Hotărârea nr. 59/2011

HOTARAREA NR.59 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Klein Hans

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.59 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Klein Hans

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în .ședința ordinară din data de 24.02.2011,

Analizând raportul nr. 9959/201 1 prin care Direcția Administrație Publică l ocală propune Consiliului Local al Municipiului Sibiu să ia act de demisia d-lui Klein Hans , să constate încetarea mandatului acestuia și să declare vacant locul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Având în vedere cererea sus - numitului înregistrată ia Primăria Municipiului Sibiu cu nr.5429'28.01.2011.

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.9 alin.2 lit.a, alin.3 și art.10 din Legea nr.393/2004,

în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se ia act de demisia d-lui Klein Hans, începând cu data de 31.01.2011, se constată încetarea mandatului acestuia și se declară vacant un loc de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 24.02.2011

Președinte

Fritzmann Mariana


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin

1

v UL