Hotărârea nr. 6/2011

HOTĂRÂREA NR.6. privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 313/2010 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri – situate în intravilanul Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.6.

privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 313/2010 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri - situate în intravilanul Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.2696/2011, privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 313/2010 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile - terenuri - situate în intravilanul Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul dispozițiilor art. 59 și ale art. 62 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin (2) lit. “c“ și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se modifică anexa nr.l la HCL nr. 313/2010 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează

Secietar

Dorin INistor


t/ow LCCccn

Nr. crt.

Adresa imobil - teren

Nr. carte funciară Nr. topografic

Suprafață

1.

Str. Viilor FN

CF 80 Gușterița top 2148

666 mp

2.

Str. Viilor FN

CF 492 Gușterița top 2164

1137 mp

3.

Str. Viilor FN

CF 80 Gușterița top 2147/2

1843 mp

4.

Str Viilor FN

CF 1556 Gușterița top 2163

1721 mp

5.

Str. Viilor FN

CF 115 Gușterița top 2166

633 mp

6.

Str. Viilor FN

CF 1556 Gușterița Top 2161

1480 mp

7.

Str. Viilor FN

CF 1556 Gușterița Top 2159

907 mp

8.

Str Ceaikovski nr. 19A

CF 873 Gușterița Top 606/1/5

437 mp

9.

Str. Școala de înot nr. 8

CF 2390 Sibiu

Top 3891/1/1/4

568 mp

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la HCL nr. (c 72011


Președinte

Klein Hans

'UiUi i

Contrasemnează

Secretar

Nistor |)orin