Hotărârea nr. 61/2011

HOTĂRÂREA NR.61 privind completarea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.61

privind completarea Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor

istorice și de arhitectură a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 10491/2011, prin care Direcția Administrație locală propune completarea Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, a Consiliului Local al Municipiului Sibiu în urma încetării mandatului de consilier prin demisie a președintelui acesteia, dl. Klein Ilans,

Având în vedere Hotărârea nr. 201/7/2008 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 54, art. 45 alin. 1, ari. 115 alin. I lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se completează Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură a Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu d-na consilier Gârleanu Maria. președinte al acestei comisii urmând a fi dl. consilier Leopold Gerhard Csongor. Se modifică în mod corespunzător 11CL nr. 201/7/2008.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann Mariana


j

Contrasemnează

Secretar

Nistorjborin