului Administrației Publice) și H.C.L. nr. 1/2004.

 • 9. Vizează anual autorizațiile taxi.

 • 10. Pace propuneri pentru instituirea de tarife pentru transportul de mărfuri, cu vehicule înmatriculate și înregistrate care depășesc limitele masice și/sau dimensionale prevăzute de lege.

 • 11. Eliberează permisul de acces în locurile de așteptare pentru fiecare autovehicul taxi.

 • 12. Efectuează controale pe teritoriul Municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii dispozițiilor legale referitoare la respectarea normelor care reglementează activitatea de transporturi rutiere, deținerea și utilizarea de vehicule agabaritice pe rețeaua stradală din administrare.

 • 13. Efectuează controale pe raza Municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii reglementărilor legale in vigoare în ceea ce privește executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi și a autorizațiilor taxi pentru fiecare licență de execuție pe vehicul.

IUL Serviciul informatică

 • 1. Elaborează strategia de informatizare a Primăriei;

 • 2. Stabilește obiectivele de informatizare pe domeniile de activitate, împreună cu factorii de decizie din fiecare direcție;

 • 3. Inițiază și participă la elaborarea procedurilor informaționale și operaționale pe baza cărora se va dezvolta sistemul informatic;

 • 4. Întocmește, împreună cu compartimentele de specialitate din primărie documentația necesară achiziționării dc bunuri și servicii pentru dezvoltarea sistemului informatic;

 • 5.  Colaborează cu serviciile informatice ale societăților comerciale din

>

subordinea Consiliului Local în vederea dezvoltării unitare a sistemelor informatice;

 • 6. Urmărește apariția unor noi prevederi legale sau de reglementare în domeniul TT, le analizează, propune măsuri în vederea aplicării acestora;

 • 7. Răspunde de derularea programelor dc instruire în domeniul informaticii;

 • 8. Acorda asistență personalului pe linia ridicării nivelului de cunoștințe privind operarea pe calculator;

 • 9. Răspunde de realizarea și dotarea unui punct documentar cu cărți și reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor;

 • 10. Instruiește personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri dc pregătire în cadrul altor instituții, privind modul de utilizare a noilor aplicații instalate;

 • III.A. Compartimentul administrare infrastructură informatică

 • 1. Administrează rețelele dc calculatoare și răspunde de buna funcționare a rețelei LAN / MAN a Primăriei;

 • 2. Configurează serviciile de rețea pe diferite sisteme pentru toate serviciile din subordinea Consiliului Local;

 • 3. întreține infrastructura dc rețea și a serviciile de catalog (Windows 2000/2003 Server Family);

 • 4. Instalează, configurează, întreține, face backup-ul și monitorizează servercle, routerele și celorlalte echipamente de comunicație dc date și voce din cadrul Primăriei;

 • 5. Configurează rețeaua metropolitană și o menține în stare de funcționare prin detectarea și tratarea eventualelor defecte de funcționare și monitorizarea echipamentelor (routere, hub-uri, switch-uri, echipamente wireless);

 • 6. Administrează și supraveghează rețeaua de calculatoare și de telecomunicații a instituției și legăturile cu rețelele interconectate cu aceasta;

 • 7.  Urmărește asigurarea compatibilității și intcroperabilității sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în exploatare și cu rețele informaționale de interes național sau local;

 • 8. Administrează serverele primăriei croind ușorii și atribuind drepturi de acces în rețea;

 • 9. Menține serverele și stațiile de lucru la curent cu ultimele versiuni de software existente pentru prevenirea apariției unor probleme de securitate;

 • 10. Asigură instalarea programelor necesare pe stații și depanează eventuale probleme apărute;

 • 11. Participă la programele, proiectele naționale și internaționale în legătură cu dezvoltarea sistemelor informatice la care instituția este partener;

 • 12. Participă la derularea proiectelor de dezvoltare regională ce implică folosirea sistemelor informatice de servicii;

 • 13. Auditează funcționarea sitemelor de comunicare, servere, rețele, calitatea, eficiența de utilizare, creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la funcționarea sistemului informatic;

 • 14.  Ține evidența licențelor existente, a kit-urilor de instalare și a echipamentelor pe care sunt instalate;

1 5. Instalează produsele software pe echipamente;

 • 16. Răspunde de securitatea sistemului informatic integrat al Primăriei;

 • 17. Implementează politici de securitate bazate pe AD;

 • 18. Restricționează accesul în rețea a utilizatorilor la minimul, necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • 19. Instalează, configurează și monitorizează sistemul antivirus pe servere și stațiile client;

 • 20. Implementează o politică de securitate pe servere și stații de lucru astfel încât să reducă la minim posibilitatea infectării acestora cu viruși, troieni etc. și accesului neautorizat la informație:

>      2

 • 21.  Implementează și monitorizează sistemul de Security policies pe echipamentele din rețea;

 • 22.  Configurează și monitorizează Firewal-urile, VPN-ul și Vlan-urile Primăriei;

 • 23. Asigură instalarea programelor necesare pe stații și depanează eventuale probleme apărute;

 • 24. Contribuie la dezvoltarea sistemului informatic și de comunicații pentru activitatea de protecție civilă și prevenire a calamităților;

 • 25. Administrează rețelele de comunicații voce ale Primăriei menținând în stare perfectă de funcționare serviciile de telefonic fixă și mobile ale Primăriei;

 • 26. Configurează serviciilor de rețea pentru comunicații voce pentru Primărie și Serviciile din subordinea Consiliului Pocal

 • 27. întreține și dezvoltă infrastructura de rețea VoIP pentru Primărie și Serviciile publice din subordinea Consiliului Local;

 • 28. Instalează, întreține, și monitorizarea funcționarea echipamentelor de comunicație de voce din rotea;

 • 29. Administrează și supraveghează rețeaua de telecomunicații atunci cînd este vorba de interconectarea cu alte rețele de voce;

 • 30. Administrează alocarea de timpi de comunicații si facilități de acces în rețele pentru telefoanele mobile și cârdurile de date;

3 1. Gestionează activitatea CallCentre-ului din Primărie;

 • 32. Răspunde de buna funcționare a echipamentelor de transmisie și înregistrare audio/video;

 • 33. Configurează și depanează sistemele audio/video;

iTT.B. Compartimentul aplicații informatice

 • 1. Coordonează activitatea Primăriei și a Serviciilor publice subordonate Consiliului local din punct de vedere al politicilor privind bazele de date;

 • 2. Administrează bazele de date ale Primăriei și ale Serviciilor publice subordonate Consiliului local;

 • 3. Elaborează programe, sau implementează programe achiziționate de la terți, pentru toate grupurile de activități din cadrul Primăriei din sistemul SAP:

 • 4. Participă la realizarea bazei de date geografice pe baza implementării GEOMEDIA în cadrul Primăriei;

 • 5. Participă împreună cu terți la elaborarea de programe pentru necesitățile Primăriei și răspunde de integrarea corectă în sistem a acestor aplicații;

 • 6. Instruiește personalul, privind modul de utilizare a aplicațiilor realizate în cadrul Primăriei sau achiziționate de la terii;

 • 7. Răspunde de buna funcționare a programelor elaborate în cadrul Primăriei sau de terți;

 • 8. M edifică, de fiecare dată când este cazul, părți ale programelor proprii pentru a fi în concordanță cu modificările legislației;

 • 9. Ține evidenta aplicațiilor instalate și/sau în exploatare și a posturilor de lucru unde sunt instalate;

 • 10. Urmărește respectarea instrucțiunilor specifice pentru fiecare aplicație informatică;

 • 11. Colaborează la realizarea aplicațiilor informatice și participă la avizarea și recepționarea acestora;

 • 12. Asigură administrarea bazelor de date aliate în exploatare și implementează politicile de Backup pentru toate bazelor de date relaționale din sistem;

 • 13. Asigură condițiile necesare în vederea testării aplicațiilor noi;

 • 14. Instruiește utilizatorii pentru exploatarea corespunzătoare a produselor software;

IILC. Compartimentul GIS

 • 1. Participă la elaborarea hărții digitale a orașului. Implementează programe achiziționate de la terți, pentru următoarele grupuri de activități din cadrul primăriei:

 • 2. Activități legate de cadastru;

 • 3. Activități legate de implementarea hărților digitale;

 • 4. Activități legate de realizarea bazei de date geografice;

 • 5. Participă la implementarea noului sistem informatic bazat pe SAP și Geomedia;

 • 6. Participă împreună eu terți la elaborarea de programe pentru necesitățile Primăriei și răspunde de integrarea corectă în sistem a acestor aplicații;

 • 7. Instruiește personalul, privind modul de utilizare a aplicațiilor GLS realizate în cadrul Primăriei sau achiziționate de la terti;

 • 8. Depanează eventualele blocaje ale programelor G1S elaborate în cadrul Primăriei său de către terti;

 • 9. Actualizează informațiile din bazele de date care generează harta digitală a orașului;

 • 10. Digitizează (trasarea sau desenarea de entități ale hărții într-un fișier folosind un dispozitiv special) și vectorizează (atribuirea punctelor, liniilor și suprafețelor de coordonate carteziene digitizate, direcții și valori) planșe continind Puz-uri, Pud-uri, hărți etc.

 • 11. Administrează și dezvoltă bazele de date geografice din Primărie;

ILLD, Compartimentul internet/intranet, document digital

 • 1. Elaborează programe, sau implementează programe achiziționate de la terți, pentru următoarele grupurile de activități din cadrul Primăriei:

 • 2. Activități de relații cu publicul (INTRANET) etc.

 • 3. Activități de informare, de reclamă si publicitate pe INTERNET

 • 4. Se ocupă de Sistemul de Management al documentelor și programele conexe;

 • 5. Implementează și întreține sistemul de document management la nivelul tuturor serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Eocal.

 • 6. Elaborează rapoarte statistice privind circulația documentelor, stadiul și modul de rezolvare al acestora etc.

 • 7. Colaborează cu furnizorul la dezvoltarea de noi module pentru serviciile din Primărie;

 • 8. Monitorizează și menține la zi informația furnizată prin rețeaua de sisteme de informare de tip Infochiosc atît din instituții cît și cele stradale;

 • 9. întreține baza de date cu informații zilnic atât pentru site-urile primăriei cât și din Intranet-ul, Infochiosc-urile existente;

 • 10. Dezvoltă aplicații pentru Internet;

 • 11. Gestionează din punct de vedere soft camerele web ale Primăriei și întreține, dezvoltă rețeaua care le leagă;

 • 12. Instruiește personalul, privind modul de utilizare a aplicațiilor web realizate în cadrul Primăriei sau achiziționate de la terti;

 • 13. Are obligația să colaboreze în exercitarea atribuțiilor de serviciu atât cu personalul din cadrul structurii funcționale din care face parte, cât și cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și cu instituțiilc/serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

 • 14. Preia prin scanare documente de orice format fizic;

 • 15. Prelucrează imaginile documentelor scanate pentru a obține o definiție cât mai clară a imaginii;

 • 16. Salvează fișierele obținute prin scanare în Arhiva electronică a Primăriei.

EV. Serviciul administrativ

 • 1.  Asigură întocmirea procesclor-verbale de custodie sau restituire a bunurilor din Primăria municipiului Sibiu, care sunt date spre folosire serviciilor publice aliate sub autoritatea consiliului local Sibiu.

 • 2. Asigură deservirea în bune condiții a centralei telefonice.

 • 3. Efectuează lucrările de fotocopiere, solicitate de serviciile Primăriei municipiului Sibiu și Serviciile publice aflate sub autoritatea consiliului local.

 • 4. Asigură întreținerea și gararea mașinilor în garajul Primăriei Municipiului Sibiu situat pe strada Zaharia Boiu, nr. 39.

 • 5.  Asigură deplasările personalului Primăriei municipiului Sibiu, la solicitarea acestora, în diverse delegații.

 • 6. La solicitarea Serviciului Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al

î

Municipiului Sibiu, Serviciul administrativ se ocupă de înhumarea cadavrelor neidentificate sau fără aparținători legali.

 • 7. Organizează și asigură accesul în sediul Primăriei, a personalului din aparatul de specialitate și a altor persoane, precum și paza generală a imobilului, împreună cu Serviciul protecție civilă și PSI.

 • 8. Întocmește planul de evacuare a personalului și publicului, în caz de incendiu, organizează paza contra incendiilor în clădiri și asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale și specifice de prevenire și stingere a incediilor, împreună cu Serviciul protecție civilă și PSI.

 • 9. Răspunde de buna gospodărire și pază a bunurilor aflate în administrarea consiliului local.

 • 10. Ține evidența tehnico-operativă a valorilor patrimoniale și a altor mijloace materiale, precum și a clădirilor aliate în administrarea consiliului local.

 • 11.  Asigură repararea, întreținerea și folosirea rațională a clădirilor, instalațiilor, celorlalte mijloace fixe și a obiectelor de inventar și urmărește mișcarea acestora de la un loc de folosință la altul.

 • 12. întocmește formele de prcdare-primire a bunurilor pe responsabili.

 • 13. Controlează modul de folosire a bunurilor și ia măsuri pentru întreținerea și repararea acestora, precum și scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispozițiilor legale.

 • 14. Ține evidența sigiliilor consiliului local, a primarului și ștampilelor folosite de direcții.

 • 14. Sesizează pagubele aduse bunurilor aflate în administrarea consiliului local și propune măsuri de recuperare a acestora.

 • 15.  Asigură efectuarea de inventarieri periodice și anuale a patrimoniului instituției și urmărește luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora.

 • 16. Face propuneri și urmărește îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare.

 • 17.  Asigură încheierea și executarea contractelor pentru energie electrică, apă, gaze naturale și diverse prestări de servicii, și ia măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice, combustibilului, apei, gazelor naturale, hârtiei, rechizitelor și a altor materiale de consum, și asigură perfectarea contractelor de asigurare dc bunuri.

 • 18. Organizează și asigură efectuarea curățeniei în birouri și celelalte încăperi și spații aflate în folosința instituției, precum și a căilor de acces în clădiri.

 • 19. Face propuneri pentru planul de investiții necesare bunei funcționări a serviciilor publice, precum și privind reparații la imobil, la instalațiile aferente și celelalte mijloace fixe aflate în administrare, urmărește realizarea lucrărilor respective, participă la efectuarea recepției acestora și asigură efectuarea decontărilor.

 • 20. întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare privind materiale de întreținere, inventar gospodăresc și rechizite de birou pentru aparatul de specialitate, precum și pentru planul de aprovizionare tehnico-materială cu utilaje, mijloace și accesorii specifice combaterii incendiilor și emite comenzi pentru aprovizionarea acestora conform planului aprobat.

 • 21.  Organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora și ia măsuri operative de remediere a deficiențelor constatate

 • 22. întocmește situația zilnică a consumurilor de carburanți și lubrifianți pentru mijloacele de transport auto din dotarea instituției și administrează bonurile de benzină, urmărind respectarea plafonului privind consumul de carburanți pe fiecare autovehicul.

 • 23. Organizează și asigură accesul în sediul Primăriei a personalului din aparatul de specialitate și a altor persoane, precum și paza generală a imobilului.

 • 24.  Asigură și controlează aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor din imobile.

 • 25. Propune necesarul de fonduri pentru realizarea unor măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la imobilele consiliului local împreună cu Serviciul proiecție civilă și PS1.

 • 26. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 27. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 28. Asigură înregistrarea corespondenței primite în cadrul serviciului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 29. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 30. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu, dispoziții ale primarului Primăriei municipiului Sibiu ori primite de la șefii ierarhici.

V. Serviciul patrimoniu

 • 1. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local, sau prin dispoziții ale primarului, pentru evidențierea, valorificarea și buna administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu, conform legii, după înscrierea în evidențele contabile.

 • 2. Ține evidența completă a solicitărilor de spații locative pe categorii: salariați, șomeri, pensionari, repatriați, cazuri sociale, etc. și pune aceste evidențe la dispoziția consiliului local pentru repartizarea locuințelor devenite disponibile conform prevederilor Legii nr. 114/1996 republicată.

 • 3. Urmărește și asigură respectarea prevederilor legale stabilite prin hotărâri ale consiliului local, privind atribuirea spațiilor de locuit aparținând fondului locativ de stat pe categorii de locuințe.

 • 4.  Verifică la solicitarea comisiei sociale ]a fata locului în colaborare cu

s

alte direcții sau servicii, situația solicitanților pentru locuințe sociale și pentru locuințe de necesitate, precum și sesizările privind închirierea, folosirea și administrarea locuințelor conform prevederilor legale în vigoare asigurând soluționarea acestora în termen.

 • 5. Supraveghează și sesizează eventualele nereguli în funcționarea tuturor serviciilor publice, inclusiv a societăților comerciale de interes local aflate sub autoritatea consiliului local, în calitate de acționar unic sau asociat.

 • 6. Participă la toate acțiunile consiliului local și ale Primăriei municipiului Sibiu, care au drept scop actualizarea evidenței, administrarea, exploatarea, conservarea și întreținerea domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 7. întocmește documentațiile și organizează licitații publice, în baza hotărârilor consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea și vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Sibiu.

 • 8. Ține evidența terenurilor Iară construcții intravilan și extravilan .

 • 9. întocmește în baza proceselor verbale de adjudecare înaintate de comisiile de licitație, documentația necesară emiterii repartițiilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sau terenuri care au fost adjudecate prin licitație publică de către diferite persoane juridice sau fizice.

 • 10. Întocmește documentațiile necesare pentru identificarea imobilelor care sunt cerute spre retrocedare de către cultele religioase și minoritățile naționale din municipiul Sibiu.

 • 11.  Urmărește în colaborare cu Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, respectarea și aplicarea hotărârilor consiliului local Sibiu și a celorlalte acte normative referitoare la administrarea și exploatarea patrimoniului municipiului Sibiu, ia măsuri de sancționare a contravenienților; face propuneri primarului și consiliului local pentru mai buna utilizare a acestor bunuri.

 • 12. Rezolvă în termenul legai sesizările primite de la cetățenii municipiului Sibiu referitoare la respectarea legalității în administrarea și exploatarea patrimoniului consiliului local.

 • 13. Preia bunurile fără stăpân pe baza înștiințării Serviciului juridic și împreună procedează la trecerea lor în proprietatea statului, întocmind apoi acte de administrare ale acestora conform prevederilor legale în materie.

 • 14. Desemnează persoanele care au obligația de a întocmi procesele verbale și avizele Comisiei de servicii publice și comerț și ale Comisiei pentru repartizarea locuințelor ale consiliului local.

 • 16. Stabilește și propune consiliului local măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurător în scopul creșterii calității vieții; asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură a parcurilor și rezervațiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri și zone de agrement.

 • 17. Colaborează cu celelalte direcții pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmărește modul de aplicare a proiectelor de urbanism.

 • 18. Propune măsurile necesare pentru legalizarea construcțiilor executate tară autorizații sau prin nerespeetarea autorizațiilor și legalizarea situațiilor juridice ale imobilelor (terenuri și clădiri) aparținând domeniului public de interes local.

 • 19.  Verifică expertizele tehnice de evaluare a imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Sibiu.

 • 20. Acordă asistență de specialitate pentru verificarea la fața locului a imobilelor coproprietate de stat care face obiectul unor procese de sistare a stării de indi viziune.

 • 21.  Sprijină activitatea tuturor sectoarelor care sunt în componența serviciului

 • 22. Ține evidența tuturor terenurilor, aparținând domeniului public ocupate cu construcții (chioșcuri, tonete, terase, ctc.).

 • 23. Ține evidența terenurilor ocupate cu garaje.

 • 24. 'fine evidența terenurilor agricole închiriate.

 • 25. Asigură intrarea în administrarea Primăriei a terenurilor și construcțiilor care, potrivit dispozițiilor legale, îi aparțin.

 • 26. Sesizează compartimentele de specialitate în cazul existenței unor construcții neautorizate pe domeniul public sau privat, în vederea luării măsurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 • 27. Analizează și vizează solicitările privind activitatea de comerț stradal, colaborând în acest sens cu compartimentele de specialitate din cadrul Direcției economice.

 • 28. Verifică la fața locului și soluționează, cu respectrea termenului legal, sesizările și reclamațiile făcute de cetățeni care se referă la activitatea de care răspunde.

 • 29. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competență prin împuternicirea primarului.

 • 30. Menține legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor comune.

 • 31. Asigură elaborarea documentațiilor pentru ședințele Consiliului local municipal, ce privesc activitățile de care răspunde.

 • 32. în colaborare cu Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, administrează spațiile cu altă destinație decăt aceea de locuință, aflate în patrimoniul municipiului Sibiu.

 • 33. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 34. Ține evidența spațiilor având altă destinație decât locuință și face propuneri de repartizare sau licitare, după caz, conform normelor legale. în vigoare.

 • 35. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului Sibiu.

VL DIRECȚIA TEHNICĂ

 • 1. Urmărește și stabilește măsurile ce se impun pentru buna funcționare a activităților de gospodărire, transport local și rețele edilitare.

 • 2. Inițiază proiecte, urmărește întocmirea documentațiilor tehnice și asigură realizarea tuturor lucrărilor publice ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice.

 • 3. Stabilește și propune consiliului local măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurător în scopul creșterii calității vieții; asigură respectarea prevederilor legale privind protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale.

 • 4. Răspunde de derularea lucrărilor de investiții, respectarea termenelor și efectuarea recepțiilor, conform contractelor încheiate în acest scop.

 • 5. Colaborează cu Direcția economică și cu celelalte servicii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiții, reparații, amenajări, etc.

 • 6. Propune măsurile tehnice necesare pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamităților, catastrofelor și incendiilor.

 • 7. Asigură întreținerea drumurilor publice din municipiu, montarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal.

 • 8.  Cu sprijinul Poliției, Jandarmeriei și Serviciului Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu stabilește măsurile pentru asigurarea unei circulații normale la nivelul municipiului, pentru asigurarea ordinii publice și liniștii locuitorilor.

 • 9.  Verifică calitatea lucrărilor de gospodărire și investiții precum și respectarea termenelor contractuale.

 • 10. Urmărește și propune măsurile necesare precum și necesarul de surse financiare pentru:

 • - întreținerea și repararea drumurilor, străzilor, pasajelor, etc.;

 • - salubrizarea municipiului Sibiu;

 • - întreținerea și modernizarea parcurilor și zonelor verzi, asigură revizuirea periodică a dotărilor din aceste parcuri;

 • - siguranței circulației;

 • - iluminat public;

 • - alimentarea cu apă caldă și rece precum și agent termic a locuințelor;

 • - asigurarea bunei funcționări a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare, a igienizării malurilor cursurilor de apă din raza municipiului Sibiu, a dccolmatării văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;

 • - eliberează autorizații de săpături în carosabil și domeniu public precum și modul de refacere;

 • - contractarea și buna desfășurare a deszăpezirii municipiului.

1 1. Urmărește și asigură promovarea lucrărilor de reparații și investiții pentru instituții de învățământ, sănătate, cultură și de tineret.

 • 12. Verifică executarea calitativă a lucrărilor și respectarea termenelor pentru lucrările de reparații și investiții și la instituțiile de sănătate, învățământ și tineret.

 • 13. la măsuri de bună funcționare a locurilor și parcurilor de distracții și pentru revizuirea dotării acestora.

 • 14. Asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, reciclarea și reintroducerea lor în circuitul productiv și prezintă situația acestora primarului la solicitarea acestuia.

 • 15. întocmește evidența terenurilor fără construcții intravilan și extravilan, care fac parte din patrimoniul municipiului Sibiu.

 • 16. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetățenii municipiului referitoare la respectarea legalității în domeniul de activitate.

 • 17. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 18. Conduce și urmărește desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare.

 • 19. Conduce evidența și urmărește executarea contractelor de achiziții publice.

 • 20. întocmește fișa postului pentru persoanele cu funcții de conducere din subordine și le modifică ori de câte ori starea de fapt și schimbările legislative impun aceasta.

 • 21. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului municipiului Sibiu.

VÎ.A. Serviciul tehnic și management energetic

 • 1. Împreună cu Serviciul investiții propune strategiile și direcțiile prioritare de dezvoltare a serviciilor și lucrărilor publice.

 • 2. Urmărește asigurarea unor condiții de trafic fluent în municipiu verificând executarea lucrărilor stabilite de Comisia de circulație a municipiului.

 • 3. Propune autorizarea circulației în zonele cu restricție din municipiul Sibiu în baza dispozițiilor primarului sau a hotărârilor consiliului local.

 • 4. Urmărește asigurarea iluminatului public în municipiu.

 • 5. Asigură activitatea de "dispecerat" precum și centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 6. Face propuneri de buget pentru fiecare an și le fundamentează pentru activitățile: siguranța circulației, iluminat public și alte activități cultural artistice și sportive organizate de consiliul local.

 • 7. Verifică lucrările ce se execută pe domeniul public: semafoare, siguranța circulației, iluminat public, etc.

 • 8. Verifică starea lucrărilor și face propuneri privind ordinea urgenței de executarea a acestora.

 • 9.  Răspunde de amplasarea corectă a indicatoarelor de circulație, semnalizare, marcaje rutiere, parcări, în vederea întăririi siguranței circulației rutiere.

 • 10. Urmărește și verifică modul în care se realizează transportul urban de călători și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia.

I 1. I 'rmărește și răspunde de modul în care se realizează iluminatul public al municipiului Sibiu, luând sau propunând măsuri pentru îmbunătățirea acestuia,

 • 12. Urmărește și verifică funcționalitatea centralelor și punctelor termice aflate pe teritoriul municipiului Sibiu și a rețelelor de apă - canal.

 • 13. Urmărește și răspunde de executarea construcțiilor edilitar-gospodărești ce se efectuează pe teritoriul municipiului Sibiu, în colaborare cu celelalte servicii din cadrul Direcției tehnice luând măsuri de demolare a celor executate ilegal.

 • 14. Urmărește funcționalitatea Stației de radioamplificare a municipiului și a ceasurilor publice.

 • 15. Asigură elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local și Primăriei în ceea ce privește activitățile de care răspunde.

 • 16. Pregătește documentația necesară pentru Comisia de circulație și aduce la îndeplinire cele stabilite, împreună cu Poliția municipiului Sibiu.

 • 17. Analizează, rezolvă și răspunde la sesizările și rcclamațiile cetățenilor din municipiu ce se referă la activitățile pe care le coordonează, în termenele prevăzute de lege.

 • 18. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competența sa prin împuternicirea primarului.

 • 19. Se ocupă de organizarea manifestărilor aprobate de consiliul local în ceea ce privește partea tehnică.

 • 20. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistem informatic a datelor fizice si financiare ce decurg din documentele de activitate cu coordonare directă.

 • 21. Asigură arhivarea documentelor conform legii si Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului.

 • 22. Răspunde de pauvazarea municipiului Sibiu în zilele festive.

 • 23. Realizează baza de date energetice în conformitate cu prevederile legale , în colaborare cu Agenția Romană pentru Conservarea Energiei.

 • 24. Ține evidența formelor de energie, a combustibililor utilizați precum și a modului de utilizare a acestora.

 • 25. Asigură urmărirea dinamicii aferente consumurilor specifice de energie și combustibil și a intensității energetice.

 • 26.  Răspunde de analizarea studiilor și proiectelor existente pentru retehnologizarea și/sau modernizarea proceselor tehnologice.

 • 27. Răspunde de analizarea gradului și modului de recuperare a resurselor energetice refolosibile.

 • 28. Stabilește studiile necesare a se efectua și măsurile care să conducă la eficienți zarea consumurilor energetice.

 • 29. Avizează, în condițiile legii, realizarea noilor capacități de investiții, de interes local, în domeniul energetic.

 • 30. Colectează și analizează datele, informațiile și documentele puse la dispoziție de agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul energetic, în vederea elaborării și fundamentării planurilor și programelor energetice.

 • 31. Monitorizează consumurile energetice folosind ca instrument de lucru „contabilitatea energetică,, prin care se înregistrează continuii sau periodic consumurile energetice (separat curent electric, gaz, apă) ale unui obiectiv: școală, creșă, grădiniță, instituție publică etc.

 • 32. Inițiază programe pentru folosirea rațională și eficientă a energiei.

 • 33. Identifică pierderile de energie din obiectivele monitorizate și propune metode de reducere a pierderilor. Acolo unde este posibil propune măsuri de modernizare sau reabilitare a echipamentelor energetice.

 • 34. Inițiază acțiuni de colaborare cu alte consilii locale pentru soluționarea unor probleme energetice, de interes local.

 • 35. Analizează și întocmește documentația necesară pentru aprobarea prețurilor locale de referință a energiei termice livrată populației, prin sisteme centralizate.

 • 36. Colaborează cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, precum și cu celelalte instituții, Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energetic, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală pentru stabilirea strategiilor de aplicare a legislației în domeniul energetic (legi, ordonanțe, hotărâri de guvern, programe etc).

 • 37. Stabilește măsuri pentru popularizarea, în rândul cetățenilor a avantajelor reabilitării termice, a clădirilor, în scopul motivării populației spre economisirea agentului termic.

 • 38. Aprobă metodologia de elaborare și acordare, la cerere, a certificatului energetic al clădirilor care necesită asigurarea unui anumit grad de confort și regim termic, potrivit reglementărilor tehnice, în domeniu.

 • 39. Stabilește modalitatea de finanțare conform prevederilor legale în vigoare, a chcltuielor privind reabilitarea termică a clădirilor multietajate, în scopul reducerii consumului energetic.

 • 40. Stabilește conform prevederilor legale în vigoare condițiile efectuării izolațiilor termice la clădirile multietajate și vizează documentațiile întocmite pentru realizarea acestora.

 • 41. Stabilește măsuri pentru încheierea convențiilor cu persoanele fizice și/sau juridice și asociațiile de proprictari/locatari din clădirile de locuit, multietajate nominalizate în programele anuale de reabilitare termică;

 • 42. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 43. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 44. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 45. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 46. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 47. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 48. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VLA.l. Compartiment tehnic

 • 1. împreună cu Serviciul investiții stabilește strategiile și direcțiile prioritare dc dezvoltare a serviciilor și lucrărilor publice.

 • 2. Urmărește asigurarea unor condiții dc trafic fluent în municipiu verificând executarea lucrărilor stabilite dc Comisia de circulație a municipiului.

 • 3. Autorizează circulația în zonele cu restricție din municipiu în baza dispozițiilor primarului sau a hotărârilor consiliului local.

 • 4. Urmărește asigurarea iluminatului public în municipiu.

 • 5. Asigură activitatea de "dispecerat" precum și centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 6. Face propuneri de buget pentru fiecare an și le fundamentează pentru activitățile siguranța circulației, iluminat public și alte activități cultural artistice și sportive organizate de consiliul local.

 • 7. Verifică lucrările ce se execută pe domeniul public: semafoare, siguranța circulației, iluminat public, etc.

 • 8. Verifică starea lucrărilor și face propuneri privind ordinea urgenței de executarea a acestora.

 • 9.  Răspunde de amplasarea corectă a indicatoarelor de circulație, semnalizare, marcaje rutiere, parcări, în vederea întăririi siguranței circulației rutiere.

 • 10. Urmărește și verifică modul în care se realizează transportul urban de călători și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia.

 • 11. Urmărește modul în care se realizează iluminatul public al municipiului, luând sau propunând măsuri pentru îmbunătățirea acestuia.

 • 12. Urmărește și verifică funcționalitatea centralelor și punctelor termice aflate pe teritoriul municipiului Sibiu și a rețelelor de apă - canal.

 • 13.  Urmărește executarea construcțiilor edili tar-gospodărești ce se efectuează pe teritoriul municipiului Sibiu, în colaborare cu celelalte servicii din cadrul Direcției tehnice luând măsuri de demolare a celor executate ilegal.

 • 14. Urmărește funcționalitatea Stației dc radioamplificare a municipiului și a ceasurilor publice.

 • 15. Răspunde de pauvazarea municipiului în zilele festive.

 • 16. Asigură elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local și Primăriei în ce privește activitățile dc care răspunde.

 • 17. Pregătește documentația necesară pentru Comisia dc circulație și aduce la îndeplinire cele stabilite, împreună cu Poliția Municipiului Sibiu.

 • 18. Analizează, rezolvă și răspunde la sesizările și reclamațiile cetățenilor din municipiu ce se referă la activitățile pe care le coordonează.

 • 19. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competența sa prin împuternicirea primarului.

 • 20. Se ocupă de organizarea manifestărilor aprobate de consiliul local în ceea ce privește partea tehnică.

 • 21. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistem informatic a datelor fizice și financiare ce decurg din documentele de activitate cu coordonare directă.

 • 22. Asigură arhivarea documentelor conform legii și prezentului regulament.

 • 23. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 24. Compartimentul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VI.A.2. Compartiment management energetic

 • 1. Realizează baza de date energetice in conformitate cu prevederile legale , in colaborare cu Agenția Romana pentru Conservarea Energiei.

 • 2. Ține evidența formelor de energic, a combustibililor utilizați precum și a modului de utilizare a acestora.

 • 3. Asigură urmărirea dinamicii aferente consumurilor specifice de energie si combustibil si a intensității energetice.

 • 4.  Răspunde de analizarea studiilor si proiectelor existente pentru retehnologizarea si/sau modernizarea proceselor tehnologice.

 • 5. Răspunde de analizarea gradului si modului de recuperare a resurselor energetice refolosibile.

 • 6. Răspunde de întocmirea studiilor necesare si de luarea masurilor care sa conducă la eficientizarea consumurilor energetice.

 • 7. Asigura elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local si ale Primăriei in ceea ce privește activitatile de care răspunde.

 • 8. Analizează, rezolva si răspunde la sesizările si reclamatiile cetățenilor din municipiu ce se refera la activitatile pe care le coordonează.

 • 9. Constata contravenții si aplica sancțiunile contravenționale date in competenta sa prin împuternicirea primarului.

 • 10. Asigura arhivarea documentelor conform legii si prezentului regulament.

 • 11. Saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 12. Planifică și organizează, împreună cu celelalte organisme abilitate, furnizarea energiei termice, electrice și a combustibilor în condiții de siguranță și continuitate a alimentării, ținând seama de necesitățile de consum pe raza municipiului;

 • 13. Avizează, în condițiile legii, realizarea noilor capacități de investiții, de interes local, în domeniul energetic;

 • 14. Colectează și analizează datele, informațiile și documentele puse la dispoziție de agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul energetic, în vederea elaborării și fundamentării planurilor și programelor energetice.

 • 15. Monitorizează consumurile energetice folosind ca instrument de lucru „contabilitatea energetică,, prin care se înregistrează continuu sau periodic consumurile energetice (separat curent electric, gaz, apă) ale unui obiectiv: școală, creșă, grădiniță, instituție publică etc.

16.Inițiază programe pentru folosirea rațională și eficientă a energiei;

17.Identifică pierderile de energie din obiectivele monitorizate și propune metode de reducere a pierderilor. Acolo unde este posibil propune măsuri de modernizare sau reabilitare a echipamentelor energetice;

 • 18. Inițiază acțiuni de colaborare cu alte consilii locale pentru soluționarea unor probleme energetice, de interes local;

 • 19. întocmește documentația necesară aprobării prețurilor locale de referință a energici termice livrată populației, prin sisteme centralizate;

 • 20. Colaborează cu Agenția Română pentru Conservarea Energici, precum și cu celelalte instituții, Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energetic, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală pentru stabilirea strategiilor de aplicare a legislației în domeniul energetic (legi, orgonanțe, hotărâri de guvern, programe etc);

21 .Stabilește măsuri pentru popularizarea, în rândul cetățenilor a avantajelor reabilitării termice a clădirilor, în scopul motivării populației spre economisirea agentului termic;

 • 22.Aprobă metodologia de elaborare și acordare, la cerere, a certificatului energetic al clădirilor care necesită asigurarea unui anumit grad de confort și regim termic, potrivit reglementărilor tehnice, în domeniu;

23.Stabilește modalitatea de finanțare a cheltuiclor privind reabilitarea termică a clădirilor multietajate racordate la sistemele centralizate de furnizare a agentului termic, în scopul reducerii consumului energetic;

 • 24. Stabilește condițiile efectuării izolațiilor termice la clădirile multietajate și vizează documentațiilor întocmite pentru realizarea acestora;

 • 25. Stabilește măsuri pentru încheierea convențiilor cu persoanele fizice și/sau juridice și asociațiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit, multietajate nominalizate în programele anuale de reabilitare termică;

 • 26. Compartimentul management energetic Îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite dc la șefii ierarhici.

VLB. Serviciul investiții

5

 • 1. Participă la întocmirea programului anual și de perspectivă care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investițiilor și reparațiilor de drumuri, pasaje, etc.

 • 2. Participă la întocmirea referatelor privind promovarea investițiilor și lucrărilor publice în vederea aprobării de către consiliul local.

 • 3. întocmește și supune aprobării consiliului local lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

 • 4. Asigură etapele dc promovare a investițiilor proprii conform legislației în vigoare: avizări proiecte, licitație pentru adjudecări, finanțare.

 • 5. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, ML,PAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 6. Urmărește aplicarea legislației specifice în proiectare, a regulamentului de urbanism precum și a normativelor din domeniu.

 • 7. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile ce le elaborează.

 • 8. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor proprii.

 • 9. Asigură resursele financiare pentru investițiile și lucrările de reparații ale Primăriei Sibiu și ale altor instituții care beneficiază conform legii de surse financiare de la bugetul local.

 • 10. Verifică documentațiile din punct de vedere tehnic, economic și încadrarea în termenul de proiectare și executare.

 • 11. Asigură prin proiectant proiectele și detaliile de execuție. Asigură respectarea soluțiilor tehnice avizate, aprobate.

 • 12. întocmește "Cartea Construcției" la obiective de investiții conform legislației în vigoare.

 • 13. Conduce și actualizează săptămânal evidența lucrărilor de investiții și reparații executate din bugetul local.

 • 14. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 15. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 16. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru elaborarea dispozițiilor primarului.

 • 17. întocmește programele anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate în funcție de gradul de prioritate.

 • 18. Estimează valoarea contractelor de achiziții în baza comunicărilor făcute

i

de direcțiile și serviciile interesate, cu privire la alocațiile aferente fiecărei achiziții propuse.

 • 19. Asigură desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare și, în acest sens răspunde de:

 • a. întocmirea documentațiilor dc aribuirc și a celor descriptive, prezentarea ofertelor (DEPO) și lămurirea eventualelor neclarități legate de acestea;

 • b. întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică,

 • c. întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor dc achiziție publică,

 • d. întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publică,

 • e. asigurarea publicității achizițiilor publice ( anunțuri de intenție, de participare și de atribuire )

 • f. întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;

 • g. întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

 • h. asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuire a contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;

 • i.  întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

 • j.  analizarea ofertelor depuse;

 • k. emiterea hotărârilor de adjudecare;

 • l.  primirea și rezolvarea contestațiilor;

 • m. întocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

 • n. participarea la încheierea contractelor de achiziție publică;

 • o. urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor, confirmarea realității regularității și legalității plăților aferente contractelor, facându-se de către compartimentele care au propus și solicitat achiziția publică respectivă.

 • 20. Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 21. întocmește rapoarte și propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 22. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în rețeaua informatică a datelor tehnice, fizice și financiare ce decurg din domeniul investițiilor.

>

 • 23. Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 27. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 27. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 28.  Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VI.B.l. Compartiment investiții

 • 1. Participă la întocmirea programului anual și de perspectivă care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investițiilor și reparațiilor de drumuri, pasaje, etc.

 • 2. Participă la întocmirea referatelor privind promovarea investițiilor și lucrărilor publice în vederea aprobării de către consiliul local.

 • 3. întocmește și supune aprobării consiliului local lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

 • 4. Asigură etapele de promovare a investițiilor proprii conform legislației în vigoare: avizări proiecte, licitație pentru adjudecări, finanțare.

 • 5. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate dc Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alto orsane administrative la nivel național.

 • 6.  Urmărește aplicarea legislației în domeniul de proiectare, a regulamentului ele urbanism precum și a normativelor din domeniu.

 • 7. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 8. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 9. Asigură resursele financiare pentru investițiile și lucrările de reparații ale Primăriei Sibiu și ale altor instituții care beneficiază conform legii de surse financiare de la bugetul local.

 • 10. Verifică documentațiile din punct de vedere tehnic, economic și încadrarea în termenul de proiectare și executare.

 • 11. Asigură prin proiectant proiectele și detaliile de execuție. Asigură respectarea soluțiilor tehnice avizate, aprobate.

 • 12. întocmește "Cartea Construcției" la obiective de investiții conform legislației în vigoare.

 • 13. Se preocupă să țină o evidență cu datele necesare pentru fiecare investiție publică.

 • 14. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 15. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 16. Se ocupă de elaborarea materialelor dc informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 17. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 18. îndeplinește și alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului municipiului Sibiu și șefii ierarhici.

VI.B.2. Compartiment achiziții publice

 • 1. Răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei municipiului Sibiu, în funcție de gradul dc prioritate.

 • 2.  Răspunde de estimarea valorii contractelor de achiziții în baza comunicărilor făcute de direcțiile și serviciile interesate, cu privire la alocațiile aferente fiecărei achiziții propuse.

 • 3. Asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform legislației în vigoare, după cum urmează:

 • a. publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare și dc atribuire)

 • b. întocmirea documentațiilor de aribuire și a celor descriptive, prezentarea ofertelor (DEPO) și lămurirea eventualelor neclarități legate dc acestea;

 • c. întocmirea notei estimative a contractului și a notei justificative cu privire la procedurile de achiziție publică,

 • d. întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică,

 • e. întocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achiziție publică,

 • f.  întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziție publică;

 • g. întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;

 • h. asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii și lucrări;

 • i.  întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;

 • j.  analizarea ofertelor depuse;

 • k. emiterea hotărârilor de adjudecare;

 • l.  primirea și rezolvarea contestațiilor;

 • m. întocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse;

 • n. participarea la încheierea contractelor de achiziție publică;

 • o. urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor, confirmarea realității regularității și legalității plăților aferente contractelor facându-se de compartimentele care au propus și solicitat achiziția publică respectivă.

 • 4. Conduce evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități.

 • 5. Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.

 • 6. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice.

 • 7.  Urmărește în colaborare cu celelalte compartimente funcționale, înregistrarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în evidențele contabile.

 • 8. Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată.

 • 9. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 10. Compartimentul îndeplinește și alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului municipiului Sibiu și șefii ierarhici.

VI.C. Serviciul gospodărire și protecția mediului

1.Organizează și controlează, împreună cu societățile comerciale specializate, activitatea de întreținere și reparații străzi.

 • 2. întocmește și supune aprobării consiliului local propuneri de reparații drumuri, pasaje, etc.

 • 3. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistemul informatic a dalelor fizice și financiare care decurg din documentele de activitate.

 • 4. Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 5. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 6. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.

 • 7. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 8. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 9. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 10. Anual, întocmește propuneri de buget si le fundamentează pentru activitatile de salubrizare stradala, ecarisaj, deszăpezire.

 • 11.  Organizează și coordonează activitatea de ecarisaj pe teritoriul municipiului Sibiu.

 • 12. Organizează, în colaborare cu serviciile publice specializate, activitatea de salubrizare a municipiului Sibiu.

 • 13. Verifică asigurarea curățeniei și igienizării domeniului public și privat al municipiului Sibiu piețelor agroalimentare, a malurilor apelor curgătoare, a terasamentelor de cale ferată, rețeaua stradală etc.

 • 14. Urmărește buna întreținere a bazelor de agrement și sport, terenurilor de joacă pentru copii, fântânilor arteziene, izvoarelor publice și monumentelor istorice.

 • 15. Participă la recepția lucrărilor de întreținere efectuate la baze de agrement și sport, terenuri dejoacă pentru copii, fântâni arteziene, izvoare publice și monumente istorice.

 • 16. Urmărește prevenirea și limitarea impactului asupra mediului ce-1 pot avea substanțele și deșeurile de orice natură și anunță autoritățile teritoriale pentru protecția mediului privind activitățile neconforme cu dispozițiile legale.

 • 17. Participă la organizarea și luarea măsurilor de apărare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase și a calamităților naturale.

 • 18. Coordonează și asigură dotarea tehnico - materială în cazul căderilor masive de zăpadă, inundațiilor și altor calamități naturale în colaborare cu Serviciul Protecție Civilă și PSI.

 • 19. Instruiește și verifică în cadrul Primăriei și la toate sectoarele aferente, modul de respectare a normelor PSI.

 • 20. Organizează și coordonează activitatea de deratizare și dezinsecție pe teritoriul municipiului Sibiu,

 • 21. Asigură elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local al municipiului Sibiu și Primăriei, ce privesc activitățile de care răspunde.

 • 22. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competență prin împuternicirea primarului.

 • 23. Verifică Ia fața locului și soluționează sesizările și reclamați!le făcute de cetățeni care se referă la activitățile de care răspunde.

 • 24. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale pentru rezolvarea atribuțiilor sppccifice.

 • 25. Urmărește și recepționează zilnic, sub aspect cantitativ și calitaiv lucrările de salubritate și deszăpezire.

 • 26. Verifică zilnic modul de asigurare a curățeniei și ordinii pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu.

 • 27. Verifică și sancționează contravențional pe cei care nu respectă sau nu dețin autorizații de spargere care afectează căile rutiere, trotuarele, parcurile și zonele verzi ori alte spații din domeniul public și privat și de tăieri de arbori și arbuști ornamentali.

 • 28. Verifică și răspunde de organizarea șantierelor de construcții - montaj de pe raza municipiului și sancționează pe cei care nu respectă dispozițiile legale

 • 29. Verifică și răspunde de desfășurarea comerțului stradal, sub aspectul respectării dispozițiilor legale, privind ocuparea domeniului public și păstrarea curățeniei.

 • 30. Verifică și sancționează contravențional pe cei care nu respectă normele de protecție a mediului înconjurător.

 • 31. Verifică pe parcursul controalelor din timpul nopții funcționarea iluminatului public pe teritoriul municipiului Sibiu și informează superiorii ierarhici.

 • 32. Asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor, reciclarea și reintroducerea lor în circuitul productiv.

 • 33. Urmărește ca pământul excedentar rezultat din săpături să fie depozitat la locurile prestabilite, condiție care va fi stipulată în avizul de săpătură.

 • 34. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 35. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

 • 36. Săptămînal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 37. Asigură și urmărește avizarea tăierii arborilor de pe domeniul public și privat.

 • 38. Urmărește buna întreținere a zonelor verzi.

 • 39. Participă la recepția lucrărilor de întreținere efectuate în parcuri și zone verzi.

 • 40. Coordonează și urmărește activitățile prestate de Serviciul Public Administrare parcuri și zone verzi.

 • 41. Coordonează, urmărește și verifică modul de administrare a fondului forestier (din punct de vedere tehnic), aflat în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Sibiu.

 • 42. Serviciul execută și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local municipal, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

Vl.C.l Compartiment gospodărire și protecția mediului

 • 1.  Organizează și controlează, împreună cu societățile comerciale specializate, activitatea, de întreținere și reparații străzi.

 • 2. întocmește și supune aprobării consiliului local propuneri de reparații drumuri, pasaje, etc.

 • 3. Asigura activitatea de "dispecerat"

 • 4. Rspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MI.,PAT sau alte organe administrative la nivel național.

 • 5. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.

 • 6. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și ele plată și vizează facturile aferente.

 • 7. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea refcratelorpent.ru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 8. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 9. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.

 • 10. Anual, întocmește propuneri de buget si le fundamentează pentru activitatile de salubrizare stradala, ecarisaj, deszăpezire.

 • 11. Organizează, în colaborare cu serviciile publice specializate, activitatea de salubrizare si deszăpezire a municipiului Sibiu.

 • 12. Verifica asigurarea curățeniei si igienizării domeniului public si privat al municipiului Sibiu piețelor agroalimentare, a malurilor apelor curgătoare, a terasamentelor de cale ferata, rețeaua stradala etc.

 • 13. Urmărește buna întreținere a bazelor de agrement si sport, a terenurilor de joaca pentru copii, a fântânilor arteziene, a izvoarelor publice si. a monumentelor istorice.

 • 14. Participa la recepția lucrărilor de întreținere efectuată la baze de agrement si sport, terenuri de joaca pentru copii, fântâni arteziene, izvoare publice si monumente istorice.

 • 15. Urmărește prevenirea si limitarea impactului asupra mediului ce-1 pot avea substanțele si deseurile de orice natura si anunța autoritatile teritoriale pentru protecția mediului privind activitatile neconforme cu dispozițiile legale.

 • 16. Participa la organizarea si luarea masurilor de aparare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase si a calamităților naturale.

 • 17.  Organizează si coordonează activitatea de ecarisaj pe teritoriul municipiului Sibiu.

 • 18. Organizează si coordonează activitatea de deratizare si dezinsectie pe teritoriul municipiului Sibiu.

 • 19. Asigura elaborarea documentelor pentru ședințele consiliului local al municipiului Sibiu si Primăriei, care privesc activitatile de care răspunde.

 • 20. Constata contravenții si aplica sancțiunile contravenționale date în competentă prin împuternicirea primarului.

 • 21. Verifica la fata locului si soluționează sesizările si reclainatiile făcute de cctateni care se refera la activitatilc de care răspunde.

 • 22. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale pentru rezolvarea atribuțiilor specifice.

 • 23. Urmărește si recepționează zilnic, sub aspect cantitativ si calitativ lucrările de salubritate si deszăpezire.

 • 24. Verifica zilnic modul de asigurare a curățeniei si ordinii pe domeniul public si privat al municipiului Sibiu.

 • 25. Verifica si sancționează contravențional pe cei care nu respecta sau nu dețin autorizații de spargere care afecteaza caile rutiere, aspectul respectării dispozițiilor legale, privind ocuparea domeniului public si pastrarea curățeniei, trotuarele, parcurile si zonele verzi ori alte spatii din domeniul public si privat al municipiului Sibiu.

 • 26. Verifica si răspunde de organizarea șantierelor de construcții - montaj de pe raza municipiului si sancționează pe cei care nu respecta dispozițiile legale.

 • 27. Verifica si răspunde de desfasurarea comerțului stradal, sub aspectul respectării dispozițiilor legale, privind ocuparea domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

 • 28. Verifica si sancționează contravențional pe cei care nu respecta normele de protecție a mediului înconjurător.

 • 29. Asigura aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectiva a deșeurilor, reciclarea si reintroducerea lor în circuitul productiv.

 • 30. Urmărește ca pământul excedentar rezultat din săpături să fie depozitat la locurile prestabilite, condiție care va fi stipulata în avizul de săpătură.

31 .Coordonează, urmărește si verifica activitatea persoanelor care efectuează munca in folosul comunității conform legislației in vigoare.

 • 32. Verifica dosarele depuse pentru eliberarea avizelor de săpătură pe domeniul public si privat al municipiului Sibiu si eliberează avizele de săpătură, cu respectarea dispozițiilor legale.

 • 33. Verifica si recepționează refacerea lucrărilor de săpătură a cailor rutiere, trotuare, etc. conform clauzelor din avizul eliberat in acest sens si a normelor tehnice in vigoare.

 • 34. Asigura întocmirea rapoartelor periodice solicitate de APM, ARPM, Direcția Județeană de Statistica Sibiu, Consiliul Județean Sibiu etc.

 • 35. Participa la comisia de avizari adunari publice,

 • 36. Participa inpreuna cu Garda Naționala de Mediu, Serviciul de Gospodărirea Apelor la controalele periodice efectuate pe raza municipiului Sibiu.

 • 37. Verifica contractele de salubritate încheiate de operatorii de salubritate de pe raza municipiului Sibiu cu persoane fizice, persoane juridice.

 • 38. Asigura întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistemul informatic a datelor fizice si financiare care decurg din documentele de activitate.

 • 39. Asigura arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

 • 40. Saptarnânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 41. Asigură și urmărește avizarea tăierii arborilor de pe domeniul public și privat.

 • 42. Urmărește buna întreținere a zonelor verzi.

 • 43. Participă la recepția lucrărilor de întreținere efectuate în parcuri și zone verzi.

 • 44. Coordonează și urmărește activitățile prestate de Serviciul Public Administrare parcuri și zone verzi.

 • 45. Coordonează, urmărește și verifică modul de administrare a fondului forestier (din punct de vedere tehnic), aflat în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Sibiu.

 • 46. Compartimentul îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VI.C.2 Compartiment reparații străzi

 • 1. Participa la întocmirea programului anual si de perspectiva care se supune aprobării consiliului local, în domeniul reparațiilor de drumuri, pasaje, etc.

 • 2. întocmește si supune aprobării consiliului local propuneri de reparații drumuri, pasaje, trotuare, scări etc.

 • 3. Annual, face propuneri dc buget si le fundamentează pentru activitatea de întreținere si reparații străzi.

 • 4.  Organizează si controlează, împreuna cu societățile comerciale specializate, activitatea de întreținere si reparații străzi.

 • 5. Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția dc Statistica, MLPAT sau alte organe administrative de la nivel național.

 • 6. Urmărește aplicarea legislației specifice în proiectare, regulamentul de urbanism si normativele din domeniu.

 • 7. Răspunde dc exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 8. Urmărește verificarea si decontarea lucrărilor de reparații.

 • 9. Asigura resursele financiare pentru lucrările de reparații ale Primăriei Sibiu si ale altor instituții care beneficiază conform legii de surse financiare de la bugetul local.

 • 10. Verifica documentațiile din punct dc vedere tehnic, economic si încadrarea în termenul dc proiectare si executare.

 • 11. Asigura prin proiectant proiectele si detaliile de execuție; asigura respectarea soluțiilor tehnice avizate sau aprobate.

 • 12. Conduce si actualizeaza saptamânal evidenta lucrărilor dc reparații executate din bugetul local.

 • 13. Urmărește executarea lucrărilor si prestațiilor cantitativ si calitativ în conformitate cu prevederile legale si respectarea disciplinei contractuale.

 • 14. Urmărește si asigura verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări si de platei si vizeaza facturile aferente.

 • 15. Se ocupa de elaborarea materialelor de informare către consiliul local si întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.

 • 16. Asigura arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 17. Asigura întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în rețeaua informatica a datelor tehnice, fizice si financiare care decurg din domeniul investițiilor.

 • 18. Asigură rezolvarea corespondentei cu respectarea termenelor legale și în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 19. Saptamânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 20. Compartimentul exercita si alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VLB. Unitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

 • 1. Fundamentează și coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și monitorizează implementarea acestora ;

 • 2. Pregătesc, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și ie prezintă autorităților administrației publice locale municipale spre aprobare;

 • 3. Asistă operatorii și autoritățile administrației publice locale în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții;

 • 4. Pregătesc, și transmit rapoarte de activitate către Instituția Prefectului, Unitatea centrală de monitorizare, precum și autoritățile de management care gestionează elementele structurale și programele operaționale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, după caz;

 • 5. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu ori dispoziții ale Primarului Municipilui Sibiu.

VIL DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

 • 1. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau prin dispoziții ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a municipiului Sibiu precum și a teritoriului administrativ.

 • 2. Participă la toate acțiunile consiliului local și ale Primăriei municipiului Sibiu care au drept scop dezvoltarea urbană și amenajarea spațiilor publice ale orașului, precum și amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Sibiu.

 • 3. Asigură redactarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire și autorizațiilor pentru desființarea construcțiilor pe baza documentațiilor tehnice prevăzute de lege și le prezintă spre semnare persoanelor competente, fiind direct răspunzător de legalitatea acestora.

 • 4. Urmărește executarea construcțiilor în conformitate cu autorizațiile de

J                                                                                              î                                                                                                                                         ,

construcție; în căzu] în care se constată nerespectarea autorizației de construcție sau executarea unor lucrări ncautorizate propune deîndată măsurile prevăzute de lege.

 • 5. Organizează și conduce la zi evidența certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție si autorizațiilor de demolare.

 • 6. Organizează eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor în termenele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, astfel încât să nu devină aplicabile dispozițiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite aprobată prin Legea nr. 486/2003; răspunde în condițiile OUG nr. 27/2003.

 • 7. Asigură și răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea construcțiilor, stabilește și răspunde de încasarea taxei de regularizare.

 • 8. Asigură întocmirea și menținerea evidenței terenurilor fără construcții intravilan și extravilan care fac parte din patrimoniul municipiului Sibiu, în colaborare cu Serviciul patrimoniu.

 • 9. Asigură și răspunde do rezolvarea în termenul legal a sesizărilor primite de la cetățenii municipiului Sibiu referitoare la respectarea legalității în domeniul urbanismului și construcțiilor, în colaborare cu Serviciul cadastru și agricultură -Biroul de disciplină în construcții.

 • 10. Asigură întocmirea și răspunde do realizarea documentelor de organizare și dezvoltare urbanistică a municipiului Sibiu precum și de amenajare a teritoriului, cu respectarea tradiției locale și realizarea lor conform prevederilor legale.

I 1. Inițiază proiecte pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu care se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public -privat și avizează toate proiectele întocmite de terți pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu.

 • 12.  Asigură elaborarea proiectelor de urbanism și arhitectură prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, în colaborare cu Direcția tehnică -Compartiment achiziții publice, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării, recepționarea lucrărilor de proiectare. Elaborează propuneri de organizare de concursuri de arhitectură pentru proiecte de importanță deosebită.

 • 13. Asigură execuția proiectelor de urbanism și arhitectură finanțate din bugetul local prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, în colaborare cu Direcția tehnică -- Compartiment achiziții publice, și controlul urmăririi execuției pe șantier, recepționarea lucrărilor de execuție.

 • 14. Stabilește și propune primarului măsuri pentru refacerea și protecția mediului înconjurător; asigură respectarea prevederilor legale privind protecția, restaurarea, reabilitarea și conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri și zone de agrement pe baza documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.

 • 15. Colaborează cu celelalte direcții pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local.

 • 16. Asigură elaborarea și respectarea prevederilor planului urbanistic general al orașului și a regulamentului de urbanism și aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale și de detaliu și conformarea autorizațiilor de construire sau de desființare cu prevederile documentațiilor de urbanism.

 • 17. Asigură monitorizarea, urmărirea stării monumentelor de arhitectură și a zonelor de rezervații și zonelor protejate și face propuneri pentru conservarea, repararea și punerea lor în valoare.

 • 18. Inventariază și propune spre aprobare zonele în care trebuie luate măsuri de reabilitare urbană.

 • 19.  Supune aprobării consiliului local, Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Sibiu, precum și celelalte documentații de urbanism elaborate în scopul dezvoltării urbanistice a orașului și a teritoriului administrativ.

 • 20.  Asigură participarea cu reprezentanți la lucrările comisiei de sistematizare a circulației rutiere.

5

 • 21. Asigură asistența de specialitate pentru verificarea la fața locului a imobilelor coproprietare privată a municipiului care fac obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune.

 • 22. Pune la dispoziția Serviciului Disciplina în construcții documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

 • 23. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 24. Asigură participarea la comisia de stabilitate a construcțiilor, ca urmare a efectelor calamităților naturale.

 • 25. Conduce și răspunde de organizarea evidenței lucrărilor de construcții din municipiu în vederea punerii la dispoziție a rezultatelor acesteia, autorităților administrației publice centrale.

 • 26. întocmește fișa postului pentru funcționarii publici de conducere din subordine, o actualizează ori de câte ori situația de fapt și prevederile legale impun aceasta.

 • 27. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale Primarului.

VILA. Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

 • 1.  Propune proiectele de urbanism necesare și oportune teritoriului administrativ al municipiului Sibiu.

 • 2. întocmește temele de proiectare pentru proiectele de urbanism.

 • 3.  Asigură elaborarea proiectelor de urbanism prin procedurile de încredințare prevăzute de lege, derularea acestora fiind asigurată de Compartimentul achiziții publice din cadrul Direcției tehnice, sau, în mod direct, prin biroul de proiectare din cadrul Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi.

 • 4. Face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanță deosebită.

 • 5.  Organizează consultarea cetățenilor pentru avizarea și aprobarea proiectelor de urbanism, prezentarea proiectelor în comisiile de avizare, prezentarea lor în consiliul local al municipiului Sibiu; emite avizele prevăzute de lege pentru lucrările menționate.

 • 6. Prezintă, la cererea consiliului local al municipiului Sibiu și a primarului, rapoarte și informări privind activitatea urbanistică și de amenajare a teritoriului.

 • 7. Informează consiliul local și primarul despre măsurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism.

 • 8. Face propuneri pentru reabilitarea urbanistică a unor zone din municipiul Sibiu.

 • 9. Organizează și întocmește banca de date de urbanism și amenajarea teritoriului în colaborare cu Serviciul informatică.

 • 10. întocmește propunerile pentru atribuirea de denumiri străzilor de pe raza municipiului Sibiu.

 • 11. Asigură, împreună cu Serviciul patrimoniu și cu Serviciul informatică baza de date privind dreptul de proprietate asupra imobilelor, corelată cu baza de date de urbanism și amenajarea teritoriului.

 • 12. Eliberează certificate de urbanism pentru documentații de urbanism.

 • 13. Participă la ședințele consiliului local unde prezintă materiale legate de urbanism și amenajarea teritoriului ce se supun hotărârii acestuia.

 • 14. Rezolvă sesizările cetățenilor referitoare la problemele de urbanism și amenajarea teritoriului, sub sancțiunile prevăzute de lege.

 • 15. întocmește rapoarte și face propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

 • 16. Asigură arhivarea actelor cu care lucrează.

 • 17. Asigură informarea cetățenilor și dă relații acestora cu privire la problemele de urbanism și amenajare a teritoriului.

 • 18. întocmește alte proiecte de execuție prin biroul de proiectare al Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi, necesare pentru programele de reabilitare urbană finanțate de Primăria municipiului Sibiu.

 • 19. Centralizează date și studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituțiile județene abilitate sau de instituții administrative naționale.

 • 20. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 21. Asigură participarea la comisia de stabilitate a construcțiilor, ca urmare a efectelor calamităților naturale.

 • 22. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 23. Săptămâna], se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 24. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VJLB. Serviciul autorizare construcții

 • 1. Elaborează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrări de construcții, reconstruire, modificare, extindere, reparații, protejare, restaurare, reabilitare, conservare, căi de comunicații, dotări tchnico-edilitare, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări spații verzi, parcuri, pasaje, excavări, exploatări de cariere, balastiere, construcții provizorii de șantier, tabere de corturi, tabere de căsuțe și alte lucrări indiferent de valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea autorizațiilor de construire, în cuprinsul intravilanului municipiului și în teri tor iu 1 adm ini strati v.

 • 2. Aduce la cunoștința publicului autorizațiile eliberate.

 • 3. Eliberează certificate de notare în cartea funciară și alte certificate de urbanism pentru care legea cere eliberarea acestor documente, inclusiv pentru schimbarea destinației construcțiilor.

 • 4.  Propune eliberarea de avize pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire aflate în competența de emitere a consiliului județean, conform legii.

 • 5. Propune măsurile legale necesare privind construcțiile executate tară autorizație sau cu nerespectarea autorizațiilor de construire.

 • 6. Asigură regularizarea taxelor de autorizare de construire, organizarea și menținerea evidențelor privind taxele de autorizare de construire și arhivarea acestora în corespondență cu dosarele de autorizare.

 • 7. Asigură arhivarea documentelor elaborate în cadrul serviciului.

 • 8. Primește și verifică documentațiile depuse de solicitanți (persoane fizice și juridice) repartizate de șef serviciu urbanism care privesc eliberarea certificatului de urbanism;

 • 9.  Analizează documentația și completează certificatul de urbanism, menționând destinația precisă a solicitării, apoi îl prezintă pentru semnare persoanelor îndreptățite; o atenție sporită se va acorda completării corecte a tuturor datelor prevăzute în formularul tipizat, solicitării avizelor și documentației tehnice prevăzute de lege.

 • 10. Primește și verifică din punct do vedere urbanistic, tehnic și juridic documentațiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, repartizate de șef serviciu urbanism; documentațiile trebuie să corespundă tuturor normelor și reglementărilor în vigoare ce guvernează activitatea de proiectare.

 • 11. în cazul depunerii unei documentații tehnice incomplete sau care nu corespunde normelor și reglementărilor în vigoare, aceasta se restituie solicitantului în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivația necesară și solicitarea de documente în completare;

 • 12. Pregătește și propune comisiei documentațiile tehnice în vederea emiterii acordului unic;

 • 13. Completează autorizația de construire și o prezintă spre semnare persoanelor competente;

 • 14. Primește, verifică și completează autorizațiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (parțială sau totală) a construcțiilor și instalațiilor, după procedura stabilită la alineatul precedent.

 • 15. Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții în zonele asupra cărora s-a instituit potrivit legii regim de protecție, se va respecta procedura instituită de art.7 din Legea 50/1991 republicată, completată și modificată prin Legea nr. 453/2001 și ari. 13 din Ordinul 1430/2005;

 • 16. Urmărește și răspunde de existența proiectului tehnic pe șantier, executarea lucrărilor de construire conform autorizației emise și proiectului tehnic și la termenele prevăzute de aceasta; în cazul existenței neconformităților cu prevederile legale, propun deîndată măsurile de remediere și de sancționare prevăzute în lege; până la finalizarea proiectului tehnic se va dispune sistarea lucrărilor de execuție, dacă acestea au fost începute în absența documentației respective.

 • 17. La finalizarea lucrărilor întocmește procesele-verbale de recepție a lucrărilor și, la solicitarea proprietarului construcției, certificatul pentru notarea construcțiilor în cartea funciară;

 • 18. La finalizarea lucrărilor, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de execuție stabilit prin autorizație, va soma în scris proprietarul construcției pentru regularizarea taxei de autorizație, va urmări încasarea eventualelor diferențe și va ține evidența acestora;

 • 19. Conduce Registrul de evidență al autorizațiilor de construire, care va cuprinde, pe lângă datele de identificare a autorizației, datele pentru: prelungirile acordate, eliberarea unor noi autorizații pentru aceeași lucrare, procesul verbal de recepție al lucrării, valoarea calculată a taxei de autorizare, somațiile pentru regularizarea taxelor de autorizare, valoarea calculată a regularizării taxei respective, dovada achitării integrale a taxei de autorizare (în format electronic).

 • 20. Toate documentele primite, întocmite și emise în procesul de certificare și autorizare a construcției în cauză sc arhivează la aceeași adresă a construcției din arhiva direcției, inclusiv documentele legate de taxa de autorizare sau copii ale acestora.

 • 21. Activitatea de soluționare a sesizărilor privind cazurile de încălcare a disciplinei în construcții va fi efectuată obligatoriu în teren, direct de inspectorii de sector din cadrul serviciului de autorizări și disciplină în construcții, de regulă, cu inspectorii din cadrul biroului de disciplină în construcții din cadrul serviciului public de cadastru și disciplină în construcții;

 • 22. Pune la dispoziția Serviciului Disciplina în construcții documentele necesare îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

 • 23. Urmărește, cu sprijinul Serviciului juridic modul de soluționare a proceselor verbale de contravenție, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare.

 • 24. Centralizează date și studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituțiile județene abilitate sau de instituții administrative naționale.

 • 25. Asigură informarea cetățenilor și dă relații acestora cu privire la problemele de autorizare și disciplină în construcții.

 • 26. Eliberează certificate dc nomenclatură stradală.

 • 27. Rezolvă cererile de trecere în proprietate privată a terenurilor aferente locuințelor, în conformitate cu legile în vigoare.

 • 28. Emite avize în vederea autorizării funcționării agoniilor comerciali.

2C>. Întocmește rapoarte și face propuneri pentru emiterea dispozițiilor primarului în domeniul de activitate al serviciului.

 • 30. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.

 • 31. Soluționează corespondența în termenele prevăzute de lege.

 • 32. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 33. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 34. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VILC. Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

 • 1. Urmărește realizarea obiectivelor cuprinse în “Cartea restaurării orașului istoric”.

 • 2. Răspunde de asigurarea măsurilor pentru păstrarea imaginii orașului istoric și protecția monumentelor arhitectonice.

 • 3. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor pentru locuire în zona protejată, - îmbunătățirea pe termen lung a condițiilor de viață a locatarilor.

 • 4. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de desfășurare a comerțului cu amănuntul, prin:

 • -  lărgirea ariei străzilor comerciale

 • -  stabilirea criteriilor de “calitate și specializare” în vederea închirierii spațiilor comerciale.

 • 5. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de desfășurare a activităților de prestări servicii și meseriași, prin:

 • -  încurajarea meșteșugurilor tradiționale nepoluante vizual, fonic și chimic

 • -  amplasarea funcțiunilor pe verticală de-a lungul principalelor străzi comerciale (de jos în sus comerțul, prestările de servicii și locuințe)

 • 6. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de desfășurare a activităților turistice și culturale, prin:

 • -  îmbunătățirea și extinderea rețelei de prestări servicii existentă

 • -  sprijinirea artizanatului tradițional și meseriilor din domeniul artei

 • -  amenajarea de noi terase, spații de recrccre și odihnă

 • 7. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor pentru reabilitarea infrastructurii:

 • -  atragerea de noi surse de finanțare a investițiilor

 • -  identificarea și eliminarea spărturilor din conducte

 • -  refacerea fântânilor și drenurilor

 • 8. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor pentru reducerea traficului rutier în centrul istoric, prin:

 • -  eliberarea centrului istoric de circulația de transit

5

 • -  amenajarea de noi parcări la intrarea în centrul istoric

 • -  amenajarea rețelei de drumuri pentru pietoni și bicicliști

 • 9. Propune măsurile pentru asigurarea în documentații a condițiilor de amenajare a spațiilor publice și zone verzi, amenajarea piețelor și plantarea de arbori în concordantă cu tradițiile istorice ale orașului.

 • 10. Face propuneri pentru cooperarea cu organismele de specialitate si cu instituțiile publice cu responsabilități in domeniul protejării monumentelor istorice si asigura punerea in aplicare si respectarea deciziilor acestora;

 • 11. Asigura protejarea monumentelor istorice clasate, aliate in domeniul public sau privat al municipiului Sibiu precum si a celor abandonate sau aflate in litigiu, alocand resurse financiare in acest scop:

 • 12. Cooperează cu ceilalți proprietari sau administratori de monumente istorice;

 • 13. Participa la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare in acest scop in bugetele pe care le administrează;

 • 14.  Face propuneri pentru cuprinderea in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv dc amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice; elaborează, actualizeaza si aproba documentațiile de amenajare a teritoriului si urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care conțin monumente istorice;

 • 15. la masurile tehnice si administrative necesare in vederea prevenirii degradării monumentelor istorice;

 • 16. Răspunde de realizearca studiile de fundamentare, delimitare si instituire a zonelor de protecție a monumentelor istorice,

 • 17. Colaborează cu direcția pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, furnizând acesteia toate informațiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice;

 • 18. în vederea Întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localităților, asigura elaborarea documentației pentru delimitarea zonelor dc protecție a monumentelor istorice;

 • 19. Elaborează regulamentele dc urbanism pentru zonele de protecție a monumentelor istorice si le aproba numai pe baza si in condițiile avizului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau al comisiei regionale a monumentelor istorice, după caz;

 • 20. Propune, în termen dc 12 luni de la clasarea sitarilor ca monumente istorice, fondurile bugetare necesare pentru elaborarea documentațiilor de urbanism si amenajare a teritoriului aferente;

 • 21. Asigura elaborarea si aproba programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice din municipiul Sibiu, cu respectarea avizului instituției abilitate potrivit legii;

 • 22. La solicitarea direcției pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, împreuna cu organele de politic, propune consiliului local interzicerea circulației vehiculelor grele si transportul de materiale explozive in zona de protecție a monumentelor istorice;

 • 23. Colaborează cu compartimentele specializate ale altor autoritari ale administrației publice locale, in cazul in care monumentele istorice si zonele de protecție a acestora se afla pe teritoriul mai multor unitari administrațiv-teritoriale.

 • 24.  Verifica existenta tuturor avizelor de specialitate in domeniul monumentelor istorice si conformitatea autorizației cu prevederile acestora, precum si îndeplinirea dispozițiilor cuprinse in Obligația privind folosința monumentului istoric, conform prevederilor legale; asigura menționarea in autorizație a tuturor condițiilor conținute in avize la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor situate in zona lor dc protecție, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizației dc funcționare;

 • 25. la masuri pentru autorizarea cu prioritate a documentațiilor tehnice care se refera la intervenții asupra monumentelor istorice;

 • 26. Dispune oprirea oricăror lucrări dc construire sau de desființare in situația descoperirii de vestigii arheologice, hotărăște si, după caz, organizează paza acestora si anunța in cel mai scurt timp direcția pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județeană;

 • 27. Asigura prin aparatul dc specialitate si in colaborare cu direcția pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județeană aplicarea însemnelor distinctive si a siglelor de monumente istorice si controlează întreținerea lor de către proprietar;

 • 28. Urmărește și face propuneri primarului pentru asigurarea pazei si protecției monumentelor istorice aflate in domeniul public si privat al municipiului Sibiu, precum si ale monumentelor istorice abandonate sau aflate in litigiu, semnalând de urgenta direcției pentru cultura, culte si patrimoniul cultural național județene orice caz de nerespectare a legii;

 • 29. Asigura efectuarea, împreuna cu Serviciul proiecție civilă și PS1, de acțiuni de prevenire si stingere a incendiilor la monumente istorice.

 • 30. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 31. Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VIII. DIRECȚIA COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERI 1ÂȚIONALE

 • 1.  Supraveghează întocmirea proiectelor de programe cu privire la dezvoltarea economico-socială a municipiului Sibiu; creează baza de date necesară în evidențierea potențialului economico social și elaborează programele de dezvoltare a municipiului Sibiu.

 • 2. Conduce întocmirea prognozelor economice pe care le prezintă consiliului local.

 • 3.  In domeniul turismului, în conformitate cu legislația în vigoare, inventariază principalele resurse turistice, contribuie la creșterea calității produselor turistice și urmărește activitatea turistică în așa fel încât, agenții economici cu activitate în domeniul turismului, să aibă acces la resursele turistice cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora.

 • 4.  Asigură și urmărește îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu, în domeniul acquisului comunitar la nivel local.

 • 5. Urmărește aplicarea, în activitatea proprie, a prevederilor din Acordul de asociere și din Strategia națională dc pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană, respectiv din strategia dc accelerare a modernizării administrației publice locale și din planul dc acțiune 2003-2006.

 • 6.  Conservă și. dezvoltă în condițiile legii, relațiile de colaborare interregională, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamental c și cu al ți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; de asemenea, supune spre aprobare consiliului local, proiectele de înfrățire a municipiului Sibiu cu unități administrativ-teritorialc similare din alte țări.

 • 7. Conservă și dezvoltă în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea unor interese comune.

 • 8. Inițiază împreună cu conducerea Primăriei Sibiu încheierea de protocoale, convenții, acte de înfrățire, programe comune pentru concretizarea colaborărilor externe.

 • 9. Asigură redactarea corespondenței internaționale și păstrează câte un exemplar al acesteia; asigură buna deslașurare a convorbirilor cu delegațiile străine, traducerile și retroversiunile necesare.

 • 10. Asigură legătura cu minoritățile naționale și cultele religioase.

 • 11. Organizează seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme dc interes public comunitar și european;

 • 12. Colaborează cu serviciile dc specialitate din aparatul dc specialitate al primarului municipiului Sibiu privind monitorizarea proiectelor de dezvoltare ce se implementează la nivel local.

 • 13. Asigură asistență de specialitate în domeniul relațiilor internaționale și monitorizează, informând periodic derularea acestora.

 • 14. Asigură și întocmește programele vizitelor sau a întâlnirilor oficiale cu delegații din țară și din străinătate.

 • 15. Menține legătura cu reprezentanțele străine, ambasadele și consulatele acreditate la București și în țară.

 • 16. Asigură comunicarea de specialitate la și dc la Instituția Prefectului, consilii județene, consilii locale, organizații, agenții economici și alte instituții.

 • 17. Sprijină relațiile cu mass-media, prin comunicate, anunțuri și conferințe.

 • 18. Culege date și informații din domeniul de activitate al consiliului local și al Primăriei pe care le aduce la cunoștința publică.

 • 19. îndrumă și conduce activitatea de selectare a materialelor ce urmează a ti publicate, în raport de importanța și utilitatea lor legată de necesitatea informării populației.

 • 20. Urmărește și informează în scris primarul, lunar, asupra modului în care se reflectă în mass-media imaginea instituției asupra felului de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de consiliul local și a dispozițiilor emise de primar.

 • 21.  Organizează primirea cetățenilor străini în audiențe (la primar, viccprimari, secretar și directori), conform dispoziției primarului și transmite solicitările formulate spre soluționare la direcțiile și serviciile de resort, urmărind emiterea răspunsurilor către petenți în termen de 30 de zile de la formulare.

 • 22. Conduce întocmirea diverselor rapoarte și informări privind problemele ridicate de cetățenii străini prin cereri, scrisori adresate consiliului local și primăriei, pe care le prezintă celor autorizați să decidă.

 • 23. Verifică înscrierea și programarea cererilor de audiență adresate conducerii Primăriei și consilierilor municipali de către cetățenii străini.

 • 24. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acțiunilor de relații internaționale.

î                                                         >                                        ?

 • 25. Asigură organizarea și pregătirea conferințelor, seminarelor și diverselor întâlniri aprobate de consiliului local și Primăria Sibiu și urmărește buna lor desfășurare.

 • 26. Asigură organizarea de diverse conferințe, simpozioane și întâlniri de lucru interne și internaționale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de consiliul local și primar în domeniul social și economic.

 • 27. Organizează și coordonează acțiunile de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local.

 • 28. Conduce evidența nominală a personalităților cărora li s-a conferit titlul de “Cetățean de onoare”.

 • 29. Conduce evidența orașelor înfrățite cu municipiul Sibiu.

 • 30. Asigură logistica desfășurării unor evenimente culturale, sociale, artistice, sau sportive promovate de municipalitate, în vederea stabilirii de relații științifice cu instituții de profil din țară și din străinătate, în primul rând cu cele provenind din orașele înfrățite și cu cele aflate în relații de parteneriat.

 • 31. Stabilește contacte și ține legătura cu organizații neguvernamentale pentru dezvoltarea societății civile, ține evidența ONG-urilor din municipiu și monitorizează activitatea acestora în scopul creării unui parteneriat între administrația publică locală și ONG-uri, pentru ca împreună să soluționeze proiecte și programe concrete de dezvoltare comunitară locală.

 • 32. Elaborează prognoze și strategii de dezvoltare a municipiului Sibiu în colaborare cu celelalte compartimente funcționale.

 • 33.  Urmărește și conduce activitatea de pregătire și elaborare a documentației de asociere cu ageriți economici din țară și străinătate, în scopul realizării unor lucrări de interes comun, prin asociere, colaborare, etc., în care scop, participă la elaborarea și definitivarea proiectelor contractelor de asociere/colaborare, întocmește expunerile de motive și proiectele de hotărâri pe care le supune spre aprobare consiliului local.

 • 34. Sprijină acțiunea de stabilire, creare și dezvoltare în municipiu a parcurilor industriale.

 • 35. Colaborează cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor destinate administrației publice locale și întocmește proiecte în colaborare cu celelalte compartimente.

 • 36. Prezintă primarului zilnic sau, când se solicita, situația cererilor, reclamați lor si a dosarelor care au fost înregistrate la Centrul de informații pentru cetateni si nu au fost rezolvate in termenul legal prevăzut de lege, de 30 de zile.

 • 37. Organizează si conduce întreaga activitate privind audientele la primar, viceprimari si secretar.

 • 38. Conduce evidenta liselor de audienta si asigura expedierea acestora organelor, direcțiilor si serviciilor carora le-au fost repartizate, cauzele care au făcut obiectul audientelor.

 • 39. Conduce evidenta răspunsurilor primite la fisele de audienta.

 • 40. Organizează, la cerere, întâlniri ale cetățenilor si ale organizațiilor neguvernamentale cu autoritatile administrației publice locale si ale instituțiilor subordonate.

 • 41. Conduce și urmărește întocmirea anuală in cursul lunii ianuarie, de către Centru] de informații pentru cetateni împreuna cu Serviciul de presă și comunicare, un raport privind accesul la informațiile de interes public, care va fi supus spre aprobare primarului si apoi dat publicității.

 • 42. întocmește fișa postului pentru funcționarii publici de conducere din subordine, o actualizează ori de câte ori schimbările legislative și situația de fapt o impun.

 • 43. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 44. Direcția îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, ori încredințate de șefii ierarhici.

VIILA. Serviciul de presă și comunicare

 • 1. Sprijină relațiile cu mass-media, prin comunicate, anunțuri și conferințe.

 • 2. Informează zilnic primarul și viceprimarii cu problemele ridicate de mass - media, a căror rezolvare este de competența consiliului local sau a Primăriei, spre a dispune măsuri în consecință.

 • 3. Organizează conferințele de presă ale primarului, viceprimarilor și sprijină organizarea ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului local.

 • 4. Elaborează strategii de presă pentru promovarea unor acțiuni de interes cetățenesc.

 • 5.  Organizează întâlniri radiotelevizate ale reprezentanților Primăriei, consiliului local, cu sprijinul posturilor locale de emisie.

 • 6. Culege date și informații din domeniul de activitate al consiliului local și al Primăriei pe care le aduce la cunoștința publică.

 • 7. Prin persoane special desemnate, asigură oficiul de purtător de cuvânt al consiliului local și al primarului în relațiile cu presa, radio, T'V și instituțiile din teritoriu.

 • 8. Negociază și prezintă primarului propuneri pentru încheierea contractelor de colaborare cu mass-media și asigură cooperarea cu mijloace de informare mass-media, pentru explicarea hotărârilor consiliului local, a dispozițiilor primarului, cât și pentru a asigura transparența, privind activitatea autorității deliberative și executive la nivel municipal.

 • 9. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acțiunilor de relații cu mass-media pentru redactarea publicațiilor.

 • 10.  Sprijină organizarea și pregătirea conferințelor, seminarelor și a diverselor întâlniri aprobate de consiliul local și primărie și urmărește buna lor desfășurare.

 • 11. Sprijină organizarea de diverse conferințe, simpozioane și întâlniri de lucru interne și internaționale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate în domeniul social și economic și asigurarea unui sprijin logistic financiar și material pentru realizarea acestor proiecte.

 • 12. Sprijină organizarea și coordonarea acțiunilor proprii de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local.

 • 13. Asigură, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a fi publicate în ziarul consiliului local.

 • 14. Selectează materialele ce urmează a fi publicate, în raport de importanța și utilitatea lor legată de necesitatea informării populației.

 • 15. Redactează ori, după caz, corectează materialele prezentate de către compartimentele funcționale, dându-le forma care să permită, publicarea lor.

 • 16. Se îngrijește de tipărirea publicației proprii și distribuirea acesteia.

 • 17. Monitorizează presa locală.

 • 18. întocmește proiectul contractului de editare a publicației și urmărește respectarea acestuia.

 • 19. Transmite comunicate de presă și radio-TV prin rețeaua locală în problemele ce interesează populația sau ca drept de replică la diverse comunicate sau acuzații nefondate.

>

 • 20. Se îngrijește de abonamentele Primăriei la diverse publicații și de distribuirea presei în cadrul instituției, persoanelor desemnate.

 • 21. Urmărește și informează în scris primarul, lunar, asupra modului în care se reflectă în mass-media imaginea instituției asupra felului de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de consiliul local și a dispozițiilor emise de primar.

 • 22. Întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 23. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 24. Serviciul relații cu presa exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

VII1.B. Serviciul dezvoltare economică și relații externe

 • 1. Elaborează prognoze și strategii de dezvoltare a municipiului Sibiu în colaborare cu celelalte compartimente funcționale.

 • 2. Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea și dezvoltarea programelor de interes local, inclusiv prin procesul de privatizare în domeniul economic.

 • 3. întocmește, colaborând după specific cu celelalte compartimente, unități aflate sub autoritatea consiliului local și alte instituții (F.P.S., Camera de comerț, Direcția de statistică, Patronale, etc.) studii, și programe de dezvoltare sectorială cconomico-socială.

 • 4. Sprijină acțiunea de stabilire, creare și dezvoltare în municipiu a parcurilor industriale.

 • 5. Colaborează cu celelalte compartimente în stabilirea de relații cu agenți economici din țară și străinătate, precum și cu unitățile administrativ-teritorialc aflate în relații de înfrățire și parteneriat cu Primăria Sibiu.

 • 6.  Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relațiilor economice a delegațiilor care se deplasează în orașele înfrățite și partenere.

 • 7. Colaborează cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor destinate administrației publice locale și întocmește proiecte în colaborare cu celelalte compartimente.

 • 8. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 9. Asigură evidența corespondenței primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 10.  Primește, înregistrează și transmite consiliului loca], primarului, viceprimarilor, secretarului și direcțiilor primăriei, cererile, sesizările și reclamațîile formulate de cetățeni străini și urmărește soluționarea acestora în termen de 30 de zile de la înregistrare.

 • 11.  Organizează primirea cetățenilor străini în audiențe (la primar, viceprimari, secretar și directori), conform dispoziției primarului și transmite solicitările formulate spre soluționare la direcțiile și serviciile de resort, urmărind emiterea răspunsurilor către petenți în termen dc 30 dc zile de la formulare.

 • 12. întocmește diverse rapoarte și informări privind problemele ridicate de cetățenii străini prin cereri, scrisori adresate consiliului local și Primăriei, pe care le prezintă celor autorizați să decidă.

 • 13. Sprijină relațiile cu mass-media.

 • 14. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acțiunilor de relații internaționale.

 • 15. Asigură organizarea și pregătirea conferințelor, seminarelor și diverselor întâlniri aprobate dc consiliul local și Primărie și urmărește buna lor desfășurare.

 • 16. Organizează diverse conferințe, simpozioane și întâlniri de lucru interne și internaționale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de consiliul local și primar în domeniul social și economic.

 • 17. Organizează și coordonează acțiunile de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local.

 • 18. Asigură difuzarea la cei nominalizați a invitațiilor primite de la organismele de stat, oficii diplomatice, organizații politice sau culturale, pentru a lua parte la diverse manifestări interne și internaționale.

 • 19. Ține evidența și păstrează documentațiile organizațiilor internaționale care colaborează cu Primăria Sibiu și consiliul local și participă la acțiunile de obținere a unor ajutoare din străinătate sau sponsorizări diverse.

 • 20. Constituie banca de date cu informații utile pentru consiliul local, pentru primar și diverse direcții din primărie.

 • 21.  Asigură transmiterea corespondenței și răspunsurilor la diverși destinatari din țară și străinătate.

 • 22.  Asigură desfășurarea contactelor dintre conducerea instituției și reprezentanții unor organe și organisme neguvernamentale, departamentale, firme, asociații, instituții, reprezentanțe diplomatice, cetățeni străini.

 • 23. Invită delegații și persoane pe cheltuiala părții române, cu aprobările necesare, și asigură condițiile pentru buna desfășurare a unor schimburi de experiență sau documentare, în cadrul unor acorduri.

 • 24. Organizează ocazional mese festive și cocteiluri, în limita fondurilor de care dispune și cu respectarea dispozițiilor legale.

 • 25. Ține evidența străinilor care stabilesc contacte cu consiliul local și Primărie.

 • 26. Asigură primirea și însoțirea delegațiilor străine și facilitează, la cerere, împreună cu Serviciul buget contabilitate și Serviciul administrativ, transportul, cazarea și alte servicii necesare.

 • 27. Traduce corespondența primită și asigură activitatea de translator pentru contactele oficiale, precum și traducere de documente sau publicații.

 • 28. Sprijină acțiunile de înfrățire și stabilire de relații directe între municipii și orașe din țară și străinătate.

 • 29. Asigură stabilirea relațiilor cu alte orașe din țară și străinătate.

 • 30. Pregătește documentațiile proiectelor de colaborare cu alte unități administrativ - teritoriale, din țară sau din străinătate.

 • 31. Asigură logistica desfășurării unor evenimente culturale, sociale, artistice sau sportive promovate de municipalitate, în vederea stabilirii de relații științifice cu instituții de profil din țară și din străinătate, în primul rând cu cele provenind din orașele înfrățite și cu cele aflate în relații de parteneriat.

 • 32. Colaborează cu alte compartimente în vederea organizării și bunei desfășurări a manifestărilor științifice, culturale, artistice și omagiale organizate de către consiliul local și Primărie.

 • 33. Elaborează documentații necesare pentru vizite în străinătate.

 • 34. Asigură, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a li publicate în organul de presă propriu al consiliului local.

 • 36. Asigură evidența corespondenței cu orașele înfrățite precum și cu alte organisme și organizații internaționale.

 • 37. Asigură selectarea propunerilor și întocmește documentațiile necesare pentru conferirea de către consiliul local a titlului de ”Cetățean de Onoare” al municipiului Sibiu, unor persoane fizice române sau străine ; asigură, secretariatul comisiei pentru acordarea titlului de "’Cetățean de Onoare'” al municipiului Sibiu.

 • 38. Stabilește contacte și ține legătura cu organizații neguvernamentale pentru dezvoltarea societății civile, ține evidența ONG-urilor din municipiu și monitorizează activitatea acestora în scopul creării unui parteneriat între administrația publică locală și ONG-uri, pentru ca împreună să soluționeze proiecte și programe concrete de dezvoltare comunitară locală.

 • 39.  Sprijină constituirea grupurilor de lucru, formată din ONG și administrația publică locală, la. nivel municipal, pentru elaborarea, unor programe de dezvoltare în domeniul învățământului, sănătății, culturii, mediului și vieții economice, finanțată din surse interne sau străine.

 • 40. Asigura funcția de coordonare și monitorizare a proiectelor derulate în parteneriat cu ONG-urile locale sau externe, urmărind realizarea tuturor obligațiilor ce revin Primăriei.

 • 41. Sprijină constituirea unei baze de date cu activitățile desfășurate de fiecare ONG, privind proiectele derulate sau în curs de derulare și asigurarea, unei legături viabile dintre strategia consiliului local al municipiului. Sibiu și aceste proiecte și programe.

 • 42. Întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 43. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 44. Serviciul exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefi ierarhici.

VIILC. Serviciul Centrul de informații pentru cetățeni

 • 1. Constituie baza de date prin preluarea de la direcțiile si serviciile din cadrul Primăriei, a tuturor informațiilor oferite de acestea, spre stiinta cetățenilor si prezentarea lor Serviciului informatica pentru operare .

 • 2. Se ocupa de îmbogățirea bazei de date, prin preluarea de la celelalte instituții publice si agenti economici a informațiilor si de prezentarea acestora Serviciului informatica, pentru operare.

 • 3. Oferă informații cetățenilor cu privire la intreaga problematica aflata in baza de date a Centrului de Informații pentru Cetateni.

 • 4. Verifica, înregistrează si preda direcțiilor si serviciilor de specialitate cererile si documentele depuse de cetateni.

 • 5. Eliberează cetățenilor, sub semnătură, toate documentațiile, actele, autorizațiile, ce au fost rezolvate de serviciile de specialitate.

 • 6.  Oferă informații cetățenilor cu privire la stadiul in care sc afla soluționarea unui act, a unui dosar depus la primărie.

 • 7. Oferă informații cetățenilor cu privire la activitatea altor instituții de pe raza municipiului Sibiu, in măsură in care aceste informații figurează in baza de date a Centrului.

 • 8. Asigura si oferă cetățenilor formularele tipizate, prevăzute de lege.

 • 9.  Prezintă primarului zilnic, sau când se solicita, situația cererilor, reclamatilor si a dosarelor care au fost înregistrate la Centrul de Informații pentru Cetateni si nu au fost rezolvate, in termenul legal prevăzut de lege, de 30 de zile.

 • 10. Organizează si conduce intreaga activitate privind audientele desfășurate la primar, viceprimari si secretar.

 • 11. întocmește si conduce evidenta fiselor de audienta si asigura expedierea acestora, direcțiilor si serviciilor carora le-au fost repartizate cauzele care au făcut obiectul audientelor.

 • 12. Conduce evidenta răspunsurilor primite la fisele de audienta.

 • 13. Solicita din partea direcțiilor si serviciilor primăriei orice informație cu privire la rezolvarea cererilor cetățenilor, care se prezintă pentru Înscrierea in audienta si comunica acestora răspunsul primit.

 • 14. Atribuie fiecărui petent număr de Înregistrare a cererii, sesizării sau documentației prezentate pentru banca de date a Centrului de Informații pentru Cetateni.

 • 15. Transmite cetățenilor interesați informații publice si utile din băncile de date si instituții de interes public din municipiul Sibiu pe baza documentației transmise de acestea la direcția de resort.

 • 16. întocmește diverse rapoarte si informări privind problemele ridicate de cetateni prin cereri, scrisori, consiliului local si Primăriei, pe care le prezintă celor autorizați sa decidă, la cererea acestora.

 • 17. Centrul de informații pentru Cetateni asigura si pune la dispoziția celor interesați:

 • a. documentații pentru obținerea avizelor, aprobărilor, documentelor in sfera de competenta a Primăriei Municipiului Sibiu;

 • b. informații rapide privind activitatile consiliului local;

 • c. alte informații despre viata publica a comunității (agenda manifestărilor culturale, sociale si sportive);

 • d. adrese ale instituțiilor de interes public;

 • e. elaborcaza si reactualizează fise (fluturași) cu informații utile;

 • f.  elaborează banca de date cu informații de interes public;

 • g. asigura accesul liber, democratic si transparenta acțiunilor organizate de consiliul local si de Primărie, si accesul cetățenilor la informații publice.

 • 18. Asigura primirea, evidențierea si rezolvarea petițiilor (conform O.G.nr. 27/2002) care sunt adresate Primăriei Municipiului Sibiu in termenul legal.

 • 19. Urmărește soluționarea si redactarea in termenul legal a răspunsului; răspunsul va fi intocmit in termen de maxim 30 zile de la data înregistrării petiției, indiferent daca soluția este favorabila sau nefavorabila si va fi redactat in cel puțin 3 exemplare.

 • 20. Expedierea răspunsului către petiționar se va face numai prin intermediul CIC care se va ingriji de clasare si arhivare; C1C - va transmite, in termen de 5 zile de la înregistrare, petițiile greșit Îndreptate, autoritatiilor si instituțiilor publice in ale căror atribuții intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie; petițiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau in considerare si vor fi clasate prin grija CIC.

 • 21. Semestrial va intoemi un raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor.

 • 22. Are obligația de a răspunde in scris la solicitarea informațiilor de interes public (conform Legii nr. 544/2001), in termen de 10 zile sau, după caz, in cel mult 30 de zile de la Înregistrarea solicitării, in funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare si de urgenta solicitării. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu condiția instiintarii acestuia in scris despre acest fapt, in termen de 10 zile.

 • 23. Motivează si comunica in termen de 5 zile de la primirea cererilor refuzul comunicării informațiilor solicitate.

 • 24. Asigura accesul la informații si in format electronic, daca sunt întrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicita si vor sa obțină informații de interes public.

 • 25. Are obligația sa precizeze, pentru informațiile solicitate verbal, condițiile si formele in care arc loc accesul la informațiile de interes public si poate furniza pe loc informațiile solicitate.

 • 26. Asigura respectarea programului minim aprobat pentru comunicarea informațiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afișat la sediul autoritatii sau instituției publice si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul funcționarii instituției, incluzând si o zi pe saptamana, după programul de funcționare. Comunica imediat sau in cel mult 24 de ore informațiile de interes public solicitate verbal.

 • 27. Transmite prin e-mail sau Înregistrate pe discheta informațiile de interes public care sunt solicitate in scris sau in format electronic.

 • 28. line evidenta răspunsurilor si a chitanțelor remise de solicitant! privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate.

 • 29. Asigura disponibilitatea in format scris (la fișier, sub forma de broșuri sau electronic-dischete, CD, pagina de internet) a informațiilor comunicate din oficiu.

 • 30. Organizează in cadrul punctului de informare-docunientare al instituției accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu.

 • 31. împreuna cu Serviciul de presă și comunicare intocmeste anual, in cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informațiile de interes public, care va fi supus spre aprobare Primarului si apoi dat publicității.

 • 32. Centrul de Informații pentru Cetățeni - este la dispoziția cetățenilor, indrumandu-i in rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluționarea acestora pe loc, iar in cazul in care problemele necesita analize si verificări din partea altor servicii se dau solicitantilor Îndrumările necesare.

 • 33. Răspunde de buna funcționare a acțiunii “ telefonul cetățeanului “ prin preluarea mesajelor si transmiterea acestora la serviciile de specialitate .

 • 34. Asigura arhivarea documentelor care aparțin serviciului.

 • 35. Întocmește lisele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 35. Centrul de Informații pentru Cetateni exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispoziții ale primarului, ori primite de la șefii ierarhici.

 • IX. Compartiment Audit Intern

 • 1. întocmește și supune spre aprobare primarului planul anual de audit intern care va cuprinde atât activitățile desfășurate de primărie și instituțiile subordonate cât și activitățile persoanelor fizice și juridice care utilizează fonduri publice în baza unei finanțări din bugetul consiliului local Sibiu având în vedere ca:

 • a) să fie cuprinse toate activitățile desfășurate de Primărie;

 • b) orice activitate sau operațiune trebuie să fie cuprinsă în planul de audit intern cel puțin o dată la 3 ani;

 • c) activitățile sau operațiunile prevăzute în planul de audit intern va face obiectul auditării pe tot parcursul desfășurării ci;

 • d) activitățile prevăzute în planul de audit intern să fie stabilite prin analiza și evaluarea gradului și a iminenței riscului asociat;

 • e) la elaborarea planului de audit intern se va ține seama și de o serie de evenimente semnal ca: deficiențele constatate în rapoartele de audit anterioare; deficiențele constatate și consemnate în procesele-vcrbale încheiate în urma inspecțiilor de audit intern; deficiențele consemnate în rapoartele Curții de Conturi; informații și indicii deținute sau obținute cu privire la disfuncționalități sau abateri; evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat; aprecierile unor specialiști sau experți cu privire Ia structura și dinamica unor riscuri.

 • 2. Certifică trimestrial și anual bilanțul contabil și contul de execuție bugetară a consiliului local Sibiu, verificând:

 • a) ca toate operațiunile ce privesc primăria să fie înregistrate în contabilitate, pe bază de documente justificative;

 • b) ca toate elementele patrimoniale din evidențele contabile să corespundă cu cele identificabile fizic și toate clementele de activ, pasiv, de venituri și cheltuieli reflectă valori reale, care există și privesc Primăria municipiului Sibiu;

 • c) operațiunile sunt contabilizate în perioada corespunzătoare, urmărindu-se respectarea independenței exercițiului financiar;

 • d) sumele să fie bine determinate aritmetic, exacte, urmărindu-se respectarea tuturor regulilor și principiilor contabile, precum și metodele de evaluare;

 • e) operațiunile să fie înregistrate în conturile corespunzătoare, conform planului de conturi pentru instituțiile publice;

 • f) să fie corect totalizate și centralizate.

 • 3. Solicită documentele necesare certificării bilanțului contabil și contul de execuție bugetară (bilanțul contabil, contul de execuție bugetară, actele de gestiune și financiare, evidențele contabile și orice document justificativ).

 • 4. Organizează și conduce evidența certificării bilanțurilor, înființează și operează acestea în registrul special.

J      OI

 • 5.  Examinează legalitatea, regularitatea și conformitatea operațiunilor, identifică erorile, risipa, gestiunea frauduloasă și defectuoasă.

 • 6. Propune măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovati.

 • 7. Supraveghează regularitatea sistemului de fundamentare a deciziei, planificarea, organizarea, coordonarea și controlul îndeplinirii deciziilor.

 • 8. Evaluează economicitatea eficientei, eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție existente în cadrul primăriei la nivelul unui program sau proiect finanțat din fonduri publice utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

 • 9. Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere și de control precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau proiecte ori unor operațiuni și propune măsuri pentru diminuarea riscurilor.

 • 10. Solicită de la primar ordin de serviciu pentru activitățile pe care le auditează.

1 1. Propune primarului, când este cazul, contractarea externă de serviciu de expertiză sau consultanță.

 • 12. întocmește raportul de audit intern pentru fiecare activitate auditată care va trebui să cuprindă modul de desfășurare al auditului, constatările făcute, concluzii și recomandări. Trebuie să fie prezentate și punctele de vedere ale persoanelor implicate în activitatea auditată în special a acelora cu care se semnalează deficiențe și care pot fi afectate de măsurile recomandate în raportul de audit.

 • 13. Raportul de audit intern va fi însoțit de întreaga documentație care să susțină recomandările, constatările și concluziile.

 • 14.  fine evidențele, rapoartele de audit în termen legal și le arhivează conform normelor legale.

 • 15. împreună cu serviciul juridic, când se impune, va formula contestații împotriva proceselor verbale ale inspecției de audit intern.

 • 16. Colaborează pentru realizarea sarcinilor cu compartimentele de audit din cadrul Administrației Financiare Sibiu, DGFP Sibiu și Consiliului Județean Sibiu.

 • 17. Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea și buna desfășurare a activității compartimentului.

1 8. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.

 • 19. Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale și în termenele stabilite.

 • 20. Organizează și asigură funcționarea controlului financiar intern de gestiune asupra gestiunilor proprii, a gestiunilor instituțiilor și serviciilor publice din sLibordinca consiliului local.

 • 21. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.

 • 22. Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin legi sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu ori dispoziții ale primarului.

 • X. Birou Unitate de Implementare a Programelor de Finanțare

 • 1. Biroul Unitate de Implementare a Programului de Finanțare se afla în subordinea directă a primarului;

 • 2. Calculează ratele, dobânzile și comisioanele aferente împrumuturilor de la BERD și BRD -- GSG și înaintează documentele justificative Serviciului Buget-Contabilitate pentru plată;

 • 3. îndeplinește atribuțiile de management ale proiectelor, cum ar fi de exemplu: costurile proiectelor, analiza și controlul programului, achizițiile pentru proiecte, contabilitatea costurilor proiectelor și administrarea proiectelor și orice alte activități necesare derulării în bune condiții a proiectelor;

 • 4. Urmărește aplicarea procedurilor de achiziție publică conform normelor și regulilor BERD, participă la întocmirea documentațiilor de licitație și la desfășurarea procedurilor;

 • 5. întocmește și verifică documentația necesară pentru tragerile din cele două împrumuturi contractate de la BERD, precum și a împrumutului contractat de la BRD - GSG;

 • 6. Urmărește derularea contractelor de cont escrow aferente împrumuturilor contractate de la BERD, a contractului de cont escrow pentru SC Apa-Canal SA, respectiv depunerea la termen a sumelor necesare în contul bancar stabilit prin contract;

 • 7. Ține evidența contractelor de garantare a împrumuturilor externe, ține evidența registrului datoriei publice;

 • 8.  Asigură și răspunde de întocmirea raportărilor periodice (lunare, trimestriale) către MFP și către BERD pentru împrumuturile interne și externe contractate direct și garantate;

 • 9.  întocmește și trimite la BERD toate situațiile solicitate conform contractelor;

 • 10. Exercită și răspunde de îndeplinirea obligațiilor zilnice ale biroului;

 • 11. Arhivează documentele pe care le gestionează;

 • 12. Biroul Unitate de Implementare a Programelor de Finanțare exercită și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare, stabilite prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului, precum și alte ordine dispuse pe linie ierarhică.

 • XI. Serviciul pentru situații de urgență

 • 1. Asigură prevenirea populației asupra atacurilor inamicului din aer sau a dezastrelor;

 • 2. Asigură protecția populației împotriva efectelor armelor de nimicire în masă și convenționale sau a dezastrelor;

 • 3. Asigură protecția bunurilor materiale și a valorilor culturale;

 • 4. Participă la acțiunile de limitare și înlăturare a atacurilor inamicului sau a dezastrelor;

 • 5. Participă la asanarea teritoriului de muniție ncexplodată;

 • 6. Pregătește populația în vederea asigurării protecției;

 • 7. Participă cu forțe și mijloace specifice la pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

 • 8. Organizează, controlează și coordonează apărarea împotriva dezastrelor conform planurilor de apărare, precum și dotarea cu mijloace, de apărare și intervenție;

 • 9. înștiințează operativ populația instituțiile și agenții economici pe baza sistemului informațional propriu și centralizat, despre iminența producerii dezastrelor;

 • 10. Asigură condițiile de funcționare a comisiei municipale de apărare împotriva dezastrelor și a secretariatului tehnic;

 • 11. Participă la cererea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, a comisiilor guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor și a comisiilor centralizate pe tipuri de dezastre cu specialiști, mijloace tehnice și aparatură, la acțiunile de intervenție și de refacere;

 • 12. Asigură pregătirea personalului propriu pentru apărarea împotriva dezastrelor;

 • 13. Asigură integrarea în strategia generală de apărare împotriva dezastrelor;

 • 14. întocmește și actualizează documentele de protecție civilă operative și de conducere, documentele de mobilizare și cele prvind baza tehnico-materială pentru intervenție în situații de urgență;

 • 15. Întocmește împreună cu comisiile de specialitate planurile de protecție civilă

 • 16. Organizează comisiile de protecție civilă de la nivelul municipiului, planificând și urmărind activitatea acestora pentru proiecția municipiului și a bunurilor materiale;

 • 17. Asigură mijloacele tehnice și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare și punctelor de comandă, precum și depozitarea, conservata și menținerea în stare de funcționare optimă a mijloacelor tehnice;

 • 18. Prezintă Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență informări cu privire la realizarea măsurilor de protecție civilă și participă la toate convocările, bilanțurile și alte activități organizate de organismele superioare;

 • 19. Răspunde de desfășurarea în condiții optime a intervențiilor în caz de dezastre sau atacuri inamice, de deblocarea sau refacerea căilor de acces și evacuare, precum și de refacerea rețelelor de gospodărire comunală;

 • 20. Cunoaște în permanență capacitatea de intervenție a formațiunilor de protecție civlă;

 • 21. Ține evidența substanțelor chimice, periculoase la agenții economici de pe raza municipiului Sibiu, a documentației privind evidența militară a Primăriei municipiului Sibiu și a documentelor cu caracter de secret de serviciu;

 • 22. întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori dc câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.

 • 23. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâre a consiliului local ori prin dispoziția primarului.

XI.A. Compartiment securitate și sănătate în muncă și mobilizare

a) în domeniul protecției civile:

 • 1.  Răspunde nemijlocit de înștiințarea și alarmarea popoulației din municipiul Sibiu;

 • 2. Asigură primirea și transmiterea semnalelor de înștiințare despre pericolul atacurilor inamicului, dezastrelor precum și a datelor despre situația de radiație, chimică și biologică;

 • 3. Asigură acționarea la timp a sistemelor de înștiințare - alarmare din municipiu;

 • 4. Controlează periodic modul de exploatare a mijloacelor de transmisiuni;

 • 5. Elaborează documentele pe linia specialității, și asigură transmiterea lor;

 • 6. Asigură măsurile organizatorice, materiale și documentele necesare privind înștiințarea și aducerea personalului de conducere la sediu, în mod oportun în caz de dezastru sau la ordin;

 • 7. Asigură colaborarea cu formațiunile de pază, pompieri și de Cruce Roșie pentru realizarea măsurilor de protecție cuprinse în documentele operative și pentru desfășurarea pregătirii de protecție civilă în special, pe timpul aplicațiilor, exercițiilor și al lichidărilor urmărilor unor dezastrelor;

 • 8. Asigură, verifică și menține în mod permanent starea de funcționare a punctelor de comandă (locurilor de conducere) de protecție civilă și dotarea lor cu materialele și documentele necesare potrivit ordinelor în vigoare;

 • 9. Asigură mijloacele și aparatura necesară pentru funcționarea posturilor de observare, se ocupă nemijlocit de pregătirea grupelor dc cercetare pentru asigurarea intrării acestora în funcțiune la ordin;

 • 10. Asigură menținerea în stare dc utilizare a adăposturilor de protecție civilă, evidența și respectarea normelor privind întrebuințarea acestora;

 • 11. Asigură condiții de depozitare, conservare, întreținere și folosire corectă a tehnicii, aparaturii și materialelor din înzestrare;

 • 12. Urmărește realizarea mijloacelor dc decontaminare prevăzute în planuri;

 • 13. Organizează, coordonează și controlează modul de realizare a măsurilor de protecție civilă la autoritățile publice locale, instituții publice și agenți economici cu până la 500 de salariați;

 • 14.  Organizează comisiile și formațiunile de protecție civilă ale municipiului;

 • 15. întocmește și actualizează în cooperare cu comisiile de proiecție civilă documente operative și dc conducere de protecție civilă;

 • 16. Asigură studierea și cunoașterea de către comisiile de protecție civilă a particularităților municipiului și a principalelor caracteristici care ar influența urmările atacurilor din aer sau ale celor produse de dezastre;

 • 17. Planifică, îndrumă și urmărește activitățile desfășurate de comisiile de protecție civilă pentru realizarea măsurilor de protecție a municipiului și a bunurilor materiale;

 • 18. Asigură organizarea și înzestrarea comisiilor și formațiilor potrivit instrucțiunilor în vigoare precum și actualizarea permanentă a situației acestora;

 • 19.  fine evidența personalului, materialelor, tehnicii și posibilităților de intervenție pentru comisiile și formațiunile de protecție civilă;

 • 20. Prevede în planul de mobilizare a economiei naționale materialele necesare completării înzestrării formațiunilor de protecție civilă;

 • 21. Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri și cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea și realizarea măsurilor de protecție civilă;

 • 22. Organizează și conduce prin comsiile de protecție civilă de specialitate potrivit ordinelor șefului protecției civile, acțiunile formațiilor de protecție civilă pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;

 • 23. Organizează și conduce pregătirea lunară a formațiilor și verificarea lor prin alarmare, în vederea menținerii stării de operativitate și de intervenție în caz de dezastre;

 • 24. Conduce prin membrii comisiilor pregătirea acestora și a salariaților, ținerea evidenței pregătirii și raportarea lunară a datele despre aceste activități la Inspectoratul pentru Situații de Urgență;

 • 25. Prezintă Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență informări cu privire la realizare măsurilor de protecție civilă și a pregătirii și alte probleme specifice;

 • 26. Participă la toate convocările, bilanțurile, analizele și la alte activități organizate de eșaloanele superioare;

 • 27. Întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din dotare, care pot fi folosite în caz de dezastre și în situații speciale și o actualizează permanent;

 • 28. Urmărește execuția adăposturilor la noile investiții în construcție sau la extinderile imobilelor existente în municipiul Sibiu, potrivit instrucțiunilor și normelor tehnice în vigoare;

 • 29. Organizează cercetarea de protecție civilă precum și paza punctului de comandă municipal;

 • 30. Conduce lunar instructajele metodice, exercițiile tactice planificate potrivit documentelor întocmite în acest scop;

 • 31. Răspunde de elaborarea și ducerea la îndeplinire a planurilor de pregătire pentru intervenție civilă anuală, pregătirea comisiilor, dezvoltarea bazei materiale de instruire;

 • 32. Elaborează cu sprijinul celorlalți specialiști din cadrul serviciului, documente de protecție civilă pentru conducere și informare;

 • 33. Împreună cu comisiile de protecție civilă de specialitate întocmește planul de protecție civilă, planul de apărare împotriva dezastrelor;

 • 34. Actualizează planul de protecție civilă, planul de protecție și intervenție la dezastre și planul de evacuare:

 • 35. Urmărește îndeplinirea măsurilor dc protecție civilă și desfășurarea acțiunilor de intervenție;

 • 36. Organizează prezentarea de ședințe și exerciții demonstrative metodice la acele categorii de pregătire stabilite de șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență cât și pentru temele cu conținut complex

 • 37. Centralizează, analizează și sistematizează informațiile de specialitate prezentând propuneri pentru stabilirea concepției;

 • 38. Răspunde de organizarea și coordonarea activităților pentru realizarea măsurilor de protecție a cetățenilor și a bunurilor materiale împotriva atacului inamicului sau a dezastrelor prin adăpostire. mascarea obiectivelor importante, deblocarea adăposturilor, înlăturarea avarilor la rețelele de gospodărire comunală, deblocarea și refacerea căilor de acces și evacuare;

 • 39. Cunoaște în permanență capacitatea de intervenție a formațiunilor de protecție civilă;

 • 40. Coordonează și îndrumă pregătirea formațiunilor de transmisiuni -alarmare;

 • 41. Arc obligația de a cunoaște posibilitățile sistemului de telecomunicații teritorial, solicitând folosirea acestuia pentru nevoile Serviciului de Protecție Civilă și P.S.I.;

 • 42. Organizează și ține evidența personalului, materialelor și tehnicii pentru comisiile și formațiunile de protecție civilă;

 • 43. Coordonează măsurile de asistență medico - sanitară și sanitar -veterinară în situațiile mai sus menționate;

 • 44. Organizează și coordonează aplicarea măsurilor pe linie de protecție împotriva contaminării radioactive, toxice, biologice, în caz dc atac cu arma N. B. C., accident nuclear sau chimic și în situații de dezastre;

 • 45. Organizează, coordonează, îndrumă și ține evidența comisiilor și formațiunilor dc protecție N. B. C. - mediu, medicale, sanitar-veterinare, agricultură și alimentație;

 • 46. Ține evidența personalului, materialelor, tehnicii și posibilităților de intervenție pentru comisiile și formațiunile de protecție civilă;

 • 47. Planifică, organizează și urmărește executarea reparațiilor la întreaga aparatură de înștiințare și alarmare;

 • 48. Coordonează măsurile de restabilire a sistemelor de înștiințare -alarmare dezorganizate în urma atacului inamicului sau din alte cauze;

 • 49. Constituie echipe de alarmare la nivelul municipiului Sibiu;

 • 50. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și alre autorități ale administrației publice centrale, dc hotărâri ale Consiliului Județean sau încredințate de Consiliul local municipal, de către primar sau de șefii ierarhici.

b) în domeniul securității și sănătății în muncă

 • 1. Identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv: executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

 • 2. Elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție;

 • 3. Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților și ale instituției, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

 • 4. Propune atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă, care revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate;

 • 5. Verifică cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;

 • 6. întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 7.  Elaborează tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verifică cunoașterea și aplicarea de către lucrători a informațiilor primite;

 • 8. Elaborează programul de instruire-testare la nivelul instituției;

 • 9. Ține evidența meseriilor și a profesiilor, prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • 10. Ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

 • 11. Ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

 • 12. Verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

 • 13. Informează primarul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propune măsuri de prevenire și protecție;

 • 14.  Identifică echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din instituție și întocmește necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;

 • 15. Participă la cercetarea evenimentelor conform competențelor legale;

 • 16. Elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din instituție, în conformitate cu prevederile art.12 alin.(l) lit.d) din Legea nr. 319/2006; ’

 • 17. Urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • 18. Propune sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniu] securității și sănătății în muncă;

 • 19. întocmește un necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

 • c) în domeniul evidentei și păstrării documentelor secret de serviciu:

]. Ține evidența documentelor cu caracter de secret de serviciu și execută inventarierea și gestionarea acestora;

 • 2. Asigură permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire și evidență a documentelor cu caracter de secret de serviciu, a hărților și literaturii de protecție civilă.

 • d) în domeniul mobilizării la locul de muncă:

 • 1. întocmește și actualizează documentele de mobilizare ale indicativului propriu;

 • 2. întocmește și actualizează periodic documentația privind evidența militară a angajaților primăriei și de mobilizare la locul de muncă.

XLB Compartiment gestionare situații de urgentă

 • 1. Urmărește și coordonează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu;

 • 2. Elaborează instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și stabilește atribuțiile ce revin salariafilor Primăriei la locurile de muncă;

 • 3. Verifică dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

 • 4. Asigură întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • 5. Asigură utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

 • 6. Asigură identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din corpurile de clădire aparținând Primăriei municipiului Sibiu și asigură corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

 • 7. Desfășoară, prin intermediul Formațiunii de Pompieri Civili din stațiunea Păltiniș următoarele tipuri de activități:

 • a. informare și instruire privind cunoașterea și respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • b. verificarea aplicării normelor, dispozițiior și măsurilor care privesc prevenirea și apărarea împotriva incendiilor, în sfera de competență proprie;

 • c. intervenția efectivă pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor, salvarea de vieți omenești și bunuri materiale;

 • d. acordarea de ajutor, în condițiile legii, persoanelor a căror viață este pusă în pericol, ca urmare a producerii de explozii, alunecări de teren, inundații, accidente, precum și în caz. de dezastre;

 • e. controlul respectăriii normelor P.S.I., atât dc către turiști cât și de către persoanele care desfășoară activități instructiv - educative, cu luarea măsurilor ce sc impun pentru înlăturarea eventualelor neajunsuri constatate;

 • f. prestarea de servicii, contra cost, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 36, alin. 1, după cum urmează:

transport de apă și evacuarea apei din subsoluri sau fântâni;

limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau înlăturarea acestora;

eliberarea căilor de circulație, ridicarea obiectelor doborâte de vânt sau a mijloacelor de transport accidentate sau avariate;

curățirea și repararea coșurilor de fum și a sobelor precum și alte lucrări la înălțime.

 • 8. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative (legi, ordonanțe, hotărâri de guvern, ordine etc.)

 • XII. Compartiment Cabinet, ai Primarului

Atribuțiile au fost stabilite prin dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr.3574/18.03.2008, după cum urmează:

 • 1. Informează primarul cu privire la problemele referitoare la serviciile de turism sau oferta turistică a municipiului.

 • 2. Elaborează prognoze și strategii de dezvoltare turistică a municipiului în colaborare cu celelalte compartimente funcționale.

 • 3. Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea și dezvoltatea programelor de interes local în domeniul turistic.

 • 4. întocmește în colaborare cu celelalte compartimente, servicii și instituții publice, studii și programe de dezvoltare turistică.

 • 5. Elaborează strategii pentru promovarea unor acțiuni cu impact direct asupra creșterii și îmbunătățirii ofertei turistice și serviciilor în municipiul Sibiu.

 • 6. Culege date și informații din domeniul turistic din municipiul și județul Sibiu.

 • 7. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acțiunilor de promovare turistică a municipiului Sibiu.

 • 8. Sprijină și asigură relațiile cu tur operatori și agenții de turism.

 • 9. Sprijină organizarea de diverse conferințe, simpozioane și întâlniri de lucru interne și internaționale în scopul dezvoltării ofertei turistice a municipiului Sibiu.

 • 10.  Asigură în colaborare cu celelalte compartimente funcționale, întocmirea sau coordonarea unor proiecte care au ca obiect materialele necesare promovării pe plan turistic a municipiului Sibiu.

 • 11. Urmărește și informează în scris primarul, lunar, cu privire la aspectele referitoare la promovarea turistică a municipiului Sibiu.

 • 12. Are obligația să colaboreze, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, atât cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului cât și cu instituțiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

 • 13. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la primar.

XIII Biroul de promovare și dezvoltare în cultură și turism

Atribuții generale:

Biroul de Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism are ca obiect de activitate monitorizarea asigurării condițiilor necesare bunei funcționari a instituțiilor și activităților din sfera sa dc acțiune.

In exercitarea atribuțiilor sale, Biroul de Promovare și Dezvoltare în Cultură și Turism colaborează cu celelalte direcții și servicii din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, coordonează sub aspect metodologic activitatea instituțiilor publice dc cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, colaborează cu operatorii economici cu activitate în domeniul turismului.

Atribuții în domeniul cultura!:

 • 1. Elaborează un program dc dezvoltare și strategii culturale pentru instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • 2. Promovează masuri privind dezvoltarea ofertei culturale din municipiul Sibiu, susținerea și asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților culturale și artistice organizate în Sibiu de către instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și alte persoane juridice sau fizice;

 • 3. Stabilește și menține relații de cooperare (colaborare) cu instituțiile Administrației Centrale in vederea corelării programelor și inițiativelor în domeniu ale municipalității cu prioritățile, direcțiile și programele elaborate la nivel național;

 • 4. Dezvoltă și menține relații de colaborare cu organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) care derulează programe cducativ-culturale in domeniu;

 • 5. Colaborează cu anumite compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu în scopul integrării propunerilor de angajamente față de instituțiile din domeniu sau de competența în ansamblul programelor susținute de Primăria Municipiului Sibiu.

 • 6. Sesizează conducerii municipalității aspectele negative din activitatea instituțiilor care fac parte din sfera sa de activitate și face propuneri pentru eliminarea operativă a disfunctionalităților constatate;

 • 7. Fundamentează măsurile care se propun spre aprobare Consiliului Local, privind buna funcționare a instituțiilor publice de cultură subordonate, înființarea sau reorganizarea unor instituții publice de cultură de interes local;

 • 8. Gestionează informațiile privind cadrul normativ în domeniul culturii (legislația specifica), informează Primarul asupra evoluției acestuia în vederea adoptării normelor locale specifice privind organizarea si desfășurarea activității instituțiilor municipale de cultură și perfecționarea demersurilor autorităților municipale in scopul susținerii si dezvoltării ofertei culturale în municipiul Sibiu.

 • 9. Dezvoltă relații permanente cu instituțiile municipale de cultura in scopul fundamentării strategiilor culturale, precum si a programelor si proiectelor culturale specifice;

 • 10. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Primărie Municipiului Sibiu în scopul integrării propunerilor sale de angajamente fața de programele instituțiilor municipale de cultură în ansamblul programelor susținute de municipalitate, precum și în vederea exercitării competențelor de coordonare a activității acestor instituții sub aspect metodologic;

 • 11. Analizează si avizează proiectele regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor municipale de cultură;

 • 12. Analizează dinamica vieții culturale locale, rezultatele proiectelor si programelor susținute de municipalitate in acest domeniu si propune masuri fundamentate privind optimizarea si dezvoltarea ofertei culturale locale;

 • 13. Evaluează programele, strategiile culturale și proiectele de management propuse de instituțiile de cultură în conformitate cu Legea din domeniu;

14.Organizează și participă alături de comisia de evaluare la evaluarea managementului instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • 15. Asigura asistența persoanelor fizice si juridice interesate sa contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieții culturale locale si la dezvoltarea ofertei culturale locale, precum si celor care susțin proiecte si programe culturale in parteneriat cu autoritățile si instituțiile municipale;

 • 16. Analizează proiectele, întocmește și propune spre aprobare masurile de colaborare cu uniunile de creație, asociațiile profesionale de utilitate publica, inițiază programe în parteneriat pentru dezvoltarea si susținerea ofertei culturale a municipiului Sibiu;

 • 17. Asigura, la cererea organizațiilor neguvernamentale cu profil cultural interesate, luarea în evidență a acestora si monitorizează activitatea organizațiilor neguvernamentale cu profil cultural din municipiul Sibiu la nivelul programelor derulate de municipalitate, sub aspectul relevanței și al contribuției la dezvoltarea ofertei culturale locale;

18.Se informează sistematic si desfășoară relații pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum si cu reprezentantele organismelor internaționale din România în scopul identificării surselor extrabugetare de finanțare a proiectelor si programelor culturale inițiate sau susținute de municipalitate prin instituțiile publice subordonate sau în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale; promovează și urmărește demersurile pentru obținerea sprijinului financiar necesar derulării programelor respective;

 • 19. Analizează legislația specifica domeniului sau de competenta si propune spre aprobare norme locale privind procedurile si fundamentarea deciziilor autorităților municipale în raport cu solicitările și propunerile organizațiilor neguvernamentale și persoanelor fizice în ceea ce privește susținerea și dezvoltarea ofertei culturale in municipiul Sibiu;

 • 20. Coordonează programarea evenimentele culturale, sportive și sociale desfășurate pe domeniul public al municipiului Sibiu în colaborare cu Serviciul de specialitate;

 • 21.Participă la ședințele de evaluare și aprobare a cererilor de desfășurare a evenimentelor pe domeniul public;

Atribuții în domeniul turism:

 • 1. Elaborează strategii de dezvoltare și promovare a Municipiului Sibiu din punct de vedere turistic;

 • 2. Inventariază, monitorizează principalele resurse turistice și gestionează bazele de date create;

 • 3. Elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;

 • 4. Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea și dezvoltarea programelor de interes local.

 • 5. Elaborează propuneri privind colaborări sau partencriate în domeniul turismului și le propune spre aprobare, potrivit Legii

 • 6. Sprijină acțiunile de dezvoltare a turismului în Municipiul Sibiu prin urmărirea activității turistice, în așa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare și protecție a acestora;

 • 7. Derulează proiectele de investiții necesare pentru menținerea și dezvoltarea potențialului turistic național și creșterea calității serviciilor turistice

 • 8. Organizează și participă, la acțiuni de promovare turistică (marketing) pe plan intern și extern (internațional) sau în colaborare cu birourile de promovare turistică.

 • 9. Administrează registrele locale ale patrimoniului turistic;

 • 10. Participa la omologarea traseelor turistice

 • 11. Contribuie la creșterea calității produselor turistice;

XIV Serviciul Disciplina în construcții

 • 1. Asigură respectarea disciplinei în construcții în conformitate cu actele legislative în vigoare.

 • 2.  Urmărește realizarea construcțiilor autorizate în conformitate cu autorizația de construire.

 • 3. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, în condițiile Legii nr.50/1991, republicată și modificată, pentru nerespectarea autorizației de construire sau realizarea de lucrări în lipsa autorizației de construire.

 • 4. In cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contravenție, la termenele impuse, întocmește referatul pentru Serviciul juridic în vederea acționării în instanță.

 • 5. Urmărește, cu sprijinul Serviciului juridic modul de soluționare a proceselor verbale de contravenție, respectiv darea lor în debit sau rezoluția instanțelor judiciare.

 • 6. Primește de la Serviciul Autorizare construcții documentele necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor.

7 Serviciul exercită și alte atribuții stabilie prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului, ori primite de la șefii ierarhici.

XV. Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională

 • 1. Inițiază, promovează, conduce, monitorizează și evaluează proiectele conform normelor metodologice proprii domeniului privind proiectele cu finanțare internațională și cu standardele internaționale ale asociațiilor profesionale de profil, recunoscute la nivel mondial,

 • 2. Urmărește demararea proiectelor la nivelul Municipiului Sibiu, utilizând metodologii de management de proiect, adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu cofinanțare din partea unor organisme financiare torte.

J

Arh 7 Atribuțiile compartimentelor funcționale se consideră modificate și /sau completate de drept în momentul apariției unor dispoziții legale contrare.

Art. 8 Prezentul Regulament de organizare și funcționare sc aplică începând cu data de 01.03.2011.

Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează
țporin